Interpretacje do przepisu
art. 194 § 1 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


92/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 194 § 1 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.387.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy certyfikaty rezydencji otrzymane w formie elektronicznej, tj. w formacie pliku PDF, przesłane przez Kontrahenta za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta e-mail) można uznać za certyfikaty rezydencji, o których mowa w art. 4a pkt 12 w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych– jest prawidłowe.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.383.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy certyfikaty rezydencji otrzymane w formie elektronicznej, tj. w formacie pliku PDF, przesłane przez Kontrahenta za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta e-mail) można uznać za certyfikaty rezydencji, o których mowa w art. 4a pkt 12 w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych– jest prawidłowe.

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.200.2019.2.BG
     ∟czy certyfikaty rezydencji otrzymane w formie elektronicznej: - od Spółki Irlandzkiej G., są certyfikatami rezydencji, o których mowa w art. 4a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, - od Spółki Irlandzkiej F. (tj. przez dedykowany Spółce Panel Pomocy) są certyfikatami rezydencji, o których mowa w art. 4a pkt 12 ww. ustawy

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.36.2019.1.BG
     ∟możliwości zastosowania postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania na podstawie elektronicznego oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej Powiernika wydanego zgodnie z przepisami prawa rezydencji Powiernika oraz okresu ważności certyfikatu rezydencji podatkowej

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.258.2018.2.JC
     ∟W zakresie obowiązków płatnika posługującego się certyfikatem rezydencji pobranym ze strony internetowej kontrahenta –oraz wysłanym do Spółki drogą elektroniczną.

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.232.2018.1.JC
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że ma prawo zastosować postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w przypadku udokumentowania miejsca siedziby Kontrahenta dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji pobranym (w niezmienionej formie i formacie) przez Spółkę ze stron internetowych w sposób przedstawiony w pkt a) - b) powyżej?

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.247.2018.1.KS
     ∟1. Czy Wnioskodawca może zastosować regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zaniechać poboru podatku w stosunku do wypłat na rzecz Kontrahenta zagranicznego, jeżeli uzyska od niego certyfikat rezydencji odnoszący się do danego roku lub wskazanego okresu nawet jeśli data wydania i uzyskania tego certyfikatu jest późniejsza niż wynikający z certyfikatu okres obowiązywania? 2. Czy Wnioskodawca może zastosować regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zaniechać poboru podatku w stosunku do wypłat na rzecz Kontrahenta zagranicznego, jeżeli uzyska od niego poświadczoną notarialnie kopię certyfikatu rezydencji odnoszącego się do danego roku lub wskazanego okresu nawet jeśli data wydania i uzyskania tego dokumentu (poświadczenia notarialnego) jest późniejsza niż wynikający z tego dokumentu okres obowiązywania? 3. Czy Wnioskodawca może zastosować regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zaniechać poboru podatku na podstawie elektronicznej wersji certyfikatu rezydencji, jeżeli zgodnie z prawem państwa rezydencji Kontrahenta zagranicznego istnieje możliwość wydania certyfikatu rezydencji w formie elektronicznej lub w papierowej?

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.248.2018.1.KS
     ∟1. Czy Wnioskodawca może zastosować regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zaniechać poboru podatku w stosunku do wypłat na rzecz Kontrahenta zagranicznego, jeżeli uzyska od niego certyfikat rezydencji odnoszący się do danego roku lub wskazanego okresu nawet jeśli data wydania i uzyskania tego certyfikatu jest późniejsza niż wynikający z certyfikatu okres obowiązywania? 2. Czy Wnioskodawca może zastosować regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zaniechać poboru podatku w stosunku do wypłat na rzecz Kontrahenta zagranicznego, jeżeli uzyska od niego poświadczoną notarialnie kopię certyfikatu rezydencji odnoszącego się do danego roku lub wskazanego okresu nawet jeśli data wydania i uzyskania tego dokumentu (poświadczenia notarialnego) jest późniejsza niż wynikający z tego dokumentu okres obowiązywania? 3. Czy Wnioskodawca może zastosować regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zaniechać poboru podatku na podstawie elektronicznej wersji certyfikatu rezydencji, jeżeli zgodnie z prawem państwa rezydencji Kontrahenta zagranicznego istnieje możliwość wydania certyfikatu rezydencji w formie elektronicznej lub w papierowej?

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.244.2018.1.JC
     ∟1.Czy Wnioskodawca może zastosować regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zaniechać poboru podatku w stosunku do wypłat na rzecz Kontrahenta zagranicznego, jeżeli uzyska od niego certyfikat rezydencji odnoszący się do danego roku lub wskazanego okresu nawet jeśli data wydania i uzyskania tego certyfikatu jest późniejsza niż wynikający z certyfikatu okres obowiązywania? 2.Czy Wnioskodawca może zastosować regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zaniechać poboru podatku w stosunku do wypłat na rzecz Kontrahenta zagranicznego, jeżeli uzyska od niego poświadczoną notarialnie kopię certyfikatu rezydencji odnoszącego się do danego roku lub wskazanego okresu nawet jeśli data wydania i uzyskania tego dokumentu (poświadczenia notarialnego) jest późniejsza niż wynikający z tego dokumentu okres obowiązywania? 3.Czy Wnioskodawca może zastosować regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zaniechać poboru podatku na podstawie elektronicznej wersji certyfikatu rezydencji, jeżeli zgodnie z prawem państwa rezydencji Kontrahenta zagranicznego istnieje możliwość wydania certyfikatu rezydencji w formie elektronicznej lub w papierowej?

2018.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.172.2018.1.JC
     ∟Czy certyfikat rezydencji podatkowej, otrzymany drogą elektroniczną (e-mailową) od kontrahenta posiadającego miejsce rezydencji podatkowej w kraju, w którym możliwe jest pozyskanie takiego certyfikatu zarówno w formie elektronicznej (dokument wydany drogą elektroniczną) jak i w wersji papierowej (przy czym dokument wydany w obu tych wersjach jest jednakowo wiążący), pozwala na zastosowanie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o CIT?

2018.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.192.2018.1.JC
     ∟Czy certyfikat rezydencji podatkowej, otrzymany w formie dokumentu elektronicznego, samodzielnie ściągnięty przez podatnika (kontrahenta) z odpowiedniej strony internetowej władz podatkowych kraju beneficjenta płatności, wystawiony odpowiednio przez właściwe władze podatkowe państwa beneficjenta płatności, stanowi certyfikat rezydencji w rozumieniu ustawy o CIT, pozwalający na zastosowanie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o CIT?

2018.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.191.2018.1.JC
     ∟Czy Wnioskodawca może zastosować regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zaniechać poboru podatku w stosunku do wypłat na rzecz Kontrahenta zagranicznego, jeżeli uzyska od niego poświadczoną notarialnie kopię certyfikatu rezydencji odnoszącego się do danego roku lub wskazanego okresu nawet jeśli data wydania i uzyskania tego dokumentu (poświadczenia notarialnego) jest późniejsza niż wynikający z tego dokumentu okres obowiązywania? Czy Wnioskodawca może zastosować regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zaniechać poboru podatku na podstawie kserokopii certyfikatu rezydencji, w sytuacji, w której organ podatkowy nie zakwestionował okoliczności wynikających z treści kserokopii tego dokumentu?

2018.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.190.2018.1.JC
     ∟Czy Wnioskodawca może zastosować regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zaniechać poboru podatku na podstawie elektronicznej wersji certyfikatu rezydencji, jeżeli zgodnie z prawem państwa rezydencji Kontrahenta zagranicznego istnieje możliwość wydania certyfikatu rezydencji w formie elektronicznej lub w papierowej?

2018.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.44.2018.1.LG
     ∟Forma certyfikatu rezydencji podatkowej

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.71.2018.1.BG
     ∟w zakresie obowiązków płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego dysponującego certyfikatem rezydencji w formie elektronicznej

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.117.2018.2.BG
     ∟w zakresie obowiązków płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego dysponującego certyfikatem rezydencji wystawionym w formie papierowej przez uprawniony organ a otrzymanym od kontrahenta w formie skanu

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.25.2018.1.JBB
     ∟W zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnych wierzytelności.

2018.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.13.2018.1.BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy w okolicznościach wskazanych we wniosku, Spółka zobowiązana jest do zapłaty minimalnego podatku, o którym mowa w art. 24b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.405.2017.1.JC
     ∟w zakresie obowiązków płatnika dysponującego certyfikatem rezydencji w ww. formie

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4010.505.2017.1.KS
     ∟w zakresie obowiązków płatnika dysponującego certyfikatem rezydencji w ww. formie

2018.01.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.335.2017.1.AJ
     ∟w zakresie możliwości zastosowania preferencji wynikających z postanowień stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania na podstawie certyfikatu rezydencji przedstawionego przez podatnika w formie elektronicznej oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości zapłaconego podatku u źródła

2017.12.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.285.2017.1.AJ
     ∟w zakresie możliwości zastosowania preferencji wynikających z postanowień stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania na podstawie certyfikatu rezydencji przedstawionego przez podatnika w formie elektronicznej

2017.11.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.297.2017.1.AJ
     ∟W zakresie możliwości zastosowania preferencji wynikających z postanowień stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania na podstawie certyfikatu rezydencji przedstawionego przez podatnika w formie elektronicznej.

2017.11.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.259.2017.2.JBB
     ∟Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności w inny sposób niż wskazał ustawodawca w art. 16 ust. 2 updop, bądź brak jakiegokolwiek udokumentowania, nie wywiera skutków prawnych w postaci uznania ich za koszty uzyskania przychodów.

2017.11.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.434.2017.1.JK2
     ∟w zakresie dopuszczalności uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji w formie elektronicznej

2017.11.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.371.2017.1.JKT
     ∟Czy Spółka może zastosować regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zaniechać poboru podatku na podstawie elektronicznej wersji certyfikatu rezydencji pozyskanej w sposób opisany w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym?

2017.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.221.2017.2.JC
     ∟Jeżeli w certyfikacie rezydencji jest wskazany okres, którego certyfikat dotyczy, certyfikat jest uwzględniany wyłącznie w odniesieniu do wypłat ze wskazanego okresu niezależnie od momentu jego wydania. Natomiast w przypadku gdy w certyfikacie rezydencji nie jest wskazany okres, którego dotyczy, a jedynie wskazana jest data jego wystawienia, certyfikat uwzględniany jest wyłącznie do transakcji mających miejsce przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania.

2017.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.264.2017.1.IF
     ∟Jeżeli w certyfikacie rezydencji jest wskazany okres, którego certyfikat dotyczy, certyfikat jest uwzględniany wyłącznie w odniesieniu do wypłat ze wskazanego okresu niezależnie od momentu jego wydania. Natomiast w przypadku gdy w certyfikacie rezydencji nie jest wskazany okres, którego dotyczy, a jedynie wskazana jest data jego wystawienia, certyfikat uwzględniany jest wyłącznie do transakcji mających miejsce przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania.

2017.09.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.209.2017.1.MJ
     ∟Czy certyfikat rezydencji pozyskany w postaci dokumentu w formie pliku „pdf” lub „jpg" stanowi zaświadczenie, o jakim mowa w art. 4a pkt 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP4/4512-1-381/15/17-S/PR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie dokumentacji uprawniającej do zastosowania preferencyjnej stawki podatku 0% w eksporcie towarów.

1 2 3 4

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj