Interpretacje do przepisu
art. 22 ust. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


33/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22 ust. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.284.2019.2.WS
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.293.2019.2.WS
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.438.2019.2.AC
     ∟1. Czy czynności podejmowane przez Spółkę w ramach Obszarów B+R: Nowości, Modernizacje oraz Usprawnianie Procesów stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 5a pkt 38 i pkt 40 Ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września, jak i od 1 października 2018 roku, a w konsekwencji Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z dodatkowego odliczenia (w części przypadającej na Wnioskodawcę jako Wspólnika Spółki) w ramach tzw. ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 26e Ustawy PIT? 2. Czy Koszty Projektów ponoszone przez Spółkę w ramach Obszaru Nowości, Obszaru Modernizacje oraz Obszaru Usprawnienia Procesów aż do uruchomienia produkcji seryjnej Nowego Produktu/ulepszonego produktu stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 i ust. 3 Ustawy PIT? 3. Czy kalibracja maszyn, urządzeń oraz mierników wykorzystywanych do działalności B+R stanowi usługę równorzędną z usługami wymienionymi w art. 26e ust. 2 pkt 3 Ustawy PIT i tym samym wydatki poniesione na nabycie usług kalibracji od Jednostek pomocniczych mogą stanowić koszt kwalifikowany dla ulgi na działalność badawczo-rozwojową?

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.291.2019.2.MW
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.439.2019.2.AC
     ∟1. Czy czynności podejmowane przez Spółkę w ramach Obszarów B+R: Nowości, Modernizacje oraz Usprawnianie Procesów stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 5a pkt 38 i pkt 40 Ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września, jak i od 1 października 2018 roku, a w konsekwencji Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z dodatkowego odliczenia (w części przypadającej na Wnioskodawcę jako Wspólnika Spółki) w ramach tzw. ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 26e Ustawy PIT? 2. Czy Koszty Projektów ponoszone przez Spółkę w ramach Obszaru Nowości, Obszaru Modernizacje oraz Obszaru Usprawnienia Procesów aż do uruchomienia produkcji seryjnej Nowego Produktu/ulepszonego produktu stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 i ust. 3 Ustawy PIT? 3. Czy kalibracja maszyn, urządzeń oraz mierników wykorzystywanych do działalności B+R stanowi usługę równorzędną z usługami wymienionymi w art. 26e ust. 2 pkt 3 Ustawy PIT i tym samym wydatki poniesione na nabycie usług kalibracji od Jednostek pomocniczych mogą stanowić koszt kwalifikowany dla ulgi na działalność badawczo-rozwojową?

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.287.2019.2.AM
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.288.2019.2.MW
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.307.2019.2.MN
     ∟1. Czy czynności podejmowane przez Spółkę w ramach Obszarów B+R: Nowości, Modernizacje oraz Usprawnianie Procesów stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 5a pkt 38 i pkt 40 Ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września, jak i od 1 października 2018 roku, a w konsekwencji Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z dodatkowego odliczenia (w części przypadającej na Wnioskodawcę jako Wspólnika Spółki) w ramach tzw. ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 26e Ustawy PIT? 2. Czy Koszty Projektów ponoszone przez Spółkę w ramach Obszaru Nowości, Obszaru Modernizacje oraz Obszaru Usprawnienia Procesów aż do uruchomienia produkcji seryjnej Nowego Produktu/ulepszonego produktu stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 i ust. 3 Ustawy PIT? 3. Czy kalibracja maszyn, urządzeń oraz mierników wykorzystywanych do działalności B+R stanowi usługę równorzędną z usługami wymienionymi w art. 26e ust. 2 pkt 3 Ustawy PIT i tym samym wydatki poniesione na nabycie usług kalibracji od Jednostek pomocniczych mogą stanowić koszt kwalifikowany dla ulgi na działalność badawczo-rozwojową?

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.305.2019.2.ES
     ∟Dotyczy kwestii: - możliwości uznania działań podejmowanych w ramach projektów za działalność badawczo-rozwojową, - możliwości uznania kosztów projektów za koszty kwalifikowane, - możliwości uznania kalibracji za usługę równorzędną i uznania kosztów tej usługi za koszty kwalifikowane.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.306.2019.2.MN
     ∟1. Czy czynności podejmowane przez Spółkę w ramach Obszarów B+R: Nowości, Modernizacje oraz Usprawnianie Procesów stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 5a pkt 38 i pkt 40 Ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września, jak i od 1 października 2018 roku, a w konsekwencji Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z dodatkowego odliczenia (w części przypadającej na Wnioskodawcę jako Wspólnika Spółki) w ramach tzw. ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 26e Ustawy PIT? 2. Czy Koszty Projektów ponoszone przez Spółkę w ramach Obszaru Nowości, Obszaru Modernizacje oraz Obszaru Usprawnienia Procesów aż do uruchomienia produkcji seryjnej Nowego Produktu/ulepszonego produktu stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 i ust. 3 Ustawy PIT? 3. Czy kalibracja maszyn, urządzeń oraz mierników wykorzystywanych do działalności B+R stanowi usługę równorzędną z usługami wymienionymi w art. 26e ust. 2 pkt 3 Ustawy PIT i tym samym wydatki poniesione na nabycie usług kalibracji od Jednostek pomocniczych mogą stanowić koszt kwalifikowany dla ulgi na działalność badawczo-rozwojową?

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.308.2019.2.PSZ
     ∟1. Czy czynności podejmowane przez Spółkę w ramach Obszarów B+R: Nowości, Modernizacje oraz Usprawnianie Procesów stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 5a pkt 38 i pkt 40 Ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września, jak i od 1 października 2018 roku, a w konsekwencji Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z dodatkowego odliczenia (w części przypadającej na Wnioskodawcę jako Wspólnika Spółki) w ramach tzw. ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 26e Ustawy PIT? 2. Czy Koszty Projektów ponoszone przez Spółkę w ramach Obszaru Nowości, Obszaru Modernizacje oraz Obszaru Usprawnienia Procesów aż do uruchomienia produkcji seryjnej Nowego Produktu/ulepszonego produktu stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 26e ust. 2 i ust. 3 Ustawy PIT? 3. Czy kalibracja maszyn, urządzeń oraz mierników wykorzystywanych do działalności B+R stanowi usługę równorzędną z usługami wymienionymi w art. 26e ust. 2 pkt 3 Ustawy PIT i tym samym wydatki poniesione na nabycie usług kalibracji od Jednostek pomocniczych mogą stanowić koszt kwalifikowany dla ulgi na działalność badawczo-rozwojową?

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.232.2019.1.WM
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzone przez niego prace w ramach Zleceń i Optymalizacji stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 5a pkt 38 i pkt 40 Ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września, jak i od 1 października 2018 roku, która uprawnia do zastosowania ulgi określonej w art. 26e Ustawy PIT? 2. Czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na prace badawczo-rozwojowe (Koszty Projektów) opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym będą stanowiły koszty kwalifikowane na zasadach opisanych w art. 26e ust. 2 Ustawy PIT? 3. Czy sposób prowadzenia ewidencji ujęty w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego umożliwia zaliczenie Kosztów Projektów do kosztów kwalifikujących się do odliczenia od podstawy opodatkowania, poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 26e ust. 1 Ustawy PIT? 4. Czy w przypadku Maszyn, które po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych stają się składnikiem zapasów lub środkami trwałymi Wnioskodawcy, Wnioskodawca będzie uprawniony do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową opisanej w art. 26e Ustawy PIT odnoszącej się do odpisów amortyzacyjnych od tych Maszyn oraz w części odpowiadającej wartości sprzedanego zapasu lub też zaliczonej do kosztów podatkowych, niezamortyzowanej wartości początkowej danego środka trwałego - w przypadku jego późniejszej sprzedaży?

2019.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.596.2018.4.RR
     ∟Czy wydatki poniesione na formy wtryskowe, których wytworzenie dokonywane jest z udziałem podmiotów zewnętrznych, konieczne do przeprowadzenia opisanego procesu produkcyjnego, mogą być zaliczone do kosztów prac rozwojowych w rozumieniu art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym amortyzowane w sposób przewidziany dla kosztów prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym?

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.109.2018.2.ES
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa

2018.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.275.2018.1.MD
     ∟Kreślenie momentu ujęcia i odliczenia kosztów kwalifikowanych ponoszonych naw działalność badawczo – rozwojową

2017.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB1.4511.6.2017.2.MR
     ∟1. Czy są to koszty prac rozwojowych zaliczanych w pełnej wysokości bezpośrednio do kosztów podatkowych (I etap) na podstawie art. 22 ust. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy można je zaliczyć dodatkowo jako koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania w wysokości 20% (II etap)?

2017.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB1.4511.3.2017.2.MR
     ∟1. Czy są to koszty prac rozwojowych zaliczanych w pełnej wysokości bezpośrednio do kosztów podatkowych (I etap) na podstawie art. 22 ust. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy można je zaliczyć dodatkowo jako koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania w wysokości 20% (II etap)?

2016.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4511.140.2016.2.BC
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2016.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-284/13-11/16-S/AG
     ∟1. Czy nakłady ponoszone w ramach realizacji umowy określonej w pkt 68 wniosku ORD-IN Wnioskodawca może uznać za koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia, zgodnie z art. 22 ust 7b pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy korekty kosztów w związku z otrzymaniem dofinansowania należy dokonywać z datą ich faktycznego pokrycia (sfinansowania) środkami przekazanymi w ramach dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju? 3. Czy kwota dofinansowania dotycząca teoretycznego (zryczałtowanego) wynagrodzenia Wnioskodawcy powoduje konieczność korekty po stronie przychodów lub kosztów podatkowych? 4. Czy ewentualna odmowa sfinansowania określonego wydatku przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie raportu końcowego lub któregoś z wcześniejszych raportów rozliczana winna być poprzez korektę (zwiększenie) kosztów podatkowych w momencie podjęcia takiej decyzji przez ww. agencję?

2016.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-284/13-10/16-S/AG
     ∟1. Czy nakłady ponoszone w ramach realizacji umowy określonej w pkt 68 wniosku ORD-IN Wnioskodawca może uznać za koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia, zgodnie z art. 22 ust 7b pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy korekty kosztów w związku z otrzymaniem dofinansowania należy dokonywać z datą ich faktycznego pokrycia (sfinansowania) środkami przekazanymi w ramach dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju? 3. Czy kwota dofinansowania dotycząca teoretycznego (zryczałtowanego) wynagrodzenia Wnioskodawcy powoduje konieczność korekty po stronie przychodów lub kosztów podatkowych? 4. Czy ewentualna odmowa sfinansowania określonego wydatku przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie raportu końcowego lub któregoś z wcześniejszych raportów rozliczana winna być poprzez korektę (zwiększenie) kosztów podatkowych w momencie podjęcia takiej decyzji przez ww. agencję?

2016.06.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-320/16-4/AN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do wartości niematerialnych i prawnych kosztów prac rozwojowych, kosztów uzyskania przychodów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem prototypu budynku oraz kosztów uzyskania przychodów związanych z ulepszeniem prototypu budynku.

2016.06.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-277/16-6/KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do wartości niematerialnych i prawnych kosztów prac rozwojowych, kosztów uzyskania przychodów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem prototypu budynku oraz kosztów uzyskania przychodów związanych z ulepszeniem prototypu budynku.

2016.05.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-159/16-4/ES
     ∟w zakresie kosztów prac rozwojowych

2014.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/415-7/14/PC
     ∟Czy koszty niezakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby stanowią podatkowe koszty uzyskania przychodu w miesiącu ich poniesienia?

2014.03.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-43/14-2/EC
     ∟Czy w świetle obowiązujących przepisów, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, wnioskodawca może, na podstawie art. 22 ust. 7b ustawy o PIT, zaliczyć wydatki, które będą ponoszone na prace rozwojowe, do kosztów uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia, tj. w momencie ujęcia faktury w księgach rachunkowych jako zobowiązanie, zarówno w spółce jawnej, jak i po jej przekształcenia w spółkę komandytową?

2014.03.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-44/14-2/EC
     ∟Czy w świetle obowiązujących przepisów, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, wnioskodawca może, na podstawie art. 22 ust. 7b ustawy o PIT, zaliczyć wydatki, które będą ponoszone na prace rozwojowe, do kosztów uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia, tj. w momencie ujęcia faktury w księgach rachunkowych jako zobowiązanie, zarówno w spółce jawnej, jak i po jej przekształcenia w spółkę komandytową?

2013.08.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-284/13-4/AG
     ∟1. Czy nakłady ponoszone w ramach realizacji umowy określonej w pkt 68 wniosku ORD-IN Wnioskodawca może uznać za koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia, zgodnie z art. 22 ust 7b pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy korekty kosztów w związku z otrzymaniem dofinansowania należy dokonywać z datą ich faktycznego pokrycia (sfinansowania) środkami przekazanymi w ramach dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju?3. Czy kwota dofinansowania dotycząca teoretycznego (zryczałtowanego) wynagrodzenia Wnioskodawcy powoduje konieczność korekty po stronie przychodów lub kosztów podatkowych?4. Czy ewentualna odmowa sfinansow...

2013.08.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-284/13-5/AG
     ∟1. Czy nakłady ponoszone w ramach realizacji umowy określonej w pkt 68 wniosku ORD-IN Wnioskodawca może uznać za koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia, zgodnie z art. 22 ust 7b pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy korekty kosztów w związku z otrzymaniem dofinansowania należy dokonywać z datą ich faktycznego pokrycia (sfinansowania) środkami przekazanymi w ramach dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju?3. Czy kwota dofinansowania dotycząca teoretycznego (zryczałtowanego) wynagrodzenia Wnioskodawcy powoduje konieczność korekty po stronie przychodów lub kosztów podatkowych?4. Czy ewentualna odmowa sfinansow...

2013.07.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-489/13-3/IM
     ∟Czy jeżeli Wnioskodawczyni zdecydowała się rozliczać koszty prac rozwojowych w miesiącu, w którym zostały poniesione, to wydatki na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o jednostkowej wartości przekraczającej 3.500 zł netto stanowiących element kosztów prac rozwojowych będą mogły być również zaliczone do kosztów prac rozwojowych w dacie ich poniesienia w całości i czy mają znaczenie w tym zakresie postanowienia umowy z PARP, w której Wnioskodawczyni zobowiązała się do ich amortyzacji?

2013.06.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-228/13/ESZ,IBPBI/1/415-229/13/ESZ
     ∟Czy dotychczasową amortyzację oraz czynsz leasingowy należy skorygować w miesiącu otrzymania dotacji do wysokości % udziału dotacji w całym zakupie i pomniejszyć bieżące koszty uzyskania przychodów?

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj