Interpretacje do przepisu
art. 14 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


225/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 14 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn

1 2 3 4 5 6 7 8

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.257.2019.4.TR
     ∟Skoro na gruncie stanu faktycznego opisanego we wniosku i jego uzupełnieniach otrzymane przez Wnioskodawczynię przedmiotowe środki pieniężne stanowią kwotę wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego – a więc są środkami, o których traktuje art. 30 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – Zainteresowanej przysługuje prawo zastosowania sposobu opodatkowania przedmiotowych świadczeń z IRA w sposób wynikający z art. 30 ust. 1 pkt 14 cyt. ustawy podatkowej, tj. zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% przychodu.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.94.2019.4.LB
     ∟Czy od kwot, które wpłynęły na konto osobiste i portal internetowy Wnioskodawczyni musi odprowadzić podatek od darowizny?

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.433.2019.2.AC
     ∟Skutki podatkowe nieodpłatnego użyczenia lokalu mieszkalnego.

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.168.2019.3.MS
     ∟nieodpłatne przekazania przedsiębiorstwa Spółki cywilnej na rzecz Wnioskodawcy

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.234.2019.1.IF
     ∟Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zaliczają do żadnej z kategorii źródeł przychodów czynności nieodpłatnego przekazywania przedsiębiorstwa, stanowiącego współwłasność łączną małżeńską. Zatem opisana powyżej czynność będzie dla Wnioskodawcy obojętna podatkowo, co oznacza, że nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.207.2019.1.LS
     ∟Umorzenie (zwolnienie z długu) na rzecz Wnioskodawcy pożyczek będzie skutkowało po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który należy zaliczyć do tzw. innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Z uwagi na to, że ww. przychód będzie świadczeniem otrzymanym od osoby zaliczonej do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, przychód ten będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto skoro strony umowy pożyczek ustaliły, że pożyczki udziela się nieodpłatnie, tj. umowa nie będzie przewidywała obowiązku naliczania oraz płatności odsetek, to pożyczka będzie miała charakter nieodpłatny. Zatem nieoprocentowane pożyczki, które Wnioskodawca zaciągnął u matki nie spowodują powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia, a tym samym zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie miało zastosowania.

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.42.2019.1.MD
     ∟Czy po otrzymaniu w przyszłości spadku w wartości netto – po opłaceniu podatku od spadku według prawa brytyjskiego, Wnioskodawca będzie zobowiązany również do zapłaty podatku od spadku według prawa polskiego?

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.52.2019.2.MM
     ∟Skutki podatkowe zawarcia umowy zbycia między małżonkami.

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.19.2019.2.MCZ
     ∟skutki nabycia tytułem wykonania polecenia darczyńcy

2019.03.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.542.2018.6.AKR
     ∟skutków podatkowych przejęcia długu

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.275.2018.5.MC
     ∟Skutki podatkowe przekazania przedsiębiorstwa przez jednego małżonka na rzecz drugiego.

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.95.2018.4.DK
     ∟Czy spadkobiercy mają obowiązek, a jeśli tak to w jakiej wysokości – uiścić podatek od spadku po spadkodawczyni od kwot, które zostały skradzione z jej rachunku bankowego zanim objęli oni spadek w posiadanie?

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.282.2018.4.MK
     ∟Nieodpłatny dział spadku.

2018.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.33.2018.3.MZ
     ∟Nabycie roszczenia o odszkodowanie tytułem dziedziczenia.

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.157.2018.3.MK
     ∟Konsekwencje podatkowe nabycia przez Wnioskodawczynię, na podstawie nieodpłatnego działu spadku, części spadku przekraczającej jej udział spadkowy.

2018.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.51.2018.1.BD
     ∟Do której grupy podatkowej Wnioskodawczyni się zalicza?

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.55.2018.1.AD
     ∟nabycie przez Wnioskodawcę gruntów rolnych o powierzchni 6,7863 ha (bez nieużytków) będzie korzystało ze zwolnienia z art. 4 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn

2018.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.60.2018.2.MPŁ
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy jako biorącego w używanie prawa Wspólnika Spółki komandytowej?

2018.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.183.2018.2.MPŁ
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy jako biorącego w używanie prawa Wspólnika Spółki cywilnej?

2018.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.97.2018.2.DB
     ∟W sytuacji użyczenia spółce cywilnej rzeczy lub praw do nieodpłatnego używania przez teściową oraz córkę Wnioskodawczyni, to Wnioskodawczyni jako wspólnik tej spółki uzyska przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, proporcjonalnie do posiadanego przez nią prawa udziału w zysku. Przychód ten zwolniony będzie jednak od podatku dochodowego od osób fizycznych, z uwagi na to, że umowa użyczenia ma zostać zawarta pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn i w związku z tym objęta jest dyspozycją art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.184.2018.2.MPŁ
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy jako biorącego w używanie prawa Wspólnika Spółki cywilnej?

2018.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.61.2018.2.MPŁ
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy jako biorącego w używanie prawa Wspólnika Spółki komandytowej?

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.83.2018.1.MKA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego.

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.23.2018.2.BD
     ∟Do której grupy podatkowej Wnioskodawczyni się zalicza?

2018.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.33.2018.1.MSI
     ∟skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych zebranych przez komitet społeczny w ramach zbiórki publicznej

2018.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.4.2018.1.PSZ
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawczyni jako biorącej w używanie prawa lub rzeczy Wspólnika Spółki komandytowej?

2018.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.5.2018.1.PSZ
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych po którejkolwiek ze stron umowy użyczenia, tj. po stronie Wnioskodawcy użyczającego rzeczy lub prawa, lub po stronie biorących w używanie Wspólników Spółki komandytowej?

2018.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.6.2018.1.PSZ
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy jako biorącego w używanie prawa lub rzeczy Wspólnika Spółki komandytowej?

2018.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.3.2018.1.WR
     ∟Użyczenie Wnioskodawcy samochodu osobowego przez teścia nie spowoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.248.2017.2.SK
     ∟w zakresie obowiązków podatkowych po stronie Wnioskodawczyni w sytuacji dzierżawy gruntu rolnego od krewnych.

1 2 3 4 5 6 7 8

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj