Interpretacje do przepisu
art. 21 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


89/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3

2014.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-881/14/BD
     ∟Czy wartość rekompensat wypłacanych pracownikowi, które będą wypłacone na podstawie porozumienia zbiorowego, czyli porozumienia zawartego między pracodawcą a międzyzakładową komisją związkową .. (dotyczącego rozwiązywania umów z pracownikami z przyczyn niedotyczących pracowników, na mocy którego wypłacane będą rekompensaty z tego tytułu), jest wolna od podatku dochodowego?

2014.10.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-661/14/MK
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym kwota wynikająca z ugody sądowej korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2014.08.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-636/14-4/AJ
     ∟Opodatkowanie renty z Niemiec.

2014.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-617/14-2/WM
     ∟Zwolnienie przedmiotowe.

2014.08.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-401/14-4/MS
     ∟Przyznane Wnioskodawcy odszkodowanie na mocy ugody sądowej nie obejmuje wynagrodzenia za utracone korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3b lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a pokryje wyłącznie wartość tzw. szkody rzeczywistej, należy zauważyć, że w przedmiotowej sprawie nie zachodzi przesłanka przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 3b lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłączająca ze zwolnienia od opodatkowania przedmiotowego odszkodowania na mocy ugody sądowej. W tym miejscu zaznaczyć należy, że funkcja społeczno – gospodarcza odszkodowania polega przy tym na wyrównywaniu, a nie na polepszeniu pozycji majątkowej poszkodowanego.

2014.07.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-400/14-2/MS
     ∟Czy odszkodowania jakie ma otrzymać Wnioskodawca na podstawie ugody sądowej jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych i nie jest wykazywane w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym?

2014.07.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-333/14-2/MK
     ∟Czy w opisanej w stanie faktycznym sytuacji, tj. gdy wskutek błędów zawinionych po stronie Banku (doradca pracownik Banku nie dopełnia procedur wewnątrzbankowych i wprowadza klienta w błąd odnośnie ryzyka inwestycji w dany instrument finansowy) , Bank wypłacając rekompensatę pieniężną do wysokości poniesionej straty finansowej Klienta (różnicy między ceną zakupu a wykupu danego instrumentu) powinien wystawiać Klientom (i właściwym dla nich urzędom skarbowym) informację PIT-8C zgodnie z art. 42a w związku z art. 20 ustawy z dnia 26 lipca 199) r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2014.07.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-399/14-2/MS
     ∟Czy odszkodowania jakie ma otrzymać Wnioskodawca na podstawie ugody sądowej jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych i nie jest wykazywane w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym?

2014.07.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-333/14-3/MK
     ∟Czy w opisanych w stanie faktycznym w przypadkach (lit. a-c) reklamacji niezasadnych (tj. gdy w świetle przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego okazuje się, że Klient ewidentnie nie ma racji) w sytuacji gdy Bank dokonuje zwrotu poniesionych kosztów przez Klienta (w celu utrzymania dobrych relacji), czyli gdy wyrównuje ubytek w majątku Klienta polegający na wydatkowaniu zbyt dużej (nienależnej zdaniem Klienta) kwoty pieniędzy powinna również zostać wystawiona względem Klienta (i właściwego dla niego urzędowi skarbowemu) informacja PIT-8C zgodnie z art. 42a w związku z art. 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2014.07.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-375/14/MK
     ∟Czy zadośćuczynienie wypłacone tytułem zaspokojenia roszczeń finansowych związanych z błędem lekarskim, przyznane na podstawie ugody pozasądowej mieści się w uregulowaniu przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?

2014.05.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-84/14-4/JK4
     ∟Zwolnienie z opodatkowania otrzymanego odszkodowania.

2014.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-156/14-2/AJ
     ∟Czy prawidłowym stanowiskiem jest, że otrzymane odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika, podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych - zgodnie z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2013.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-224/13-4/JK2
     ∟Czy zasądzone na rzecz Wnioskodawcy - osoby fizycznej, w oparciu o art. 160 k.p.a wyrokiem Sądu Okręgowego z dnia 16 października 2012 roku, wypłacone w styczniu 2013 roku odszkodowanie za utracone prawo własności budynku i prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego pod budynkiem, jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2013.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-390/13/ASz
     ∟Czy odszkodowanie otrzymane na podstawie wyroku sądowego za bezumowne korzystanie z nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2013.06.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/I/415-289/13/ASz
     ∟Odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem chronionym w rozumieniu przepisu art 39 kodeksu pracy, otrzymane na podstawie art. 56 i 58 Kodeksu pracy oraz 415 Kodeksu cywilnego.

2012.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-822/12/BJ
     ∟Czy odszkodowanie należne pracownikowi z tytułu określonego w art. 56 Kodeksu pracy ale w wysokości określonej w umowie o pracę, przewyższającej wysokość wskazaną w art. 58 Kodeksu pracy jest zwolnione na podstawie art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od podatku od osób fizycznych w całości czy też jedynie w części określonej w art. 58 Kodeksu pracy?

2012.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-730/12/MCZ
     ∟opodatkowanie wynagrodzenia otrzymanego z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

2012.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-501/12-2/KO
     ∟Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo traktując wypłaconą dodatkową gratyfikację jako przychód ze stosunku pracy, od którego należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2010.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-867/10/RS
     ∟Czy świadczenie pieniężne, jakie Wnioskodawczyni otrzyma od przedsiębiorstwa będącego właścicielem urządzeń przesyłowych na podstawie umowy (porozumienia) cywilnoprawnego z tytułu korzystania z gruntów w czasie prowadzenia prac budowlanych lub innych czynności związanych z eksploatacją urządzeń przesyłowych jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też świadczenie takie podlega opodatkowaniu tym podatkiem na zasadach ogólnych?

2010.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-838a/10/MK
     ∟Czy świadczenie pieniężne, jakie Wnioskodawczyni otrzyma od przedsiębiorstwa będącego właścicielem urządzeń przesyłowych na podstawie umowy (ugody pozasądowej) – zgodnie z art. 224 § 2 w związku z art. 225 Kodeksu cywilnego, tj. jako wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy – jest wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3, art. 21 ust. 1 pkt 29 lub art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też świadczenie takie podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych?

2009.07.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-326/09-4/JB
     ∟Czy otrzymane przez Stronę w wyniku ugody odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości należy w niniejszej sprawie traktować jako podlegające zwolnieniu przedmiotowemu wynikającemu z art. 21 ust 1 pkt 3) ustawy PIT, co oznaczałoby ze nie ma obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, czy tez stanowi ono przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych i/lub w świetle przepisów podatkowych stanowi również świadczenie usług opodatkowane podatkiem od towarów i usług zgodnie z ustawą PTiU?

2009.05.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-252/09-2/AM
     ∟Odszkodowanie dotyczące w całości szkody rzeczywiście poniesionej (damnum emergens), przyznane przez sąd powszechny na podstawie art. 160 k.p.a. związku ze stwierdzeniem nieważności oraz uznaniem za wydane z naruszeniem prawa (art. 156 § 1 i art. 158 § 2 kpa.) decyzji organów administracyjnych o sprzedaży lokali w budynku będącym własnością poprzednika prawnego Wnioskodawczyni jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

2009.05.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-253/09-2/AM
     ∟Czy otrzymane przez Wnioskodawczynię odszkodowanie w zakresie kwoty głównej (bez odsetek) w wysokości łącznej 1 040 339 zł i 66 gr., z tytułu szkody rzeczywiście poniesionej (damnum emergens), w całości korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2009.04.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-121/09-2/MT
     ∟Czy otrzymana równowartość zadatku stanowi przychód w rozumieniu art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający zwolnieniu wynikającemu z art. 21 pkt 3 powołanej ustawy?

2008.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-733/08-2/AK
     ∟Czy przychód uzyskany w związku ze zwrotem nakładów poniesionych na remont lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

2007.01.11 - Urząd Skarbowy w Legionowie - 1409/PDFPP/413-i-07/MW
     ∟Czy od wypłaconego odszkodowania powinien zostać odporwadzony podatek?

2006.06.12 - Urząd Skarbowy Warszawa-Wola - US40/DF1/415-43/III/2006
     ∟Czy komornik prawidłowo pobrał podatek, czy też może do tego odszkodowania mają zastosowanie przepisy ustawy o PDOF art. 21 pkt. 3 lub 3b - bądź inny przepis, który dochód ten zwalnia z opodatkowania?Jeśli dochód ten jest zwolniony to w jaki sposób dokonać korekty nadpłaconego w ten sposób podatku?

2005.05.18 - Urząd Skarbowy w Słupsku - PI/3/415-16/05
     ∟Czy otrzymane przez podatnika odszkodowanie wraz z odsetkami korzysta ze zwolnienia od opodatkowania?

2004.03.23 - Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów - US33/NG/GF/411/VI/4/04
     ∟Czy zobowiązany jestem do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od odszkodowania otrzymanego z tytułu szkody poniesionej na skutek decyzji organu administracyjnego wydanej z naruszeniem prawa? W odpowiedzi na pismo z dnia 05.02.2004 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 06.02.2004 r.) w sprawie wniosku o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego,

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj