Interpretacje do przepisu
art. 22g ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


188/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22g ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7

2015.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1202/14/PSZ
     ∟Czy w powyżej przedstawionym stanie faktycznym, w 2014 r. prawidłowo dokonano wyceny części mieszkalnej budynku? Czy prawidłowo postąpiono podwyższając wartość wprowadzonego wcześniej środka trwałego (części budynku) o wartość wyceny części mieszkalnej?

2014.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1007/14/PSZ
     ∟Czy wartość zlikwidowanego środka trwałego w budowie (jakim jest budynek drewniany) wycenionego w wysokości określonej przez rzeczoznawcę można uznać za podatkowe koszty uzyskania przychodów?

2014.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-978/14/KW
     ∟Czy na wartość początkową nowo powstałego, wyodrębnionego lokalu użytkowego podlegającego amortyzacji będą się składały wszystkie wydatki związane z nadbudową na cele działalności gospodarczej, w tym również wydatki dotyczące nowego dachu znajdującego się w całości nad lokalem użytkowym, będącym odrębną własnością?

2014.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-686/14/ZK
     ∟Czy niezamortyzowaną wartość likwidowanego budynku Wnioskodawca może ująć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu? Czy momentem właściwym do zaliczenia w koszty podatkowe nieumorzonej wartości jest moment postawienia środka trwałego w stan likwidacji, czy też moment zakończenia jego rozbiórki? Czy wydatki na rozbiórkę budynku, w związku z budową nowego, należy zaliczyć do wartości początkowej nowo budowanego środka trwałego?

2014.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-586/14/PSZ
     ∟Czy będzie mogła Pani ustalić wartość początkową środka trwałego w oparciu o art. 22g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w oparciu o wycenę sporządzoną przez biegłego, uwzględniającą ceny rynkowe?

2014.08.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-488/14/AP
     ∟- wydatków poniesionych na zakup budynków i budowli, które nie zostały zaliczone do środków trwałych tej działalności (ponieważ nie spełniały kryteriów do uznania ich za środki trwałe), lecz zostały wyburzone w celu wybudowania w ich miejsce innych obiektów budowlanych, - niezamortyzowanej wartości środków trwałych, które zostały zlikwidowane w związku z planowaną nową inwestycją budowlaną, - wydatków poniesionych na wyburzenie (rozbiórkę) budynków i budowli, o których mowa we wniosku

2014.08.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-877/14/AP
     ∟- wydatków poniesionych na zakup budynków i budowli, które nie zostały zaliczone do środków trwałych tej działalności (ponieważ nie spełniały kryteriów do uznania ich za środki trwałe), lecz zostały wyburzone w celu wybudowania w ich miejsce innych obiektów budowlanych, - niezamortyzowanej wartości środków trwałych, które zostały zlikwidowane w związku z planowaną nową inwestycją budowlaną, - wydatków poniesionych na wyburzenie (rozbiórkę) budynków i budowli, o których mowa we wniosku

2014.08.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-876/14/AP
     ∟- wydatków poniesionych na zakup budynków i budowli, które nie zostały zaliczone do środków trwałych tej działalności (ponieważ nie spełniały kryteriów do uznania ich za środki trwałe), lecz zostały wyburzone w celu wybudowania w ich miejsce innych obiektów budowlanych, - niezamortyzowanej wartości środków trwałych, które zostały zlikwidowane w związku z planowaną nową inwestycją budowlaną, - wydatków poniesionych na wyburzenie (rozbiórkę) budynków i budowli, o których mowa we wniosku

2014.05.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-182/14-4/AM
     ∟dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2014.03.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-48/14-2/AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej nieumorzonej wartości częściowo likwidowanej nieruchomości oraz kosztów likwidacji.

2014.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-737/13-2/AG
     ∟Czy koszt wyburzenia komina, w tym koszt wywozu gruzu oraz koszt firmy rozbiórkowej, będą kosztem uzyskania przychodów w momencie poniesienia, w związku z podjęciem decyzji o wybudowaniu na miejscu po wyburzonym kominie parkingu?

2013.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-576/13-5/AG
     ∟1. Czy szereg wymienionych wydatków poniesionych na: 1) opracowanie dokumentacji geotechnicznej pod projektowany budynek, 2) opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej i gazowej, 3) opłaty za przyłącze wod.-kan. i elektryczne, 4) opłatę za ksero projektu budowlanego, 5) media zużyte podczas budowy budynku (olej opałowy, energia, woda), 6) opłaty za pozwolenia, odbiory, decyzje o warunkach zabudowy, 7) projekt przebudowy zjazdu z drogi wojewódzkiej, 8) prowizje i odsetki od kredytu zaciągniętego na daną inwestycję przed oddaniem budynku do używania, 9) zakup nagrzewnicy elektrycznej stosowanej w trakcie realizacji prac budowlanych, 10) zakup wentylatora ściennego ...

2013.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-817/13-4/TW
     ∟1. W jaki sposób wyliczyć dotychczasowe umorzenie przeznaczonych do sprzedaży części obiektu? 2. Jak amortyzować pozostałą część obiektu? 3. Czy dla każdego etapu budowy ustalić odrębnie koszt wytworzenia i w oparciu o ten koszt ustalić wartość dotychczasowej amortyzacji? Przecież cały obiekt stanowi zabudowę zwartą i widnieje jako jeden środek trwały. 4. W jaki sposób wyliczyć dotychczasowe umorzenie sprzedawanych części obiektu i co z dalszą amortyzacją pozostałej części obiektu? 5. Czy dla każdego etapu ustalić koszt wytworzenia i w oparciu o ten koszt ustalić wartość dotychczasowego umorzenia?

2013.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-658/13/ZK
     ∟Czy kwota należna spółce, której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem od spółki z o.o. określona w porozumieniu z dnia 13 czerwca 2013 r. tytułem „zwrotu kosztów poniesionych przez (...) na realizację sklepu” ma zostać rozliczona w momencie jej otrzymania jako „pozostałe przychody operacyjne” to jest przychód podatkowy, czy też ma stanowić pomniejszenie kosztu wytworzenia środka trwałego, powodując stosowne pomniejszenie wartości początkowej tego środka, to jest zmniejszenie podstawy do jego amortyzacji, która rozpocznie się po rozpoczęciu użytkowania obiektu opisanego w stanie faktycznym?

2013.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-366/13-4/AG
     ∟Czy koszty odsetek od kredytu zaciągniętego na nabycie lokalu w czasie „przestoju” zwiększają cenę nabycia?Czy zaliczka wypłacona wykonawcy wadliwego parkietu, po oddaniu do użytkowania lokalu, zwiększa koszty ulepszenia, pomimo zerwania umowy w trakcie ulepszania i wystąpienia na drogę sądową?

2013.09.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-718/13-2/IM
     ∟1) Od jakiego momentu Spółka będzie uprawiona do ujęcia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prawa ochronnego do Znaku, jeśli Znak w momencie jego nabycia przez Spółkę będzie znajdował się w procedurze rejestracji w Urzędzie Patentowym?2) Jaka będzie wartość początkowa prawa ochronnego do Znaku, będąca podstawą odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez Spółkę, które dla Wnioskodawczyni będą stanowiły koszty uzyskania przychodu?

2013.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-814/13-2/AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odpisów amortyzacyjnych.

2013.07.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-571/13-2/AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odpisów amortyzacyjnych.

2013.06.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-320/13/AB
     ∟możliwości zastosowania 10% indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2013.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-264/13/PSZ
     ∟Czy w przypadku, gdy firma będzie wyburzać istniejący budynek oraz budowle wcześniej nie zaliczone do środków trwałych, w miejscu w którym realizowana będzie nowa inwestycja, wydatki na nabycie tego budynku i budowli mogą zostać zaliczone do wartości początkowej nowej inwestycji?

2013.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-63/13-4/AG
     ∟Ponieważ udokumentowane fakturami wydatki stanowią jedynie część wartości początkowej budowli pod nazwą "płyta poślizgowa", a na pozostałą część (piach, gruz, praca sprzętu ) nie jest możliwe uzyskanie faktur, czy rachunków, to czy biorąc pod uwagę art. 22g ust. 4 i ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca może ustalić wartość początkową ww. środka trwałego w wysokości określonej przez powołanego biegłego, z uwzględnieniem cen rynkowych, o których mowa w art. 22g ust. 8 ww. ustawy.

2013.04.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-231/13-3/ES
     ∟Czy w wyniku zbycia akcji Wnioskodawca będzie mógł wykazać koszt sprzedaży tych akcji w wysokości łącznej stanowiącej sumę majątku wynikającego z prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 24 ust. 3a i art. 24 ust. 3f w związku z art. 24a ust.1 Ustawy PIT oraz powiązaniu z art. 16g ust. 1 pkt 4b Ustawy CIT, wniesionego do spółki w wyniku przekształcenia oraz wartości powstałej wartości niematerialnej w postaci portalu internetowego, którego wartość częściowo zwiększyła kapitał akcyjny?

2013.04.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-231/13-2/ES
     ∟Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do uiszczenia zaliczek od dochodu z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 44 ustawy PIT jedynie od dochodów osiągniętych przez prowadzone przez niego przedsiębiorstwo do dnia rejestracji przekształcenia? Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozliczenia podatku dochodowego należnego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej za rok w którym nastąpi przekształcenie w zeznaniu rocznym PIT-36L, które będzie zobowiązany złożyć do dnia 30 kwietnia roku podatkowego następującego po roku rejestracji przekształcenia?

2013.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1433/12/ZK
     ∟Jak prawidłowo wyliczyć amortyzacją przypadająca na sprzedany lokal?Jak prawidłowo wyliczyć dochód ze sprzedaży lokalu użytkowego?

2013.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1455/12/SK
     ∟w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej wskazanego we wniosku środka trwałego (budynku)

2013.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-986/12-2/IM
     ∟Czy w związku z nabyciem przedsiębiorstwa w drodze darowizny Wnioskodawczyni będzie uprawniona do dokonywania amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych od wartości początkowej ustalonej według ich wartości rynkowej z dnia nabycia - podanej w umowie darowizny, i zaliczania do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej tychże odpisów amortyzacyjnych?

2012.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-633/12-4/ES
     ∟W myśl art. 22g ust. 4 ww. ustawy za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. Natomiast aby obliczyć, jaka część wykazanych w ewidencji ...

2012.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-211/12/WM
     ∟Czy różnice kursowe od spłacanego kapitału z zaciągniętego kredytu inwestycyjnego po oddaniu inwestycji do użytkowania stanowią koszt podatkowy i odpowiednio przychód podatkowy?

2012.05.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-79/12-5/KSU
     ∟1) Czy wykonaną infrastrukturę pomocniczą należy traktować jako odrębny środek trwały; ponadto jak należy ustalić jej wartość początkową i odpisy amortyzacyjne w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także jak należy ustalać wartość odpisów amortyzacyjnych, stanowiących koszty uzyskania przychodów i wykazywanych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?2) Czy kocioł grzewczy będący wyposażeniem kotłowni, należy traktować jako odrębny środek trwały; ponadto jak należy ustalić jego wartość początkową i kwotę odpisów amortyzacyjnych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także jak należy ustalać kwotę odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów i...

2012.04.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-33/12-4/AM
     ∟Czy wolno amortyzować w spółce cywilnej nieruchomość wybudowaną przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej przez wspólników, której koszty wytworzenia zostały wycenione przez rzeczoznawcę zgodnie z art. 22g ust. 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych?

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj