Interpretacje do przepisu
art. 16m ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


76/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16m ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.147.2017.1.MR
     ∟w zakresie zastosowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową

2017.06.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.79.2017.1.MR
     ∟w zakresie uprawnienia do odliczenia w rozumieniu art. 18d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Kosztów kwalifikowanych w postaci Kosztów Kapitalizowanych poniesionych w ramach prowadzonej działalności B+R

2017.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.113.2017.1.MR
     ∟w zakresie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, które stanowią koszty kwalifikowane zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w wysokości nieprzekraczającej obowiązujących w danym roku limitów, określonych w art. 18d ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2017.06.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.46.2017.1.APO
     ∟ustalenie momentu dokonywania odliczeń kosztów Projektów stanowiących „koszty kwalifikowane”, które Spółka zalicza do podatkowych kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych.

2017.06.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.125.2017.1.APO
     ∟Ustalenie momentu dokonywania odliczeń kosztów Projektów stanowiących „koszty kwalifikowane”, które Spółka będzie zaliczać do podatkowych kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.979.2016.3.MM
     ∟w zakresie możliwości: - uznania wytworzonego przez Spółkę know-how za wartość niematerialną i prawną; - zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prac rozwojowych za pomocą jednej z trzech metod określonych w art. 15 ust. 4a updop

2017.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.1046.2016.1.MR
     ∟w zakresie odliczenia w zeznaniu za rok podatkowy kosztów kwalifikowanych ponoszonych na działalność badawczo-rozwojową

2016.12.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.962.2016.1.MR
     ∟w zakresie uprawnienia do odliczenia Kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach prowadzonej działalności B+R w zeznaniu za rok podatkowy, w którym koszty te zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, uprawnienia do odliczenia Kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach prowadzonej działalności B+R w zeznaniu za rok podatkowy, w którym koszty te zostały faktycznie poniesione

2016.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.942.2016.1.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy Spółka jest uprawniona do odliczenia w danym roku podatkowym odpisów amortyzacyjnych od Silników do gier wykorzystywanych w prowadzonej działalności B+R.

2016.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.941.2016.1.MR
     ∟w zakresie ustalenia czy Spółka jest uprawniona do odliczenia Kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach działalności B+R, momentu rozpoznania uprawnienia do odliczenia Kosztów kwalifikowanych.

2016.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4510-1-49/16-3/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kwalifikacji oraz okresu amortyzacji kosztów fazy A zakończonych wynikiem pozytywnym oraz kwalifikacji kosztów fazy B oraz momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.

2016.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-813/16-2/MR
     ∟w zakresie odliczenia w zeznaniu za rok podatkowy Kosztów kwalifikowanych ponoszonych na działalność badawczo-rozwojową przez Podatkową Grupę Kapitałową 2015

2016.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-400/16-2/MR
     ∟Do wartości początkowej wytworzonych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zalicza się ogół kosztów poniesionych w związku z ich wytworzeniem od momentu rozpoczęcia prac rozwojowych, aż do momentu przekazania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do używania. Użyty w art. 16g ust. 4 ustawy o CIT, zwrot „koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych” obejmuje więc, wydatki, które są ponoszone w wyniku podjęcia prac rozwojowych. Ścisły związek tych wydatków z pracami rozwojowymi skutkuje tym, że składają się one łącznie na wartość wytworzonych prac rozwojowych. Mając na uwadze powyższe, przy ustaleniu wartości początkowej prac rozwojowych wytworzonych we własnym zakresie powinny być uwzględnione wydatki, które są nierozerwalnie związane z podjętymi pracami rozwojowymi oraz należy zastosować zasady jak przy ustalaniu kosztu wytworzenia środka trwałego i wartości niematerialnych i prawnych wynikające z art. 16 g ust. 4.

2016.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-54/16-6/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do wartości niematerialnych i prawnych kosztów prac rozwojowych, dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych, kosztów uzyskania przychodów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem prototypu budynku, kosztów uzyskania przychodów związanych z ulepszeniem prototypu budynku.

2015.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-272/15-4/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zatorów płatniczych, oraz kwestii związanych z amortyzacją znaków towarowych.

2015.07.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-89/15/MM
     ∟w zakresie: czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3, może być każdorazowo ustalany dla poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych na okres nie krótszy niż 12 miesięcy

2015.07.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-90/15/MM
     ∟w zakresie: czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3, może być każdorazowo ustalany dla poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych na okres nie krótszy niż 12 miesięcy

2015.05.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/4510-186/15/MS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla WNiP, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3, może być każdorazowo ustalany dla poszczególnych WNiP na okres nie krótszy niż 12 miesięcy?

2015.05.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/4510-187/15/MS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla WNiP, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3, może być każdorazowo ustalany dla poszczególnych WNiP na okres nie krótszy niż 12 miesięcy?

2015.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-1156/14-2/AM
     ∟Czy wynagrodzenia pracowników wypłacane na podstawie umów o pracę oraz płatności wynikające z umów zlecenia związane z tworzeniem Programów Własnych oraz Pracami Ulepszającymi stanowią koszty prac rozwojowych w rozumieniu art. 16b ust. 2 pkt 3 updop? Czy Wnioskodawca jest uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków o których mowa w pytaniu nr 1 poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 3 updop od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 updop?

2015.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-1023/14-4/AS
     ∟- możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych w części nieobjętej dofinansowaniem z Centrum i wyłączenia z kosztów podatkowych pozostałej części tych wydatków sfinansowanych otrzymanym od Centrum dofinansowaniem zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 Ustawy CIT (pytanie nr 4),- moment zliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych (pytanie nr 5)

2014.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-392/14/PS
     ∟Czy koszty Spółki związane z wypracowaniem „Modelu k. (skale obserwacyjne) 1.5” oraz „Modułu do testów W. 1.5” stanowią koszty prac rozwojowych w rozumieniu art. 15 ust. 4a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym po 30 maja 2014 r.?

2014.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-911/14/BG
     ∟Czy Wnioskodawca może koszty ponoszone w związku z realizacją etapu „badań przemysłowych” rozliczyć tak jak koszty „prac rozwojowych” (łącznie), tj. na podstawie art. 15 ust. 4a pkt 3, w związku z art. 16b ust. 2 pkt 3 i art. 16m ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „updop”), zaliczyć poniesione wydatki do kosztów uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne?

2014.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-692/14/BG
     ∟Czy Wnioskodawca może koszty ponoszone w związku z realizacją etapu „badań przemysłowych” rozliczyć tak jak koszty „prac rozwojowych” (łącznie), tj. na podstawie art. 15 ust. 4a pkt 3, w związku z art. 16b ust. 2 pkt 3 i art. 16m ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „updop”), zaliczyć poniesione wydatki do kosztów uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne?

2014.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-522/13-3/KJ
     ∟Sposób i moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na prace rozwojowe.

2014.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-547/13/PS
     ∟Czy Wnioskodawca prawidłowo rozpoznaje wydatek w kwocie 140 000 USD związany z realizacją projektu celowego w ramach umowy o współpracy z G., jako koszt prac rozwojowych, który Wnioskodawca może zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów, według własnego uznania, na podstawie jednej z trzech metod wskazanych w art. 15 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z tym, że skorzystanie z metody, o której mowa w art. 15 ust. 4a pkt 3 ww. ustawy, jest możliwe pod warunkiem, że prace rozwojowe mogą być zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2013.09.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-648/13/AP
     ∟Czy Wnioskodawca może koszty badań przemysłowych poniesionych w trakcie realizacji projektu rozliczyć tak jak koszty prac rozwojowych, tj. na podstawie art. 15 ust. 4a ustawy o CIT?

2013.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-251/13-2/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia wydatków poniesionych przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów oraz momentu korygowania kosztów podatkowych.

2013.08.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-249/13/PS
     ∟Czy koszty wynagrodzeń wypłacanych pracownikom, zleceniobiorcom, osobom przyjmującym zamówienie w ramach umowy o dzieło oraz narzutów na ww. wynagrodzenia w ramach prac rozojowych stanowią koszty uzyskania przychodów na zasadach określonych w art. 15 ust. 4g i 4h, art. 16 ust. 1 pkt 57 i 57a oraz ust. 7d, w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

2013.06.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-223/13-2/IŚ
     ∟zakres możliwości odmiennego niż w przepisach bilansowych sposobu ujmowania dla celów podatkowych wydatków na prace badawczo-rozwojowe i odmiennego sposobu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od Bieżących Projektów

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj