Interpretacje do przepisu
art. 170 § 1 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


976/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 170 § 1 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB1/4511-667/15-12/MD
     ∟w zakresie możliwości opodatkowania przez spadkobiercę dochodów na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osiąganych z tytułu udziału w spółce cywilnej i spółce komandytowej

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.143.2019.2.JR
     ∟możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.87.2019.4.AK
     ∟uznanie, czy przyznana pomoc finansowa na realizację operacji w zakresie świadczenia usług doradczych dla rolników podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB3/4511-59/15-3/19-S/GG
     ∟Czy wypłata przez spółkę jawną środków pieniężnych tytułem zmniejszenia udziału kapitałowego Wnioskodawczyni w spółce jawnej spowoduje powstanie przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB3/4511-58/15-3/19-S/GG
     ∟Czy wypłata przez spółkę jawną środków pieniężnych tytułem zmniejszenia udziału kapitałowego Wnioskodawczyni w spółce jawnej spowoduje powstanie przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB3/4511-57/15-3/19-S/AC
     ∟Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w wyniku zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce jawnej.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB3/4511-56/15-3/19-S/AC
     ∟Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w wyniku zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce jawnej.

2018.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-2.4511.257.2016.8.MKA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego.

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB1/4511-335/16/17-3/S/IF
     ∟Wnioskodawca składając oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem liniowym we właściwej formie, w ustawowym terminie do niewłaściwego urzędu skarbowego, dokonał skutecznie wyboru sposobu opodatkowania, wobec czego, miał prawo do opodatkowania w 2016 r. podatkiem liniowym (tj. na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) osiągniętych dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

2017.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.351.2017.2.SM
     ∟w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę o nr 32/1 wraz z naniesieniami, tj. budynkiem stacji paliw, wiatą nad dystrybutorami, zbiornikami podziemnymi paliw oraz dystrybutorami paliw.

2017.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.124.2017.2.IM
     ∟Wynagrodzenie osoby z Białorusi nie podlega opodatkowaniu w Polsce z uwagi na posiadanie przez tę osobę certyfikatu rezydencji i treść art. 14 ust. 1 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zatem od wynagrodzenia tej osoby Wnioskodawca nie pobierze podatku. Natomiast od wynagrodzenia osoby mającej miejsce zamieszkania na Ukrainie Wnioskodawca jako płatnik jest zobowiązany do poboru zryczałtowanego 20% podatku dochodowego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak już wyjaśniono, fakt, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej nie zwalnia go z obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zawartych umów o dzieło, gdyż osoby fizyczne, z którymi zawarto umowy o dzieło nie uzyskują przychodu z tytułu działalności rolniczej, tylko z tytułu działalności wykonywanej osobiście. Zatem do przychodów tych osób nie ma zastosowania wyłączenie wynikające a art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto osoby te nie uzyskują przychodów z innych źródeł.

2017.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB4.4511.106.2017.2.JM
     ∟Wnioskodawczyni mająca miejsce zamieszkania w Belgii i wykonująca pracę na terytorium tego kraju podlega opodatkowaniu tylko w Belgii, zgodnie z art. 15 ust. 1 polsko – belgijskiej Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wynagrodzenie to nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Podsumowując, stypendium oraz wynagrodzenie, które Wnioskodawczyni otrzymała od belgijskiej instytucji z tytułu odpowiednio praktyk oraz pracy wykonywanej na terytorium Belgii (w miejscu zamieszkania Wnioskodawczyni) podlegają opodatkowaniu tylko w Belgii. Z tytułu uzyskanych dochodów Wnioskodawczyni nie ma obowiązku rozliczania się w Polsce.

2017.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB2.4511.874.2016.2.KR
     ∟Zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w drodze darowizny

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-2.4511.36.2017.2.NK
     ∟Zwolnienie przedmiotowe.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.296.2016.1.KSM
     ∟możliwość preferencyjnego rozliczenia za lata 2014 - 2015 jako osoba samotnie wychowująca dziecko

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.291.2016.2.KSM
     ∟możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej za lata 2014 - 2015

2017.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.295.2016.2.KSM
     ∟Czy dochód pełnoletniego, uczącego się syna osiągnięty w 2015 r. z tytułu renty wyrównawczej wypłacanej przez zakład pracy zmarłego ojca w wysokości 5 070 zł 88 gr, powoduje utratę możliwości korzystania z ulgi prorodzinnej z tytułu wychowania dziecka pełnoletniego – syna?

2017.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.868.2016.2.Akr
     ∟Czy nadpłata kapitału z tytułu częściowej wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego budowlano-mieszkaniowego może być zakwalifikowana jako zwolnienie od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym?

2017.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.285.2016.2.MG
     ∟Czy otrzymane świadczenie ze źródeł położonych w Czechach i mające charakter odszkodowawczy, jest zwolnione z podatku dochodowego na gruncie prawa polskiego i tym samym nie wykazuje się go w zeznaniu podatkowym PIT-36?

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.925.2016.1.MK
     ∟Czy zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego po odwołaniu darowizny stanowi źródło przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.838.2016.2.SŻ
     ∟Czy przychody ze sprzedaży opisanej wyżej nieruchomości są opodatkowane podatkiem dochodowym 19%?

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.869.2016.2.KK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania spłaty kwoty odpowiadającej udziałowi spadkowemu, na podstawie zawartej ugody sądowej między spadkobiercami o dział spadku i zniesienie współwłasności.

2017.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.841.2016.2.Aku
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego

2017.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.898.2016.1.SR
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu kwota uzyskana z tytułu sprzedaży w związku z działem spadku po zmarłym ojcu, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2017.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.916.2016.1.JŚ
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych otrzymanych w drodze darowizny przedsiębiorstwa.

2017.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.892.2016.1.MK
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości po przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2017.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.954.2016.1.JŚ
     ∟Skutki podatkowe otrzymania w drodze darowizny składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

2017.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.953.2016.1.JŚ
     ∟Amortyzacja niezarejestrowanego znaku towarowego, dokumentacji technicznej oraz know-how wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

2017.01.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.890.2016.1.MK
     ∟Czy dobrowolne umorzenie bez wynagrodzenia całości udziałów posiadanych przez Wnioskodawczynię w Spółce spowoduje po stronie Wnioskodawczyni powstanie przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2017.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.870.2016.2.RR
     ∟Czy Wnioskodawca słusznie nalicza 19% zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu odsetek od umowy pożyczki zawartej między Wnioskodawcą a wspólnikiem i odprowadza go do urzędu skarbowego?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj