Interpretacje do przepisu
art. 16f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


408/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.280.2019.1.APA
     ∟ustalenie: - czy Spółka prawidłowo uznała, że wydatki na system klimatyzacji i system wentylacji mechanicznej, nie stanowią kosztów podatkowych do momentu zakończenia sporu sądowego z wykonawcą, - czy Spółka winna ująć wydatki na wentylację i klimatyzację, poniesione do roku 2015, tj. do momentu oddania budynku wraz z systemem wentylacji i klimatyzacji do używania, do wartości początkowej budynku i amortyzować według stawki właściwej dla budynku użytkowego czy też powinna urządzenia wewnętrzne i zewnętrzne ująć odrębnie jako odrębne środki trwałe, - w jaki sposób należy prawidłowo rozliczyć w czasie wydatki na system wentylacji i klimatyzacji, tj. w którym roku podatkowym winny zostać one uznane jako koszt podatkowy, w przypadku uznania ich za część wartości początkowej budynku.

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.480.2019.1.AB
     ∟W zakresie sposobu i momentu korekty wartości początkowej środków trwałych oraz naliczonych odpisów amortyzacyjnych.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.370.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca może włączyć budowle stanowiące infrastrukturę obsługującą obiekt do budynku i traktować jako nierozerwalną całość oraz zastosować jednakową stawkę amortyzacji w wysokości 2,5%

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.362.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia, czy wymienione we wniosku składniki majątkowe mogą stanowić odrębne od budynku nr 3 środki trwałe podlegające amortyzacji według odpowiednich stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do tej ustawy.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.460.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia, czy konstrukcja stalowa na dachu budynku nr 3 powinna zwiększać wartość początkową budynku nr 3 w momencie przyjęcia jej do użytkowania i być amortyzowana według stawki amortyzacyjnej właściwej dla tego budynku.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.272.2019.4.BD
     ∟Czy koszty szkoleń i specjalistycznych warsztatów nabywane przez CUW jako właściciela majątku, w wyniku których Informatycy zaangażowani we wdrożenie Systemów uzyskują kompetencje umożliwiające Spółce ich uruchomienie i wdrożenie, poniesione do dnia przyjęcia do użytkowania i wprowadzenia do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych powinny zwiększać podatkową wartość początkową nabytych wartości niematerialnych i prawnych ?

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.432.2019.1.BM
     ∟czy odpisy amortyzacyjne od wartość firmy powstałej w wyniku nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w postaci opisanej w stanie faktycznym, będą mogły zostać zaliczone przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów Spółki

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.294.2019.1.ANK
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od: -składników przedsiębiorstwa, które Gmina przed likwidacją oddała nieodpłatnie zakładowi budżetowemu w trwały zarząd, -składników majątkowych (środków trwałych), które zakład budżetowy uprzednio wytworzył, nabył z własnych środków, -środków trwałych, które Gmina przekazała zakładowi budżetowemu nieodpłatnie.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.166.2019.2.KK
     ∟Skutki podatkowe związane z używaniem oraz udostępnianiem oprogramowania OneSAP: - dokonywanie odpisów amortyzacyjnych - określenie źródła przychodów z t. udostępniania oprogramowania - podział kosztów dotyczących odpisów amortyzacyjnych oraz kosztów utrzymania oprogramowania

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.314.2019.2.SP
     ∟Uznanie składników majątkowych za pojedyncze lub kompleksowe środki trwałe i możliwość ich amortyzacji odrębnie od budynku.

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.230.2019.2.AG
     ∟Prawidłowe określenie wartości składników majątku Spółki oraz dokonanie korekty odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej środka trwałego.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.179.2019.2.NL
     ∟ustalenie, czy Wnioskodawca jest uprawniony do ujęcia budynku, o którym mowa we wniosku w ewidencji środków trwałych w miesiącu, gdy będzie posiadał pozwolenia na użytkowanie wszystkich kondygnacji ww. budynku wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

2019.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.259.2019.1.AK
     ∟- Czy Spółka ma prawo do obniżenia stawek amortyzacyjnych do dowolnego poziomu (w tym 0%) na podstawie art. 16i ust. 5 Ustawy CIT w odniesieniu zarówno do ŚT nabytych lub wytworzonych po uzyskaniu Decyzji, jak i ŚT wykorzystywanych w działalności gospodarczej przed uzyskaniem Decyzji? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) - Czy Spółka ma prawo do obniżenia stawek amortyzacyjnych do ułamkowych części % na podstawie art. 16i ust. 5 Ustawy CIT w odniesieniu zarówno do ŚT nabytych lub wytworzonych po uzyskaniu Decyzji, jak i ŚT wykorzystywanych w działalności gospodarczej przed uzyskaniem Decyzji? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.126.2019.2.BS
     ∟w zakresie: -możliwości zakwalifikowania budynku, o którym mowa we wniosku jako jeden środek trwały obejmujący: - wszystkie lokale (w nim się znajdujące), - wyposażenie budynku we wszystkie wbudowane w konstrukcję budynku na stałe instalacje, przy czym granice budynku stanowić będą mufy, studzienki rewizyjne, zawory zamykające dopływ mediów, - obiekty pomocnicze takie jak wewnętrzny chodnik, parking z dojazdami, powierzchnię czynną biologicznie, wiatę śmietnikową i drzewa oraz ustalenia prawidłowej wartości początkowej tego budynku, -ustalenia stawki amortyzacyjnej w wysokości 1,5% w skali roku.

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.119.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy kompletne wyposażenie zaplecza kuchennego wskazane jako wydatki kategorii C, należy traktować jako odrębne środki trwałe.

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.118.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy wyposażenie meblowe kawiarni - wskazane jako wydatki kategorii B - należy traktować jako odrębne środki trwałe.

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.152.2019.2.APO
     ∟Czy wymienione w ramach renowacji lustra, winny być traktowane jako elementy wyposażenia niezwiązane trwale z budynkiem, oraz powinny zostać uznane za odrębne środki trwałe amortyzowane według stawki 20% lub jednorazowo w zależności od ceny jednostkowej?

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.153.2019.2.APO
     ∟Czy wydatki poniesione na niskocenne akcesoria do łazienek opisane w kategorii D, powinny zostać potraktowane jako wyposażenie, w związku z czym mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w momencie ich oddania do używania?

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.85.2019.2.ANK
     ∟W zakresie ustalenia, czy: -otrzymane przez Spółkę środki pieniężne od Gminy w formie dotacji celowej na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, będą stanowiły przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, -otrzymane przez Spółkę środki pieniężne od Gminy w formie dotacji celowej na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, będą stanowiły przychód wolny od podatku w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 21 updop, -odpisy amortyzacyjne ustalone według zasad określonych w art. 16a-16m z tytułu zużycia środków trwałych, które zostały sfinansowane z dotacji celowej na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 1 pkt 48 updop.

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.94.2019.1.MM
     ∟w zakresie: Czy Spółka Komandytowa jest uprawniona do czasowego obniżania stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności do dowolnego poziomu (w tym również do 0%), począwszy od miesiąca, w którym te środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego?

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.100.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy do kosztów kwalifikowanych określonych w art. 18d updop, Spółka może zaliczyć odpisy amortyzacyjne od Urządzeń wykorzystywanych w opisanych powyżej pracach B+R, z zastrzeżeniem limitów określonych w art. 18d ust. 7 updop.

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.52.2019.2.BM
     ∟czy Spółka jest uprawniona do obniżania stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności na terenie SSE do dowolnego poziomu (w tym również do 0%), począwszy od miesiąca, w którym te środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych albo od pierwszego miesiąca każdego kolejnego roku podatkowego

2019.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.557.2018.1.EN
     ∟w zakresie możliwości ujęcia w wartości początkowej Systemu przed wprowadzeniem do użytkowania wydatków na szkolenia.

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.538.2018.2.ŚS
     ∟dot. ustalenia, czy Spółka jest uprawniona do zaliczania do wartości początkowej środków trwałych stanowiącej podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych odsetek (w przypisanej części, naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania) od środków otrzymanych w ramach cash poolingu jeżeli środki te były wykorzystywane na finansowanie wytworzenia lub zakupu środków trwałych.

2019.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.415.2018.1.LG
     ∟Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od nieużytkowanej nieruchomości i zaliczenia ich w ciężar kosztów uzyskania przychodów

2019.01.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.607.2018.1.RK
     ∟wskazanie, czy Spółka ma prawo do zaliczenia w całości do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od Licencji nabytej w drodze wkładu niepieniężnego od podmiotu powiązanego

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.293.2018.2.MS
     ∟1. Czy Spółka będzie uprawniona do rozpoznania wydatków poniesionych w związku z wdrożeniem systemu SAP jako koszty uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne z tytułu poniesienia tych kosztów? 2. Czy Spółka postąpi prawidłowo rozpoczynając amortyzację podatkową po wprowadzeniu oprogramowania SAP do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej zawierającej koszty licencji SAP powiększonej o koszty wdrożenia, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka otrzymała refakturę za koszty wdrożenia od spółki powiązanej? 3. Czy w odniesieniu do refaktury od Spółki D S.A. obejmującej koszty prac wdrożeniowych od Spółki B GmbH zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.292.2018.2.BG
     ∟1. Czy Spółki będą uprawnione do rozpoznania wydatków poniesionych w związku z wdrożeniem systemu SAP jako koszty uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne z tytułu poniesienia tych kosztów? 2. Czy Spółki postąpią prawidłowo rozpoczynając amortyzację podatkową po wprowadzeniu oprogramowania SAP do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej zawierającej licencję SAP powiększoną o koszty wdrożenia, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka D S.A. otrzyma ostateczną fakturę z Grupy za koszty wdrożenia, natomiast Spółka A Sp. z o.o. otrzyma refakturę za koszty wdrożenia od spółki powiązanej? 3. Czy Spółka D S.A. postąpi prawidłowo rozpoznając przychód z tytułu refaktury kosztów wdrożenia oprogramowania SAP na Spółkę A Sp. z o.o. w momencie wystawienia refaktury kosztów na Spółkę A Sp. z o.o.?

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.291.2018.2.AK
     ∟1. Czy Spółka będzie uprawniona do rozpoznania wydatków poniesionych w związku z wdrożeniem systemu SAP jako koszty uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne z tytułu poniesienia tych kosztów? 2. Czy Spółka postąpi prawidłowo rozpoczynając amortyzację podatkową po wprowadzeniu oprogramowania SAP do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej zawierającej koszty licencji SAP powiększonej o koszty wdrożenia, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka otrzymała ostateczną fakturę z Grupy za koszty wdrożenia? 3. Czy Spółka postąpi prawidłowo rozpoznając przychód z tytułu refaktury kosztów wdrożenia oprogramowania SAP na A Sp. z o.o. w momencie wystawienia refaktury na A Sp. z o.o.? 4. Czy w odniesieniu do faktury obejmującej koszty prac wdrożeniowych od B GmbH zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.333.2018.1.AG
     ∟brak rozpoznania podlegających amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych wskutek nabycia od dostawców Utworów i przeniesienia na Spółkę praw autorskich do tych Utworów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj