Interpretacje do przepisu
art. 21 § 2 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


51/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 § 2 Ordynacji podatkowej

1 2

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.161.2019.2.JS
     ∟Obowiązek uiszczenia opłaty paliwowej w związku z wprowadzaniem na rynek wyrobów gazowych klasyfikowanych do kodów CN 2711 21 00 i 2711 11 00 przeznaczonych do napędu silników spalinowych

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.113.2019.1.MK
     ∟Obowiązek uiszczenia opłaty paliwowej w związku z wprowadzaniem na rynek wyrobów gazowych klasyfikowanych do kodów CN 2711 11 00 przeznaczonych do napędu silników spalinowych

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.264.2018.2.MK
     ∟Obowiązek uiszczenia opłaty paliwowej w związku z wprowadzaniem na rynek wyrobów gazowych klasyfikowanych do kodów CN 2711 11 00 i 2711 21 00 przeznaczonych do napędu silników spalinowych

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.80.2018.1.WR
     ∟Brak możliwości korekty wyboru metody amortyzacji.

2016.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-398/16/KO
     ∟w zakresie odpowiedzialności spadkobierców obejmującej obwiązek uiszczenia podatku należnego wynikającego z niesprzedanych towarów i środków trwałych zmarłego podatnika

2016.06.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-240/16-2/KR
     ∟- Wydruk komunikatu z strony internetowej Ministerstwa Finansów wygenerowanego w ramach usługi „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT”. - Sprawdzenie w Krajowym Rejestrze Sądowym i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o ogłoszeniu upadłości/wykreśleniu z rejestru/wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego. - Termin dokonania korekty podatku w stosunku do faktur, dla których nieściągalność została uprawdopodobniona. - Korekta podatku i podstawy opodatkowania, w sytuacji gdy postępowanie restrukturyzacyjne, postępowanie upadłościowe lub likwidacja rozpocznie się po dokonaniu ww. korekty. - Wystawienie faktury korygującej na udzielony dłużnikowi rabat nie jest uregulowaniem należności, o którym mowa w art. 89a ust. 4 ustawy. - Ustalenie, czy w opisanej sytuacji termin, o którym mowa w art. 89a ustawy, należy liczyć od dnia upływu terminu płatności, który został ustalony w porozumieniu przedłużającym pierwotny termin płatności. - Czy w związku z zawarciem porozumienia z dłużnikiem w sprawie wydłużenia pierwotnego terminu płatności po uprzednim skorzystaniu z „ulgi na złe długi”, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego.

2016.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-551/15/PC
     ∟Czy w zaistniałym stanie faktycznym, Wnioskodawca jest uprawniony do wyboru - ze skutkiem od początku dokonywania odpisów amortyzacyjnych od Budynków - metody amortyzacji Budynków według indywidualnych stawek przewidzianych dla używanych budynków niemieszkalnych i stosowania tej metody do zakończenia ich amortyzacji w sytuacji zaistnienia błędu podstawowego przy dokonanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji początkowej Budynków?

2015.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-549/15-4/PR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości dokonania korekty podatku należnego w trybie art. 89a ustawy.

2015.10.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-638/15-4/RR
     ∟Sposób ustalania wysokości zobowiązania podatkowego na podstawie danych szacunkowych a następnie ich korygowania.

2015.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4231-7/11-8/15-S/KC
     ∟Kto powinien podpisywać deklaracje podatkowe, np. VAT-7, CIT-8, aby były one złożone w urzędzie prawnie skutecznie?

2015.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/436-151/14-2/KK
     ∟Czy wystąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn, jeśli minęło 5 lat od daty uprawomocnienia się postanowienia o nabyciu spadku i nie złożono zeznania podatkowego?

2015.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/436-152/14-2/KK
     ∟Czy wystąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn, jeśli minęło 5 lat od daty uprawomocnienia się postanowienia o nabyciu spadku i nie złożono zeznania podatkowego?

2014.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-388/14-2/IŚ
     ∟Skutki z tytułu korekty podatku od nieruchomości za lata 2009-2014, prowadzącej do powstania nadpłaty (w tym brak obowiązku korekty podatku dochodowego wstecz, rozpoznanie przychodu w dacie zwrotu nadpłaty)

2014.04.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-109/14/AK
     ∟Możliwość wystawienia faktur korygujących z tytułu świadczenia usług na rzecz kontrahenta z siedzibą w Danii.

2014.03.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1463/13/AW
     ∟Możliwość skorygowania błędnie naliczonego podatku należnego w drodze korekt pierwotnych deklaracji.

2014.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-341/13-2/MK
     ∟Czy w związku z nabyciem spadku po R. W., w tym nabyciem w jego ramach niesprecyzowanej ekspektatywy prawnej roszczenia odszkodowawczego, oraz otrzymaniem w 2013 r. od Skarbu Państwa przedmiotowego odszkodowania pieniężnego zasądzonego wyrokiem Sądu Okręgowego w (...) - stanowiącego rekompensatę za bezprawne pozbawienie prawa użytkowania wieczystego gruntów, ciążą obecnie na Wnioskodawczyni jakiekolwiek obowiązki w zakresie podatku od spadków i darowizn?

2014.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-344/13-2/MK
     ∟Czy w związku z nabyciem spadku po R. W., w tym nabyciem w jego ramach niesprecyzowanej ekspektatywy prawnej roszczenia odszkodowawczego, oraz otrzymaniem w 2013 r. od Skarbu Państwa przedmiotowego odszkodowania pieniężnego zasądzonego wyrokiem Sądu Okręgowego w (...) - stanowiącego rekompensatę za bezprawne pozbawienie prawa użytkowania wieczystego gruntów, ciążą obecnie na Wnioskodawcy jakiekolwiek obowiązki w zakresie podatku od spadków i darowizn?

2014.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-343/13-2/MK
     ∟Czy w związku z nabyciem spadku po R. W., w tym nabyciem w jego ramach niesprecyzowanej ekspektatywy prawnej roszczenia odszkodowawczego, oraz otrzymaniem w 2013 r. od Skarbu Państwa przedmiotowego odszkodowania pieniężnego zasądzonego wyrokiem Sądu Okręgowego w (...) - stanowiącego rekompensatę za bezprawne pozbawienie prawa użytkowania wieczystego gruntów, ciążą obecnie na Wnioskodawcy jakiekolwiek obowiązki w zakresie podatku od spadków i darowizn?

2014.03.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-342/13-2/MK
     ∟Czy w związku z nabyciem spadku po R. W., w tym nabyciem w jego ramach niesprecyzowanej ekspektatywy prawnej roszczenia odszkodowawczego, oraz otrzymaniem w 2013 r. od Skarbu Państwa przedmiotowego odszkodowania pieniężnego zasądzonego wyrokiem Sądu Okręgowego w (...) - stanowiącego rekompensatę za bezprawne pozbawienie prawa użytkowania wieczystego gruntów, ciążą obecnie na Wnioskodawczyni jakiekolwiek obowiązki w zakresie podatku od spadków i darowizn?

2014.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1343/13/SD
     ∟1. W którym momencie Spółka powinna rozpoznać przychód z tytułu nadpłaty w podatku od nieruchomości, w związku ze złożeniem wniosku o przerachowanie nadpłaty na bieżące i przyszłe zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości?2. Czy rozpoznanie przychodu z tytułu nadpłaty podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie będzie rodzić konieczności dokonania przez Spółkę korekt podatku dochodowego od osób prawnych odpowiednio za lata 2011 i 2012?

2013.11.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-370/13-2/BA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ograniczenia czasowego do dokonania korekty podatku VAT należnego w sytuacji otrzymania potwierdzenia eksportu.

2013.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-159/13-2/MK
     ∟Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do złożenia korekty zeznania spadkowego i zapłaty podatku od spadkowi darowizn od nabytego udziału we własności nieruchomości, w związku z brakiem zgłoszenia tego składnika majątku w deklaracji od spadków i darowizn złożonej w 1995 r.

2013.07.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-435/13/MS
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, zwrotu podatku od nieruchomości, będący konsekwencją stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2008-2012, będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, w momencie jego otrzymania na rachunek środków pieniężnych Spółki, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym nie będzie rodził konieczności dokonania korekt podatku dochodowego od osób prawnych odpowiednio za rok 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012?

2013.06.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-234/13/AK
     ∟Możliwość wystawienia faktur korygujących z tytułu świadczenia usług na rzecz kontrahenta z siedzibą na Cyprze oraz obowiązek sporządzenia informacji podsumowujących.

2013.04.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-119/13/BK
     ∟w zakresie możliwości dokonania korekty zadeklarowanego za 2010 r. przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

2013.02.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1404/12/KT
     ∟Termin dokonania korekty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem faktury korygującej dotyczącej czynności niepodlegającej opodatkowaniu.

2013.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-519/12/PK
     ∟określenie miejsca świadczenia usług wykonywanych na powierzonym materiale oraz korekty ich rozliczenia

2012.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-329/12-2/GG
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, zwrot podatku od nieruchomości, będący konsekwencją stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2007-2012, będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, w momencie otrzymania na konto Spółki środków pieniężnych, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym nie będzie rodził konieczności dokonania korekt podatku dochodowego od osób prawnych odpowiednio za rok 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ?

2012.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-866/12/KB
     ∟obowiązek złożenia korekty zeznania podatkowego, jako następstwa wcześniejszej „pozytywnej weryfikacji” przez urząd skarbowy złożonego zeznania, skutkującej zwrotem wykazanej w nim nadpłaty

2012.10.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-728/12/AZb
     ∟Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach z podaniem informacji o prowadzonym postępowaniu podatkowym.

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj