Interpretacje do przepisu
§ 12 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


25/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu § 12 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

1

2016.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1612/15-6/PP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie umniejszenia kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej Wnioskodawczyni w przypadku przekazania przez Wnioskodawczynię towarów handlowych do działalności gospodarczej męża.

2015.05.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-435/15/WM
     ∟Czy w związku z ww. planowanym nieodpłatnym przekazaniem przez męża na rzecz Wnioskodawczyni całego przedsiębiorstwa w myśl art. 551 Kodeksu cywilnego, w tym m. in. towarów handlowych i środków trwałych, Wnioskodawczyni będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w miesiącu przekazania przedsiębiorstwa wartość towarów handlowych, oraz czy amortyzacja środków trwałych będzie odbywać się na zasadzie kontynuacji?

2015.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/4511-213/15/WRz
     ∟jakie są skutki dokonania darowizny przedsiębiorstwa w tym znaku towarowego?

2015.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1421/14-2/MT
     ∟1. Czy dla celów podatku dochodowego Wnioskodawca może przyjąć, że skoro przekazuje nieodpłatnie przedsiębiorstwo (darowizna) to wartość tej darowizny będzie wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy jeżeli w skład przedsiębiorstwa przekazanego w drodze darowizny będą wchodzić towary handlowe lub materiały, których koszt zakupu został wcześniej zaliczony do kosztów uzyskania przychodów wykonywanej przez darczyńcę działalności gospodarczej, to Wnioskodawca powinien wyłączyć ich wartość z tych kosztów w momencie dokonania darowizny i dokonać w kolumnie nr „10” podatkowej księgi przychodów i rozchodów zapisu korygującego koszty, wpisując wartość tych towarów handlowych (materiałów) na czerwono lub ze znakiem minus? 3. Czy jest konieczność korygowania kosztów uzyskania przychodów o dokonane odpisy amortyzacyjne od środków trwałych będących przedmiotem darowizny? Czy jest konieczność korygowania kosztów uzyskania przychodów o wartość wyposażenia, będących przedmiotem darowizny?

2015.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1201/14/PSZ
     ∟Czy w związku z planowanym przekazaniem przez męża na rzecz Pani całego przedsiębiorstwa w myśl art. 55 KC, w tym m.in. towarów handlowych i środków trwałych, będzie mogła Pani zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w miesiącu przekazania przedsiębiorstwa wartość towarów handlowych, oraz czy amortyzacja środków trwałych będzie odbywać się na zasadzie kontynuacji?

2014.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-915/14/DP
     ∟Czy dla celów podatku dochodowego Wnioskodawczyni może przyjąć, że skoro przekazuje nieodpłatnie, w formie darowizny, to wartość tej darowizny będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych (po spełnieniu dodatkowych warunków - zgłoszenie do US SD2-2)? Czy przekazany towar handlowy (zapis w podatkowej księdze przychodów i rozchodów) powinien zostać skorygowany ze znakiem minus w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

2014.08.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-633/14-2/MT
     ∟1. Czy nieodpłatne przekazanie majątku przedsiębiorstwa spowoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym u Zbywcy (Wnioskodawcy)? 2. Czy Zbywca (Wnioskodawca) przekazujący w ramach przedsiębiorstwa środki trwałe ma obowiązek skorygować koszty uzyskania przychodów o wartość ujętych w tych kosztach odpisów amortyzacyjnych, jak również skorygowania kosztów podatkowych w związku z przekazanymi towarami handlowymi?

2014.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-513/14-2/AM
     ∟Przekazanie w formie darowizny zaewidencjonowanych wcześniej w księdze przychodów i rozchodów towarów handlowych, wywołuje ten skutek, że wydatki poniesione z tytułu zakupu tych towarów nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Z chwilą dokonania darowizny towarów handlowych, Wnioskodawca powinien zatem dokonać korekty kosztów, ponieważ nie można już uznać, że wydatki na przekazane w formie darowizny towary handlowe poniesione zostały w celu uzyskania przychodów. Korekty należy dokonać w dacie przekazania darowizny w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów ze znakiem (-) lub kolorem czerwonym – zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.).

2014.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-75/14-5/MS
     ∟Wnioskodawca nie będzie zobowiązany dokonać korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, będących przedmiotem darowizny. Wnioskodawca będzie natomiast zobowiązany do dokonania korekty kosztów w stosunku do przekazanych towarów handlowych.

2014.04.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-52/14/JS
     ∟skutki podatkowe przekazania w formie darowizny przedsiębiorstwa prowadzonego przez Wnioskodawcę na rzecz Jego małżonki

2014.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1002/13/ŚS
     ∟Dot. skutków podatkowych dokonania darowizny przedsiębiorstwa na rzecz dzieci

2013.10.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-503/13-3/MD
     ∟Czy zbywca powinien skorygować (pomniejszyć) koszty uzyskania przychodów o wartość darowanych towarów, środków trwałych oraz wyposażenia?

2013.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-63/13/SK
     ∟skutków podatkowych nieodpłatnego przekazania towarów handlowych, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Wnioskodawczyni na rzecz jej męża.

2013.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-610/12-6/KO
     ∟Czy Zbywca powinien skorygować koszty uzyskania przychodu o wartość darowanych towarów handlowych i wydatków na nabycie albo wytworzenie środków trwałych, a także wydatków na nabycie wyposażenia?

2013.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-698/12-6/ALN
     ∟Darowizna całego przedsiębiorstwa

2013.01.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1216/SK
     ∟w zakresie podatkowych skutków darowizny towarów handlowych, wyposażenia oraz środków trwałych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Wnioskodawczyni oraz obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego

2012.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1031/12-2/MT
     ∟1. Czy Wnioskodawczyni powinna skorygować koszty uzyskania przychodów o wartość przekazanych towarów, które przy zakupie zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów?2. Czy mąż Wnioskodawczyni przejmując towary handlowe z jej firmy powinien je ująć w remanencie początkowym sporządzonym na dzień rozpoczęcia działalności i czy będzie mógł uwzględnić je w swoich kosztach uzyskania przychodu (poprzez różnice remanentowe)?

2012.03.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-4/12/ESZ
     ∟Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych wywołuje darowizna przedsiębiorstwa dla darczyńcy?

2011.06.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-522/11-3/EC
     ∟Skutki podatkowe przekazania zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz siostry.

2011.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1027/10-4/MT
     ∟Darowizna zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz syna nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu z działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie będzie zobowiązany dokonać korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, będących przedmiotem darowizny. Wnioskodawca będzie natomiast zobowiązany do dokonania korekty kosztów w stosunku do przekazanych towarów handlowych, materiałów i wyposażenia.

2007.05.21 - Urząd Skarbowy w Giżycku - US-I-1-410-3-13/07
     ∟Czy wartość próbek jest kosztem uzyskania przychodów? Na podstawie art. 14a §1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.03.2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest prawidłowe. Wnioskodawca zwrócił się z wnioskiem do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Giżycku o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w związku z występującymi wątpliwościami odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 14a § 1 cytowanej wyżej ustawy...

2007.05.16 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku - RO–XV/415/PDOF-195/152/RF/07
     ∟Pytanie podatnika dotyczy dokumentowania przekazywania towarow na własne potrzeby. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. -Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.03.2007r. stwierdza, iż koszty uzyskania przychodu należy zmniejszyć o wartość towarów handlowych przekazanych na potrzeby własne podatnika w kwotach wynikających z wystawionych na tę okoliczność dokumentów (faktury wewnętrznej i dokumentu wewnętrznego „polecenie księgowania”), dokonując odpowiednich zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 13.03.2007r., uzupełnionym w dniu 15.03.20...

2005.09.26 - Urząd Skarbowy w Tychach - US/PD/415/T-98/KR-69954/29/05 PBB1/423-968/05
     ∟W jaki sposób zaksięgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów próbki towarów wyprodukowane z własnych materiałów służących do reklamystan faktyczny opisany przez wnioskodawcę: Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą produkcyjno-handlową, opodatkowaną w formie zasad ogólnych, zdarzenia gospodarcze ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Produkuje i sprzedaje elementy do waloryzacji modeli redukcyjnych z materiałów własnych (półproduktów). Poza główną produkcją produkuje również próbki towarów, w celach reklamy własnego produktu finalnego, które przesyła do środków masowego przekazu takich jak : tematyczne p...

2005.08.04 - Urząd Skarbowy w Łukowie - PD-415/19/2005
     ∟Czy premia otrzymana w związku z dokonaniem zakupów towarów handlowych, powinna być traktowana jako rabat pomniejszający wartość zakupionych towarów handlowych, czy też stanowi przychód z działalności gospodarczej? W złożonym w dniu 09.06.2005r (uzupełnionym w dniu 20.06.2005r) wniosku zwróciła się Pani o udzielenie odpowiedzi na pytanie: „czy prawidłowo postąpiłam nie księgując w zapisach księgowych 2005r wartości wynikających z faktur korygujących... Prowadzi Pani działalność gospodarczą w formie apteki. W roku 2004 otrzymywała Pani od dostawców towarów handlowych premie pieniężne z tytułu terminowych zapłat i wysokości obrotu, które były dokum...

2005.06.17 - Urząd Skarbowy w Oleśnie - PDF-415/10/KG/05
     ∟W jaki sposób należy zaksięgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zdarzenia gospodarcze wynikające z otrzymanych faktur korygujących ?Postanowienie

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj