Interpretacje do przepisu
art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


992/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.05.31 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP8.8101.18.2019.IDG
     ∟Opodatkowanie czynności przeniesienia wartości niematerialnych i prawnych, wystawienia faktury z tego tytułu, określenia podstawy opodatkowania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2017.09.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.343.2017.3.MN
     ∟Brak opodatkowania oraz brak dokumentowania fakturą wewnętrzną czynności nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń i pokoi w Schronisku Młodzieżowym oraz budynku biurowym.

2017.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP2.4512.239.2017.2.ICz
     ∟Nieodpłatne przekazanie przez Spółkę towarów i usług na cele promocyjne.

2017.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPP3.4512.128.2017.1.AP
     ∟Czy Wnioskodawca od dnia 1 stycznia 2017 r. ma prawo dodatkowego dokumentowania nabycia od podwykonawców robót budowlanych dokumentem własnym w jednym egzemplarzu o nazwie faktura wewnętrzna, przy jednoczesnym przyjęciu zasady, że kwota podatku należnego z wyżej wymienionej faktury wewnętrznej będzie ewidencjonowana przez Wnioskodawcę w ewidencji sprzedaży prowadzonej do celów podatku od towarów i usług oraz jednocześnie ww. kwota podatku należnego wyszczególniona w fakturze wewnętrznej będzie ewidencjonowana przez Wnioskodawcę w ewidencji zakupu jako kwota podatku naliczonego odliczanego od podatku należnego za dany miesiąc rozliczeniowy?

2017.04.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPP3.4512.141.2017.1.BJ
     ∟Czy Wnioskodawca od dnia 1 stycznia 2017 r. ma prawo dodatkowego dokumentowania nabycia od podwykonawców robót budowlanych dokumentem własnym w jednym egzemplarzu o nazwie faktura wewnętrzna, przy jednoczesnym przyjęciu zasady, że kwota podatku należnego z wyżej wymienionej faktury wewnętrznej będzie ewidencjonowana przez Wnioskodawcę w ewidencji sprzedaży prowadzonej do celów podatku od towarów i usług oraz jednocześnie ww. kwota podatku należnego wyszczególniona w fakturze wewnętrznej będzie ewidencjonowana przez Wnioskodawcę w ewidencji zakupu jako kwota podatku naliczonego odliczanego od podatku należnego za dany miesiąc rozliczeniowy?

2016.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.738.2016.1.BM
     ∟w zakresie ustalenia czy po stronie Wnioskodawcy w związku z nabyciem w drodze darowizny wartości niematerialnych i prawnych w postaci autorskich praw majątkowych powstanie obowiązek podatkowy w zakresie opodatkowania podatkiem VAT oraz w zakresie prawa Wnioskodawcy do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem w drodze darowizny wartości niematerialnych i prawnych w postaci autorskich praw majątkowych

2016.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP3.4512.79.2016.1.HW
     ∟Opodatkowanie przekazania nieodpłatnie w celach reklamowych i promocyjnych płytek ceramicznych, prawo do korekty faktur wewnętrznych dokumentujących nieodpłatne przekazania płytek za pomocą wewnętrznych faktur korygujących oraz moment ich rozliczenia.

2016.08.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-427/16-4/JL
     ∟Spółka dzielona nie była uprawniona do wystawienia na rzecz Wnioskodawcy faktury z tytułu nieodpłatnego przeniesienia własności Hotelu, a Wnioskodawca nie ponosił ciężaru ekonomicznego podatku od towarów i usług przy jego nabyciu. Oznacza to, że w analizowanej sytuacji w ogóle nie wystąpiła kwota podatku naliczonego, który mógłby podlegać odliczeniu przez Wnioskodawcę.

2016.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-390/16-2/MMa
     ∟opodatkowanie przekazania prezentów

2016.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.298.2016.1.MW
     ∟dokumentowanie korekty nieodpłatnego wydania towarów oraz terminu ich rozliczenia w deklaracji podatkowej

2016.04.18 - Minister Finansów - PT8.8101.192.2015/PBD
     ∟1. Czy zakup kart X. jest związany ze sprzedażą opodatkowaną w związku z tym, Wnioskodawca powinien wykazać VAT należny na fakturze wewnętrznej (bądź innym dokumencie)? 2. Czy Wnioskodawcy, w tak przedstawionym stanie faktycznym, przysługuje prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego związanego z nabyciem kart X.?

2016.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-1130/15-3/DG
     ∟W zakresie korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej usług dostępu do strony internetowej i wystawiania faktur wewnętrznych obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej wysyłkowej dostawy towarów.

2016.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-1099/15-2/IZ
     ∟VAT - dotyczy braku obowiązku opodatkowania nieodpłatnych wydań materiałów reklamowych oraz możliwości korekty podstawy opodatkowania.

2015.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-711/15-3/PR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego wykazanego na fakturach wewnętrznych poprzez wystawienie wewnętrznych faktur korygujących, możliwości udokumentowania korekty podatku należnego za pomocą zbiorczej wewnętrznej faktury korygującej oraz prawa do obniżenia podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym zostanie wystawiona wewnętrzna faktura korygująca.

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-1071/15-2/AŻ
     ∟dokumentowanie korekty nieodpłatnego wydania towarów oraz terminu ich rozliczenia w deklaracji podatkowej

2015.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-1067/15-2/MP
     ∟prawo do obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur wewnętrznych;

2015.10.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-566/15-2/ISZ
     ∟W zakresie opodatkowania przekazania towarów stanowiących prezenty o małej wartości oraz w zakresie momentu obniżenia kwoty podatku VAT należnego w związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur wewnętrznych dokumentujących czynności dokonane w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. jak i od dnia 1 stycznia 2014 r.

2015.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-671/15/AP
     ∟Czy przekazanie lokali mieszkalnych na cele prywatne traktuje się jak odpłatną dostawę towarów? Czy podstawą opodatkowania przy przekazywaniu ww. mieszkań na cele prywatne Wnioskodawcy (przed ich odbiorem technicznym) jest koszt ich wytworzenia? Czy przekazanie ww. lokali mieszkalnych na cele prywatne Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu stawką 8% VAT? Jakim dokumentem należy udokumentować przekazanie na cele prywatne ww. lokali mieszkalnych?

2015.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-317/15-5/AKo
     ∟W zakresie dokumentowania nieodpłatnych wydań towarów fakturami VAT.

2015.03.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-858/14-5/JŻ
     ∟Prawo do obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur wewnętrznych, za okres, w którym wystawione zostały wewnętrzne faktury korygujące

2015.02.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1128/14-2/JF
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości z faktur wystawianych przez agencję reklamową oraz brak obowiązku udokumentowania oraz opodatkowania przez Spółkę przekazania towarów w ramach akcji promocyjno-reklamowej dokonanego przez agencję reklamową

2015.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1069/14-3/KBr
     ∟Opodatkowania podatkiem VAT wypłaty dywidendy w formie rzeczowej oraz prawa do odliczenia podatku VAT w sytuacji gdy to Wnioskodawca będzie podmiotem otrzymującym dywidendę.

2014.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1163/14/DM
     ∟Brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów stanowiących prezenty o małej wartości bądź próbki oraz uprawnienia do obniżenia kwoty podatku należnego.

2014.11.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-858/14-2/JŻ
     ∟Prawo do obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur wewnętrznych, za okres, w którym wystawione zostały wewnętrzne faktury korygujące

2014.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-595/14-2/MW
     ∟możliwość dokumentowania dowodem księgowym wewnętrznym świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest usługobiorca.

2014.09.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-611/14-3/SM
     ∟uznanie wysyłanych towarów do oddziału za WNT i moment powstania obowiązku podatkowego

2014.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-533/14/DK
     ∟dostawa towarów handlowych będzie podlegać opodatkowaniu według stawek właściwych dla poszczególnych towarów.

2014.09.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-698/14-2/KC
     ∟w zakresie prawidłowego dokumentowania korekty nieodpłatnego wydania towarów oraz terminu ich rozliczenia w deklaracji podatkowej.

2014.08.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-471/14/IL
     ∟wnioskodawcy przysługuje prawo do zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym udokumentowane fakturami wystawionymi przez skład budowlany, którego jest on właścicielem.

2014.06.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-213/14-5/SM
     ∟brak obowiązku wystawienia faktury dla udokumentowania czynności zwolnionych od podatku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj