Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0112-KDIL1-3.4012.752.2018.1.AP
z 8 lutego 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2018 r. (data wpływu 11 grudnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy towaru – gotowy projekt architektoniczno-budowlany o symbolu PKWiU 58.11.19.0 jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy towaru – gotowy projekt architektoniczno-budowlany o symbolu PKWiU 58.11.19.0.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

E (zwana dalej jako „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która prowadzi działalność gospodarczą w Polsce, Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Przeważającym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91 Z).

Spółka prowadzi działalność handlową związaną ze sprzedażą typowych, powtarzalnych, gotowych projektów domów jednorodzinnych i innych budynków (dalej jako „Produkty”), głównie poprzez stronę internetową.

Produkt zawiera działy:

 1. Część architektoniczna
  1. rzut fundamentów – dokładne rozmieszczenie fundamentów, wymiary ław fundamentowych i głębokość ich posadowienia,
  2. rzuty wszystkich kondygnacji (np. parter, piwnica, piętro) – rozmieszczenie i wymiary wszystkich pomieszczeń, rozmieszczenie i wielkość otworów okiennych i drzwiowych, rozmieszczanie kominów, sugerowana aranżacja wnętrz,
  3. rzut więźby dachowej – wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcji dachu,
  4. rzut dachu – wymiary dachu, kąt nachylenia wszystkich połaci dachu, rozmieszczenie okien połaciowych, lukarn, kominów,
  5. przekroje pionowe – rysunki budynku po pionowym przecięciu, pokazują wszystkie elementy konstrukcji budynku, czyli warstwy podłogi, stropów dachu,
  6. elewacje (frontowa, dwie elewacje boczne, ogrodowa) – dokładny wygląd domu z każdej strony,
  7. zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej – wymiary okien i drzwi wykorzystanych w projekcie.
 2. Część konstrukcyjna
 3. Część instalacyjna
  1. projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej,
  2. projekt instalacji centralnego ogrzewania,
  3. projekt instalacji elektrycznej.
 4. Produkt może zawierać ponadto dodatkowe poddziały, jak projekt instalacji gazowej, zestawienie materiałów i ślepy kosztorys
 5. zęść dodatkowa
  1. kolorowa wizualizacja,
  2. rysunek techniczny,
  3. opis i dane techniczne,
  4. cenę,
  5. szacunkowy koszt budowy i opis technologii budowy,
  6. nazwę Producenta oraz architektów będących twórcami Produktu.

Produkty te nabywane są od ich producentów – pracowni projektowych (dalej również jako „Producenci”) na podstawie tzw. umów o współpracy (dalej „Umowa”), zgodnie z którymi dany Producent zobowiązuje się dostarczać Produkty dla Spółki na zasadach określonych w Umowie i według przygotowanych przez Spółkę zamówień. Większość Producentów prowadzi działalność gospodarczą obejmującą wydawanie książek (PKD 58.11.Z). Podklasa ta obejmuje wydawanie:

 • książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji, włączając słowniki i encyklopedie, w formie drukowanej, elektronicznej, dźwiękowej lub w Internecie,
 • atlasów, map i wykresów w formie drukowanej i elektronicznej.

Spółka współpracuje z Producentami, którzy sprzedają Spółce wydrukowane, powtarzalne typowe, gotowe do sprzedaży, katalogowe projekty architektoniczno-budowlane domów jednorodzinnych i innych budynków. Zatem dany Produkt może zostać wydrukowany i sprzedany przez Producenta wielokrotnie. Produkty te stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych jako utwory architektoniczne. Każdy egzemplarz Produktu posiada twardą okładkę, tytuł, autora, spis treści, tekst oraz plany, przykładowe mapki, wizualizacje, grafiki i liczy średnio około 80 stron (nie uwzględniając okładki produktu). Produkt, po przystosowaniu przez architekta adaptującego do warunków konkretnej inwestycji może stanowić projekt architektoniczno-budowlany, w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.), będący częścią projektu budowlanego zatwierdzanego w decyzji o pozwoleniu na budowę. Zgoda na wprowadzenie tego typu zmian przez projektanta adaptującego udzielana jest przez Producentów odgórnie już w samych Produktach.

Należy zaznaczyć, że bez wspomnianej wyżej odpowiedniej usługi przystosowania wykonanej przez osobę uprawnioną, Produkty nabywane i sprzedawane dalej przez Spółkę nie stanowią projektu budowlanego w rozumieniu art. 34 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, ani projektu architektoniczno-budowlanego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, ponieważ nie spełniają wszystkich wymogów zawartych we wskazanych wyżej przepisach ustawy prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 462, z późn. zm.).

Produkty są oznaczone Międzynarodowym Znormalizowanym Numerem Książki ISBN (o jego nadanie występują Producenci). Produkty nie są ulotkami.

Co do zasady te same Produkty dostępne są do sprzedaży u Producentów oraz w sieci dystrybucyjnej. Spółka jest jednym z dystrybutorów/sprzedawców produktów tego typu. Na podstawie zawartej z Producentem umowy Spółka kupuje Produkty po cenie niższej niż oficjalnie ustalona cena katalogowa.

Na podstawie art. 61 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wraz z nabytym Produktem Spółka uzyskuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy. Następnie Spółka odsprzedaje Produkt dalej w stanie nienaruszonym klientom już po wyższej, oficjalnie ustalonej cenie katalogowej. Produkt jest jedynie przepakowany. Wraz z nabytym przez klienta Produktem ze Spółki na klienta przechodzi owo prawo do zastosowania danego Produktu tylko do jednej budowy. Klient przeważnie kupuje cztery egzemplarze Produktu zdarza się również, że dokupuje kolejne egzemplarze.

Wnioskodawca w dniu 13 października 2018 r. skierował wniosek do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego o udzielnie informacji, w zakresie jakiego grupowania PKWiU mieści się sprzedaż opisanych powyżej gotowych projektów architektoniczno-budowlanych opracowanych w formie książki z oznaczeniem danego projektu (towaru) symbolem ISBN.

Pismem z dnia 23 października 2018 r. Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego wskazał, że opisany powyżej gotowy projekt architektoniczno-budowlany opracowany w formie książki z oznaczeniem danego projektu (towaru) symbolem ISBN mieści się w grupowaniu PKWiU 58.11.19.0 „Pozostałe drukowane książki, broszury, ulotki i podobne publikacje” zarówno w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług („Rozporządzenie – PKWiU 2008”), jak i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług („Rozporządzenie – PKWiU 2015”).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przy sprzedaży opisanych w stanie faktycznym Produktów Wnioskodawca ma prawo, na podstawie art. 41 ust. 2a w zw. z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy o VAT stosować obniżoną stawkę 5% VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, przy sprzedaży opisanych w stanie faktycznym Produktów Wnioskodawca ma prawo, na podstawie art. 41 ust. 2a w zw. z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy o VAT stosować obniżoną stawkę 5% VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy VAT, towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez sprzedaż z kolei rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów – art. 2 pkt 22 ustawy o VAT.

Jak stanowi natomiast art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W tym miejscu należy wskazać, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie, przy określaniu zakresu stosowania preferencyjnych stawek podatku i zwolnień przedmiotowych od podatku, w niektórych przypadkach odwołują się m.in. do grupowań Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”), wprowadzonej Rozporządzeniem – PKWiU 2008.

Zgodnie natomiast z § 3 Rozporządzenia – PKWiU 2015 do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2018 r. stosuje się PKWiU wprowadzoną Rozporządzeniem – PKWiU 2008.

Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do tych towarów i usług, dla których przepisy w zakresie VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Stosownie do art. 41 ust. 2a ustawy o VAT dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy o VAT stawka podatku wynosi 5%.

W załączniku nr 10, zawierającym wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, pod pozycją 32 wskazano książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braillea (PKWiU ex 58.11.1).

Z powyższego wynika, że ustawodawca uzależnia zastosowanie wskazanej stawki od spełnienia określonych w powołanych regulacjach warunków, w tym m.in. posiadania przez niektóre towary oznaczenia stosowanego na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN. Przedmiotowy warunek dotyczy wyłącznie drukowanych książek.

Ponadto w myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Mając na uwadze powyższe, w świetle okoliczności przedstawionych w opisie stanu faktycznego, w ocenie Wnioskodawcy fakt, iż współpracuje z Producentami, od których nabywa wydrukowane, gotowe, typowe, powtarzalne do sprzedaży, katalogowe projekty budowlane domów jednorodzinnych i innych budynków opracowane w formie książki z oznaczeniem danego projektu (towaru) symbolem ISBN uprawnia Wnioskodawcę do zaklasyfikowania nabywanych Produktów będących przedmiotem dalszej dystrybucji do grupowania PKWiU 58.11.1 właściwego dla „Książek drukowanych”.

Podkreślić należy, że pismem z dnia 23 października 2018 r. Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego wskazał Wnioskodawcy, że Produkty, tj. gotowe projekty architektoniczno-budowlane opracowane w formie książki z oznaczeniem danego projektu (towaru) symbolem ISBN mieszczą się w grupowaniu PKWiU 58.11.19.0 „Pozostałe drukowane książki, broszury, ulotki i podobne publikacje”.

Uwzględniając powyższe należy zauważyć, że symbol PKWiU 58.11.1 (grupowanie macierzyste w stosunku do grupowania pochodnego PKWiU 58.11.19.0) wymieniony został przez ustawodawcę w załączniku nr 10 do ustawy o VAT. Zgodnie z zasadami metodycznymi PKWiU grupowania macierzyste to grupowania podlegające dalszemu podziałowi na niższych szczeblach, grupowaniami pochodnymi są z kolei grupowania, na które dzielą się grupowania macierzyste (są to więc grupowania niższych szczebli w stosunku do grupowań macierzystych). Z powyższego wynika więc, że grupowanie pochodne 58.11.19.0 (do którego zostały zakwalifikowane Produkty) „mieści się” w grupowaniu macierzystym PKWiU 58.11.1 wymienionym w załączniku nr 10 do ustawy o VAT.

W konsekwencji do sprzedaży Produktów Wnioskodawca ma prawo na podstawie art. 41 ust. 2a w zw. z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy o VAT stosować obniżoną stawkę 5% VAT.

Prawidłowość powyższego stanowiska znajduje swoje potwierdzenie we wcześniejszych interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Ministra Finansów w odniesieniu do analogicznych stanów faktycznych, w szczególności:

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 7 lipca 2016 r. nr ITPP1/4512-326/16/BK,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. nr IPTPP3/4512-403/15-2/MWj,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 21 lutego 2012 r. nr IBPP2/443-1231/11/ICz.

Podsumowując, mając na uwadze powyższe zdaniem Wnioskodawcy do sprzedaży przez niego Produktów na podstawie art. 41 ust. 2a w zw. z poz. 32 z załącznika nr 10 do ustawy o VAT powinna znaleźć zastosowanie stawka podatku VAT w wysokości 5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że przy określaniu prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla danego towaru istotne jest właściwe jego zaklasyfikowanie wg symbolu PKWiU. Tym samym wydając przedmiotową interpretację tutejszy organ oparł się na podanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji.

Wskazać należy, że stosownie do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W związku z tym, że organy podatkowe nie są właściwe do klasyfikowania towaru, a dla prawidłowego jego opodatkowania niezbędne jest jego zaklasyfikowanie do prawidłowego grupowania statystycznego, obowiązek ten spoczywa na Wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga prawidłowości klasyfikacji towaru sprzedawanego przez Wnioskodawcę w świetle PKWiU. Wobec tego została ona wydana przy założeniu, że Wnioskodawca poprawnie zakwalifikował towary będące przedmiotem wniosku do odpowiedniego grupowania PKWiU. Tutejszy organ nie jest bowiem uprawniony, w ramach określonych w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości formalnego przyporządkowania towaru do grupowania statystycznego.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU wymienionego we wniosku towaru) lub zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zatem dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary lub usługi, ustawodawca odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.), którą dla celów podatku od towarów i usług stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Jak wynika z art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i ust. 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

I tak, w świetle art. 41 ust. 2 ustawy – dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Przy czym, na mocy art. 146aa ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym „Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%”, pod pozycją 72 zostały wymienione towary zgrupowane pod symbolem PKWiU ex 58.11.1 „Książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek”.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Ponadto, zgodnie z pkt 1 objaśnień do załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 2a ustawy – dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W załączniku nr 10 do ustawy stanowiącym „Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%”, w pozycji 32 wymienione zostały, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 58.11.1 „Książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braillea”.

W pkt 1 objaśnień do tego załącznika zaznaczono, że symbol „ex” dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.

Z kolei w punkcie 2 objaśnień do ww. załącznika wskazano, że wykaz ten nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawką 0%.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność handlową związaną ze sprzedażą typowych, powtarzalnych, gotowych projektów domów jednorodzinnych i innych budynków (dalej jako „Produkty”), głównie poprzez stronę internetową.

Produkty te nabywane są od ich producentów – pracowni projektowych (dalej również jako „Producenci”) na podstawie tzw. umów o współpracy (dalej „Umowa”), zgodnie z którymi dany Producent zobowiązuje się dostarczać Produkty dla Wnioskodawcy na zasadach określonych w Umowie i według przygotowanych przez niego zamówień. Większość Producentów prowadzi działalność gospodarczą obejmującą wydawanie książek (PKD 58.11.Z). Podklasa ta obejmuje wydawanie:

 • książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji, włączając słowniki i encyklopedie, w formie drukowanej, elektronicznej, dźwiękowej lub w internecie,
 • atlasów, map i wykresów w formie drukowanej i elektronicznej.

Wnioskodawca współpracuje z Producentami, którzy sprzedają mu wydrukowane, powtarzalne typowe, gotowe do sprzedaży, katalogowe projekty architektoniczno-budowlane domów jednorodzinnych i innych budynków. Zatem dany Produkt może zostać wydrukowany i sprzedany przez Producenta wielokrotnie. Produkty te stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jako utwory architektoniczne. Każdy egzemplarz Produktu posiada twardą okładkę, tytuł, autora, spis treści, tekst oraz plany, przykładowe mapki, wizualizacje, grafiki i liczy średnio około 80 stron (nie uwzględniając okładki produktu). Produkt, po przystosowaniu przez architekta adaptującego do warunków konkretnej inwestycji może stanowić projekt architektoniczno-budowlany, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, będący częścią projektu budowlanego zatwierdzanego w decyzji o pozwoleniu na budowę. Zgoda na wprowadzenie tego typu zmian przez projektanta adaptującego udzielana jest przez Producentów odgórnie już w samych Produktach.

Bez wspomnianej wyżej odpowiedniej usługi przystosowania wykonanej przez osobę uprawnioną, Produkty nabywane i sprzedawane dalej przez Wnioskodawcę nie stanowią projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, ani projektu architektoniczno-budowlanego w rozumieniu ww. ustawy, ponieważ nie spełniają wszystkich wymogów zawartych we wskazanej wyżej ustawie oraz w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Produkty są oznaczone Międzynarodowym Znormalizowanym Numerem Książki ISBN (o jego nadanie występują Producenci). Produkty nie są ulotkami.

Te same Produkty dostępne są do sprzedaży u Producentów oraz w sieci dystrybucyjnej. Wnioskodawca jest jednym z dystrybutorów/sprzedawców produktów tego typu. Na podstawie zawartej z Producentem umowy Wnioskodawca kupuje Produkty po cenie niższej niż oficjalnie ustalona cena katalogowa.

Wraz z nabytym Produktem Wnioskodawca uzyskuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy. Następnie odsprzedaje on Produkt dalej w stanie nienaruszonym klientom już po wyższej, oficjalnie ustalonej cenie katalogowej. Produkt jest jedynie przepakowany. Wraz z nabytym przez klienta Produktem z Wnioskodawcy na klienta przechodzi owo prawo do zastosowania danego Produktu tylko do jednej budowy. Klient przeważnie kupuje cztery egzemplarze Produktu zdarza się również, że dokupuje kolejne egzemplarze.

Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego wskazał, że opisany powyżej gotowy projekt architektoniczno-budowlany opracowany w formie książki z oznaczeniem danego projektu (towaru) symbolem ISBN mieści się w grupowaniu PKWiU 58.11.19.0 „Pozostałe drukowane książki, broszury, ulotki i podobne publikacje”.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy przedmiotem dokonywanych przez Wnioskodawcę dostaw są wydrukowane, powtarzalne, typowe, gotowe do sprzedaży, katalogowe projekty architektoniczno-budowlane domów jednorodzinnych i innych budynków, opracowane w formie książki o symbolu PKWiU 58.11.19.0, oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN, wówczas podlegają/będą podlegać one opodatkowaniu według 5% stawki podatku, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2a ustawy, w zw. z poz. 32 załącznika nr 10 do tej ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Odnośnie natomiast powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników dotyczących konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia;
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj