Interpretacje do przepisu
art. 21 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


89/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3

2016.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-656/15-3/IL
     ∟Czy rekompensata oraz dodatkowa rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę wypłacone Wnioskodawcy zgodnie z Regulaminem korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego?

2016.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-185/15-4/MS
     ∟skutki podatkowe wypłaty rekompensat w ramach Programu Dobrowolnych Odejść.

2016.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-192/15-4/JZ
     ∟Czy wypłacone rekompensaty ustalone na podstawie Regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść korzystać będą ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?

2015.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-1235/15-2/BC
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2015.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-561/15-2/KK
     ∟Czy wartość jednorazowych odpraw (dwunastokrotności średniego wynagrodzenia), które będą wypłacane pracownikowi na podstawie porozumienia zbiorowego, zawartego pomiędzy międzyzakładową organizacją związkową a pracodawcą jest wolna od podatku dochodowego?

2015.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-193/15-2/MS
     ∟skutki podatkowe wypłaty jednorazowej odprawy

2015.11.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-218/15-2/MK
     ∟Opodatkowania rekompensaty z tytułu rozwiązania umowy o pracę.

2015.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-484/15-4/KR
     ∟Skutki podatkowe wypłaty jednorazowej odprawy z tytułu dobrowolnych odejść

2015.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-641/15-4/MK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2015.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-272/15/MD
     ∟Zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 3 odszkodowania otrzymanego na podstawie regulaminu programu dobrowolnych odejść

2015.09.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-834/15-4/PP
     ∟Wypłacone Wnioskodawczyni świadczenie w ramach zawartego porozumienia, nie będzie zwolnione od podatku. Wejście w życie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328 i 1478) nie zmieniło dotychczasowej zasady, zgodnie z którą przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie wyłącznie do odszkodowań i zadośćuczynień. Zatem wypłacone świadczenie będzie stanowiło dla Wnioskodawczyni przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy, albowiem podstawą jej wypłaty będzie stosunek pracy. W konsekwencji pracodawca był obowiązany obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wystawić informację PIT-11, natomiast Wnioskodawczyni ww. kwotę opodatkować w zeznaniu podatkowym łącznie z pozostałymi dochodami osiągniętymi w danym roku podatkowym.

2015.09.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/4511-224/15/JG
     ∟Czy wartość świadczenia wypłaconego przez pracodawcę na podstawie Programu Dobrowolnych Odejść dotyczącego zasad rozwiązania umów z pracownikami z przyczyn niedotyczących pracowników jest wolna od podatku dochodowego?

2015.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-714/15-5/AK
     ∟Czy odszkodowania, wypłacane w ramach Regulaminu, są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-714/15-4/AK
     ∟Skoro – jak wskazuje Wnioskodawca– świadczenie pełniło rolę odszkodowania, którego zasady ustalania, wysokość i zasady wypłaty wynikały wprost z Regulaminu Zwolnień Grupowych, stanowiącego źródło prawa pracy zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu pracy, to spełnione zostały przesłanki do zastosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego wartość świadczenia, wypłaconego przez Wnioskodawcę, korzysta z ww. zwolnienia przedmiotowego.

2015.08.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-304/15-4/AK
     ∟Czy wypłacone odszkodowanie przez ubezpieczyciela podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2015.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-218/15-4/AKr
     ∟1. Czy wartość dobrowolnego odszkodowania, która zostanie Wnioskodawczyni wypłacona na podstawie Regulaminu IV edycji Programu Dobrowolnych Odejść, zgodnie z zasadami naliczania świadczeń dla poszczególnych grup uprawnionych pracowników ujętymi w § 8 ust. 1 – tj. kwota wyliczona zgodnie z tabelą za liczbę miesięcy od dnia rozwiązania umowy o pracę do dnia uzyskania uprawnienia do świadczenia emerytalnego, jest wolna od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy dodatkowa kwota powiększająca należne dobrowolne odszkodowanie, która będzie Wnioskodawczyni wypłacona na podstawie Regulaminu IV edycji Programu Dobrowolnych Odejść zgodnie z zasadami naliczania świadczeń dla poszczególnych grup uprawnionych pracowników ujętymi w § 8 ust. 3 – tj. kwota wyliczona za ilość pełnych miesięcy przepracowanych między datą nabycia uprawnienia do ostatniej nagrody jubileuszowej, a datą rozwiązania umowy o pracę, jest wolna od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.06.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/4511-214/15/BJ
     ∟1. Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłacone odszkodowanie – zadośćuczynienie za niewypłacone wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego z 10 lipca 2014 r.? 2. Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych odsetki za nieterminową wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego z 10 lipca 2014r.?

2015.05.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-96/15-2/KK
     ∟Czy wypłata odprawy z zakładu pracy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

2015.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-337/15-2/JK
     ∟Skutki podatkowe wypłaty odprawy

2015.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-155/15-2/JK
     ∟Skutki podatkowe wypłaty odprawy

2015.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-152/15-2/JK
     ∟Skutki podatkowe wypłaty odprawy

2015.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-153/15-2/JK
     ∟Skutki podatkowe wypłaty odprawy

2015.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-186/15-2/JK
     ∟Skutki podatkowe wypłaty odprawy

2015.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-235/15-2/JK
     ∟Skutki podatkowe wypłaty odprawy

2015.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-151/15-2/JK
     ∟Wypłacona Wnioskodawczyni odprawa na podstawie układu zbiorowego pracy, nie będzie zwolniona od podatku. Wejście w życie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328 i 1478) nie zmieniło dotychczasowej zasady, zgodnie z którą przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie wyłącznie do odszkodowań i zadośćuczynień. Zatem wypłacona odprawa będzie stanowiła dla Wnioskodawczyni przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy, albowiem podstawą jej wypłaty będzie stosunek pracy. W konsekwencji, pracodawca był obowiązany obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wystawić informację PIT-11, natomiast Wnioskodawczyni ww. kwotę opodatkować w zeznaniu podatkowym łącznie z pozostałymi dochodami osiągniętymi w danym roku podatkowym.

2015.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-156/15-2/JK
     ∟Skutki podatkowe wypłaty odprawy

2015.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-157/15-2/JK
     ∟Skutki podatkowe wypłaty odprawy

2015.03.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-105/15-2/JK3
     ∟Wypłacona Wnioskodawcy odprawa na podstawie układu zbiorowego pracy nie będzie zwolniona od podatku. Wejście w życie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328 i 1478) nie zmieniło dotychczasowej zasady, zgodnie z którą przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie wyłącznie do odszkodowań i zadośćuczynień. Zatem wypłacona odprawa będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy, albowiem podstawą jej wypłaty będzie stosunek pracy. W konsekwencji pracodawca był obowiązany obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wystawić informację PIT-11, natomiast Wnioskodawca ww. kwotę opodatkować w zeznaniu podatkowym łącznie z pozostałymi dochodami osiągniętymi w danym roku podatkowym.

2015.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-973/14-2/MS
     ∟Wypłacona pracownikowi dodatkowa odprawa na podstawie porozumienia nie będzie zwolniona od podatku. Wejście w życie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328 i 1478) nie zmieniło dotychczasowej zasady, zgodnie z którą przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie wyłącznie do odszkodowań i zadośćuczynień. Zatem wypłacona odprawa pieniężna będzie stanowiła dla pracownika przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy, albowiem podstawą jej wypłaty będzie stosunek pracy. Spółka natomiast jako płatnik była obowiązana do poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy, w myśl uregulowań powołanego wyżej art. 31 i 38 ustawy oraz w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przekazać pracownikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu informację PIT-11, a także w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym przesłać do właściwego urzędu skarbowego, roczną deklarację PIT-4R, w których winny zostać uwzględnione zaliczki pobrane od ww. odprawy.

2015.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-972/14-2/MS
     ∟Wypłacona pracownikowi dodatkowa odprawa na podstawie porozumienia nie będzie zwolniona od podatku. Wejście w życie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328 i 1478) nie zmieniło dotychczasowej zasady, zgodnie z którą przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie wyłącznie do odszkodowań i zadośćuczynień. Zatem wypłacona odprawa pieniężna będzie stanowiła dla pracownika przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy, albowiem podstawą jej wypłaty będzie stosunek pracy. Spółka natomiast jako płatnik była obowiązana do poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy, w myśl uregulowań powołanego wyżej art. 31 i 38 ustawy oraz w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przekazać pracownikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu informację PIT-11, a także w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym przesłać do właściwego urzędu skarbowego, roczną deklarację PIT-4R, w których winny zostać uwzględnione zaliczki pobrane od ww. odprawy.

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj