Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
3063-ILPB2.4510.169.2016.1.JG
z 12 stycznia 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z 3 listopada 2016 r. (data wpływu 14 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe,
 • przychodu podatkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób pranych w zakresie kosztów uzyskania przychodów oraz przychodu podatkowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej także: Spółka).

Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. produkcja artykułów gospodarstwa domowego i ich sprzedaż. Spółka planuje wdrożenie akcji promocyjnej. Po spełnieniu określonych w regulaminie akcji promocyjnej warunków, m.in. związanych z koniecznością zakupu określonej ilości produktów premiowanych (dalej: Produkty Premiowane), jej uczestnicy będą mogli zakupić produkty sprzedaży premiowej (dalej: Produkty Sprzedaży Premiowej) za symboliczną cenę (przykładowo 1 zł netto) za pakiet tych produktów.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w tych akcjach określone zostaną w regulaminie akcji promocji określającym m.in.:

 • do kogo będzie skierowana/jest akcja promocyjna,
 • w jakim okresie akcja promocyjna będzie przeprowadzona,
 • zakupy jakich produktów będą objęte akcją promocyjną, tj. Produktów Premiowanych.

Zrealizowanie określonego poziomu zakupów Produktów Premiowanych, na zasadach wynikających z regulaminu akcji promocyjnej, pozwoli na nabycie Produktów Sprzedaży Promocyjnej przykładowo za kwotę 1 zł netto za pakiet tych produktów. Przy czym wielkość limitu zakupowego Produktów Premiowanych jaki powinien być osiągnięty w celu skorzystania z możliwości zakupu Produktów Sprzedaży Premiowej w formie pakietu tych produktów oraz liczba produktów wchodzących w skład tego pakietu będą ustalane i komunikowane nabywcom przez przedstawicieli handlowych Spółki. Tym samym, warunki sprzedaży realizowanej w ramach akcji promocyjnej mogą być odmienne dla poszczególnych podmiotów, w zależności od ilości nabytych przez danego nabywcę Produktów Premiowanych, dotychczasowej współpracy Spółki z konkretnym nabywcą, czy też aktualnej na moment sprzedaży promocyjnej polityki Spółki w zakresie wzmacniania współpracy z określonymi grupami nabywców. Oznacza to, że przykładowo kontrahent Z za nabycie 100 Produktów Premiowanych uzyska możliwość nabycia pakietu 10 Produktów Sprzedaży Premiowej w cenie przykładowo 1 zł netto za pakiet, natomiast kontrahent W za nabycie takiej samej ilości Produktów Premiowanych nabędzie prawo do nabycia pakietu 5 Produktów Sprzedaży Premiowej w cenie przykładowo 1 zł netto za pakiet. Ponadto spełnienie przez danego nabywcę warunków niezbędnych dla możliwości zakupu Produktów Sprzedaży Premiowej zostanie odpowiednio udokumentowane.

Możliwość zakupu Produktów Sprzedaży Premiowej w cenie promocyjnej (przykładowo 1 zł netto) za pakiet tych produktów w ramach akcji promocyjnej stanowić będzie jedną z form uatrakcyjnienia oferowanej sprzedaży Produktów Premiowanych, jak również będzie miała na celu umocnienie więzi handlowych Spółki z jej kontrahentami. Możliwość zakupu Produktu Sprzedaży Premiowej po promocyjnej cenie (przykładowo 1 zł netto) za pakiet ma spowodować wzrost sprzedaży oferowanych przez Spółkę Produktów Premiowanych, a co za tym idzie – wzrost osiąganych przez Spółkę przychodów. Działania te podejmowane są w celu zwiększenia sprzedaży i atrakcyjności produktów Spółki, wzmocnienia współpracy z dotychczasowymi kontrahentami Spółki bądź jej nawiązania z nowymi nabywcami oraz utrzymania określonej pozycji Spółki na rynku artykułów gospodarstwa domowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie/wytworzenie Produktów Sprzedaży Premiowej, sprzedawanych w ramach akcji promocyjnej, która ma zróżnicowane warunki dla różnych podmiotów, za promocyjną cenę (przykładowo 1 zł netto) za pakiet, Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 2. Czy przychodem ze sprzedawanych w ramach akcji promocyjnej Produktów Sprzedaży Premiowej za promocyjną cenę (przykładowo 1 zł netto) za pakiet tych produktów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie kwota równa wysokości rzeczywistej ceny sprzedaży?

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie/wytworzenie Produktów Sprzedaży Premiowej, sprzedawanych w ramach akcji promocyjnej, która ma zróżnicowane warunki dla różnych podmiotów, za promocyjną cenę (przykładowo 1 zł netto) za pakiet, Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 2. Przychodem ze sprzedawanych w ramach akcji promocyjnej Produktów Sprzedaży Premiowej za promocyjną cenę (przykładowo 1 zł netto) za pakiet tych produktów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie kwota równa wysokości rzeczywistej ceny sprzedaży.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Ad. 1)

Zgodnie z art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Z powyższego przepisu wynika, że kosztami uzyskania przychodów są wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami bądź służą zabezpieczeniu lub zachowaniu źródła przychodów, z wyłączeniem tych wydatków, które zostały wymienione w negatywnym katalogu zawartym w art. 16 ww. ustawy. Przepis ten ma zatem charakter ogólny, z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej.

Przy kwalifikacji danych wydatków jako kosztów uzyskania przychodów podatnik powinien brać pod uwagę przede wszystkim przeznaczenie wydatku (jego celowość, racjonalność, zasadność, niezbędność) oraz możliwość przyczynienia się danego wydatku do osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

W ocenie Spółki, koszty poniesione na wytworzenie/nabycie Produktów Sprzedaży Premiowej następnie sprzedawanych w ramach akcji promocyjnej po promocyjnej cenie (przykładowo 1 zł netto) za pakiet tych produktów niewątpliwie zostają poniesione w celu osiągnięcia przez Spółkę wyższych przychodów – poprzez zwiększenie sprzedaży Produktów Premiowanych – a w konsekwencji pozostają w związku przyczynowym z osiąganymi przychodami. Ponadto akcja promocyjna, w ramach której kontrahenci Spółki zyskują możliwość nabywania, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie akcji promocyjnej, Produktów Sprzedaży Premiowej w promocyjnej cenie (przykładowo 1 zł netto) za pakiet tych produktów skłaniać bowiem będzie dotychczasowych nabywców produktów Spółki do intensyfikacji współpracy, a co za tym idzie również wzrostu sprzedaży innych niż Produkty Premiowane towarów znajdujących się w ofercie Spółki oraz zachęci nowych klientów do nawiązania współpracy ze Spółką – co w konsekwencji prowadzić powinno do wzrostu przychodów Spółki. Zauważyć należy, że zastosowanie w organizowanej przez Spółkę akcji promocyjnej możliwości nabycia Produktów Sprzedaży Premiowej w promocyjnej cenie (przykładowo 1 zł netto) za pakiet tych produktów jest elementem strategii marketingowej Spółki. Podobne strategie są powszechnie stosowane na rynku. Zaproponowanie nabywcom możliwości nabycia Produktów Sprzedaży Premiowej po cenie promocyjnej zachęca do wyboru produktów Spółki, przyzwyczaja do marki oraz wyrabia pozytywne skojarzenia z nią związane. Tym samym wydatki na wytworzenie/nabycie Produktów Sprzedaży Premiowej przez Spółkę należy uznać za poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Jednocześnie zauważyć należy, ze koszty takie, podobnie jak wszelkie koszty prowadzenia akcji promocyjnych przez podatnika, nie zostały wymienione w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy, wydatki związane z wytworzeniem Produktów Sprzedaży Premiowej, które będą sprzedawane zgodnie z regulaminem akcji promocyjnej w promocyjnej cenie (przykładowo 1 zł netto) za pakiet tych produktów, będzie można uznać w całości za koszty uzyskania przychodów, gdyż pozostają w bezpośrednim związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością i mają na celu zwiększenie osiąganych przez Spółkę. Przy czym bez znaczenia pozostaje, że warunki sprzedaży realizowanej w ramach akcji promocyjnej mogą być inne dla różnych podmiotów, gdyż rozróżnienie takie może wynikać z ilości nabytych przez danego nabywcę Produktów Premiowanych, dotychczasowej współpracy z konkretnym nabywcą, czy też aktualnej na moment sprzedaży promocyjnej polityki Spółki w zakresie wzmacniania współpracy z określonymi grupami nabywców, a zatem rozróżnienie to ma uzasadnienie biznesowe. W każdym bowiem przypadku istota mechanizmu sprzedaży w ramach akcji promocyjnej, jak i jej cel pozostają takie same, tj. wzrost sprzedaży oferowanych przez Spółkę Produktów Premiowanych oraz innych produktów, a co za tym idzie – wzrost osiąganych przez Spółkę przychodów, zwiększenie atrakcyjności produktów Spółki, wzmocnienie współpracy z dotychczasowymi kontrahentami Spółki bądź jej nawiązanie z nowymi nabywcami oraz utrzymanie określonej pozycji Spółki na rynku artykułów gospodarstwa domowego.

Podsumowując, wydatki poniesione przez Spółkę na wytworzenie Produktów Sprzedaży Premiowej, sprzedawanych w ramach akcji promocyjnej, która ma zróżnicowane warunki dla różnych podmiotów, za promocyjną cenę (przykładowo 1 zł netto) za pakiet, Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego wydawanych przez organy podatkowe z upoważnienia Ministra Finansów dotyczących podobnych stanów faktycznych (zdarzeń przyszłych) do przedstawionego przez Spółkę zdarzenia przyszłego, przykładowo w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 maja 2016 r. znak ILPB3/4510-1-66/16-3/JG, w której organ podatkowy uznał, że: „Wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z nabyciem towarów, które sprzedane zostały/zostaną uczestnikom promocji – mogą zostać uznane za koszty podatkowe w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wskazane we wniosku wydatki spełniają bowiem przesłankę celowości ich poniesienia wynikającą z art. 15 ust 1 ww. ustawy, tj. pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami (służą zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów) oraz nie zostały wymienione w negatywnym katalogu kosztów zawartym w art. 16 ust. 1 ww. ustawy”;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 30 grudnia 2015 r. znak ILPB3/4510-1-466/15-4/AO, w której organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, że: „Poniesiony przez Spółkę na nabycie towarów lub bonów towarowych oraz wycieczek, które będą przedmiotem sprzedaży premiowej za cenę 1 PLN brutto za sztukę (zgodnie z regulaminem sprzedaży premiowej), Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu ich sprzedaży, jako koszt własny sprzedaży (koszt bezpośredni), zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych”;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18 sierpnia 2015 r. znak ILPB3/4510-1-231/15-2/JG, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, że: „cenę zakupu Towarów na potrzeby Programu Lojalnościowego można uznać w całości za koszt uzyskania przychodu po stronie Spółki”.

Ad. 2)

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Z kolei art. 12 ust. 3 ww. ustawy o stanowi, że za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za datę powstania przychodu uważa się z zastrzeżeniem ust. 3c-3g, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności.

Z art. 14 ust. 1 ww. ustawy wynika natomiast, że przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że sprzedaż Produktów Sprzedaży Premiowej po promocyjnych cenach będzie uzależniona w szczególności koniecznością nabycia określonej ilości Produktów Premiowanych na zasadach wynikających z regulaminu akcji promocyjnej. Tym samym sprzedaż realizowana w ramach akcji promocyjnej będzie miała wpływ na wzrost sprzedaży Produktów Premiowanych, a w konsekwencji na osiąganie przychodów Spółki z tego tytułu.

W ocenie Wnioskodawcy, działania podejmowane przez Wnioskodawcę w ramach akcji promocyjnej mają uzasadnienie ekonomicznie, gdyż są nakierowane na zwiększenie sprzedaży Produktów Premiowanych oraz innych produktów Spółki, a tym samym osiągnięcie przychodów z tytułu wynagrodzenia za te produkty.

W konsekwencji, przychodem ze sprzedawanych w ramach akcji promocyjnej Produktów Sprzedaży Premiowej za promocyjną cenę (przykładowo 1 zł netto) za pakiet tych produktów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie kwota równa wysokości rzeczywistej ceny sprzedaży.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego wydawanych przez organy podatkowe z upoważnienia Ministra Finansów dotyczących podobnych stanów faktycznych (zdarzeń przyszłych) do przedstawionego przez Spółkę zdarzenia przyszłego, przykładowo w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 30 grudnia 2015 r. znak ILPB3/4510-1-466/15-5/AO, w której organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, że: „W przypadku odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem jest ich wartość, wyrażona w cenie określonej w umowie. Zgodnie z uzgodnieniami dokonywanymi pomiędzy Spółką i jej kontrahentami, sprzedaż towarów promocyjnych będących przedmiotem sprzedaży premiowej następuje po cenie 1 PLN brutto. Zatem cenę promocyjną należy uznać za cenę określoną w umowie, która zgodnie z przytoczonym przepisem odpowiada wysokości przychodu z tytułu sprzedaży rzeczy. W konsekwencji, w opinii Spółki, przychód podatkowy powinien zostać rozpoznany w wysokości ceny promocyjnej netto wskazanej na fakturze sprzedaży”;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18 sierpnia 2015 r. znak ILPB3/4510-1-231/15-3/JG, w której organ podatkowy uznał, że: „działania podejmowane przez Wnioskodawcę w ramach organizowanego Programu Lojalnościowego, uzasadnione są ekonomicznie, tj. nakierowane są na osiągnięcie przychodu nie tylko ze sprzedaży towarów klientom zleceniodawcy po promocyjnej cenie, ale również na prawidłowe wywiązanie się ze świadczonej usługi i tym samym osiągnięcie przychodu z tytułu wynagrodzenia”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest:

 • prawidłowe – w zakresie kosztów uzyskania przychodów,
 • prawidłowe – w zakresie przychodu podatkowego.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Na marginesie dodać należy, że w ramach postępowania interpretacyjnego tut. Organ nie jest władny rozstrzygać, czy w analizowanej sprawie zaistniały przesłanki spełniające hipotezę normy art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ kompetencje takie posiadają jedynie właściwe organy podatkowe, które w toku prowadzonego postępowania mogą w sposób kategoryczny przesądzić wystąpienie (lub też brak) pewnych okoliczności faktycznych istotnych z punktu widzenia przepisu art. 14 ust. 1 ww. ustawy.

Ustosunkowując się do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych, należy stwierdzić, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszącym, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Ponadto zauważyć należy, że z dniem 1 stycznia 2016 r. zmianie uległa treść art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, otrzymując brzmienie: „Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3g oraz 3j-3m, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności”.

Powyższe pozostaje jednak bez wpływu na rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj