Interpretacje do przepisu
art. 16b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


107/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.432.2019.1.BM
     ∟czy odpisy amortyzacyjne od wartość firmy powstałej w wyniku nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w postaci opisanej w stanie faktycznym, będą mogły zostać zaliczone przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów Spółki

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.289.2019.2.AS
     ∟W zakresie ustalenia, czy wskutek zbycia Dywizji LB powstanie wartość firmy podlegająca amortyzacji na podstawie art. 16b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.238.2019.1.JKT
     ∟- czy przedstawiona transakcja zbycia przez Spółkę składników majątkowych stanowi zbycie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o CIT lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, - czy Nabywca jest uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych od Spółki w ramach wyżej opisanej transakcji, - czy know-how, które zbyła Spółka będzie stanowić dla Nabywcy know-how nietechniczne podlegające amortyzacji, - jeśli odpowiedź na pytanie 1 okaże się twierdząca, to jest składniki majątkowe będące przedmiotem transakcji zostaną uznane za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o CIT lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, to czy Nabywca jest uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy powstałej w wyniku nabycia przedsiębiorstwa od Spółki, - czy Spółka, może uznać za koszty uzyskania przychodów wartość netto podatkową zbywanych składników majątku trwałego i obrotowego

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.208.2019.3.MR
     ∟Wnioskodawca może uznać za koszty kwalifikowane określone w treści art. 18d ust. 2 pkt 1, oraz art. 18d ust. 3 updop wydatki poniesione przez Spółkę na koszty pracownicze i odpisy amortyzacyjne, które będą działaniami podejmowanymi przez Wnioskodawcę w sposób systematyczny, czyli będą związane z rozpoczęciem nowego/innego/kolejnego projektu w ramach realizacji działalności B+R, o której to działalności mowa w treści art. 4a pkt 26-28 updop, czyli działania te będą obejmowały swoim zakresem prace B+R prowadzone przez Spółkę w ramach przysługujących limitów.

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.174.2019.1.AK
     ∟Czy koszt Wynagrodzenia powinien zostać rozpoznany przez Wnioskodawcę na gruncie PDOP jako koszt pośredni, potrącalny dla celów PDOP w dacie poniesienia, tj. ujęcia w księgach rachunkowych, niezależnie od tego, czy wydatek związany z Wynagrodzeniem zostanie ujęty w księgach rachunkowych (zaksięgowany) na koncie kosztowym czy też innym koncie (z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów)?

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.150.2019.1.JG
     ∟Ustalenie czy wskutek zbycia Dywizji LB powstanie wartość firmy podlegająca amortyzacji na podstawie art. 16b ust. 2 pkt 2 updop.

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.439.2018.2.MK
     ∟Czy koszty prac badawczych oraz prac rozwojowych ponoszone przez Wnioskodawcę, opisane w stanie faktycznym niniejszego wniosku, mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy na podstawie art. 15 ust. 4a pkt 3 ustawy o CIT (tj. poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT)?

2019.03.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.21.2019.2.JS
     ∟Definicja prac B+R oraz koszty kwalifikowane

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.22.2019.2.JS
     ∟w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.517.2018.2.JS
     ∟Czy koszty delegacji pracowników związane z podróżami służbowymi w celu udziału w konferencjach, sympozjach, spotkaniach naukowych, targach wystawowych mających bezpośredni związek z realizowanymi projektami badawczymi lub rozwojowymi stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d updop.

2019.02.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.553.2018.1.JS
     ∟Koszt kwalifikowany w przypadku prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.405.2018.1.EN
     ∟w zakresie braku konieczności stosowania ograniczenia wynikającego z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez Wnioskodawcę od PWI oraz Bazy Klienckiej

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.328.2018.2.MS
     ∟Czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu powiązanego na nabycie kompleksowej usługi informatycznej na mocy przedstawionej powyżej Umowy, mieszczą się w dyspozycji przepisu z art. 15e ust. 1 ustawy CIT i w konsekwencji podlegają, po przekroczeniu ustawowego limitu, wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 15e ust. 1 w związku z ust. 12 ustawy CIT?

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.263.2018.2.JS
     ∟1. Czy prace opisane w stanie faktycznym, wykonywane przez poszczególne zespoły zespołu B+R spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, zgodnie z Ustawą o CIT i, czy koszty kwalifikowalne z nimi związane wskazane w art. 18d Ustawy o CIT mogą podlegać odliczeniu w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową? 2. Czy kosztami kwalifikowanymi prowadzonej działalności B+R, podlegającymi odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach stosowania ulgi na prace badawczo-rozwojowe, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT, będą koszty zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, ponoszone w ramach opisanej w stanie faktycznym działalności zespołu B+R, w postaci: a). dokonywanych w danym roku podatkowym odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, b). nabycia materiałów, c). składników kosztów pracy zatrudnionych osób pracujących stale w ramach opisanych podzespołów zespołu B+R, których obowiązki są w całości tożsame z pracami wykonywanymi przez poszczególne podzespoły zaprezentowanymi w opisie stanu faktycznego, stanowiących koszty uzyskania przychodu takich jak wynagrodzenie podstawowe, wynagrodzenie za czas choroby, wynagrodzenie za urlop, premie, dodatkowe świadczenia oraz składek na rzecz zakładu ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, z wyłączeniem składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w całkowitym zakresie, w jakim rzeczywiście wykonują prace opisane w stanie faktycznym? 3. Czy momentem uznania kosztów za koszty kwalifikowane w celu ich odliczenia w ramach ulgi B+R będzie moment ich poniesienia, a więc kwalifikowalne będą te koszty które ujęto w księgach rachunkowych w danym roku podatkowym, w którym Wnioskodawca chce skorzystać z odliczenia, o ile stanowią koszty uzyskania przychodu?

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.262.2018.3.JS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym opisana powyżej część działalności Spółki, dotycząca tworzenia nowych lub rozwoju już istniejących produktów oraz rozwiązań, wypełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, w związku z czym podatnik jest uprawniony do korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT?

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.181.2018.2.BK
     ∟w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej oraz możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie, o których mowa w art. 16a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wartości niematerialnych i prawnych, wymienionych w art. 16b ust. 1 ww. ustawy, wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 ww. ustawy

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.90.2018.6.AZE
     ∟uznania sprzedaży Ch. R. za sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w kształcie opisanym w niniejszym wniosku (pytanie oznaczone we wniosku nr 1); ustalenia przychodu ze sprzedaży Ch. R. w kształcie opisanym w niniejszym wniosku (pytanie oznaczone we wniosku nr 3); ustalenia kosztów uzyskania przychodów związanych z nabyciem Ch. R. w kształcie opisanym w niniejszym wniosku (pytanie oznaczone we wniosku nr 4).

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.212.2018.1.AS
     ∟ustalenie źródła przychodów ze sprzedaży wytworzonego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oprogramowania informatycznego i przeniesienia na rzecz klientów nabywających produkty Spółki autorskich praw majątkowych związanych z wdrażanym lub integrowanym systemem

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.114.2018.2.JS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym opisana w zdarzeniu przyszłym (w szczególności w punktach 2, 3, 4, 5) działalność kwalifikowana przez Spółkę jako badawczo-rozwojowa jest działalnością badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o PDOP, co w konsekwencji umożliwia skorzystanie z tzw. ulgi na działalność badawczo-rozwojową określonej w art. 18d-e ustawy o PDOP (przy spełnieniu pozostałych warunków skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową określonych w art. 18d-e ustawy o PDOP, zarówno w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., jak i w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. (pytanie Nr 1)?

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.156.2018.1.IZ
     ∟ustalenie, czy: - Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu ponoszone przez Spółkę koszty kwalifikowane, ujmowane jako rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK) dla celów bilansowych, jednorazowo, w roku, w którym zakończone zostały prace badawczo-rozwojowe, tj. zgodnie z art. 15 ust. 4a pkt 2 updop, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki (pyt. nr 3), - w przypadku wyboru rozliczenia wydatków na podstawie art. 15 ust. 4a pkt 2 updop, Wnioskodawca powinien dokonać odliczenia od podstawy opodatkowania proporcjonalnie do udziału w zysku Spółki na podstawie art. 18d ust. 1 w zw. z art. 18d ust. 8 updop w okresie, w którym prace badawczo-rozwojowe zostaną zakończone i rozpozna koszty uzyskania przychodów (pyt. nr 4), - w przypadku zmiany sposobu rozliczeń dla celów bilansowych i podatkowych na rozpoznawanie w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych kosztów prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, odliczenie wydatków na badania i rozwój od podstawy opodatkowania powinno być dokonane w wysokości odpisów amortyzacyjnych, proporcjonalnie do udziału w zysku Spółki, w rozliczeniu za okres, w którym dokonywane będą odpisy amortyzacyjne (pyt. nr 5), - kwota otrzymana ze sprzedaży Prototypów przez Spółkę na rzecz klienta po cenie nieodzwierciedlającej koszty ich opracowania i wytworzenia (tj. ze stratą) stanowi dokonanie Spółce zwrotu poniesionych wydatków, a co za tym idzie wyłącza odliczenie ich w tym zakresie od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18d ust. 5 updop (pyt. nr 7).

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.52.2018.2.MM
     ∟w zakresie: możliwości zaliczenia wydatków na nabycie domen internetowych do pośrednich kosztów uzyskania przychodów

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.104.2018.1.PC
     ∟Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do uwzględnienia strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych wartości niematerialnych i prawnych w postaci: kosztów prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym oraz nabytych wartości niematerialnych i prawnych jako podatkowych kosztów uzyskania przychodów w dacie ich likwidacji oraz wykreślenia z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a tym samym uwzględnienia ich w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT 8) za 2017 rok?

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.569.2017.1.KR
     ∟w zakresie opodatkowania transakcji przelewu wierzytelności

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.262.2017.1.JF
     ∟W zakresie uznania sprzedaży Pionu Logistyki Operacyjnej i Planowania Popytu za sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ustalenia przychodu z tytułu sprzedaży Pionu Logistyki Operacyjnej i Planowania Popytu oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych tytułem nabycia Pionu Logistyki Operacyjnej i Planowania Popytu.

2017.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.231.2017.1.MC
     ∟w zakresie zaliczenia wydatków na modernizację systemu księgowego SAP dla celów księgowych jako składowej wartości początkowej WNIP, Spółka postąpi prawidłowo dokonując ich kwalifikacji podatkowej zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 4e ustawy o CIT, tj. ujmując przedmiotowe wydatki podatkowo jako koszt pośredni podlegający rozliczeniu analogicznie do okresu amortyzacji bilansowej WNIP

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.979.2016.3.MM
     ∟w zakresie możliwości: - uznania wytworzonego przez Spółkę know-how za wartość niematerialną i prawną; - zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prac rozwojowych za pomocą jednej z trzech metod określonych w art. 15 ust. 4a updop

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.1000.2016.1.MR
     ∟w zakresie kosztów prac rozwojowych

2016.03.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-23/16/JP
     ∟Czy SP, po otrzymaniu aportu w postaci Nieruchomości, powinna ustalić wartość początkową nabytej Nieruchomości w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „CIT”) jako środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej?

2016.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-993/15-2/AG
     ∟Czy Bank będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej dodatniej wartości firmy, obliczonej, jako różnica pomiędzy ceną zapłaconą z tytułu nabycia akcji Spółki Nabytej w celu przejęcia jej przedsiębiorstwa w drodze połączenia, powiększoną o koszty związane z zakupem, a wartością aktywów netto tj, wartością rynkową składników majątkowych przedsiębiorstwa Spółki Nabytej, czyli wartością godziwą aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustaloną na dzień zakupu akcji Spółki Nabytej?

2016.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-183/15/DW
     ∟w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, nabytych przez Wnioskodawcę w ramach umowy sprzedaży przedsiębiorstwa

1 2 3 4

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj