Interpretacje do przepisu
art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1538/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.327.2019.2.ANK
     ∟Czy w przypadku likwidacji nie w pełni umorzonego środka trwałych w postaci poszczególnych składników geotermii Wnioskodawca ma prawo do zaliczenia nieumorzonej (nie/amortyzowanej) części tych środków bezpośrednio i jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów?

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.282.2019.2.KK
     ∟Czy powinny zostać zaliczone do wartości początkowej środków trwałych powstających w ramach realizacji inwestycji wydatki z tytułu: - usług doradczych, - usług w zakresie przygotowania projektu budowalnego, - usług prawnych, - usług związanych z zagospodarowaniem terenu, - służbowych telefonów komórkowych pracowników, - wynagrodzeń dyrektorów, kierowników projektów, pracowników technicznych, - samochodów służbowych, - kosztów finansowych, - ubezpieczenia projektu na okres budowy, - szkoleń, - opłat aranżacyjnych oraz commitment fee.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.396.2019.1.MO
     ∟Czy w przypadku prototypów, które nie mają zidentyfikowanego nabywcy i po zakończeniu prac rozwojowych stają się składnikiem zapasów lub środkami trwałymi, Wnioskodawca będzie uprawniony - w związku ze zmianą definicji prac rozwojowych od dnia 1 października 2018 r. - do skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej opisanej w art. 18d ustawy o CIT w części odpowiadającej wartości sprzedanego zapasu lub też zaliczonej do kosztów podatkowych, niezamortyzowanej wartości początkowej danego środka trwałego, w przypadku jego późniejszej sprzedaży?

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.346.2019.1.ANK
     ∟- w zakresie ustalenia, czy w związku z otrzymaną dotacją koszty zwrócone w formie ryczałtu należy wyłączyć z kosztów podatkowych, oraz - zastosowania art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o CIT.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.442.2019.1.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy wartość wchodzących w skład zbywanego Przedsiębiorstwa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, również w zakresie w jakim ich nabycie zostało sfinansowane w całości lub w części z Dotacji będzie podlegała zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu zbycia Przedsiębiorstwa

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.310.2019.1.ANK
     ∟Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na Wynagrodzenie Uniwersytetu powinny stanowić koszt zwiększający wartość początkową środka trwałego w rozumieniu art. 16g ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 16g ust. 4 ustawy o CIT i podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT poprzez odpisy amortyzacyjne, czy podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT?

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.300.2019.1.DP
     ∟Czy odpisy amortyzacyjne od składników majątku (autobusów) wniesionych do spółki aportem (a wcześniej zakupionych z dofinansowaniem środków UE) stanowią dla spółki koszt uzyskania przychodów w pełnej wysokości?

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.288.2019.1.AZ
     ∟Skutki podatkowe budowy Infrastruktury dodatkowej.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.294.2019.2.MJ
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów podatkowych wskazanych we wniosku wydatków, związanych z zaniechaną inwestycją

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.334.2019.1.ANK
     ∟W zakresie ustalenia kosztu uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży/przekazania wspólnikom Nieruchomości otrzymanej wcześniej przez Spółkę aportem.

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.271.2019.1.AS
     ∟W zakresie możliwości określenia wysokości kosztu podatkowego w przypadku zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętego jako aport w oparciu o art. 16 ust. 1 pkt 1a w zw. z art. 16g ust. 1 pkt 4 orazokreślenia wysokości kosztu podatkowego w przypadku zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętego jako aport na zasadach ogólnych, wynikających z art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy CIT w kwocie odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych przez TUW w zamian za aport.

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.263.2019.1.KK
     ∟Ustalenie czy w momencie sprzedaży bądź likwidacji wybranych środków trwałych, Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatkową wartość netto tych środków trwałych (równą wydatkom na ich nabycie lub wytworzenie pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonywanych zgodnie z przepisami podatkowymi) także w sytuacji, gdy z uwagi na odmienne stawki amortyzacji przyjęte dla potrzeb podatkowych i rachunkowych, wartość ta będzie różnić się od księgowej wartości netto danych aktywów

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.253.2019.1.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia czy dokonany przez Spółkę zwrot wydatków poniesionych przez Gminę na wypłatę Odszkodowań (wypłacanych przez Spółkę X. w okolicznościach opisanych w niniejszym wniosku), stanowi koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia tego wydatku.

2019.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.219.2019.2.NL
     ∟ustalenie, czy na wartość kosztu uzyskania przychodów Wnioskodawcy związanego ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa składa się m.in. wartość nominalna środków pieniężnych w walucie polskiej wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.317.2019.1.SP
     ∟uznanie za koszt wytworzenia środków trwałych nakładów poniesionych na drogę znajdującą się na gruntach stanowiących własność Wnioskodawcy, amortyzacja nakładów poniesionych na budowę drogi, wprowadzenie gruntu na którym wybudowano drogę do ewidencji środków trwałych i zakwalifikowania wydatków na jego nabycie do kosztów uzyskania przychodów w momencie jego odpłatnego zbycia, możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie gruntów, na których wybudowano drogi w przypadku ich nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy w zamian za zobowiązanie do ich utrzymywania

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.238.2019.1.JKT
     ∟- czy przedstawiona transakcja zbycia przez Spółkę składników majątkowych stanowi zbycie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o CIT lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, - czy Nabywca jest uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych od Spółki w ramach wyżej opisanej transakcji, - czy know-how, które zbyła Spółka będzie stanowić dla Nabywcy know-how nietechniczne podlegające amortyzacji, - jeśli odpowiedź na pytanie 1 okaże się twierdząca, to jest składniki majątkowe będące przedmiotem transakcji zostaną uznane za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o CIT lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, to czy Nabywca jest uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy powstałej w wyniku nabycia przedsiębiorstwa od Spółki, - czy Spółka, może uznać za koszty uzyskania przychodów wartość netto podatkową zbywanych składników majątku trwałego i obrotowego

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.235.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia, w którym momencie Spółka powinna wprowadzić nabyte w drodze aportu środki trwałe w postaci infrastruktury oświetleniowej do ewidencji środków trwałych i ustalić wartość początkową dla celów amortyzacji podatkowej

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.204.2019.2.MM
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w dacie likwidacji Stalowni Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku nie w pełni zamortyzowanej Stalowni, gdyż likwidacja Stalowni następuje z przyczyn innych niż zmiana rodzaju działalności?

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.236.2019.1.AW
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości początkowej lokalu mieszkalnego przy ustalaniu dochodu z jego sprzedaży

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.179.2019.2.NL
     ∟ustalenie, czy Wnioskodawca jest uprawniony do ujęcia budynku, o którym mowa we wniosku w ewidencji środków trwałych w miesiącu, gdy będzie posiadał pozwolenia na użytkowanie wszystkich kondygnacji ww. budynku wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.239.2019.1.APO
     ∟W zakresie ustalenia, czy amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terenie odpowiedniej SSE przez Spółkę: - w części sfinansowanej ze środków własnych Spółki, niezwróconych Spółce ani nie odliczonych od podstawy opodatkowania, będzie kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy jako komandytariusza Spółki, - w części zwróconej Spółce w ramach Dotacji nr 2, Dotacji nr 3 jak i ewentualnych Dotacji przyszłych, nie będzie kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy jako komandytariusza Spółki.

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.224.2019.1.DP
     ∟Czy koszty komponentów (poniesione przy ich wymianie) oraz koszty znaczących istotnych remontów dla celów podatkowych stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia?

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.275.2019.1.AR
     ∟Ustalenie czy w związku ze sprzedażą środka trwałego sfinansowanego częściowo dotacją, Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pełną wartość niezamortyzowanej części jego wartości początkowej.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.256.2019.1.MM
     ∟Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntów na cele nieleśne, czynszu dzierżawnego oraz podatku od nieruchomości

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.162.2019.1.MM
     ∟w zakresie: -Czy Spółka postąpiła prawidłowo ujmując w kosztach uzyskania przychodu w 2019 r. stratę z tytułu trwałego odłączenia części składowej środka trwałego? -Czy odpisy amortyzacyjne dokonane od wartości początkowej środka trwałego po częściowej fizycznej likwidacji, a przed zmniejszeniem wartości początkowej środka trwałego w ewidencji środków trwałych, mogą stanowić koszty podatkowe?

2019.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.163.2019.1.MJ
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych tytułem dostosowania i aranżacji powierzchni biurowych

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.202.2019.1.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy w związku ze sprzedażą (rozliczeniem) nakładów w postaci budynku i budowli posadowionych na cudzym gruncie (wynajmowanym) Wnioskodawca może rozpoznać koszt uzyskania przychodu z zastosowaniem art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.211.2019.1.BKD
     ∟Czy u Wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy CIT, Czy, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT w przypadku wniesienia majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki B, Wnioskodawca nie będzie uprawniony do jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu niezamortyzowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

2019.05.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-537/15-1/MM
     ∟w zakresie: Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży przez spółkę komandytową, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, części nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem wkładu niepieniężnego

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.88.2019.1.AW
     ∟Ustalenie wartości początkowych gruntu i budynku nabytych od osób fizycznych wraz z nakładami na budynek nabytymi od spółki cywilnej. Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia gruntu i budynku spółce córce.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj