Interpretacje do przepisu
art. 22 ust. 1 ustawy o rachunkowości

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


85/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22 ust. 1 ustawy o rachunkowości

1 2 3

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.257.2019.2.WM
     ∟Czy Zainteresowani mogą zaliczyć - na podstawie wewnętrznych poleceń księgowania - do podatkowych kosztów uzyskania przychodów roku 2019 i kolejnych lat (proporcjonalnie do stopnia realizacji umowy) wypłacone firmie X wynagrodzenie w oparciu o posiadaną umowę współpracy i zapłacone zaliczki, czy powyższe wydatki, będą mogły być zaliczone do kosztów podatkowych dopiero w momencie otrzymania i zaksięgowania faktury końcowej, czyli w 2023 r.?

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.414.2018.1.JF
     ∟wystawienie faktury korygującej w celu zmiany danych identyfikujących nabywcę

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.164.2018.2.WR
     ∟Poniesione wydatki na zakup od ludności towarów handlowych, potwierdzone dowodami wewnętrznymi zawierającymi wszystkie elementy dowodu księgowego, będą prawidłowo udokumentowane i będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów.

2018.03.21 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.9.2018.GTM
     ∟Jeśli podpis składany w formie elektronicznej, złożony z imienia i nazwiska upoważnionego pracownika spółki (podatnika), umieszczany automatycznie na ewidencji po uprzednim użyciu stosownego, zindywidualizowanego hasła/loginu umożliwia jednoznaczne wskazanie jego autora, to można uznać go za „podpis podatnika”, o którym mowa w art. 16 ust. 5 ustawy o CIT.

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.77.2017.1.EN
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki udokumentowane przez Wnioskodawcę we wskazany sposób, będzie można zaliczyć do kosztów podatkowych.

2015.06.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-313/15-6/JC
     ∟Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego wydatki ponoszone przez Spółkę na nabycie usług oraz artykułów wymienionych w opisie stanu faktycznego, udokumentowanych raportami wydatków i paragonami fiskalnymi, albo odpowiednio biletami mogą stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji Spółka może zaliczać przedmiotowe wydatki do kosztów uzyskania przychodów?

2015.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-711/13/15-5/S/MK
     ∟Czy koszty ponoszone na zakup towarów usług wskazanych w pkt 1 - 6 stanu faktycznego mogą być przez Bank zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (kosztów podatkowych) na podstawie art. 15 ust. 1 UPDOP i nie powinny być traktowane jako wydatki na reprezentację w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 UPDOP.

2014.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-767/12/14-5/S/RS
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę w związku z organizacją spotkań z kontrahentami zarówno w siedzibie Spółki jak i w restauracji

2014.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-842/12/14-6/S/RS
     ∟Wydatki na poczęstunek serwowany w trakcie spotkań biznesowych w postaci kawy, herbaty, soków, ciastek, a także kanapek lub obiadów można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

2014.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-489/13-2/EK
     ∟Czy za przychód z tytułu sprzedaży leków i produktów farmaceutycznych podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w części należnej od nabywcy, w rozumieniu art. 12 ust. 1 i art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy uznać kwotę należną Spółce od nabywcy po wyłączeniu udzielonych bonifikat, tj. kwotę faktycznie otrzymaną?

2013.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-833/13/MS
     ∟opodatkowanie i udokumentowanie przekazania czynszu najmu spółce z o.o., w imieniu której Wnioskodawca w oparciu o umowę powierniczego nabycia nabył udział w nieruchomości zabudowanej.

2013.11.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-847/09/13-7/S/JC
     ∟Czy w wyżej opisanym stanie faktycznym wydatki związane z organizacją spotkań (wydatki na zwyczajowy poczęstunek/obiad/napoje) mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.)?

2013.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-382/13/JD
     ∟Czy dokumenty w postaci umowy o dzieło (zlecenie), informacji podatkowej (formularz zawierający niezbędne dane podatnika służące prawidłowemu naliczeniu i rozliczeniu wynagrodzeń oraz wynikających z tego tytułu obciążeń podatkowych) oraz rachunku do umowy o dzieło (zlecenia) zaakceptowane elektronicznie z wykorzystaniem wewnątrzfirmowego podpisu elektronicznego (spersonalizowanego loginu i hasła podawanego przez użytkownika do platformy on-line) spełniają wymogi poprawności i prawidłowości dokumentowania kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?

2013.04.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-140/10/13-S/MC
     ∟Czy przychodem podatnika podlegającym opodatkowaniu powinna być cena sprzedaży uwidoczniona na paragonie fiskalnym (w części fiskalnej), czy też kwota faktycznie otrzymana przez podatnika, tj. po udzieleniu bonifikaty?

2013.04.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-35/13-4/RS
     ∟zakres administrowania, monitorowania i prowadzenia na terenie Polski projektów badań klinicznych przyszłych produktów leczniczych oraz badań obserwacyjnych dla substancji leczniczych już zarejestrowanych na zlecenie firm farmaceutycznych lub międzynarodowych organizacji prowadzących badania kliniczne na zlecenie (tzw. sponsorów).

2013.01.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1291/12/AB
     ∟aport przedsiębiorstwa do spółki cywilnej, a koszty uzyskania przychodów

2012.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-241/12-4/GJ
     ∟Należy uznać, że wydatki udokumentowane paragonem mogą stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki, z tym jednak zastrzeżeniem, że ocena, czy w określonej sytuacji znajduje uzasadnienie udokumentowanie wydatku określonym dowodem może być dokonana przez organ podatkowy jedynie podczas postępowania dowodowego.

2012.07.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-248/12-2/PK1
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym sprawy prawidłowym jest - przy ustalaniu przychodu Wnioskodawcy z tytułu prowadzonej działalności polegającej na sprzedaży leków i paraleków wyłączenie z kwoty przychodu kwoty udzielonej bonifikaty?

2012.05.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-37/12-3/EK
     ∟Czy po stronie Spółki powstanie przychód podatkowy w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z otrzymywaniem od dostawcy desek w rzeczywistych rozmiarach wyższych niż rozmiary desek uwzględnione na fakturach VAT, biorąc pod uwagę, że różnica ta nie będzie przewidziana ani dopuszczana Polską Normą?

2012.03.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-536/11-7/EK
     ∟Czy Spółka postąpiła prawidłowo, ujmując korekty w swoich przychodach w miesiącach wystawienia faktur korygujących?

2012.03.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-536/11-8/EK
     ∟Czy Spółka postąpiła prawidłowo, ujmując korekty w swoich przychodach w miesiącach wystawienia faktur korygujących?

2012.03.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1042/11-3/PK1
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym sprawy prawidłowym jest - przy ustalaniu przychodu Wnioskodawcy z tytułu prowadzonej działalności polegającej na sprzedaży leków i paraleków wyłączenie z kwoty przychodu kwoty udzielonej bonifikaty?

2012.03.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1040/11-2/GJ
     ∟Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki służbowe zapłacone kartą służbową pracownika Spółki udokumentowane: formularzem zlecenia podróży służbowej zawierającym zlecenie odbycia podróży służbowej przez pracownika do określonego miejsca w określonym dniu/ach podpisanym przez pracownika i zaakceptowanym przez przełożonego (tj. zgodnie z obowiązującymi wewnętrznie procedurami); wyciągiem bankowym z karty służbowej zawierającym dane na temat podmiotu, na którego rzecz nastąpiła płatność; opis operacji, kwotę i datę obciążenia (dokumentem bankowym w rozumienia prawa bankowego) - pozostający w zgodności z oświadczeniem z pkt 3 poniżej; oświadczeniem pracownika zawierającym przyczynę braku faktury (rachunku), paragonu lub biletu za...

2011.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-672/11-2/GJ
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2011.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-933/11-4/AP
     ∟1. Czy dokument w postaci umowy i rachunku do umowy zlecenia (o dzieło) zaakceptowany elektronicznie z wykorzystaniem wewnątrzfirmowego podpisu elektronicznego spełnia wymogi poprawności i prawidłowości dokumentowania kosztów uzyskania przychodów zarówno dla celu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz ustawy o rachunkowości?2. Czy tak wygenerowany dokument, będący zabezpieczony wewnątrzfirmowym podpisem, nie będzie wymagał tradycyjnego podpisu Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy (lub Zamawiającego i Wykonawcy)?

2011.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-343/11-4/MM
     ∟1. Czy dokument w postaci umowy i rachunku do umowy zlecenia (o dzieło) zaakceptowany elektronicznie z wykorzystaniem wewnątrzfirmowego podpisu elektronicznego spełnia wymogi poprawności i prawidłowości dokumentowania kosztów uzyskania przychodów zarówno dla celu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz ustawy o rachunkowości?2. Czy tak wygenerowany dokument, będący zabezpieczony wewnątrzfirmowym podpisem, nie będzie wymagał tradycyjnego podpisu Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy (lub Zamawiającego i Wykonawcy)?

2011.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-119/11-2/IR
     ∟Czy Spółka ma prawo pomniejszyć przychody o wartość udzielonych bonifikat i zrealizowanych bonów lojalnościowych, jeżeli ich wysokość wynika z dziennych zestawień sprzedaży, sporządzanych przy pomocy programu komputerowego oraz paragonów fiskalnych (z części informacyjnej), ale nie jest uwidoczniona na fiskalnych raportach dobowych?

2011.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-326/11/DK
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym, dla potrzeb opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych kwoty udzielonych bonifikat klientom możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w pełnej wysokości, jeżeli ich wartość jest uwidoczniona w wydrukach komputerowych w części informacyjnej oraz w paragonach fiskalnych w części niefiskalnej?

2011.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-604/11-2/JC
     ∟Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego wydatki ponoszone przez Spółkę na nabycie usług udokumentowanych raportami wydatków i paragonami fiskalnymi, albo biletami, ze względu na sposób ich udokumentowania nie stanowią kosztu uzyskania przychodów Spółki w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT?

2011.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-431/11-3/JC
     ∟W związku z brzmieniem par. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm., dalej: „Rozporządzenie MF”) zawierającego niezbędne elementy wystawianej faktury Spółka powzięła wątpliwość: czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz podstawę do zaliczenia w koszty uzyskania przychodu wydatków udokumentowanych fakturami zakupu wystawionymi w sposób opisany powyżej, tj. zawierającymi nazwę i NIP Spółki oraz adres skrytki pocztowej?

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj