Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP1-1.4012.242.2019.2.KBR
z 4 lipca 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2019 r. (data wpływu 6 maja 2019 r.) uzupełniony pismem z dnia 18 czerwca 2019 r. (data wpływu 24 czerwca 2019 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 30 maja 2019 r. znak 0114-KDIP1-1.4012.242.2019.1.KBR (doręczone w dniu 17 czerwca 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z organizacją Wydarzenia z okazji otwarcia nowej siedziby Spółki – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 maja 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z organizacją Wydarzenia z okazji otwarcia nowej siedziby Spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” oraz „Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. sprzedaży elementów automatyki przemysłowej. Spółka prowadzi również działalność szkoleniową dla klientów oraz pracowników, jak również pełni rolę centrum konsultacji technicznej. Wnioskodawca jest jedną ze spółek składających się na międzynarodową sieć. W samej Europie Centralnej i Wschodniej znajduje się 14 podmiotów wchodzących w skład grupy, a ich „spoiwem” jest austriacka spółka będąca jedynym wspólnikiem Wnioskodawcy.

W zakresie wykonywanej działalności Wnioskodawca podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: „VAT”) i jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

W ostatnich latach Spółka powzięła decyzję o wybudowaniu nowej siedziby, której utworzenie ma wpłynąć na rozwój działalności Wnioskodawcy, a w szczególności na pozyskanie nowych klientów na oferowane towary i usługi. Wybudowanie nowoczesnej siedziby, położonej w strefie przemysłowej wpłynie również na postrzeganie Spółki jako wiarygodnego partnera biznesowego, dobrego pracodawcę oraz podmiotu posiadającego duży potencjał rozwojowy, otwartego na nowatorskie rozwiązania i nowe technologie. Jednym z celów Wnioskodawcy jest wspieranie automatyzacji najbardziej zaawansowaną technologią pneumatyczną, dlatego w ocenie Spółki wybudowanie nowoczesnej siedziby utwierdzi kontrahentów i dostawców Spółki w przekonaniu, że chce ona pozostać na rynku polskim przez długie lata i nadal umacniać swoją pozycję, co powinno przełożyć się na wzrost liczby zamówień na produkty oferowane przez Spółkę.

Z okazji otwarcia nowej siedziby Wnioskodawca planuje w bieżącym roku podatkowym zorganizowanie trzydniowego wydarzenia, podzielonego na dwie części, tj. tzw. Meeting i Uroczystość.

W pierwszych dwóch dniach odbędą się wewnętrzne spotkania organów zarządzających i przedstawicieli Wnioskodawcy (prezes zarządu oraz prokurenci pełniący funkcje dyrektorów, tj. dyrektor ds. administracyjnych, dyrektor operacyjny i dyrektor handlowy, zatrudnieni na podstawie umów o pracę) z przedstawicielami spółek zagranicznych powiązanych (kapitałowo/osobowo) i wchodzących w skład grupy wraz z Wnioskodawcą (dalej: "Meeting"). Meeting będzie wydarzeniem o charakterze szkoleniowym, a także integracyjnym. Zgodnie z przygotowaną agendą, Meeting ma składać się z paneli dyskusyjnych podzielonych na kilka grup tematycznych (m.in. omówienie wskaźników kosztów sprzedaży w poszczególnych krajach i przedstawienie skutecznych strategii i metod sprzedażowych; omówienie cech rynku dystrybucji; analiza największych sukcesów i niepowodzeń w określonych warunkach sprzedaży) oraz przedstawienia prezentacji przygotowanych przez przedstawicieli poszczególnych krajów, z omówieniem ich doświadczeń i stosowanych technik sprzedaży.

Plan Meetingu został sporządzony w taki sposób, aby zapewnić jego uczestnikom dogodne warunki do zacieśnienia relacji, a także zaprezentowania wypracowanych przez nich wzorców sprzedażowych oraz swobodną dyskusję i wymianę spostrzeżeń. W czasie Meetingu jego uczestnicy będą mieli możliwość wymiany doświadczeń, lepszego poznania i nawiązania relacji, a także omawiania spraw Spółki i jej struktury, m.in. strategii biznesowej Spółki, w tym zarządzania jej zasobami ludzkimi. Celem Meetingu będzie wymiana spostrzeżeń i doświadczeń pomiędzy działającymi na rynku europejskim podmiotami wchodzącymi w skład grupy oraz stworzenie atmosfery sprzyjającej integracji pracowników biorących udział w Meetingu.

Dzięki tożsamości przedmiotowej spółek wchodzących w skład grupy, osoby uczestniczące w Meetingu będę miały możliwość poznania mechanizmów sprzedaży i obsługi klienta oraz wypracowanych rozwiązań na rynkach zagranicznych, co w efekcie ma wpłynąć na zwiększenie efektywności i generowanie zysku przez Spółkę. Meeting odbędzie się w wynajętej w tym celu sali konferencyjno-szkoleniowej. Z uwagi na kilkudniowy charakter Meetingu dodatkowo zaplanowano dwie wspólne kolacje dla uczestników. Dodatkowym punktem programu Meetingu jest wspólne wyjście do muzeum, co ma na celu lepszą integrację uczestników wydarzenia. W powyższym zakresie Meeting finansowany jest ze środków obrotowych Spółki, natomiast koszty noclegu uczestnicy będą pokrywać z własnych środków.


Kompleksowe zorganizowanie Meetingu zostało powierzone wyspecjalizowanej agencji marketingowej (dalej: „Agencja”). Po wykonaniu umowy Agencja wystawi na rzecz Wnioskodawcy zbiorczą fakturę VAT obejmującą wykonane usługi.


Następnie, planowana jest uroczysta impreza, która ma odbyć się w trzecim dniu planowanego wydarzenia (dalej: „Uroczystość”). Uroczystość jest w całości finansowana ze środków obrotowych Spółki i nie jest w żadnej części finansowana ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Uroczystość będzie miała miejsce w siedzibie Spółki (budynek biurowy oraz teren otaczający budynek). Uroczystość, oprócz zaprezentowania nowej siedziby, będzie okazją do zapoznania się z ofertą produktową i szkoleniową Spółki, w tym zwłaszcza z nowymi produktami wdrożonymi do sprzedaży. Jest to też dobra okazja do reklamy Spółki i jej produktów, zarówno poprzez działania reklamowe podejmowane w czasie Uroczystości, jak i ze względu na obecność dużego grona przedstawicieli mediów.

Uroczystość będzie okazją do zwiedzenia nowej siedziby Spółki i zapoznania się z jej ofertą, czemu towarzyszyć będzie poczęstunek w formie grilla. W salach w budynku Spółki będą rozstawione produkty oferowane przez Spółkę i aplikacje na modelach maszyn lub na panelach ruchomych. Handlowcy będą przedstawiać gościom szczegóły na temat produktów, prezentować nowe produkty i rozwiązania oraz ich zastosowanie. Handlowcy będą także udzielać szczegółowych informacji na temat oferty Wnioskodawcy. Około godziny 18:00 przybyli goście zostaną powitani przez prezesa zarządu Spółki, po czym ma zostać serwowana kolacja. Kolejnym punktem programu jest część oficjalna obejmująca przemówienia i prezentację firmy, w tym zaprezentowanie filmu przedstawiającego przedmiot działalności i ogólny zarys oferty Spółki.

Dalsza część Uroczystości ma być także poświęcona rozmowom kuluarowym, co ma na celu zacieśnianie współpracy z kontrahentami i dostawcami, jak również integrację pracowników między sobą i pracowników z osobami zarządzającymi Spółką oraz grupą, które na co dzień przebywają za granicą, w związku z czym jest to dla nich jedna z nielicznych okazji, aby poznać się bliżej. Zaproszenie na Uroczystość pracowników to także okazja do zademonstrowania im, że stanowią oni ważną część struktury Spółki. Powyższe zmierza do zwiększenia integracji oraz wzmocnienia pozytywnych relacji w zespole, jak również zwiększenie identyfikacji zespołu ze Spółką, motywacji zespołu do wydajnej pracy i wzmocnienia lojalności wobec Spółki, co zdaniem Spółki przekłada się na podniesienie efektywności pracy i lepszą skuteczność w świadczeniu pracy, a to z kolei wpływa na polepszenie wyników finansowych Spółki.

Przewidziane zostały również atrakcje, które mają przyczynić się do lepszej integracji, takie jak np. występy gwiazdy wieczoru i innych artystów oraz prezentacje kulinarne.

Generalnie, Uroczystość ma przyczynić się do poprawy osiąganych przez Wnioskodawcę wyników gospodarczo-ekonomicznych, zarówno dzięki wzrostowi zaangażowania w wykonywaną pracę wśród pracowników, jak i poprzez pogłębienie współpracy z kontrahentami dzięki zastosowanym działaniom marketingowym. Podczas Uroczystości eksponowane będzie logo Spółki (do czego zobowiązana jest m.in. Agencja), a dodatkowe informacje dotyczące Spółki i jej oferty będą zawarte w folderach informacyjnych udostępnionych w czasie Uroczystości.

Dodatkowym atutem Uroczystości będzie udział w niej przedstawicieli spółek siostrzanych z grupy, co pozwoli reklamować Spółkę jako podmiot będący częścią międzynarodowego mechanizmu, z powodzeniem rozwijającego działalność w wielu krajach Europy i świata (od 1987 r. spółka, od której wywodzi się Wnioskodawca jest notowana na japońskiej giełdzie papierów wartościowych).

Zorganizowanie Uroczystości Spółka powierzyła wyspecjalizowanej agencji reklamowej (jw.: „Agencja”), z którą zawarto umowę w przedmiocie kompleksowego zorganizowania Uroczystości. Zgodnie z umową do obowiązków Agencji należy zapewnienie i wykonanie wszystkich czynności związanych z zaplanowaniem, skoordynowaniem oraz terminową i należytą realizacją Uroczystości. Agencja odpowiedzialna jest m.in. za:

 1. przygotowanie koncepcji, scenariusza i przeprowadzenie Uroczystości;
 2. zapewnienie i całkowite rozliczenie posiłków w formie grilla w dniu 16 maja 2019 r. w godzinach 14:00 - 17:00;
 3. zapewnienie i całkowite rozliczenie posiłków dla uczestników zgodnie z Agendą i uzgodnionym menu;
 4. zapewnienie i całkowite rozliczenie profesjonalnej konferansjerki oraz koncertu gwiazdy wieczoru;
 5. zapewnienie i całkowite rozliczenie oprawy muzycznej w wykonaniu zespołu zapewniającego oprawę muzyczną Uroczystości;
 6. zapewnienie i całkowite rozliczenie profesjonalnego sprzętu nagłośnieniowego, oświetlenia;
 7. zapewnienie i całkowite rozliczenie atrakcji dodatkowych;
 8. zapewnienie i całkowite rozliczenie transportu busami i autokarami dla uczestników na miejsce Uroczystości i z powrotem do hotelu;
 9. organizację i zapewnianie oraz całkowite rozliczenie kompleksowej oprawy i obsługi technicznej koncertów oraz przemówień, w tym w szczególności: zapewnienie sceny z zadaszeniem, stałego dostępu energii elektrycznej oraz dostarczenie i montaż ogrodzenia wokół sceny;
 10. nadzór nad stroną techniczną i merytoryczną przebiegu Uroczystości;
 11. zapewnienie i całkowite rozliczenie obsługi video podczas bankietu oraz montaż filmu (format avi, mp4, długość max. 3 minuty);
 12. zapewnienie i całkowite rozliczenie projektów graficznych na potrzeby wydarzenia (zaprojektowanie, zaproszeń, grafik na stronę internetową Zamawiającego, grafik na gadżety, itp.);
 13. wydruk ścianki reklamowej wg zaakceptowanego projektu;
 14. wydruk flag typu winder;
 15. wydruk zaproszeń oraz kopert;
 16. zapewnienie 12 hostess ubranych w eleganckie jednakowe stroje do obsługi wydarzenia;
 17. zapewnienie i całkowite rozliczenie obsługi fotograficznej wydarzenia;
 18. opłacenie niezbędnych stawek ZAIKS wg cennika;
 19. zapewnienie bezpieczeństwa uczestników podczas Uroczystości, m.in. poprzez zapewnienie profesjonalnej ochrony.


Ze względu na fakt, że część gości przybędzie z zagranicy oraz z odległych regionów Polski, Agencja jest nadto zobowiązania do zapewnienia noclegu dla gości i zapewnienia ich transportu z siedziby Spółki do miejsc zakwaterowania oraz do zapewnienia tłumaczenia symultanicznego.

Usługi świadczone przez Agencję podlegają opodatkowaniu podstawową stawką VAT. Załącznikiem do Umowy z Agencją jest kosztorys, w którym podane są kwoty wyceny za poszczególne pozycje kosztowe. Kwoty te odnoszą się do ponoszonych kosztów związanych z danym rodzajem wydatków.


Po wykonaniu usług Agencja wystawi fakturę VAT końcową, rozliczającą całość usług wykonanych w ramach realizacji Umowy, przy czym usługi Agencji związane z zakupem napojów alkoholowych dla uczestników Uroczystości oraz obsługą barmańską zostaną wskazane jako odrębna pozycja na fakturze VAT, a Spółka nie zamierza odliczać podatku VAT naliczonego z tego tytułu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z tytułu:

 1. nabycia kompleksowej usługi od Agencji, polegającej na zorganizowaniu Meetingu, która to usługa zostanie potwierdzona fakturą VAT wystawioną przez Agencję marketingową?
 2. nabycia kompleksowej usługi od Agencji, polegającej na zorganizowaniu Uroczystości, która to usługa zostanie potwierdzona fakturą VAT wystawioną przez Agencję (za wyjątkiem usług związanych z zapewnieniem napojów alkoholowych i obsługi barmańskiej)?

Zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym:

 1. Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia kompleksowej usługi od Agencji, polegającej na zorganizowaniu Meetingu, która to usługa zostanie potwierdzona fakturą VAT wystawioną przez Agencję marketingową.
 2. Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia kompleksowej usługi od Agencji, polegającej na zorganizowaniu Uroczystości, która to usługa zostanie potwierdzona fakturą VAT wystawioną przez Agencję marketingową, (za wyjątkiem usług związanych z zapewnieniem napojów alkoholowych i obsługi barmańskiej).

W ocenie Spółki rozważając kwestię prawa do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego związanego z wykonaniem umowy na organizację Meetingu oraz umowy na organizację Uroczystości, należy zwrócić uwagę na zagadnienie kompleksowego charakteru nabywanych usług oraz ich związku z czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W przedstawionym stanie faktycznym, organizacja Meetingu i Uroczystości ma związek z działalnością Spółki, a zarazem z czynnościami opodatkowanymi VAT.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Należy jednak odróżnić nabycie usług noclegowych i gastronomicznych od przypadków nabycia świadczeń o charakterze kompleksowym, w skład których wchodzą m.in. usługi gastronomiczne czy noclegowe będące wyłącznie jednymi ze składowych usługi kompleksowej, a ich wartość elementem kalkulacyjnym ceny całego świadczenia. Mimo braku definicji legalnej usługi kompleksowej w oparciu o orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawniej ETS, dalej: „Trybunał”) oraz sądów administracyjnych można stwierdzić, że usługa kompleksowa to kompozycja różnych działań zmierzających do jednego celu, którym jest wykonanie świadczenia głównego przy wykorzystaniu świadczenia (świadczeń) pomocniczego. Wyjaśnienie istoty usług kompleksowych było przedmiotem rozstrzygnięć Trybunału. W wyrokach z 25 lutego 1999 r., sygn. akt C-349/96 Card Protection Plan Ltd v. Commissioners of Customs&Excise oraz z 2 grudnia 2010 r. C-276-09 EverythingEverywhereLtd v. Commissioner for Her MajestysRevenue and Customs, Trybunał wskazał, że relację usługi pomocniczej do zasadniczej oceniać należy z punktu widzenia przeciętnego konsumenta, tj. czy nie stanowi ona celu ostatecznego, ale jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej.

Na potwierdzenie braku prawa i obowiązku wydzielania elementów kalkulacyjnych ceny usługi kompleksowej należy przywołać m.in. interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 1 września 2011 r. (nr: IPPP2/443-749/11-4/JO), w której stwierdzono, że: „podkreślenia wymaga fakt, że w świetle powołanego art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, podatek naliczony z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych - co do zasady - nie podlega odliczeniu. Powyższe ograniczenie nie ma jednak zastosowania w sytuacji, gdy przedmiotem zakupu jest kompleksowa usługa organizacji szkolenia, czyli co do istoty jedna usługa, na którą składają się poszczególne elementy, w tym usługi gastronomiczne czy noclegowe. (...) Reasumując, w sytuacji otrzymania od podmiotu trzeciego - usługodawcy świadczącego usługę - faktury VAT za całościową organizację szkolenia, w której poszczególne elementy stanowią integralną część usługi, Spółce będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z tej faktury, pod warunkiem, iż poniesione wydatki związane będą z wykonywanymi przez Zainteresowanego czynnościami opodatkowanymi”.

Z kolei w interpretacji indywidualnej z dnia 13 maja 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, (nr: ILPP5/443-8/14-5/PG), zostało słusznie wskazane, że: „usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do świadczenia zasadniczego, jeśli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem w skutecznym wykorzystaniu świadczenia zasadniczego. Ważne jest, czy świadczenia są ze sobą ściśle powiązane w taki sposób, że samodzielnie nie przynoszą wymaganej praktycznej korzyści z punktu widzenia przeciętnego konsumenta. Nie ma znaczenia subiektywny punkt widzenia dostawcy lub odbiorcy świadczenia. Istnienie jednego świadczenia złożonego nie jest wykluczone z tego powodu, że do poszczególnych elementów wykazane są odrębnie ceny. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej. Na podstawie przywołanych uregulowań i dokonanej analizy, w okolicznościach przedstawionych we wniosku, stwierdzić należy, że jeżeli nabyta usługa obiektywnie tworzy - w aspekcie gospodarczym - jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to należy ją uznać za usługę kompleksową”.

Wskazując na praktykę organów podatkowych warto również przywołać interpretację indywidualną Ministra Finansów (z upoważnienia którego działa Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie) z dnia 9 lutego 2015 r. (nr: IPPP2/443-1136/14-3/KOM), w której zostało uznane za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że nabywając usługę kompleksową, w skład której, jako elementy składowe (kalkulacyjne) wejdą m.in. usługi gastronomiczne oraz usługi hotelowe, wnioskodawca będzie miał prawo do rozliczenia (na zasadach ogólnych) 100% wartości VAT naliczonego zawartego w jej cenie. Z uzasadnienia powyższej interpretacji wynika, iż: „na podstawie przywołanych uregulowań i dokonanej analizy okoliczności przedstawionych we wniosku, należy stwierdzić, że jeżeli nabyta usługa organizacji konferencji dla grupy osób uprawnionych do wystawiania recept, a ważnych dla działalności Wnioskodawcy, obiektywnie tworzy - w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to należy ją uznać za usługę kompleksową. Nabycie przez Wnioskodawcę przedmiotowej usługi można bez wątpienia zaliczyć do usług złożonych, składających się z kombinacji różnych czynności”.

Powyższe stanowisko jest również aprobowane w najnowszych interpretacjach podatkowych, np. interpretacji indywidualnej z dnia 23 stycznia 2018 r. (nr: 0111-KDIB3-1.4012.778.2017.1.ICz), zgodnie z którą: „usługa organizacji imprezy integracyjnej stanowi usługę kompleksową w kontekście powyższych rozważań, na którą składają się również usługi poboczne, jak np. usługi noclegowe, gastronomiczne, usługi oprawy muzycznej czy dotyczące poszczególnych atrakcji dla Pracowników i Podwykonawców. Omawiane świadczenie nie stanowi jedynie kilku odrębnych usług, gdyż przedmiotem nabycia w istocie jest właśnie usługa organizacji wyrażająca się w nadzorze nad poszczególnymi punktami programu, współpracy z dostawcami dla poszczególnych usług składających się łącznie na Imprezę, wyborze tych dostawców, dopasowanie poszczególnych elementów Imprezy do siebie oraz do potrzeb Spółki itp. Te wszystkie czynności składają się łącznie na usługę główną w postaci organizacji Imprezy, natomiast usługi takie jak noclegowe, transportowe czy gastronomiczne mają charakter uzupełniający do usługi głównej. Sposób opodatkowania świadczenia złożonego należy odnosić do usługi głównej. Skoro zatem w omawianej sytuacji przedmiotem nabycia będzie usługa organizacji imprezy integracyjnej, Spółka będzie uprawniona do odliczenia VAT z faktury dokumentującej wykonanie tej usługi”.

Jeśli natomiast chodzi o sposób kalkulacji wynagrodzenia wskazany w opisie stanu faktycznego oraz sposób sporządzenia rozliczenia, w tym finalnego kosztorysu to zdaniem Spółki nie jest on przeszkodą do zakwalifikowania opisanej usługi jako usługi kompleksowej. W tym miejscu należy przywołać fragment interpretacji indywidualnej z dnia 25 października 2013 r. nr: IPPP2/443-885/13-2/KOM, w którym organ podatkowy uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe: „Cena <<pakietu konferencyjnego>> ustalana jest indywidualnie z klientem Spółki w oparciu o zapotrzebowanie na usługi. Szczegółowa lista takich usług wraz z ceną będzie stanowić załącznik do umowy. Wartość <<pakietu konferencyjnego>> kalkulowana jest zawsze dla całej usługi łącznie i zawiera wszystkie wymienione wyżej usługi”. Opisany wyżej sposób kalkulacji wynagrodzenia nie stanowił przeszkody dla uznania opisanej usługi za usługę kompleksową. Ponadto, jak wskazano w interpretacji indywidualnej z dnia z dnia 10 listopada 2011 r. (nr IPTPP3/443-80/11-3/IB): „Istnienie jednego świadczenia złożonego nie jest wykluczone z tego powodu, że do poszczególnych elementów wykazane są odrębnie ceny”.

W świetle powyższego należy podkreślić, że świadczenia nabywane przez Spółkę na podstawie umów na organizację Meetingu i Uroczystości stanowią pewną zamkniętą całość i nie mogą być rozdzielane. Żaden z elementów składowych nie stanowi dla Wnioskodawcy celu samego w sobie i Spółka nie byłaby w analizowanej sytuacji zainteresowana jego nabyciem bez pozostałych elementów. W ocenie Spółki należy uznać, że w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca nabywa od Agencji kompleksową usługę organizacji Meetingu oraz kompleksową usługę organizacji Uroczystości. Mając na uwadze m.in. interes i cel Wnioskodawcy, polegające na powierzeniu kompleksowej organizacji Meetingu, a także Uroczystości profesjonalnemu podmiotowi (Agencji), usługi te należy uznać za jednorodne i niepodzielne z ekonomicznego punktu widzenia nawet wówczas, gdy poszczególne usługi składające się na świadczenie kompleksowe zostaną wyszczególnione, np. w załączniku do umowy.

Drugim aspektem wymagającym komentarza jest związek planowanych wydarzeń z wykonywaną działalnością Spółki.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jak wskazano powyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Przy czym prawo to nie przysługuje - nawet gdy określone wcześniej warunki są spełnione - w sytuacji wystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę, że prawo do odliczenia powinno być realizowane natychmiast po powstaniu podatku naliczonego, decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia będzie miał zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Przy czym związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą, np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio wiążą się więc z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa - mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 marca 2011 r. (sygn. akt I FSK 571/10) „koniecznym warunkiem odliczenia VAT jest istnienie związku pomiędzy zakupami a transakcją opodatkowaną. Jednakże nie zawsze związek ten musi być tego rodzaju, by można było przypisać bezpośrednio dany wydatek do konkretnej transakcji opodatkowanej. W przypadku bowiem tzw. kosztów ogólnych, które stanowią element cenotwórczy w działalności gospodarczej podatnika, wydatki na ten cel zachowują także bezpośredni związek z działalnością, a podatnik ma prawo do odliczenia VAT z tytułu tych zakupów w takim zakresie, w jakim działalność ogólna daje prawo do odliczenia VAT”.

Istnienie związku między nabywanymi towarami i usługami a transakcjami opodatkowanymi podatnika jest traktowane jako niezbędny wymóg powstania prawa do odliczenia podatku również w Dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z póżn. zm.). Stanowisko powyższe znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ustawa o VAT ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Istotna jest intencja nabycia - jeśli dany towar (usługa) ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas - po spełnieniu wymienionych w art. 86 o VAT ustawy wymogów formalnych - odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Wystarczającym zatem jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towaru lub usługi, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej oraz planowanej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej. Ta warunkowość realizacji określonego w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony powoduje, że nieziszczenie się warunku pozytywnego jakim jest wykorzystanie towaru lub usługi do realizacji czynności opodatkowanej podatnika, np. gdy okaże się, że zmieniono przeznaczenie towaru (usługi) i został on ostatecznie wykorzystany do czynności zwolnionych od VAT lub niepodlegających VAT - spowoduje konieczność weryfikacji uprzedniego odliczenia podatku naliczonego.


Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.


Działalność gospodarcza - mocą art. 15 ust. 2 ustawy o VAT- obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.


Jak wynika z opisanego stanu faktycznego, Meeting ma na celu szkolenie oraz integrację pracowników i docelowo przyczyni się do zwiększenia zysków Spółki.


Uroczystość ma co najmniej pośredni związek przyczynowo-skutkowy z osiąganym przez Wnioskodawcę obrotem opodatkowanym, gdyż wpłynie ona na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa i generowanie obrotu. Uroczystość ma charakter reklamy adresowanej nie tylko do zaproszonych gości, ale również do szerokiego grona potencjalnych klientów, gdyż w Uroczystości udział wezmą przedstawiciele mediów, którzy podzielą się tym doświadczeniem poprzez zamieszczenie wzmianek w prasie i na portalach społecznościowych. Celem zorganizowania Uroczystości jest bowiem zwiększenie sprzedaży produktów Spółki, zarówno wśród obecnych, jak i nowych kontrahentów, oraz zwiększenie efektywności i wydajności pracy pracowników, do czego ma się przyczynić ich lepsza integracja między sobą i integracja z kadrą zarządzającą. W tym miejscu należy podkreślić, że zapewnienie profesjonalnego prowadzenia Uroczystości oraz wzbogacenie jej koncertem gwiazdy muzyki i oprawą muzyczną innych artystów, czy też prezentacja kulinarna mają wyłącznie charakter pomocniczy, uzupełniający w odniesieniu do podstawowych, bezpośrednio promocyjno-reklamowych czynności. Ich wprowadzenie było działaniem standardowym w danych okolicznościach, nienoszącym cech okazałości czy wystawności. Potwierdza to również fakt, że część nieoficjalna związana z rozrywką ma trwać stosunkowo krótko w porównaniu do łącznego czasu trwania Uroczystości. Ponadto, będzie to dobry moment na dyskusję, nawiązanie kontaktów, czy podzielenie się refleksjami związanymi z otwarciem nowej siedziby Spółki i jej dalszymi planami. Są to działania powszechnie stosowane na rynku, świadczące wyłącznie o dbałości i szacunku wobec zaproszonych gości, co jest oczekiwane wobec podmiotu świadczącymi usługi i prowadzącego sprzedaż na rzecz podmiotów tego rodzaju co Spółka. Również usługi związane z zakwaterowaniem uczestników oraz zapewnieniem im wyżywienia jako elementy składowe nie są istotą głównego świadczenia Agencji, lecz mają charakter pomocniczy względem świadczenia głównego i wynikają z faktu, że część zaproszonych gości przybędzie z zagranicy czy z innych rejonów Polski. Uzupełniająco Spółka wskazuje, iż usługi zlecone Agencji w zakresie zapewnienia posiłków to usługi polegające na przygotowaniu i dostarczeniu gotowych potraw do siedziby Spółki (budynku i otaczającego go terenu) a więc są to usługi cateringowe, zatem nie mieszczą się one w dyspozycji przepisu art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

Na marginesie Spółka wyjaśnia, że zakup napojów alkoholowych dla uczestników Uroczystości oraz koszt obsługi barmańskiej zostanie rozliczony oddzielnie, gdyż jak wskazuje się w szeregu interpretacji indywidualnych, nie jest to uważane za świadczenie niezbędne do należytego i właściwego świadczenia usług polegających na organizacji wydarzenia (tak np. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 stycznia 2019 r., nr 0112-KDIL2-1.4012.528.2018.1.AP).

Poprawność stanowiska Spółki jest już w zasadzie ugruntowana w najnowszym piśmiennictwie i potwierdzona w licznych interpretacjach indywidualnych, w tym m.in.: interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 września 2017 r., nr 0112-KDIL1-4012.294.2017.1.AK; interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 września 2018 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.431.2018.4.MJ; interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 września 2017 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.294.2017.1.AK; interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 23 stycznia 2018 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.778.2017.1.ICz; interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 listopada 2018 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.514.2018.1.JF).

Przykładowo, warto zacytować fragment interpretacji indywidualnej z dnia 23 lutego 2017 r. dotyczącej organizacji imprezy jubileuszowej (nr: 0461-ITPP1.4512.18.2017.1.DM): „odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy dotyczących kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie usług w związku z organizacją jubileuszu firmy, wskazać należy, że jak wskazał Wnioskodawca celem organizacji uroczystości było zintegrowanie pracowników z firmą, budowanie zespołu, poprawa atmosfery pracy, wzrost efektywności poprzez zwiększenie motywacji, co wiąże się ze zwiększeniem przychodów. (...) Uwzględniając przedstawione powyżej okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów ustawy dotyczących odliczenia podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że koszty (wydatki) związane z organizacją imprezy jubileuszowej mają pośredni związek z wykonywaną działalnością gospodarczą. Nabywane przez Wnioskodawcę towary i usługi nie służą dalszej odsprzedaży, ani nie będą wykorzystywane do wytworzenia wyrobów/usług będących przedmiotem obrotu (co świadczyłoby o bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością), ale pośrednio poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości - budowanie pozytywnego wizerunku oraz renomy, poprawę relacji z kontrahentami, poprawę atmosfery pracy, wzrost motywacji do wykonywania obowiązków pracowniczych są związane ze sprzedażą opodatkowaną. Przy czym, z uwagi na charakter imprezy to Wnioskodawca osiąga z nich większą korzyść - osobista korzyść dla pracowników, ma charakter jedynie uboczny względem potrzeb przedsiębiorstwa”.

Podsumowując, Spółka stoi na stanowisku, że będzie jej przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia kompleksowej usługi od Agencji, która będzie odpowiedzialna za organizację Meetingu, jak również z tytułu nabycia kompleksowej usługi od Agencji, polegającej na zorganizowaniu Uroczystości w dniu 16 maja 2019 r. (w całości, z wyłączeniem usług związanych z zakupem napojów alkoholowych oraz obsługą barmańską, które zostaną rozliczone oddzielnie).


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.


Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.


Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powołanych przepisów art. 86 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie określone warunki:

 • odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług,
 • towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego),
 • faktura dokumentuje czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski, czyli została na niej wskazana kwota podatku.


Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b cyt. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Ponadto, zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.


Natomiast w myśl art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.


Jak wskazano wyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Przy czym prawo to nie przysługuje – nawet gdy określone wcześniej warunki są spełnione – w sytuacji wystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy.

Biorąc pod uwagę, że prawo do odliczenia powinno być realizowane natychmiast po powstaniu podatku naliczonego, decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia będzie miał zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Przy czym związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą, np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio wiążą się więc z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa – mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu.

Istnienie związku między nabywanymi towarami i usługami a transakcjami opodatkowanymi podatnika jest traktowane jako niezbędny wymóg powstania prawa do odliczenia podatku również w Dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.). Stanowisko powyższe znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zasada neutralności podatku VAT, a także kwestia pośredniego związku pomiędzy podatkiem naliczonym VAT a czynnościami opodatkowanymi jako warunku wystarczającego do zachowania prawa do odliczenia VAT były przedmiotem licznych orzeczeń TSUE m.in.: wyrok z 15 stycznia 1998 r. w sprawie C-37/95 (Państwo Belgijskie v. Ghent Coal Terminal NV), wyrok z 22 lutego 2001 r. w sprawie C-408/96 (Abbey National plc v. Commissioners of Customs & Excisie), wyrok z 26 maja 2005 r. w sprawie C-465/03 (Kretztechnik AG v. Finanzamt Linz), wyrok z 27 września 2001 r. w sprawie C-16/00 (CIBO Particiationis SA v. Directeur region al des impots du Nord-Pas-de-Calats). TSUE podkreślał, że co do zasady, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przysługuje podatnikom wówczas, gdy istnieje bezpośredni związek poniesionych wydatków ze sprzedażą opodatkowaną. Jednakże, brak bezpośredniego związku z konkretną czynnością podlegającą opodatkowaniu nie wyklucza prawa odliczenia podatku VAT w przypadku tzw. kosztów ogólnych działania podatnika, o ile koszty te mogą być przypisane do działalności podatnika podlegającej opodatkowaniu VAT.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar (usługa) ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych, wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Wystarczającym zatem jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towaru lub usługi, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej oraz planowanej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej. Ta warunkowość realizacji określonego w art. 86 ust. 1 ustawy prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony powoduje, że nieziszczenie się warunku pozytywnego, jakim jest wykorzystanie towaru lub usługi do realizacji czynności opodatkowanej podatnika, np. gdy okaże się, że zmieniono przeznaczenie towaru (usługi) i został on ostatecznie wykorzystany do czynności zwolnionych od VAT lub niepodlegających VAT – spowoduje konieczność weryfikacji uprzedniego odliczenia podatku naliczonego.


Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.


Działalność gospodarcza – mocą art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.


Z okoliczności przedstawionych w złożonym wniosku wynika, że z okazji otwarcia nowej siedziby Wnioskodawca planuje w bieżącym roku podatkowym zorganizowanie trzydniowego wydarzenia, podzielonego na dwie części, tj. tzw. Meeting i Uroczystość.


W pierwszych dwóch dniach odbędą się wewnętrzne spotkania organów zarządzających i przedstawicieli Wnioskodawcy (prezes zarządu oraz prokurenci pełniący funkcje dyrektorów, tj. dyrektor ds. administracyjnych, dyrektor operacyjny i dyrektor handlowy, zatrudnieni na podstawie umów o pracę) z przedstawicielami spółek zagranicznych powiązanych (kapitałowo/osobowo) i wchodzących w skład grupy wraz z Wnioskodawcą (dalej: "Meeting"). Meeting będzie wydarzeniem o charakterze szkoleniowym, a także integracyjnym. Zgodnie z przygotowaną agendą, Meeting ma składać się z paneli dyskusyjnych podzielonych na kilka grup tematycznych (m.in. omówienie wskaźników kosztów sprzedaży w poszczególnych krajach i przedstawienie skutecznych strategii i metod sprzedażowych; omówienie cech rynku dystrybucji; analiza największych sukcesów i niepowodzeń w określonych warunkach sprzedaży) oraz przedstawienia prezentacji przygotowanych przez przedstawicieli poszczególnych krajów, z omówieniem ich doświadczeń i stosowanych technik sprzedaży.

Meeting odbędzie się w wynajętej w tym celu sali konferencyjno-szkoleniowej. Z uwagi na kilkudniowy charakter Meetingu dodatkowo zaplanowano dwie wspólne kolacje dla uczestników. Dodatkowym punktem programu Meetingu jest wspólne wyjście do muzeum, co ma na celu lepszą integrację uczestników wydarzenia. W powyższym zakresie Meeting finansowany jest ze środków obrotowych Spółki, natomiast koszty noclegu uczestnicy będą pokrywać z własnych środków.


Kompleksowe zorganizowanie Meetingu zostało powierzone wyspecjalizowanej agencji marketingowej. Po wykonaniu umowy Agencja wystawi na rzecz Wnioskodawcy zbiorczą fakturę VAT obejmującą wykonane usługi.


Następnie, planowana jest uroczysta impreza, która ma odbyć się w trzecim dniu planowanego wydarzenia (dalej: „Uroczystość”). Uroczystość jest w całości finansowana ze środków obrotowych Spółki i nie jest w żadnej części finansowana ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Uroczystość będzie okazją do zwiedzenia nowej siedziby Spółki i zapoznania się z jej ofertą, czemu towarzyszyć będzie poczęstunek w formie grilla. W salach w budynku Spółki będą rozstawione produkty oferowane przez Spółkę i aplikacje na modelach maszyn lub na panelach ruchomych. Handlowcy będą przedstawiać gościom szczegóły na temat produktów, prezentować nowe produkty i rozwiązania oraz ich zastosowanie. Handlowcy będą także udzielać szczegółowych informacji na temat oferty Wnioskodawcy. Około godziny 18:00 przybyli goście zostaną powitani przez prezesa zarządu Spółki, po czym ma zostać serwowana kolacja. Kolejnym punktem programu jest część oficjalna obejmująca przemówienia i prezentację firmy, w tym zaprezentowanie filmu przedstawiającego przedmiot działalności i ogólny zarys oferty Spółki.


Przewidziane zostały również atrakcje, które mają przyczynić się do lepszej integracji, takie jak np. występy gwiazdy wieczoru i innych artystów oraz prezentacje kulinarne.


Zorganizowanie Uroczystości Spółka powierzyła wyspecjalizowanej agencji reklamowej, z którą zawarto umowę w przedmiocie kompleksowego zorganizowania Uroczystości. Zgodnie z umową do obowiązków Agencji należy zapewnienie i wykonanie wszystkich czynności związanych z zaplanowaniem, skoordynowaniem oraz terminową i należytą realizacją Uroczystości. Agencja odpowiedzialna jest m.in. za przygotowanie koncepcji, scenariusza i przeprowadzenie Uroczystości, zapewnienie i całkowite rozliczenie posiłków dla uczestników, zapewnienie i całkowite rozliczenie profesjonalnej konferansjerki oraz koncertu gwiazdy wieczoru a także oprawy muzycznej w wykonaniu zespołu zapewniającego oprawę muzyczną Uroczystości, zapewnienie i całkowite rozliczenie profesjonalnego sprzętu nagłośnieniowego, oświetlenia, dodatkowych atrakcji, transportu busami i autokarami dla uczestników na miejsce Uroczystości i z powrotem do hotelu, organizację i zapewnianie oraz całkowite rozliczenie kompleksowej oprawy i obsługi technicznej koncertów oraz przemówień, w tym w szczególności: zapewnienie sceny z zadaszeniem, stałego dostępu energii elektrycznej oraz dostarczenie i montaż ogrodzenia wokół sceny. Ponadto Agencja zobowiązana będzie do nadzoru nad stroną techniczną i merytoryczną przebiegu Uroczystości, zapewnieniu obsługi video podczas bankietu oraz montaż filmu, projektów graficznych na potrzeby wydarzenia, zapewnienia bezpieczeństwa uczestników podczas Uroczystości, m.in. poprzez zapewnienie profesjonalnej ochrony itp.


Ze względu na fakt, że część gości przybędzie z zagranicy oraz z odległych regionów Polski, Agencja jest nadto zobowiązania do zapewnienia noclegu dla gości i zapewnienia ich transportu z siedziby Spółki do miejsc zakwaterowania oraz do zapewnienia tłumaczenia symultanicznego.


Usługi świadczone przez Agencję podlegają opodatkowaniu podstawową stawką VAT. Załącznikiem do Umowy z Agencją jest kosztorys, w którym podane są kwoty wyceny za poszczególne pozycje kosztowe. Kwoty te odnoszą się do ponoszonych kosztów związanych z danym rodzajem wydatków.

Po wykonaniu usług Agencja wystawi fakturę VAT końcową, rozliczającą całość usług wykonanych w ramach realizacji Umowy, przy czym usługi Agencji związane z zakupem napojów alkoholowych dla uczestników Uroczystości oraz obsługą barmańską zostaną wskazane jako odrębna pozycja na fakturze VAT, a Spółka nie zamierza odliczać podatku VAT naliczonego z tego tytułu.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca ma wątpliwości, czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na organizację Meetingu oraz Uroczystości z okazji otwarcia nowej siedziby Spółki, z wyłączeniem nabycia alkoholu i obsługi barmańskiej.

Aby ocenić prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy w przedmiotowym zakresie w pierwszej kolejności należy rozstrzygnąć, czy w analizowanej sytuacji, Spółka dokonała i będzie dokonywać w przyszłości nabycia kompleksowych usług organizacji trzydniowego wydarzenia z okazji prezentacji nowej siedziby Spółki składającego się z Meetingu oraz Uroczystości.

Odnosząc się do powyższego należy wskazać, że zasadniczo każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, powinno być uznawane za odrębne i niezależne, jednak w sytuacji, gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Jeżeli zatem dwa lub więcej niż dwa świadczenia (lub czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta są tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jednolite świadczenie do celów stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Powyższe znajduje wyraz w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym wskazuje się na konieczność traktowania, dla celów podatkowych, złożonego działania podatnika, jako jednolitej całości bez sztucznych podziałów. W orzeczeniu z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie Card Protection Plan Ltd v Commissioners of Customs and Excise (C-349/96), Trybunał rozstrzygnął, że przy świadczeniu usług obejmujących kilka części składowych należy stosować te same zasady opodatkowania, co do usługi zasadniczej. Usługę należy uznać za usługę pomocniczą, jeżeli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz środek do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej. Podobnie wypowiedział się Trybunał, wydając w dniu 27 września 2012 r. orzeczenie w trybie prejudycjalnym w sprawie C-392/11 Field Fisher Waterhouse.

Usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do świadczenia zasadniczego, jeśli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem w skutecznym wykorzystaniu świadczenia zasadniczego. Ważne jest, czy świadczenia są ze sobą ściśle powiązane w taki sposób, że samodzielnie nie przynoszą wymaganej praktycznej korzyści z punktu widzenia przeciętnego konsumenta. Nie ma znaczenia subiektywny punkt widzenia dostawcy lub odbiorcy świadczenia. Istnienie jednego świadczenia złożonego nie jest wykluczone z tego powodu, że do poszczególnych elementów wykazane są odrębnie ceny. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej.

Jednym z istotniejszych orzeczeń przytaczanych przez szereg komentatorów, jak i sam TSUE w późniejszych orzeczeniach, jest sprawa z 27 października 2005 r. C-41/04 (Levob Verzekeringen). W wyroku tym TSUE zawarł kilka cennych uwag pozwalających na zidentyfikowanie usług złożonych. By określić, czy mamy do czynienia z tzw. usługą kompleksową należy – wg TSUE – w pierwszej kolejności poszukiwać elementów charakterystycznych dla rozpatrywanej czynności celem określenia, czy podatnik dostarcza konsumentowi, rozumianemu jako przeciętny konsument, kilka odrębnych świadczeń głównych, czy też jedno świadczenie (por. przez analogię ww. wyrok w sprawie CPP, pkt 29) (pkt 20 orzeczenia Levob).

W konsekwencji, w świetle omawianego wyroku TSUE należy przyjąć, że nie ma charakteru kompleksowego taki zestaw świadczeń, których połączenie miałoby charakter działania sztucznego. W tym kontekście, za świadczenia odrębne należy więc uznać świadczenia wykonywane przez jednego świadczącego na rzecz jednego nabywcy, które nawet jeżeli są w pewien sposób powiązane, mogą być traktowane rozłącznie, a traktowanie to nie wpłynie na charakter żadnego z nich ani też nie sprawi, że wartość świadczeń z punktu widzenia nabywcy będzie inna, niż gdyby świadczenia te były uznane za świadczenie złożone.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca zakupił usługę organizacji Wydarzenia podzielonego na dwie części: Meeting oraz Uroczystość, które odbędzie się z okazji prezentacji nowej siedziby Spółki. Organizowanie trzydniowego spotkania organów zarządzających i przedstawicieli Wnioskodawcy z przedstawicielami spółek zagranicznych wchodzących w skład grupy a także pracowników Spółki oprócz zaprezentowania nowej siedziby, będzie okazją do zapoznania się z ofertą produktową i szkoleniową Spółki, w tym zwłaszcza z nowymi produktami wdrożonymi do sprzedaży. Jest to też dobra okazja do reklamy Spółki i jej produktów, zarówno poprzez działania reklamowe podejmowane w czasie Uroczystości, jak i ze względu na obecność dużego grona przedstawicieli mediów.

Jak wskazuje Wnioskodawca, Meeting będzie wydarzeniem o charakterze szkoleniowym, a także integracyjnym, ma składać się z paneli dyskusyjnych podzielonych na kilka grup tematycznych oraz przedstawienia prezentacji. Meeting odbędzie się w wynajętej Sali konferencyjno-szkoleniowej. Z uwagi na kilkudniowy charakter zapanowano dwie kolacje. Dodatkowym punktem programu będzie wspólne wyjście do muzeum. Kompleksowe zorganizowanie Meetingu zostało powierzone agencji marketingowej.

Natomiast Uroczystość będzie miała miejsce w siedzibie Spółki. Będzie to okazja do zwiedzenia nowej siedziby Spółki i zapoznania się z jej ofertą, czemu towarzyszyć będzie poczęstunek w formie grilla. W salach w budynku Spółki będą rozstawione produkty oferowane przez Spółkę i aplikacje na modelach maszyn lub na panelach ruchomych. Handlowcy będą przedstawiać gościom szczegóły na temat produktów, prezentować nowe produkty i rozwiązania oraz ich zastosowanie. Handlowcy będą także udzielać szczegółowych informacji na temat oferty Wnioskodawcy. Podczas części oficjalnej obejmującej przemówienia i prezentację firmy, zostanie zaprezentowany film przedstawiającego przedmiot działalności i ogólny zarys oferty Spółki. Podczas Uroczystości odbywać się będą rozmowy kuluarowe, które mają na celu zacieśnianie współpracy z kontrahentami i dostawcami, jak również integrację pracowników między sobą i pracowników z osobami zarządzającymi Spółką oraz grupą S., które na co dzień przebywają za granicą, w związku z czym jest to dla nich jedna z nielicznych okazji, aby poznać się bliżej. Zaproszenie na Uroczystość pracowników to także okazja do zademonstrowania im, że stanowią oni ważną część struktury Spółki. Powyższe zmierza do zwiększenia integracji oraz wzmocnienia pozytywnych relacji w zespole, jak również zwiększenie identyfikacji zespołu ze Spółką, motywacji zespołu do wydajnej pracy i wzmocnienia lojalności wobec Spółki, co zdaniem Spółki przekłada się na podniesienie efektywności pracy i lepszą skuteczność w świadczeniu pracy, a to z kolei wpływa na polepszenie wyników finansowych Spółki.

Uroczystość ma przyczynić się do poprawy osiąganych przez Wnioskodawcę wyników gospodarczo-ekonomicznych, zarówno dzięki wzrostowi zaangażowania w wykonywaną pracę wśród pracowników, jak i poprzez pogłębienie współpracy z kontrahentami dzięki zastosowanym działaniom marketingowym. Podczas Uroczystości eksponowane będzie logo Spółki (do czego zobowiązana jest m.in. Agencja), a dodatkowe informacje dotyczące Spółki i jej oferty będą zawarte w folderach informacyjnych udostępnionych w czasie Uroczystości. Przewidziane zostały także atrakcje, które mają się przyczynić do lepszej integracji, takie jak występy gwiazdy wieczoru i innych artystów oraz prezentacje kulinarne.

W celu realizacji wyżej opisanego wydarzenia Spółka skorzystała z usług agencji marketingowej, do obowiązków której zgodnie z zawartą umową należy m.in. zapewnienie posiłków, usługi konferansjera, koncertu gwiazdy, oprawy muzycznej, dodatkowych atrakcji w formie prezentacji kulinarnych, transportu busami i autokarami dla uczestników na miejsce Uroczystości i z powrotem do hotelu, organizację i zapewnianie oraz całkowite rozliczenie kompleksowej oprawy i obsługi technicznej koncertów oraz przemówień, w tym w szczególności: zapewnienie sceny z zadaszeniem, stałego dostępu energii elektrycznej oraz dostarczenie i montaż ogrodzenia wokół sceny. Ponadto Agencja zobowiązana będzie do nadzoru nad stroną techniczną i merytoryczną przebiegu Uroczystości, zapewnienia obsługi video podczas bankietu oraz montaż filmu, projektów graficznych na potrzeby wydarzenia, zapewnienia bezpieczeństwa uczestników podczas Uroczystości, m.in. poprzez zapewnienie profesjonalnej ochrony oraz do zapewnienie tłumaczenia symultanicznego. Umową z Agencją objęta jest także usługa zapewnienia alkoholu oraz obsługi barmańskiej, od których to usług Spółka nie zamierza dokonywać odliczenia podatku VAT.

Wnioskodawca wskazuje, że nabyte usługi noclegowe i cateringowe oraz usługi rozrywkowe, tj. koncert gwiazdy wieczoru, oprawa muzyczna oraz dodatkowe atrakcje nie stanowiły celu samego w sobie jako niezależne świadczenia, tylko były częścią wraz z pozostałymi nabytymi świadczeniami, jednej kompleksowej usługi przygotowania imprezy poświęconej prezentacji nowej siedziby Spółki. Poszczególne świadczenia wchodzące w skład usługi kompleksowej organizacji Meetingu oraz Uroczystości tylko nabyte łącznie spełniały cel Wnioskodawcy. Niezasadnym byłoby więc wydzielanie ze świadczeń kompleksowych, jakimi była organizacja ww. imprez składających się łącznie na Wydarzenie, w tym zakupu usług cateringowych, noclegowych i rozrywkowych, ponieważ zdaniem Spółki stanowią one część świadczenia kompleksowego i jako takie nie podlegają analizie jako świadczenia odrębne a ich nabycie jako pojedynczych usług nie stanowiło celu samego w sobie. Spółka z nabytej usługi organizacji Meetingu oraz Uroczystości zamierza wyodrębnić zapewnienie alkoholu oraz usługę barmańską i z tego tytułu nie będzie dokonywała odliczenia podatku VAT.

Oceniając tak przedstawione stanowisko Wnioskodawcy należy uznać, że nabyta usługa organizacji Meetingu oraz Uroczystości z okazji prezentacji nowej siedziby Spółki stanowiła świadczenie kompleksowe złożone ze świadczeń nierozerwalnie ze sobą związanych niezbędnych do realizacji usługi głównej.

Jednocześnie tut. Organ zauważa, że wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy, nie tylko w odniesieniu do czynności polegających na zakupie napojów alkoholowych dla uczestników oraz zapewnieniu obsługi barmańskiej, ale także w stosunku do zakupu usług rozrywkowych takich jak np. występy artystyczne w tym występ gwiazdy wieczoru oraz atrakcje dodatkowe w postaci np. prezentacji kulinarnych czy też wyjścia do teatru należy uznać, że nie stanowią one elementów kompleksowej usługi organizacji tego wydarzenia. Nie stanowią one bowiem świadczeń niezbędnych do należytego i właściwego świadczenia usług polegających na organizacji Meetingu oraz Uroczystości, tylko usługi dodatkowe.

Nie sposób uznać, że ww. świadczenia wykazują ścisłe powiązanie i są konieczne do tego, by Meeting oraz Uroczystość się odbyły. Świadczenia dodatkowe w postaci usług rozrywkowych, oferowanych w ramach organizacji Imprez nie stanowią środka do lepszego wykonania tej usługi, tylko usługę odrębną, mającą na celu uatrakcyjnienie Wydarzenia, mimo iż jego wartość jest objęta jedną ceną, ustalaną przez Wnioskodawcę z podmiotem organizującym Meeting i Uroczystość.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że Wnioskodawca dokonał zakupu od Agencji kompleksowej usługi organizacji Meetingu oraz Uroczystości, jakie zostały zaplanowane z okazji otwarcia nowej siedziby Spółki, z wyłączeniem świadczenia w postaci usług rozrywkowych takich jak np. występów artystycznych oraz dodatkowych atrakcji w postaci np. pokazów kulinarnych, które jak wyjaśniono wyżej – jako usługi rozrywkowe – nie są niezbędnie do prawidłowej organizacji wydarzenia w postaci prezentacji nowej siedziby Spółki, zatem nie stanowią elementu usługi kompleksowej, lecz są odrębnymi świadczeniami.

Przechodząc do kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku nabyciem usługi organizacji Meetingu oraz Uroczystości, należy jeszcze raz wskazać, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.


Podkreślenia wymaga, że podstawową przesłanką warunkującą prawo do odliczenia podatku jest związek ponoszonych wydatków z czynnościami opodatkowanymi, przy czym jak wskazano powyżej, związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.


W tym miejscu należy zauważyć jednak, że świadczenie polegające na zapewnieniu usług rozrywkowych oraz dodatkowych atrakcji nie jest związane ani wprost, ani pośrednio z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Wnioskodawcę polegającą m.in. na sprzedaży automatyki przemysłowej, a jedynie służy celom osobistym, prywatnym uczestników zarówno Meetingu, jak i Uroczystości. Zakup usług rozrywkowych nie ma związku z wykonanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi.

Zatem, skoro nabyta przez Wnioskodawcę od Agencji usługa organizacji Meetingu oraz Uroczystości w części nieobejmującej usług rozrywkowych oraz dodatkowych atrakcji obiektywnie tworzą – w aspekcie gospodarczym – jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to na podstawie przepisów art. 86 ust. 1 i ust. 2 ustawy, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w fakturach dokumentujących nabycie tych usług, w części nie obejmującej nabycia usług rozrywkowych (dodatkowych atrakcji np. teatr)

Jak przedstawiono w analizowanej sprawie nie zachodzą przesłanki wykluczające to prawo określone w art. 88 ustawy, gdyż wydatki związane z organizacją Meetingu oraz Uroczystości mają związek z czynnościami opodatkowanymi Spółki (poza zakupem usług rozrywkowych oraz zapewnieniem dodatkowych atrakcji). Jak wskazał bowiem Wnioskodawca, wydatki poniesione na organizację Meetingu oraz Uroczystości, których celem jest zaprezentowanie oferty Spółki kierowanej nie tylko do zaproszonych gości, ale również do szerokiego grona potencjalnych klientów, gdyż w Uroczystości udział wezmą przedstawiciele mediów, którzy podzielą się tym doświadczeniem poprzez zamieszczenie wzmianek w prasie i na portalach społecznościowych. Jak wynika z okoliczności przedstawionych w złożonym wniosku, celem zorganizowania Uroczystości jest zwiększenie sprzedaży produktów Spółki, zarówno wśród obecnych, jak i nowych kontrahentów, oraz zwiększenie efektywności i wydajności pracy pracowników, do czego ma się przyczynić ich lepsza integracja między sobą i integracja z kadrą zarządzającą. Za prawidłowością tego stanowiska przemawia fakt, że podczas Wydarzenia będą prezentowane produkty oferowane przez Spółkę oraz aplikacje na modelach maszyn lub na panelach ruchomych. W świetle tak przedstawionych okoliczności należy uznać, że nabywana przez Spółkę kompleksowa usługa organizacji Wydarzenia w postaci Meetingu oraz Uroczystości ma pośredni związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT wykonywanymi przez Spółkę. Organizacja Wydarzenia wpłynie bowiem na pozytywny wizerunek Spółki nie tylko jako pracodawcy ale także na postrzeganie jej jako wiarygodnego partnera biznesowego oraz podmiotu posiadającego duży potencjał rozwojowy, otwartego na nowatorskie rozwiązania i nowe technologie.

Podkreślenia wymaga fakt, że w świetle powołanego art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatek naliczony z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych – co do zasady – nie podlega odliczeniu. Powyższe ograniczenie nie ma jednak zastosowania w sytuacji, gdy przedmiotem zakupu są kompleksowe usługi, czyli co do istoty jedna usługa, na którą składają się poszczególne elementy, w tym usługi gastronomiczne, czy też noclegowe.

Podsumowując, w okolicznościach rozpatrywanej sprawy, stwierdzić należy, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na organizację Wydarzenia składającego się z Meetingu oraz Uroczystości przez Agencję w tym zakresie, w jakim dotyczą one opodatkowanej działalności Wnioskodawcy. W tym miejscu należy wskazać, że prawo to nie będzie przysługiwało w części dotyczącej wydatków na zakup usług rozrywkowych i dodatkowych atrakcji dla zaproszonych gości oraz zgodnie ze stanowiskiem Spółki wyłączeniu podlegać będzie także zapewnienie alkoholu dla uczestników Wydarzenia oraz obsługi barmańskiej z uwagi na brak związku (nawet pośredniego) pomiędzy ich poniesieniem a czynnościami opodatkowanymi Wnioskodawcy.

W tym miejscu należy podkreślić, że zapewnienie Uczestnikom usług rozrywkowych czy też dodatkowych atrakcji ma wyłącznie charakter pomocniczy, który nie jest bezpośrednio i nierozerwalnie związany ze świadczeniem w postaci organizacji Meetingu oraz Uroczystości z okazji otwarcia nowej siedziby Spółki. Trudno dopatrzeć się jakiegokolwiek związku z działalności opodatkowaną Wnioskodawcy polegającą m.in. na sprzedaży elementów automatyki z zakupionymi usługami rozrywkowymi w postaci koncertów czy dodatkowych atrakcji w formie np. prezentacji kulinarnych. Świadczeniom tym nie można przypisać pośredniego związku z działalnością opodatkowaną Wnioskodawcy, mogą one zostać uznane za świadczenia podnoszące atrakcyjność organizowanego Meetingu oraz Uroczystości, jednak nie są nierozerwalnie związane ze świadczeniem głównym.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należało uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się do wskazanych w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy interpretacji indywidualnych, należy stwierdzić, że interpretacje nr: IPPP2/443-749/11-4/JO, ILPP5/443-8/14-5/PG, nr IPPP2/443-1136/14-3/KOM, nr 0112-KDIL2-1.4012.528.2018.1.AP, nr 0112-KDIL1-1.4012.294.2017.1.AK potwierdzają rozstrzygnięcie Organu podatkowego w zakresie wyłączenia z kompleksowej usługi organizacji Wydarzenia zakupu napojów alkoholowych, jak i usług rozrywkowych.

Natomiast w odniesieniu do wskazanych interpretacji nr 0111-KDIB3-1.4012.778.2017.1.ICz, IPPP2/443-885/13-2/KOM, IPTPP3/443-80/11-3/IB, 0112-KDIL1-1.4012.431.2018.4.MJ, 0114-KDIP1-3.4012.514.2018.1.JF, 0461-ITPP1.4512.18.2017.1.DM należy zauważyć, że interpretacje rozbieżne bądź wątpliwe mogą być poddane weryfikacji w trybie art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym Szef Krajowej Administracji Skarbowej może z urzędu zmienić wydaną interpretację indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Oznacza to, że interpretacje indywidualne wydane przez upoważniony do tego organ, każdorazowo podlegają analizie i weryfikacji, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zmienić nieprawidłową interpretację indywidualną.


Końcowo należy zauważyć, że powołane wyroki (sygn. akt I FSK 571/10, C-349/96 oraz C-276-09) potwierdzają stanowisko Organu w kwestii świadczeń kompleksowych i niniejsze rozstrzygnięcie zostało wydane przy uwzględnieniu ww. wyroków.

Zatem zarówno powołane przez Spółkę interpretacje indywidualne, jak i wyroki Sądów tut. Organ potraktował jako element argumentacji Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty opis sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj