Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zwolnienia podmiotowo-przedmiotowe

 

zwolnienia podmiotowo-przedmiotowe 109 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4

2004.10.11 - Urząd Skarbowy w Nowym Tomyślu - ZD/415-10/04
     ∟Podatnik prowadzi gospodarstwo rolne, w ramach którego sprzedaje pochodzące z własnej uprawy warzywa i owoce. Część produktów roślinnych (ogórki, kapusta) sprzedaje po ich kiszeniu. Do działalności ma zamiar włączyć sprzedaż surówek z warzyw własnej uprawy (kapusta, marchew, por, seler). Podatnik wniósł zapytanie, czy w powyższej sytuacji całość sprzedaży podlega zwolnieniu od podatku dochodowego. Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowi, iż przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych pro...

2004.09.30 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie - UP-I-1/443-91/04
     ∟Czy będąc zwolnioną z podatku VAT z tytułu prowadzonej nauki języków obcych oznaczonych według PKD 80.42Z, od kiedy podatniczka traci zwolnienie z podatku VAT, jeżeli rozpocznie wykonywanie czynności opodatkowanych w zakresie sprzedaży zestawu - odtwarzaczy CD i płyt CD?

2004.09.16 - Urząd Skarbowy w Płocku - UPO/415/107/04/RL
     ∟Podatnik jest właścicielem gospodarstwa rolnego, na które składają się nieruchomości o numerze KW (…) w formie użytkowania wieczystego wraz z budynkami stanowiącymi jego własność. W najbliższym czasie planuje sprzedać gospodarstwo rolne oraz nieruchomości. Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży ww. nieruchomości chce kupić mieszkanie i przekazać je w formie darowizny swojemu synowi. Czy sprzedaż gospodarstwa rolnego jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych? Czy przychód ze sprzedaży gospodarstwa rolnego będzie wolny od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli dokonam zakupu lokalu mieszkalnego w ciągu 2 lat od daty sprzedaży ww. go...

2004.09.16 - Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie - OP.005/110/04
     ∟Czy granicę zwolnienia z art. 113 ust. 1 i ust. 2 stanowią usługi pomniejszone o usługi nieopodatkowane, czy usługi opodatkowane i nieopodatkowane?

2004.09.02 - Izba Skarbowa w Zielonej Górze Ośrodek Zamiejscowy w Gorzowie Wielkopolskim - PP/005-147/US/2004
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT usług świadczonych przez zakład budżetowy powołany przez urzad gminy. W związku z pisemną informacją

2004.08.26 - Małopolski Urząd Skarbowy - PD-I/423/116/04
     ∟Czy w sytuacji, gdy środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej na podstawie zawartej umowy otrzymuje osoba prawna, wynagrodzenia osób fizycznych bezpośrednio realizujących cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?Czy dochody uzyskane przez podatnika (osobę prawną), jako beneficjenta środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, na podstawie umowy o dzieło zawartej z Ministrem Gospodarki i Pracy podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych?

2004.07.28 - Urząd Skarbowy w Łęczycy - I - 415/ 10 /2004
     ∟Czy w 2004 roku podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zapomogi wypłacane przez szkołę w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych do kwoty 2.280,00zł w danym roku podatkowym, po odpowiednim udokumentowaniu, wypłacane emerytom szkoły jak i pracownikom czynnym zawodowo? W przypadku gdy środki na wypłatę tych świadczeń pochodzą z funduszy budżetowych bądź zakładowego ZFŚS. Czy zwolnieniem objęto świadczenia rzeczowe dla emerytów szkoły bądź ekwiwalent w zamian tych świadczeń, jeżeli świadczenia te lub ekwiwalent w zamian tych świadczeń pochodził ze środków ZFŚS? Jako świadczenia rzeczowe płatnik wymienił np. zakup od...

2004.07.26 - Małopolski Urząd Skarbowy - PD-I/423/95/04
     ∟Czy darowizna przekazana przez jednostkę korzystającą ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlega zwolnieniu od podatku dochodowego?

2004.07.12 - Izba Skarbowa w Gdańsku - PI/005-691/04/CIP/01
     ∟1. Czy jest podatnikiem VAT podmiotowo i przedmiotowo zwolnionym, oraz jaką stawką opodatkowane są wykonywane przez niego usługi?2. Czy ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży w/w usług za pomocą kasy rejestrującej? Spółka cywilna rozpoczęła działalność gospodarczą 16 lipca 2003r. W ramach prowadzonej działalności wykonuje usługi ratownictwa wodnego oraz szkoleniowe w zakresie sportów, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 92.62. Ocena prawna stanu faktycznego:Ad.1)Podatnik, który w oparciu o poprzednie obowiązujące przepisy korzystał ze zwolnienia podmiotowego w 2003r., może od 1 stycznia 2004r. być nadal podatnikiem zwolnionym, jeżeli jego obroty uzyskane w 2003r...

2004.06.02 - Małopolski Urząd Skarbowy - PD-I/423/6704
     ∟Zapytanie podatnika dotyczy kwestii, czy z podatku dochodowego od osób prawnych zwolnione są fundusze tworzone z podziału zysku netto uczelni na podstawie ustawy z dnia 12.09.1990 r. o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27.08.1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni.

2004.05.31 - Urząd Skarbowy Poznań-Wilda - PV/443-26/2004
     ∟Obowiązek instalacji kasy przy świadczeniu usług w zakresie pośrednictwa finansowego ( PKWiU 65.23 ). Zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2002r. nr 234, poz. 1971 ze zm. ) " do dnia 31 grudnia 2004r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników sprzedających towary lub usługi wymienione w poz. 1-46 załącznika nr 1 do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów ze sprzedaży tych towarów lub usług w obrotach ogółem podatnika z tyt. działalności wymienionej w art. 29 ust.1 ustawy był większy niż 70% ".Zwolnienie powyższe traci moc po upływie dwó...

2004.05.12 - Drugi Urząd Skarbowy w Koszalinie - ZN-II-2/415-14/04/KL
     ∟Jak należy opodatkować bony towarowe finansowane w całości ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przyznawane emerytom lub rencistom, w związku z łaczącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy.

2004.04.30 - Urząd Skarbowy w Wadowicach - OP/423-3/04
     ∟Czy środki z Funduszu Remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej mogą być wydatkowane na remont parkingu i pobocza? W odpowiedzi na pismo z dnia 29.03.2004 r. (wpł. 30.04.2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 26.04.2004 r.

2004.04.30 - Urząd Skarbowy w Krośnie Odrzańskim - I-PP/443-6/04/JS
     ∟Utrata prawa do zwolnienia w podatku VAT, w przypadku rozpoczęcia wykonywania usług kierowania pojazdem na rzecz jednego podmiotu.

2004.04.02 - Urząd Skarbowy w Elblągu - PO 436/2/PCC/04
     ∟Czy występuje obowiązek złożenia deklaracji i zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki podpisanej za granicą, w której pożyczkobiorca ma siedzibę za granicą, a przedmiot pożyczki (pieniądze) w dniu podpisu umowy znajdują się w kraju?

2004.03.02 - Urząd Skarbowy we Wschowie - US I/423/1/2004
     ∟Czy dochody zakładu budżetowego utworzonego przez związek jednostek samorządu terytorialnego są wolne od podatku dochodowego o osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 4g)? Odpowiadając, w myśl art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na pismo podatnika z dnia 6 lutego 2004 r. (data wpływu 19 lutego 2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego, czy dochody uzyskiwane przez Zakład Usług Wodnych we Wschowie są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4g ustawy z dnia 15 lutego 2000 r. (jt. Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.)

2004.01.12 - Urząd Skarbowy w Żarach - USX-443/2/04
     ∟Ustalenie kwoty obrotu uprawniającej do korzystania ze zwolnienia w przypadku świadczenia usług dentystycznych oraz wynajmu lokali na cele mieszkaniowe i użytkowe. W odpowiedzi na pismo z dnia 28.11.2003 r.

2004.01.09 - Izba Skarbowa w Krakowie - PP-1/005/2/1082
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT dla usług:- odpłatnego sporządzania posiłków dla innego Domu Pomocy Społecznej- odpłatnego świadczenia usług pralniczych dla innego DPS – sprzedaży posiłków dla pracowników DPS - zapewnienia mieszkańcom DPS lekarstw. dotyczy: zapytania z dnia 29.07.2003 r. złożonego do Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu w sprawie stawki podatku dla świadczonych przez DPS usług: przygotowywania posiłków, pralniczych na rzecz innego DPS, dla sprzedaży posiłków w stołówce DPS na rzecz pracowników, dla sprzedaży lekarstw mieszkańcom DPS w kwocie ponad limit określony w ustawie o pomocy społecznej. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając z upoważn...

2003.11.13 - Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik - PB1/415/86/03/PK
     ∟Czy wspólnota mieszkaniowa może pokryć z funduszu remontowego wydatki związane z wymianą wodomierzy w mieszkaniach?

1 2 3 4

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj