Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kompensata

 

kompensata 2106 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2018.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.253.2017.2.PB
     ∟W zakresie opodatkowania świadczenia pieniężnego otrzymanego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

2018.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.296.2017.2.MJ
     ∟w zakresie powstania oraz zasad ustalania wysokości różnic kursowych z tytułu zapłaty za zakupioną nieruchomość

2018.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.224.2017.1.WS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie wystąpienia podatkowych różnic kursowych.

2018.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.214.2017.1.WS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie wystąpienia podatkowych różnic kursowych.

2018.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.213.2017.1.DS
     ∟Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie wystąpienia podatkowych różnic kursowych.

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.346.2017.2.AN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie źródła przychodów.

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.312.2017.2.MT
     ∟Konwersja wierzytelności wspólnika (wierzyciela) na kapitał zakładowy spółki (dłużnika) realizowana w cywilnoprawnej formie wzajemnego potrącenia wierzytelności wspólnika z tytułu pożyczek udzielonych spółce z wierzytelnością spółki wobec wspólnika o wpłatę na jej kapitał jest wkładem niepieniężnym w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.343.2017.2.JKT
     ∟1. Czy wydatki ponoszone w związku z nabywaniem maszyn i urządzeń od Spółki II, w przypadku uregulowania zobowiązań z ich tytułu w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności pomiędzy podmiotami, tj: - wierzytelności podmiotu powiązanego wobec Spółki o zapłatę ceny nabycia maszyn i urządzeń, - z wierzytelnościami Spółki wobec Spółki II o przekazanie kwot pożyczek, stanowią/będą stanowić wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną w rozumieniu odpowiednio § 6 Rozporządzenia w sprawie SSE lub § 6 Rozporządzenia strefowego, a w konsekwencji powinny zostać uwzględnione w kalkulacji przysługującego Spółce limitu zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, z zastrzeżeniem spełnienia przez nie pozostałych warunków określonych w ww. przepisach? 2. Czy różnice kursowe rozpoznane przez Spółkę począwszy od 1 stycznia 2007 r. w odniesieniu do wydatków uregulowanych w drodze potrącenia, o których mowa w stanie faktycznym/opisie zdarzenia przyszłego, stanowią/będą stanowić wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną w rozumieniu odpowiednio § 6 Rozporządzenia w sprawie SSE lub § 6 Rozporządzenia strefowego, a w konsekwencji powinny zostać uwzględnione w kalkulacji przysługującego Spółce limitu zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, o ile zostały naliczone do dnia przekazania maszyny/urządzenia do używania.

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.163.2017.1.SG
     ∟w zakresie możliwości zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wydatków z tytułu wypłaconych mieszkańcom przez Spółkę jednorazowych rekompensat na podstawie zawartych ugód pozasądowych

2018.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.558.2017.1.MJ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz okresu rozliczeniowego, w którym Spółka jest uprawniona do odliczenia podatku.

2017.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.629.2017.2.MGO
     ∟Opodatkowanie usług odbioru nieczystości ciekłych świadczonych przez Spółkę na rzecz Miasta.

2017.12.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.265.2017.2.TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego.

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.731.2017.2.AK
     ∟Czy środki finansowe wypłacane przez gminę w postaci rekompensaty na pokrycie kosztów wykonywania zadań użyteczności publicznej stanowiących zadania własne gminy, nie stanowią podstawę opodatkowania w rozumieniu art. 29a ustawy i tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.291.2017.1.AT
     ∟w zakresie korekty przychodów podatkowych

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.203.2017.2.SK
     ∟w zakresie opodatkowania świadczenia pieniężnego otrzymanego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

2017.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.761.2017.1.MW
     ∟brak opodatkowania odszkodowania otrzymanego za zabite zwierzęta, zniszczoną paszę, środki spożywcze zwierzęcego pochodzenia oraz sprzęt

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.508.2017.2.JP
     ∟Uznanie czy dotacja rozwojowa otrzymana na pokrycie kosztów realizowanego projektu zwiększa podstawę opodatkowania oraz prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów wykorzystywanych do realizacji projektu

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.201.2017.2.PB
     ∟w zakresie opodatkowania świadczenia pieniężnego otrzymanego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

2017.11.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.411.2017.1.AK
     ∟W zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczeń wypłacanych osobom prowadzącym działalność rolniczą i związanych z tym obowiązków płatnika.

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.614.2017.1.DG
     ∟Czy na skutki podatkowe planowanych transakcji, w zakresie podatku VAT, powinien mieć wpływ fakt, że płatności z tytułu powyższych umów sprzedaży zostaną dokonane w formie umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności Stron, które to potrącenie odnosić się będzie do łącznej wartości tychże wierzytelności (tj. zarówno do należności netto, jak i obciążającego kwotę netto podatku VAT), wskutek czego obie wierzytelności wygasną nawzajem do wysokości wierzytelności niższej, co oznacza, że Spółka będzie obowiązana do dokonania odpowiedniej dopłaty na rzecz SP, zaś SP nie będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki jakiejkolwiek kwoty z tytułu nabycia Nieruchomości Spółki, w tym podatku VAT?

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.661.2017.1.UNR
     ∟Zryczałtowany zwrot podatku a składki członkowskie

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.246.2017.1.JS
     ∟Czy prawidłowe jest uznawanie przez Spółkę w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych w każdym z kolejnych okresów jako koszt uzyskania przychodów takiej części kosztów z tytułu doradztwa oraz prowizji przygotowawczej jaka została ujęta jako koszt tego samego okresu dla celów rachunkowych?

2017.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.76.2017.1.LG
     ∟Określenie momentu powstania przychodu podatkowego w związku z potrąceniem wynagrodzenia przysługującego płatnikowi na podstawie art. 28 Ordynacji podatkowej

2017.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.72.2017.1.LG
     ∟Określenie momentu powstania przychodu podatkowego w związku z potrąceniem wynagrodzenia przysługującego płatnikowi na podstawie art. 28 Ordynacji podatkowej

2017.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.262.2017.2.MZA
     ∟Skutki podatkowe otrzymania świadczenia w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.70.2017.1.LG
     ∟Określenie momentu powstania przychodu podatkowego w związku z potrąceniem wynagrodzenia przysługującego płatnikowi na podstawie art. 28 Ordynacji podatkowej

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.325.2017.1.MS
     ∟W którym momencie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu rekompensaty wypłacane na rzecz osób niebędących pracownikami Spółki (emerytów i rencistów, osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne oraz wdów i sierot, które pobierają rentę po zmarłych pracownikach, emerytach i rencistach)?

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.255.2017.1.MS
     ∟W którym momencie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu rekompensaty wypłacane na rzecz pracowników Spółki?

2017.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4017.1.2017.1
     ∟Możliwości potrącenia wynagrodzenia płatnika.

2017.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.312.2017.1.MS
     ∟W zakresie ustalenia czy w przypadku uregulowania płatności z tytułu Rozliczenia poprzez potrącenie wzajemnych zobowiązań Spółki i Finansującego, tj. zobowiązania do dokonania płatności wynikającej z Rozliczenia oraz innych zobowiązań istniejących między Spółką a Finansującym, Spółka będzie uprawniona na moment dokonania potrącenia do rozpoznania odpowiednio kosztu uzyskania przychodów (w przypadku, gdy płatność z tytułu Rozliczenia będzie należna Finansującemu) bądź przychodu podatkowego (w przypadku, gdy płatność z tytułu Rozliczenia będzie należna Spółce)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj