Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: komunikacja

 

komunikacja 105 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4

2007.04.17 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/NUR1/443-11/07/AP
     ∟Zdaniem Spółki skoro nabycie nagród, a następnie ich przekazanie jest elementem usługi organizacji konkursu z wykorzystaniem połączeń telefonicznych, to przekazanie tych towarów nie stanowi odrębnej od w/w usługi czynności podlegającej opodatkowaniu w myśl art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a więc nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług telekomunikacyjnych. W ramach tej działalności Spółka świadczy m. in. usługi polegające na kompleksowej ob...

2007.03.20 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/RPP1/443-776/06/KUP
     ∟Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, Spółka wnosi o potwierdzenie, iż nie będzie zobowiązana do:dokonywania korekt deklaracji podatkowych dotyczących okresów przed podziałem Spółki w zakresie, w którym odpowiedzialność za rozliczenia podatkowe została przejęta przez XXX Sp. z o.o.wystawiania faktur korygujących dotyczących sprzedaży zrealizowanej przez Spółkę przed podziałem w zakresie, w którym odpowiedzialność za rozliczenia podatkowe została przejęta przez XXX Sp. z o.o.

2007.03.20 - Burmistrz Miasta Biłgoraj - Fn.3120/2/p/2007
     ∟Opłata skarbowa w sprawach komunikacyjnych.

2007.03.05 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/VUR1/443-454/06/GW
     ∟Czy opłaty z tytułu czynności polegających na zapewnieniu ciągłości wykonania usługi transportowej poprzez udostępnianie wagonów w komunikacji międzynarodowej podlegają opodatkowaniu VAT na zasadach właściwych dla usług transportu międzynarodowego w zakresie miejsca świadczenia, momentu powstania obowiązku podatkowego oraz stawki VAT, a w szczególności czy w przedstawionym stanie faktycznym znajduje zastosowanie art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT? Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich...

2007.01.04 - Dolnośląski Urząd Skarbowy - PP II 443/1/496/2077/06
     ∟W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się z pytaniem, czy sprzedaż karty SIM należy traktować jako sprzedaż towaru czy usługi, a w związku z tym, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży karty bezpośrednio w Biurach Obsługi Klienta oraz gdy dostawa realizowana jest za pośrednictwem poczty lub kuriera.Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, Podatnik jest operatorem telekomunikacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz abonentów. W związku z rosnącą konkurencją na rynku w zakresie usług telekomunikacyjnych, w celu wzrostu przychodów i utrzymania się na rynku, konieczne stało się poszerzenie oferty świadczonych usług telefonii stacjonarnej o usługi tele...

2006.09.29 - Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu - 1473/WV/443/659/119/2006/RD
     ∟-treść pytania:Czy Spółka prawidłowo wykazuje podatek VAT należny w miesiącu sprzedaży telekodów tj. Zgodnie z art.19 ust. 13B i ust.18 ustawy z dn. 11.03.2004 Dz. U. Nr 54 póz. 535 z późn. zm., czy też może rozpoznawać obowiązek podatkowy zgodnie z art.19 ust.3 ustawy z dn. 11.03.2004 Dz. U. Nr 54 póz. 535 z późn. zm. tj. z chwilą otrzymania zapłaty od pośrednika nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia sprzedaży telekodów?

2006.09.29 - Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu - 1473/WV/443/658/118/2006/JZ
     ∟Czy Spółka prawidłowo dokonuje obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w rozliczeniu za okres w którym otrzymała fakturą zakupu od operatora telefonii komórkowej lub za następny okres rozliczeniowy tj. na zasadach ogólnych i czy Spółka prawidłowo rozpoznaje moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży kuponów doładowujących z chwilą ich sprzedaży ?

2006.09.04 - Lubelski Urząd Skarbowy - PD.423-34/06
     ∟Pytanie podatnika1. czy wydatki ponoszone przez podatnika na budowę oraz modernizację istniejącej infrastruktury drogowej i komunikacyjnej, do której nie posiada żadnego tytułu prawnego, niezbędne do zapewnienia odpowiedniego dostępu do budowanego przez tego podatnika centrum handlowo-usługowego, stanowią dlań bezpośredni koszt uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia; oraz alternatywnie 2. czy w przypadku uznania przez tutejszy organ, iż opisane wydatki nie stanowią bezpośredniego kosztu uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia, winny one być traktowane jako wydatki na budowle na cudzym gruncie i zaliczane do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyza...

2006.06.29 - Urząd Skarbowy w Łosicach - PPE/443-21/06/RK
     ∟Wnioskodawca jest dostawcą akcesoriów do telefonów komórkowych, tj. baterii, kabli, obudów, pokrowców, ładowarek, kart startowych, a także używanych aparatów telefonicznych komórkowych. Może również dokonywać napraw telefonów komórkowych. Nie jest podatnikiem VAT. Złożony wniosek zawiera następujące pytanie: "Czy od 1 września b.r. będę musiał ewidencjonować sprzedaż dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej przy zastosowaniu kasy rejestrującej?"

2006.01.23 - Burmistrz Miasta i Gminy Moryń - FB.3110-1/2006
     ∟Czy tzw. tereny komunikacyjne tj. drogi, tereny kolejowe zajęte pod wewnętrzną komunikację gospodarstw rolnych, sklasyfikowane jako grunty zabudowane i zurbanizowane podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

2005.06.29 - Urząd Skarbowy w Białogardzie - USP-IA-415/14/05
     ∟Czy zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego wraz z opiekunem do szkoły i z powrotem należy traktować jako dochód opiekuna, a tym samym może być naliczony podatek dochodowy i pochodne?Zgodnie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.) stosownie do swojej właściwości miejscowej naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa, na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, co do zakresu i sposobu z...

2005.04.18 - Urząd Skarbowy w Myślenicach - PP/443-16/05
     ∟Czy pobieranie opłat komunikacyjnych przez Starostwo Powiatowe podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2005.03.31 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPF/415/15/05/PP
     ∟Czy ze względu na fakt, iż pracownik Spółki otrzymuje zwrot tylko części wydatków ponoszonych na zakup biletów (tj. 60%), powstaje wątpliwość czy w opisanej sytuacji i w świetle art. 22 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych możliwe jest uwzględnienie w kosztach uzyskania przychodu całej kwoty brutto faktycznie wydatkowanej przez pracownika na zakup biletów, tj. 1.948,00 zł. W kosekwencji Spółka zapytuje:1. czy w części wydatków zwróconych pracownikowi (60% kosztów biletów imiennych), mogą być one odliczone od przychodów w trybie art. 22 ust. 11 w związku z art. 22 ust. 13 in fine ustawy pdof,2. czy w pozostałej części (40% wydatków) - mogą...

2005.01.31 - Izba Skarbowa w Krakowie - PD-3/005/2-41/2005/G
     ∟Czy zwrot kosztów przewozu dzieci do szkoły stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 roku, poz. 60) zmienia informację udzieloną przez

2005.01.06 - Urząd Skarbowy w Legnicy - PP/443/225/04
     ∟Starostwo Powiatowe zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z dnia 29 listopada 2003 r.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z dnia 20 września 2004 r.) pobiera opłaty komunikacyjne za wydanie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, świadectwa kwalifikacyjnego, pozwolenia czasowego, znaku legalizacyjnego, za nalepkę na szybę, za tablicę rejestracyjną itp.Czy powyższe opłaty komunikacyjne traktowane jako dochody Starostwa Powiatowego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy powinny by...

1 2 3 4

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj