Interpretacje do przepisu
art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


303/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.195.2019.1.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku planowanego podziału przez wydzielenie Spółki Dzielonej.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.303.2019.2.BD
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania w związku z planowaną transakcją (aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.307.2019.2.LM
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania w związku z planowaną transakcją (aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.301.2019.2.LM
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania w związku z planowaną transakcją (aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.269.2019.7.BD
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z planowaną transakcją podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.208.2019.5.MZ
     ∟Czy w związku z podziałem spółki kapitałowej przez wydzielenie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych?

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.246.2019.2.LB
     ∟Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, przeniesienie do Spółki Holdingowej w ramach podziału przez wydzielenie składników majątku Wnioskodawcy stanowiących Działalność Holdingową, nie będzie stanowić transakcji podlegającej opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.132.2019.1.MZA
     ∟Skutki podatkowe podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z podziałem przez wydzielenie.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.134.2019.1.MZA
     ∟Skutki podatkowe podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z podziałem przez wydzielenie.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.215.2019.1.BD
     ∟Czy Spółka Przejmująca, której kapitał zakładowy ulegnie podwyższeniu w wyniku Podziału nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tego tytułu?

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.123.2019.3.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez przejęcie.

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.199.2019.3.DK
     ∟Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z przejęciem majątku w postaci Działalności Maklerskiej w wyniku podziału innej spółki? (podział przez przejęcie)

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.115.2019.2.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie z podwyższeniem kapitału zakładowego.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.62.2019.4.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego.

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.86.2019.2.ASZ
     ∟Czy przedstawione zdarzenie przyszłe polegające na zawarciu umowy przeniesienia udziału w nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i skutkującą obowiązkiem zapłaty tego podatku po stronie Wnioskodawcy jako nabywcy udziału w prawie własności?

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.66.2019.3.BD
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w świetle przepisów art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 w zw. z art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, planowany podział przez wydzielenie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.7.2019.5.BB
     ∟Czy planowane czynności przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, tj. podział lub związane z nim podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej, będą powodowały powstanie obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych?

2019.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.278.2018.2.MM
     ∟Czy Spółka Nabywająca, której kapitał zakładowy ulegnie podwyższeniu w wyniku Wydzielenia nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tego tytułu?

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.253.2018.2.HS
     ∟Zasadność wyłączenia z opodatkowania umów pożyczki oraz zmiany umowy spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego i wniesieniem dopłat.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.127.2018.2.HS
     ∟wniesienie składników materialnych i niematerialnych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa w formie wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej.

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.115.2018.1.MZ
     ∟Czy w związku z podziałem spółki kapitałowej przez wydzielenie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych?

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.95.2018.2.MZA
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przedstawionym w opisie zdarzeniu przyszłym podział Spółki przez zawiązanie nowych spółek w trybie art. 529 ust. 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.225.2018.2.ASZ
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy na skutek planowanego podziału przez wydzielenie Spółki stanowi zmianę umowy spółki w rozumieniu art. 1 ust. 3 w związku z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i art. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.206.2018.1.AD
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy na skutek planowanego podziału przez wydzielenie Spółki stanowi zmianę umowy spółki w rozumieniu art. 1 ust. 3 w związku z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i art. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.198.2018.1.LB
     ∟Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego planowany Podział Banku Dzielonego oraz będące jego skutkiem podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.205.2018.1.PM
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy na skutek planowanego podziału przez wydzielenie Spółki stanowi zmianę umowy spółki w rozumieniu art. 1 ust. 3 w związku z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i art. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2018.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.181.2018.1.LB
     ∟Czy planowany podział przez wydzielenie będzie stanowił czynność opodatkowaną na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych?

2018.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.170.2018.1.LB
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że Wydzielenie (tj. opisany w niniejszym Wniosku podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych, przypisanych do Pionu Dystrybucyjnego i przeniesienie go do Spółki Przejmującej bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej lub z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej) nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2018.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.195.2018.1.AD
     ∟Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego planowany Podział Banku Dzielonego nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2018.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.196.2018.1.MD
     ∟Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że wskazany we wniosku podział Spółek Dzielonych przez wydzielenie, przeprowadzony w ramach procedury przewidzianej przepisem art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. A zatem niezależnie od faktu, czy w związku z wydzieleniem dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy jednocześnie z przeniesieniem składników majątkowych Spółek Dzielonych w następstwie planowanego podziału, podział ten nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj