Interpretacje do przepisu
art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


49/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości

1 2

2011.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-539/11-2/PK1
     ∟W przypadku ewentualnej przyszłej sprzedaży przez Spółkę A składników stanowiących elementy otrzymanego aportem ZCP - koszt uzyskania przychodów powinna stanowić wartość rynkowa wykazana bądź w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych bądź w bilansie, w majątku obrotowym Spółki ustalona na dzień otrzymania aportu.

2011.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-535/11-2/PK1
     ∟Czy związku z faktem, że Spółka A jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w 2010 r., z ustalonym rokiem podatkowym innym niż kalendarzowy, trwającym do 30 listopada 2011 r., to Spółka zobowiązana jest do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego stosować przepisy ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.? Czy Spółka A będzie uprawniona do amortyzacji podatkowej wniesionych do niej w ramach aportu ZCP (nabytych): praw ochronnych do znaków towarowych, zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym, praw ochronnych do wspólnotowych znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) W Alicante, składników majątkowych stanowiących u wnoszącego aport środki obrotowe (handlowe), począwszy...

2011.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-536/11-2/PK1
     ∟Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku ewentualnej przyszłej sprzedaży przez Spółkę A składników stanowiących elementy otrzymanego aportem ZCP - koszt uzyskania przychodów powinna stanowić wartość rynkowa wykazana bądź w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych bądź w bilansie, w majątku obrotowym Spółki ustalona na dzień otrzymania aportu.

2011.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-534/11-2/PK1
     ∟CIT - w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy, którego pierwszy rok podatkowy trwa od 1 grudnia 2010r. do 30 listopada 2011r. z związku z nabyciem wkładu niepieniężnego stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa

2011.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-537/11-2/PK1
     ∟w jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową dla celów amortyzacji podatkowej nabytych w drodze wkładu niepieniężnego w postaci ZCP praw ochronnych oraz składników majątkowych

2011.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-532/11-2/PK1
     ∟CIT - w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy, którego pierwszy rok podatkowy trwa od 1 grudnia 2010r. do 30 listopada 2011r. z związku z nabyciem wkładu niepieniężnego stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa

2011.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-542/11-2/MS
     ∟CIT - w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy, którego rok podatkowy rozpoczął się 24.12.2010r. i będzie trwać do 30.11.2011r., z tytułu objęcia przed dniem 30.11.2011r. wkładu niepieniężnego stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2011.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-359/11-2/MS
     ∟skutki podatkowe dla Wnioskodawcy, którego pierwszy rok podatkowy trwa od 1 grudnia 2010r. do 30 listopada 2011r. z związku z nabyciem wkładu niepieniężnego stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa

2011.04.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-877/10-4/MS
     ∟CIT - w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy, którego rok podatkowy trwa od 1 listopada 2010r. do 31 października 2011r, z tytułu objęcia zarejestrowanych znaków towarowych, które nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych a wchodzących w skład wkładu niepieniężnego stanowiącego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część

2011.03.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-350/10-2/DS
     ∟1. Czy w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 listopada 2011 r. (tj. do dnia zakończenia pierwszego roku podatkowego Wnioskodawcy) Spółka powinna, dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r.?2. Czy jeżeli w wyniku ewentualnego wniesienia aportem do Spółki przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa powstanie dodatnia wartość firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka będzie uprawniona do ustalenia wartości początkowej dla celów amortyzacji podatkowej składników majątkowych wchodzących w skład wnoszonej do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nieujętych w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący aport – np. znaków towarowych (praw ochronnych do znaków towarowych) – według ich wartości rynkowej?3. Czy odpisy amortyzacyjne liczone od tak ustalonej wartości początkowej wskazanych składników majątkowych (np. znaków towarowych) będą stanowiły koszty uzyskania przychodu dla Spółki?

2011.03.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-351/10-3/ŁM
     ∟1. Czy w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 października 2011 r. (tj. do dnia zakończenia pierwszego roku podatkowego Wnioskodawcy) Spółka powinna, dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r.?2. Czy jeżeli w wyniku ewentualnego wniesienia aportem do Spółki przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa powstanie dodatnia wartość firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka będzie uprawniona do ustalenia wartości początkowej dla celów amortyzacji podatkowej składników majątkowych wchodzących w skład wnoszonej do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nieujętych w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący aport – np. znaków towarowych (praw ochronnych do znaków towarowych) – według ich wartości rynkowej?3. Czy odpisy amortyzacyjne liczone od tak ustalonej wartości początkowej wskazanych składników majątkowych (np. znaków towarowych) będą stanowiły koszty uzyskania przychodu dla Spółki?

2009.05.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-280/09/CzP
     ∟„Czy w związku z opisanym w niniejszym Wniosku stanem faktycznym prawidłowe jest przyjęcie przez Spółkę (Wnioskodawcę), iż pierwszy rok podatkowy (obrotowy) Spółki (Wnioskodawcy) rozpoczyna się z dniem 4 grudnia 2006r. i kończy się z dniem 31 grudnia 2007r.?”

2009.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-99/09-2/MS
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym ostatnim okresem roku obrotowego jest dla Spółki XII.2009r. i dlatego spółka nie będzie miała obowiązku dokonania wpłaty zaliczki na PDOP za XII.2008r. w wysokości zaliczki za m-c XI.2008r. ?

2007.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-64/07-4/AG
     ∟Amortyzacjia środków trwałych nabytych w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2007 roku, w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2005.11.15 - Urząd Skarbowy Warszawa-Wola - US40/DP/4211/AB/103/05
     ∟czy można zlikwidować Spółkę i przedłożyć tylko stosowne dokumenty w KRS bez rejstracji w Urzędzie Skarbowym.

2005.09.29 - Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie - DUS-PBO/423-12/05
     ∟-jaką datą należy uznać za rozpoczęcia działalności gospodarczej, w przypadku spółki w organizacji.

2005.04.07 - Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie - P-3/423-8/05
     ∟W miesiącu sierpniu 2004 r. zawiązano Spółkę z o.o. Rejestracja w sądzie rejestrowym nastąpiła w miesiącu wrześniu 2004 r. Do końca stycznia 2005 r. Spółka nie rozpoczęła działalności gospodarczej. Nie wystawiła, ani nie otrzymała żadnej faktury. Rejestracja Spółki w Urzędzie Skarbowym (NIP-2, VAT-R) nastąpiła w styczniu 2005 r. ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności gospodarczej 19 stycznia 2005 r. Czy Spółka nie miała obowiązku rozliczeń z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych już od miesiąca, w którym nastąpiło zawiązanie Spółki? Czy Spółka ma obowiązek dokonać korekty zgłoszenia rejestracyjnego NIP-2 i VAT-R ...

2004.08.16 - Podkarpacki Urząd Skarbowy - PUS.I/423/73/2004
     ∟Spółka zawiązana została 2003 r., do KRS wpisana została w dniu 2004 r. (od listopada 2003 r. była spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji); pierwszy rok obrachunkowy kończy się: z końcem danego roku kalendarzowego, jeżeli spółka podejmie działalność w pierwszym półroczu, z końcem następnego roku kalendarzowego, jeżeli spółka podejmie działalność w drugim półroczu, księgi rachunkowe oraz sprawozdanie finansowe 2003 r. połączone zostały z rokiem kalendarzowym 2004, natomiast pierwsze przychody osiągane były i koszty ponoszone w 2004 r. Czy dniem rozpoczęcia działalności spółki w przedstawionych okolicznościach będzie rok 2003 czy 200...

2004.04.19 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach - IUS IPD1/2-423-5/2004
     ∟Sprawozdanie finansowe za pierwszy rok

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj