Interpretacje do przepisu
art. 16g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1068/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-2-1/4514-97/16-2/MD
     ∟Zbycie przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jako sprzedaż zespołu składników materialnych i niematerialnych (nie jako sprzedaż całości). Przeniesienie wartości dodatniej firmy „goodwill” nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, ponieważ wartość ta nie stanowi prawa majątkowego

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.432.2019.1.BM
     ∟czy odpisy amortyzacyjne od wartość firmy powstałej w wyniku nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w postaci opisanej w stanie faktycznym, będą mogły zostać zaliczone przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów Spółki

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.289.2019.2.AS
     ∟W zakresie ustalenia, czy wskutek zbycia Dywizji LB powstanie wartość firmy podlegająca amortyzacji na podstawie art. 16b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.238.2019.1.JKT
     ∟- czy przedstawiona transakcja zbycia przez Spółkę składników majątkowych stanowi zbycie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o CIT lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, - czy Nabywca jest uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych od Spółki w ramach wyżej opisanej transakcji, - czy know-how, które zbyła Spółka będzie stanowić dla Nabywcy know-how nietechniczne podlegające amortyzacji, - jeśli odpowiedź na pytanie 1 okaże się twierdząca, to jest składniki majątkowe będące przedmiotem transakcji zostaną uznane za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o CIT lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, to czy Nabywca jest uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy powstałej w wyniku nabycia przedsiębiorstwa od Spółki, - czy Spółka, może uznać za koszty uzyskania przychodów wartość netto podatkową zbywanych składników majątku trwałego i obrotowego

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.150.2019.1.JG
     ∟Ustalenie czy wskutek zbycia Dywizji LB powstanie wartość firmy podlegająca amortyzacji na podstawie art. 16b ust. 2 pkt 2 updop.

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.42.2019.1.MG
     ∟w zakresie ustalenia, czy wypłata odszkodowania (rekompensaty) zasądzonego wyrokiem sądu na rzecz Spółdzielni „B” za szkodę w postaci nierozliczonej części kosztów inwestycji poniesionych przez Spółdzielnię „B” na zrealizowanie inwestycji, budowy budynku, w opisanym powyżej stanie faktycznym stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.26.2019.1.MS
     ∟Czy spłata Dodatniej wartości firmy będzie stanowiła dla Finansującego przychód?

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.68.2019.1.MS
     ∟Czy przychód z tytułu spłaty Dodatniej wartości firmy po stronie Finansującego będzie powstawał w czasie, każdorazowo w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, którego dana płatność leasingowa będzie dotyczyć?

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.55.2019.1.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, jaka wartość początkowa budynków stanowi przychód z budynków w rozumieniu przepisów art. 24b ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy jest to wartość wprowadzona do ewidencji dla potrzeb ustawy o rachunkowości, czy wartość podatkowa, od której dokonywane są odpisy amortyzacyjne dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.387.2018.4.KK
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.425.2018.2.MO
     ∟Czy: -zespół składników majątkowych, wskazanych przez Wnioskodawcę w opisie zdarzenia przyszłego, stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa, -Nabywca będzie uprawniony do rozpoznania i amortyzacji wartości firmy od jej wartości początkowej ustalonej jako dodatnia różnica pomiędzy wartością rynkową zorganizowanej części przedsiębiorstwa a wartością rynkową poszczególnych składników majątku.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.393.2018.1.AS
     ∟Ustalenie, czy Dział Handlowy, będący przedmiotem sprzedaży, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy, wartość ta, jako wartość niematerialna i prawna będzie podlegać amortyzacji

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.330.2018.3.BM
     ∟Czy transakcja nabycia składników majątkowych spółki komandytowej będzie stanowiła transakcję nabycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 Ustawy o CIT, a co za tym idzie czy: a. Wnioskodawca jako Kupujący będzie uprawniony do amortyzowania nabytych w ten sposób środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, przy czym ich wartość początkową powinien ustalić stosując art. 16g ust. 10 Ustawy o CIT, b. Wnioskodawca jako Kupujący będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy, jaka potencjalnie może powstać, stanowiącej wartość niematerialną i prawną na podstawie art. 16b ust. 2 pkt 2 lit. a Ustawy o CIT.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.235.2018.4.BKD
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym Dział Sprzedaży, będący przedmiotem sprzedaży na rzecz Kupującego, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa CIT”), Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w związku ze sprzedażą Działu Sprzedaży na rzecz Kupującego: - wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, nabytych przez Kupującego, będzie stanowiła suma ich wartości rynkowej – w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy lub różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi – w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy, - w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy, wartość ta, jako wartość niematerialna i prawna, będzie podlegać amortyzacji podatkowej po stronie Kupującego, a wartością, od której Kupujący będzie dokonywać odpisów amortyzacyjnych będzie wartość początkowa firmy określona jako dodatnia różnica między ceną nabycia Działu Sprzedaży, a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład Działu Sprzedaży z dnia kupna

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.253.2018.2.EN
     ∟w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej wartości firmy podlegającej amortyzacji na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.90.2018.6.AZE
     ∟uznania sprzedaży Ch. R. za sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w kształcie opisanym w niniejszym wniosku (pytanie oznaczone we wniosku nr 1); ustalenia przychodu ze sprzedaży Ch. R. w kształcie opisanym w niniejszym wniosku (pytanie oznaczone we wniosku nr 3); ustalenia kosztów uzyskania przychodów związanych z nabyciem Ch. R. w kształcie opisanym w niniejszym wniosku (pytanie oznaczone we wniosku nr 4).

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.171.2018.2.AK
     ∟1. Czy opisany w zdarzeniu przyszłym zespół składników materialnych i niematerialnych stanowi ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT? 2. Czy jeżeli w związku z transakcją sprzedaży ZCP powstanie wartość firmy, to będzie stanowiła ona wartość materialną i prawną podlegającą amortyzacji, a Sp. k. będzie miała prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tej wartości, stanowiących dla Sp. k. koszty uzyskania przychodów?

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.148.2018.1.AG
     ∟Możliwość powiększenia ceny nabycia zespołu składników materialnych i niematerialnych o wydatki na usługi doradcze dotyczące transakcji nabycia ww. zespołu składników.

2018.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.151.2018.1.MS
     ∟1. Czy Wnioskodawca powinien ustalić wartość początkową ŚT oraz WNiP, w rozumieniu i na potrzeby stosowania art. 17f ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, dalej: „ustawa o PDOP”), w wysokości: - ich wartości rynkowej (w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy) lub - różnicy między ceną nabycia Działu (rozumianą jako suma kapitałowych części opłat leasingowych, w tym ewentualnej opłaty wstępnej oraz ewentualnej opłaty końcowej) a wartością rynkową składników majątkowych niebędących ŚT ani WNiP (w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy)? 2. W przypadku, gdy wystąpi dodatnia wartość firmy Działu, w jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić jej wartość? 3. Czy wartość początkowa ŚT oraz WNiP ustalona w sposób wskazany w odpowiedzi na pytanie nr 1, a także dodatnia wartość firmy Działu (o ile wystąpi) ustalona w sposób wskazany w odpowiedzi na pytanie nr 2 będzie podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez Wnioskodawcę? 4. Czy: - odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej ŚT, WNiP oraz dodatniej wartości firmy (o ile wystąpi) w trakcie obowiązywania Umowy oraz - część odsetkowa opłat -będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy?

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.88.2018.2.JF
     ∟1. Czy nabywana przez Spółkę Inwestycja będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT? 2. W jaki sposób określić wartość podatkową (koszt nabycia) składników majątku (niestanowiących środków trwałych, ani wartości niematerialnych i prawnych) nabytych przez Spółkę w ramach planowanej transakcji z Syndykiem, która stanowić będzie w przyszłości koszt uzyskaniu przychodów ze sprzedaży Lokali mieszkalnych, Garaży oraz komórek lokatorskich Nabywcom?

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.140.2018.1.MD
     ∟Gdy na skutek sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego przedsiębiorstwa dojdzie do powstania dodatniej wartości firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rozumianej jako nadwyżka ceny zakupu nad wartością rynkową składników majątku wchodzących w skład kupionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, dodatnia wartość firmy będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jako składnik kształtujący rynkową wartość przedsiębiorstwa i przedmiotu sprzedaży.

2018.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.5.2018.1.MM
     ∟w zakresie: 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym przychodem Spółki w związku z przeprowadzeniem Transakcji będzie wyłącznie kwota należna od Nabywcy tytułem ceny sprzedaży przedmiotu Transakcji, czy też przychód ten należy powiększyć o kwotę równą wartości zobowiązań funkcjonalnie związanych z przenoszoną masą majątkową, które zostaną przejęte przez Nabywcę, bądź czy też w wartości przedmiotowych zobowiązań (przejętych przez Nabywcę) należy rozpoznać osobny przychód podatkowy Spółki? 2. Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychód podatkowy z tytułu przeprowadzenia Transakcji powstanie w momencie zawarcia Umowy Przyrzeczonej? 3. Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym kosztem podatkowym Spółki w związku z przeprowadzeniem Transakcji będzie suma kosztów uzyskania przychodów dotyczących każdego składnika majątkowego wchodzącego w skład przedmiotu Transakcji, a w związku z tym, czy prawidłowym jest również stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia kosztu uzyskania przychodu w odniesieniu do wchodzących w skład przedmiotu Transakcji: a. środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, b. zapasów, c. wierzytelności, d. środków pieniężnych? 4. Czy słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym koszt podatkowy przeprowadzenia Transakcji będzie mieć charakter kosztu bezpośrednio związanego z osiąganymi przez Spółkę przychodami, który tym samym powinien być potrącony w momencie osiągnięcia przychodu z tytułu przeprowadzenia Transakcji? 5. Czy przychód i koszt podatkowy związany z przeprowadzeniem Transakcji, będzie stanowić przychód i koszt podatkowy Wnioskodawcy jako komplementariusza Spółki w proporcji do posiadanego prawa do udziału w zysku tej Spółki?

2018.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.21.2018.3.EN
     ∟w zakresie ustalenia, czy transakcja sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego Wydziału Wydruków Masowych stanowiła zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz sposobu ustalenia przychodów i kosztów podatkowych w związku z ww. transakcją.

2018.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.77.2018.2.MS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku planowanego przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę, które będzie dokonane w trybie art. 5841 i nast. KSH będzie występować tzw. kontynuacja amortyzacji w stosunku do amortyzowanych przez Wnioskodawcę środków trwałych, tj. Spółka będzie kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez Wnioskodawcę i uwzględniać dotychczasową wysokość odpisów amortyzacyjnych, stosowaną przez Wnioskodawcę? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku planowanego przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę, które będzie dokonane w trybie art. 5841 i nast. KSH, Spółka będzie mieć możliwość uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wydatków (kosztów) poniesionych przez Wnioskodawcę przed dniem przekształcenia, które podlegają potrąceniu dopiero po dniu przekształcenia, w tym także kwot wynikających z faktur VAT wystawionych przed dniem przekształcenia na Wnioskodawcę, a związanych z przychodem w podatku CIT powstałym po dniu przekształcenia?

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.21.2018.1.ASZ
     ∟Opodatkowanie dodatniej wartości firny.

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.20.2018.1.ASZ
     ∟Zasady opodatkowania nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.6.2018.1.AK
     ∟Czy Wynagrodzenie za Sukces może stanowić koszt zwiększający wartość początkową środka trwałego w rozumieniu art. 16g ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 16g ust. 4 ustawy o CIT, tj. koszt zwiększający wartość początkową prototypu linii technologicznej wytworzonego w ramach Projektu, i wówczas będzie podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT poprzez odpisy amortyzacyjne?

2018.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.685.2017.1.DG
     ∟W zakresie uznania zespołu składników majątkowych i niemajątkowych za ZCP i wyłączenie z opodatkowania VAT aportu tych składników;

2018.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.328.2017.2.JF
     ∟W zakresie uznania transakcji sprzedaży zespołu składników materialnych i niematerialnych za transakcję zbycia przedsiębiorstwa.

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.312.2017.2.IZ
     ∟W zakresie skutków podatkowych zawarcia planowanej transakcji sprzedaży nieruchomości

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj