Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kompensata

 

kompensata 2106 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.66.2019.2.JK2
     ∟Zwolnienia z opodatkowania rekompensaty pieniężnej przyznanej ławnikowi – art. 21 ust. 1 pkt 17 updof

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.72.2019.2.SK
     ∟opodatkowania otrzymanego świadczenia

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.17.2019.1.IK
     ∟Spółka powinna wystawić fakturę na rzecz Gminy, dokumentującą wykonanie zadań (…), za które otrzymuje wynagrodzenie w postaci rekompensaty.

2019.02.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.787.2018.1.IZ
     ∟Brak opodatkowania otrzymanego odszkodowania.

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.9.2019.1.KOM
     ∟Opodatkowanie otrzymanej od Miasta rekompensaty za wykonanie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, uznanie usługi przewozu osób świadczonej nieodpłatnie na rzecz pasażerów uprawnionych do bezpłatnych przejazdów za niepodlegającą opodatkowaniu, prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z wykonywaniem powierzonego zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

2019.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-2-/2/4511-9/15-1/HS
     ∟Jak ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji, biorąc pod uwagę fakt, że cena nabycia akcji została uregulowana poprzez potrącenie zobowiązania z tytułu zapłaty z inną wierzytelnością?

2019.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.264.2018.3.MS
     ∟Koszty uzyskania przychodów w związku ze sprzedażą obligacji Inwestorowi.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.893.2018.1.RSZ
     ∟w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanej przez Operatora rekompensaty stanowiącej zwrot kosztów realizacji usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

2019.01.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.899.2018.1.MN
     ∟Opodatkowanie świadczenia powierzonych usług publicznych dotyczących realizacji zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego, w zakresie budowy (etap inwestycyjny) oraz wdrożenia i zarządzania (etap operacyjny) - wielofunkcyjnym systemem informacji pasażerskiej (planerem podróży) oraz jednolitym systemem poboru opłat - stanowiącymi łącznie P., w zamian za rekompensatę.

2019.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.469.2018.3.AP
     ∟Brak opodatkowania otrzymywanej przez Wnioskodawcę rekompensaty w związku ze świadczeniem usług wykonywanych w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego, w zakresie stawki podatku dla otrzymywanej przez Wnioskodawcę rekompensaty.

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.580.2018.1.SM
     ∟Nieuznanie wypłacanych kompensat gwarancyjnych za opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.658.2018.2.AO
     ∟w zakresie skutków w podatku VAT w związku z wypłacanymi Świadczeniami Gwarancyjnymi i Płatnościami Zwalniającymi

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4017.12.2018.1.AW
     ∟Możliwość potrącenia zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.499.2018.1.AW
     ∟Moment rozpoznania przychodu z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika

2018.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.511.2018.1.MD
     ∟Skutki podatkowe zawarcia umów cywilnoprawnych (dzierżawa nieruchomości – w zamian za przeniesienie nieruchomości – kompensata zobowiązań)

2018.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.665.2018.1.JN
     ∟Opodatkowanie kar umownych oraz sposobu ich dokumentowania.

2018.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.448.2018.1.MKA
     ∟Zwolnienie z opodatkowania odszkodowania wypłaconego na podstawie ugody sądowej zawartej w toku postępowania o przywrócenie do pracy i ewentualne zasądzenie odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę.

2018.12.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.779.2018.1.MN
     ∟Opodatkowanie otrzymanej od Gminy rekompensaty związanej z publicznym transportem zbiorowym oraz prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z wykonywaniem powierzonego zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

2018.11.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.391.2018.1.BKD
     ∟Czy w związku z konwersją pożyczki wspólnika na dopłaty (sprowadzającą się w istocie do potrącenia wzajemnych wierzytelności) Wnioskodawca winien rozpoznać przychód do opodatkowania w związku z umorzeniem wierzytelności z tytułu pożyczki?

2018.11.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.374.2018.2.DP
     ∟Czy odpisy amortyzacyjne wniesionego aportu autobusów wraz z wyposażeniem przez Gminę - jedynego Właściciela Spółki stanowić będą koszty uzyskania przychodów?

2018.11.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.698.2018.1.AO
     ∟otrzymana przez Wnioskodawcę kwota spełnia funkcję odszkodowawczą i nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

2018.11.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.337.2018.3.HD
     ∟Skutki podatkowe wypłaty rekompensat stanowiących środki pieniężne o wartości równej dotychczas wniesionym przez członków udziałom nadobowiązkowym.

2018.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.492.2018.1.MC
     ∟Prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego od zakupu autobusów, powierzonych spółce komunalnej na podstawie umowy użyczenia oraz prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawianych przez Spółkę z tytułu rekompensaty za świadczenie usług komunikacji miejskiej.

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.453.2018.1.AG
     ∟Przyjęcie kursu faktycznie zastosowanego GKN dla potrzeb wyliczenia różnic kursowych, powstałych w wyniku kompen-saty zobowiązań pomiędzy spółkami z Grupy w ramach sys-temu nettingowego

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.458.2018.2.MK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności Naniesień oraz prawa do rezygnacji ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.503.2018.2.MJ
     ∟Opodatkowanie rekompensaty przekazywanej przez Województwo Funduszowi w związku z realizacją powierzonego mu zadania publicznego oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego przez Województwo wskazanego na fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją zadań powierzonych Funduszowi.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.398.2018.2.KSM
     ∟obowiązków płatnika

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.415.2018.3.NK
     ∟Prawidłowość wystawienia faktury korygującej przez kontrahenta w imieniu Wnioskodawcy.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.380.2018.2.AZ
     ∟Moment powstania przychodu oraz moment rozpoznania kosztu uzyskania przychodów z tytułu Kampanii leadowej.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.380.2018.1.JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku oraz udokumentowania fakturą VAT potrącenia kaucji, w związku z wyrządzeniem szkód.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj