Interpretacje do przepisu
art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


823/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.303.2019.2.BD
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania w związku z planowaną transakcją (aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.307.2019.2.LM
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania w związku z planowaną transakcją (aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.301.2019.2.LM
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania w związku z planowaną transakcją (aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.269.2019.7.BD
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z planowaną transakcją podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.208.2019.5.MZ
     ∟Czy w związku z podziałem spółki kapitałowej przez wydzielenie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych?

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.279.2019.2.ASZ
     ∟Czy w odniesieniu do przedstawionego w opisie zdarzeń przyszłych planowanego wniesienia do Wnioskodawcy jako wkład niepieniężny zespołu składników materialnych i niematerialnych składający się obecnie na Oddział, zastosowanie znajdzie art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? Czy w przypadku przedmiotowego zdarzenia przyszłego, zmiana umowy Wnioskodawcy związana z aportem zespołu składników materialnych i niematerialnych składający się obecnie na Oddział nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych i dla Wnioskodawcy nie powstaną obowiązki w tym podatku (zapłaty podatku, złożenia deklaracji, inne)?

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.244.2019.3.BD
     ∟Czy Transakcja będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-2-1/4514-306/15-2/BB
     ∟przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.155.2019.2.DK
     ∟Czy planowane dokonanie przez Spółkę wkładu niepieniężnego w postaci Działu na kapitał zakładowy Nowej Spółki będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych po stronie Nowej Spółki?

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.62.2019.4.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego.

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.41.2019.3.SK
     ∟w zakresie skutków podatkowych wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa aportem do nowoutworzonej spółki kapitałowej.

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-2-1/4514-285/15-2/ASz
     ∟Czy przekształcenie Spółki w Spółkę Osobową będzie rodziło obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.463.2018.2.MD
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy wskutek wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Oddziału zajmującej się świadczeniem usług finansowania hurtowego do Spółki w drodze wkładu niepieniężnego będzie wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki związana z wniesieniem do spółki kapitałowej przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części?

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.464.2018.4.MD
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy wskutek wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Oddziału do Spółki w drodze wkładu niepieniężnego będzie wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki związana z wniesieniem do spółki kapitałowej przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części?

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.274.2018.6.JF
     ∟1. Czy transakcja wniesienia Ośrodka w formie wkładu niepieniężnego do powiązanej z Wnioskodawcą spółki w zamian za jej udziały, stanowiła będzie zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy CIT? 2. Czy transakcja, której przedmiotem będzie wniesienie C. do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w drodze wkładu niepieniężnego nie spowoduje powstania przychodu z tytułu objęcia udziałów przez Wnioskodawcę zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT jako transakcja, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo bądź jego zorganizowana część?

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.127.2018.2.HS
     ∟wniesienie składników materialnych i niematerialnych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa w formie wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej.

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.383.2018.4.AM
     ∟W zakresie uznania wniesienia aportem do spółki zależnej składników materialnych i niematerialnych za zbycie zorganizowanej część przedsiębiorstwa i wyłączenia tej transakcji z opodatkowania podatkiem VAT.

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.259.2018.2.AD
     ∟Skoro przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu Kodeksu cywilnego – opisana czynność będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie powołanego wyżej art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwszy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W konsekwencji podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy (spółki z o. o.) będzie stanowić zmianę umowy spółki niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.261.2018.2.AD
     ∟Skoro przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu Kodeksu cywilnego – opisana czynność będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie powołanego wyżej art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwszy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W konsekwencji podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy (spółki z o. o.) będzie stanowić zmianę umowy spółki niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/436-199/14/18-7/S/AK1
     ∟Opodatkowaniu przy przekształceniu spółek podlegają wkłady do spółki ponad tą ich część, która podlegała już opodatkowaniu. Opodatkowaniu podlega nadwyżka wkładów do spółki ponad ich wartość, która podlegała już opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przepis art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy stanowi o opodatkowaniu różnicy pomiędzy wartością majątku wniesionego do spółki osobowej a wysokością uprzednio opodatkowanego majątku spółki przekształcanej.

2018.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.381.2018.1.KT
     ∟w zakresie uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT oraz braku opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży ww. składników

2018.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.181.2018.1.LB
     ∟Czy planowany podział przez wydzielenie będzie stanowił czynność opodatkowaną na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych?

2018.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/436-202/14/18-7/S/AK1
     ∟Jeżeli na moment przekształcenia Wnioskodawcy w spółkę osobową, określona w umowie spółki osobowej suma wkładów wspólników do spółki osobowej odpowiadająca sumie kapitałów własnych Wnioskodawcy, nie będzie wyższa od wartości kapitału zakładowego Wnioskodawcy, planowane przekształcenie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2018.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.26.2018.1.MSI
     ∟ustalenie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie oraz związanego z nim podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej.

2018.05.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.19.2018.1.HS
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową.

2018.05.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/436-682/13/18-4/S/MZ
     ∟W związku z planowanym przekształceniem Wnioskodawcy w Spółkę osobową wkłady do Spółki osobowej będą, na podstawie art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy o PCC zwolnione z PCC w wysokości równej sumie: a) wartości kapitału zakładowego Wnioskodawcy, która była opodatkowana PCC (kapitał pierwotny Wnioskodawcy); oraz b) wartości kapitału zakładowego Wnioskodawcy, od której PCC nie był naliczany na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o PCC (kapitał zakładowy pokryty wkładem w postaci udziałów Spółki 1 w wyniku wymiany udziałów).

2018.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB2/436-117/12-5/18-S/KK
     ∟Czy zmiana akcji Wnioskodawcy (spółki komandytowo-akcyjnej) na inne akcje podlega zwolnieniu na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/436-96/14/17-14/S/AK1
     ∟W zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową.

2018.02.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.2.2018.2.AD
     ∟Podział i związane z nim podwyższenie kapitału zakładowego nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W świetle powyższego bezprzedmiotowym jest analizowanie powołanego przez Zainteresowanych wyłączenia określonego w art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4014.159.2017.2.JG1
     ∟w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj