Interpretacje do przepisu
art. 16 ust. 1 ustawy o rachunkowości

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


26/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16 ust. 1 ustawy o rachunkowości

1

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.442.2019.1.JKT
     ∟Czy sposób wyodrębniania Kosztów Projektów przedstawiony w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego spełnia wymagania, o których mowa w art. 9 ust. 1b Ustawy CIT

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.284.2019.2.WS
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.420.2019.1.BM
     ∟zakresie ulgi badawczo-rozwojowej.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.264.2019.3.BM
     ∟zakresie ulgi badawczo-rozwojowej.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.225.2019.3.WS
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.264.2019.4.PSZ
     ∟1) Czy opisane wyżej Prace BR uprawniają do skorzystania z ulgi podatkowej określonej w art. 26e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności: a) czy prace te powinny być uznane za działalność badawczo-rozwojową, a w szczególności za badania aplikacyjne lub prace rozwojowe, w rozumieniu art. 26e ust. 1 ustawy, w związku z art. 5a pkt 38-40 ustawy? b) czy nie jest przeszkodą w skorzystaniu z ulgi podatkowej okoliczność, iż w ramach Prac BR mogą powstać produkty lub półprodukty (np. partie próbne), które zostaną wykorzystane przez Spółkę komercyjnie (np. przez sprzedaż)? 2) Czy za koszty kwalifikowane Prac BR, w rozumieniu art. 26e ust. 2 i ust. 3 ustawy, mogą być uznane: a) wynagrodzenia osób, z którymi Spółka zawarła umowę o dzieło lub zlecenie oraz sfinansowane przez Spółkę składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie w jakim osoby te są zaangażowane bezpośrednio w Prace BR; b) nabycie materiałów i surowców przeznczonych do działalności BR; c) nabycie niebędącego środkami trwałymi zorganizowanego zespołu składników majątku wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; d) ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne nabyte od podmiotów zewnętrznych niebędących jednostkami naukowymi oraz nabyte od innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; e) odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; f) nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; g) koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego; h) amortyzacja środków trwałych w zakresie, w jakim są wykorzystywane w Pracach BR, w tym amortyzacja jednorazowa określona w art. 22f ust. 3 oraz 22k ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3) Czy do wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 24a ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wystarczające jest zidentyfikowanie i wprowadzenie tych kosztów, w stosunku do których Podatnik zamierza skorzystać z ulgi podatkowej, do odrębnej ewidencji pomocniczej?

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.265.2019.3.PSZ
     ∟1) Czy opisane wyżej Prace BR uprawniają do skorzystania z ulgi podatkowej określonej w art. 26e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności: a) czy prace te powinny być uznane za działalność badawczo-rozwojową, a w szczególności za badania aplikacyjne lub prace rozwojowe, w rozumieniu art. 26e ust. 1 ustawy, w związku z art. 5a pkt 38-40 ustawy? b) czy nie jest przeszkodą w skorzystaniu z ulgi podatkowej okoliczność, iż w ramach Prac BR mogą powstać produkty lub półprodukty (np. partie próbne), które zostaną wykorzystane przez Spółkę komercyjnie (np. przez sprzedaż)? 2) Czy za koszty kwalifikowane Prac BR, w rozumieniu art. 26e ust. 2 i ust. 3 ustawy, mogą być uznane: a) wynagrodzenia osób, z którymi Spółka zawarła umowę o dzieło lub zlecenie oraz sfinansowane przez Spółkę składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie w jakim osoby te są zaangażowane bezpośrednio w Prace BR; b) nabycie materiałów i surowców przeznczonych do działalności BR; c) nabycie niebędącego środkami trwałymi zorganizowanego zespołu składników majątku wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; d) ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne nabyte od podmiotów zewnętrznych niebędących jednostkami naukowymi oraz nabyte od innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; e) odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; f) nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; g) koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego; h) amortyzacja środków trwałych w zakresie, w jakim są wykorzystywane w Pracach BR, w tym amortyzacja jednorazowa określona w art. 22f ust. 3 oraz 22k ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3) Czy do wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 24a ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wystarczające jest zidentyfikowanie i wprowadzenie tych kosztów, w stosunku do których Podatnik zamierza skorzystać z ulgi podatkowej, do odrębnej ewidencji pomocniczej?

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.313.2019.1.JKT
     ∟Czy sposób wyodrębniania Kosztów Projektów przedstawiony w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego spełnia wymagania, o których mowa w art. 9 ust. 1b Ustawy CIT? (pytanie oznaczone w we wniosku nr 3)

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.252.2019.2.MO
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.203.2019.2.PC
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym, prowadzona przez Wnioskodawcę Działalność B+R stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o PDOP, co uprawnia do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP na zasadach opisanych powyżej i zaliczania do kosztów kwalifikowanych w postaci: a. kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, w tym ewentualnie dodatkowe świadczenia (zgodnie z regulaminem wynagradzania Spółki): premie regulaminowe i jednorazowe, nagrody, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas niezawinionego postoju, wynagrodzenia należne w okresie czasowej niezdolności do pracy, odprawy rentowe i emerytalne, ekwiwalent pieniężny w celu pokrycia kosztów prania odzieży roboczej, b. kosztów składek z tytułu należności wymienionych w podpunkcie a) powyżej, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - w części finansowanej przez Spółkę jako płatnika składek, za wyjątkiem składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, c. kosztów szkoleń Pracowników zatrudnionych w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych, związane z prowadzeniem tych prac, d. kosztów podróży służbowych Pracowników w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych, organizacji spotkań ankieterów i spotkań promocyjnych z klientami, w tym koszty udziału w targach podczas których organizowane są ww. spotkania, e. kosztów wynagrodzenia blogerów i testerów zatrudnionych na umowę zlecenia lub o dzieło, w zakresie w jakim uczestniczą w działalności badawczo-rozwojowej Wnioskodawcy przekazując opinie o testowanych prototypach z uwzględnieniem ewentualnego wynagrodzenia za przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworów, f. kosztów składek z tytułu należności wymienionych w punkcie 2 powyżej określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - w części finansowanej przez Spółkę jako płatnika składek, za wyjątkiem składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, g. kosztów ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, prowadzonych na podstawie umowy lub porozumienia z podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, h. kosztów nabycia usług wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, i. kosztów nabycia niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych.

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.232.2019.1.WM
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzone przez niego prace w ramach Zleceń i Optymalizacji stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 5a pkt 38 i pkt 40 Ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września, jak i od 1 października 2018 roku, która uprawnia do zastosowania ulgi określonej w art. 26e Ustawy PIT? 2. Czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na prace badawczo-rozwojowe (Koszty Projektów) opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym będą stanowiły koszty kwalifikowane na zasadach opisanych w art. 26e ust. 2 Ustawy PIT? 3. Czy sposób prowadzenia ewidencji ujęty w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego umożliwia zaliczenie Kosztów Projektów do kosztów kwalifikujących się do odliczenia od podstawy opodatkowania, poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 26e ust. 1 Ustawy PIT? 4. Czy w przypadku Maszyn, które po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych stają się składnikiem zapasów lub środkami trwałymi Wnioskodawcy, Wnioskodawca będzie uprawniony do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową opisanej w art. 26e Ustawy PIT odnoszącej się do odpisów amortyzacyjnych od tych Maszyn oraz w części odpowiadającej wartości sprzedanego zapasu lub też zaliczonej do kosztów podatkowych, niezamortyzowanej wartości początkowej danego środka trwałego - w przypadku jego późniejszej sprzedaży?

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.172.2019.1.PC
     ∟Czy sposób prowadzenia ewidencji ujęty w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego umożliwia zaliczenie Kosztów Projektów do kosztów kwalifikujących się do odliczenia od podstawy opodatkowania, poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 18d ust. 1 Ustawy CIT?

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.630.2018.1.ES
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa.

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.631.2018.1.ES
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa.

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.632.2018.1.ES
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa.

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.663.2018.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy wymóg wyodrębnienia kosztów kwalifikowanych w ewidencji rachunkowej będzie spełniony również wówczas, gdy Spółka wyodrębni te koszty za rok podatkowy a nie za okresy miesięczne.

2019.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.803.2018.2.EK
     ∟prawo do częściowego odliczenia podatku VAT oraz korekty na podstawie art. 90c oraz 91 ustawy

2017.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.34.2017.3.PS
     ∟Ulga na działalność badawczo – rozwojową, o której mowa w art. 18d ustawy.

2017.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1047.2016.1.MM
     ∟w zakresie: ustalenia, czy przygotowanie Ewidencji pomocniczej na koniec danego roku podatkowego wypełnia obowiązek wyodrębnienia Kosztów kwalifikowanych w ewidencji zgodnie z art. 9 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2017.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1044.2016.1.BD
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka jest uprawniona do odliczenia poniesionych w ramach prowadzonej działalności B+R kosztów nabycia Materiałów B+R w wysokości ustalonej zgodnie ze stosowaną metodą rachunkowości?

2017.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.265.2016.1.AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie prawidłowości wyodrębnienia kosztów kwalifikowanych w odrębnej ewidencji rachunkowej dla spełnienia przesłanki z art. 9 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2017.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.586.2016.1.PS
     ∟Czy opisane Prace BR uprawniają, w części nie sfinansowanej z Dotacji, do skorzystania z ulgi podatkowej określonej w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy do wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 9 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wystarczy ujęcie tych kosztów, w stosunku do których Podatnik zamierza skorzystać z ulgi podatkowej, w odrębnej ewidencji pomocniczej?

2016.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.849.2016.2.ANK
     ∟w zakresie ustalenia, czy podatek od towarów i usług wyszczególniony na fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu spełnia kryteria uznania go za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2016.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.958.2016.1.MR
     ∟CIT - w zakresie ustalenia czy przygotowanie Zestawienia na koniec danego roku podatkowego wypełnia przesłanki z art. 9 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2016.08.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-640/16-2/MR
     ∟1) czy prace, które prowadzi i będzie prowadził Podatnik w ramach Projektu, uprawniają, w części nie sfinansowanej z Dotacji, do skorzystania z ulgi podatkowej określonej w art. 18d ustawy CIT, a w szczególności: a) czy prace te powinny być uznane za działalność badawczo-rozwojową, a w szczególności za badania przemysłowe lub prace rozwojowe, w rozumieniu art. 18d ust. 1 ustawy CIT, w związku z art. 4a punkty 26-28 ustawy CIT oraz w związku z art. 18d ust. 4 ustawy CIT? b) czy nie jest przeszkodą w skorzystaniu z ulgi podatkowej określonej w art. 18d ustawy CIT w stosunku do części kosztów kwalifikowanych nie sfinansowanej z Dotacji, okoliczność, iż koszty kwalifikowane będą sfinansowane w części z Dotacji, a więc będą w części kosztami, o których mowa w art. 18d ust. 5 ustawy CIT? c) czy nie jest przeszkodą w skorzystaniu z ulgi podatkowej określonej w art. 18d ustawy CIT w stosunku do części kosztów kwalifikowanych nie sfinansowanej z Dotacji, okoliczność, iż w ramach Projektu mogą powstać produkty lub półprodukty (np. prace graficzne lub oprogramowanie), które zostaną wykorzystane przez Spółkę komercyjnie (np. przez sprzedaż lub udzielanie licencji)? 2) czy wynagrodzenia za prace w ramach Projektu wypłacone pracownikom Spółki bezpośrednio zarządzającym projektem, wraz z narzutami na ubezpieczenia społeczne, mogą być uznane za koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 punkt 1 ustawy CIT? 3) czy wynagrodzenia za prace w ramach Projektu wypłacone podmiotom innym niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, w tym wynagrodzenie audytora zewnętrznego oraz wynagrodzenia wypłacone osobom fizycznym na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia lub umowy o dzieło), mogą być uznane za koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 punkt 3 ustawy CIT? 4) czy amortyzacja jednorazowa, o której mowa w art. 16f ust. 3 ustawy CIT, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w ramach Projektu, może być uznana za koszt kwalifikowany w rozumieniu art. 18d ust. 3 ustawy CIT? 5) czy koszty kwalifikowane finalnych testów rozruchowych przeprowadzanych po zakończeniu Projektu oraz koszty ewaluacji uzyskanych wyników poprzez produkcję testowego spektaklu (lub spektakli), uprawniają, w części nie sfinansowanej z Dotacji, do skorzystania z ulgi podatkowej określonej w art. l8d ustawy CIT? 6) czy do wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 9 ust. 1b ustawy CIT, wystarczy ujęcie tych kosztów, w stosunku do których podatnik zamierza skorzystać z ulgi podatkowej, w odrębnej ewidencji pomocniczej?

2011.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-238/11-2/PM
     ∟Czy wydatki ponoszone w związku z eksploatacją samochodu osobowego stanowiącego własność podatnika, nie wpisanego do ewidencji środków trwałych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu?

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj