Interpretacje do przepisu
art. 16m ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


76/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16m ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3

2013.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1625/12/PP
     ∟Czy po przeprowadzeniu właściwej analizy ekonomicznej i rynkowej oraz podjęciu decyzji o wdrożeniu w produkcję wskazanych efektów badań przemysłowych i prac rozwojowych można opracowaną technologię aktywować jako koszty prac rozwojowych zakończonych z wynikiem pozytywnym, zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych, dokonując odpisów amortyzacyjnych przez okres 12 miesięcy od daty uruchomienia produkcji, wykorzystującej niniejszą technologię?

2013.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1303/12/CzP
     ∟„Czy tak przedstawiona ewidencja wydatków związanych z opracowaniem technologii produkcji kabli światłowodowych może być aktywowana w koszty uzyskania przychodu w postaci odpisów amortyzacyjnych, dokonywanych w ciągu 36 miesięcy od daty ich przyjęcia do wartości niematerialnych i prawnych jako „koszty zakończonych prac rozwojowych”? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 1/?” 

2012.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-803/12-4/DG
     ∟1. Czy P . będzie miało prawo do zaliczenia Sprzętu Systemu do jej środków trwałych i do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od Sprzętu Systemu zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r.? 2. Czy P . będzie miało prawo do zaliczenia nabytych autorskich praw majątkowych do jej wartości niematerialnych i prawnych i do dokonywania odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r.? Czy wydatki P . na „prace informatyczne” w zakresie software wykonane „,własnymi silami”, stanowią koszty uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, tzn. nie stanowią składnika wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych? 3. Czy wydatki na nabycie (a w częśc...

2012.07.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-199/12/PS
     ∟w zakresie sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z realizacją projektu celowego w ramach prac rozwojowych

2012.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-980/11-2/MS
     ∟Czy koszty wynagrodzeń pracowników wraz z narzutami poniesione zgodnie z umową o dofinansowanie, mogą stanowić koszty prac rozwojowych i podlegać rozliczeniu po zakończeniu projektu?

2011.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-381/11-2/ŁM
     ∟Czy koszty Spółki związane z wypracowaniem koncepcji Audycji telewizyjnych stanowią koszty prac rozwojowych, w rozumieniu art. 15 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz starej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2011.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-381/11-3/ŁM
     ∟Czy koszty Spółki związane z wypracowaniem koncepcji Audycji telewizyjnych stanowią koszty prac rozwojowych, w rozumieniu art. 15 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz starej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2011.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-114/10/11-S/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie amortyzacji podatkowej prac badawczo – rozwojowych nabytych od Spółki powiązanej i przeprowadzonych przez Spółkę oraz odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii.

2011.08.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-598/11-2/RS
     ∟Czy wobec faktu, że Spółka podjęła decyzję o produkcji Urządzenia prawidłowym było rozpoznanie zakupionego projektu Urządzenia wraz z dokumentacją za prace rozwojowe zakończone wynikiem pozytywnym stanowiące wartość niematerialną i prawną, która jest odnoszona w koszty podatkowe w postaci odpisów amortyzacyjnych przy czym okres amortyzacji wynosi 2 lata?

2011.08.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-599/11-2/RS
     ∟Czy koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się tworzeniem danego Projektu Produktu związane z jego konstrukcją a także z przygotowaniem oprogramowania do niego prawidłowo zostały uznane przez Spółkę, jako koszty prac rozwojowych, rozliczane dla celów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia stworzenia Projektu Produktu i wdrożenia go do produkcji?

2011.05.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-584/11/CzP
     ∟Jeżeli część badawcza Projektu, obejmująca badania przemysłowe (A.1.) oraz prace rozwojowe (A.2.) zakończy się wynikiem pozytywnym, który może być wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej Spółki poprzez sprzedaż licencji na wytworzone oprogramowanie lub odpłatne udostępnianie oprogramowania do wykonania obliczeń oraz spełnione zostaną warunki przewidziane w art. 16b ust. 2 pkt 3 updop, to czy w takiej sytuacji Spółka, jako wartość początkową tej wartości niematerialnej i prawnej, może przyjąć koszty:pracownicze (wynagrodzenia i pochodne) - pracowników, którzy bezpośrednio biorą udział w części badawczej Projektu,zewnętrznych badań, usług doradczych i równorzędnych związanych z częścią badawczą Projektu,pracownicze (wynagrodzenia i pochodne) - pracowników, którzy bezpośrednio biorą udział w części rozwojowej Projektu,kosztów amortyzacji licencji i sprzętu zakupionego, bądź używanego na podstawie leasingu finansowego na potrzeby Projektu w części badawczej i rozwojowej (zakup zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym).

2011.05.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-583/11/CzP
     ∟„Jeżeli część badawcza Projektu, obejmująca badania przemysłowe (A.1.) oraz prace rozwojowe (A.2.) zakończy się wynikiem pozytywnym, który może być wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej Spółki poprzez sprzedaż licencji na wytworzone oprogramowanie lub odpłatne udostępnianie oprogramowania do wykonania obliczeń oraz spełnione zostaną warunki przewidziane w art. 16b ust. 2 pkt 3 updop, to czy koszty części badawczej projektu obejmujące badania przemysłowe (A.1.) oraz prace rozwojowe (A.2.) stanowić będą wartość niematerialną i prawną, od której Spółka ma prawo dokonywać/dokonywała odpisów amortyzacyjnych? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 2A/?”

2011.04.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-75/11-2/AM
     ∟Bank zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy wydatki związane z rozbudową systemów informatycznych, w tym także nakłady poniesione na prace projektowe, dokumentację techniczną, w przypadku nie powstania przydatnej do używania i podlegającej amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej, Bank będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie podjęcia decyzji o odstąpieniu od ich wdrożenia lub też w miesiącu w którym zostały poniesione albo w okresie 12 miesięcy od daty poniesienia.

2011.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-685/10-2/DG
     ∟Sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nakładów poniesionych na wdrożenie Systemu.Czy koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się wdrożeniem i integracją Systemu z programami funkcjonującymi w Spółce mogą być, jako koszty prac rozwojowych, rozliczane dla celów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia wdrożenia i integracji Systemu z programami funkcjonującymi w Spółce?

2010.12.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-472/10/PS
     ∟W zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków związanych z realizacją projektów w ramach prac rozwojowych (wraz z kosztami osobowymi).

2009.03.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-30/09-2/HS
     ∟1. Czy otrzymywane dofinansowanie może zostać rozliczone w momencie jego otrzymania poprzez bezpośrednie pomniejszenie kosztów uzyskania przychodów? Czy też w momencie zakończenia procesu badawczego i powstania prac rozwojowych, które jako wartości niematerialne i prawne podlegają amortyzacji, dofinansowanie będzie wiązało się z koniecznością pomniejszenia wartości początkowej?2. Czy ze względu na fakt powstania prac rozwojowych jako projektu głównego oraz przeniesienia praw autorskich związanych z tym projektem Spółka powinna przyjąć odmienne zasady amortyzacji właściwe dla prac rozwojowych oraz praw autorskich czy też przyjąć wyłącznie zasady amortyzacji właściwe dla prac rozwojowych?

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj