Interpretacje do przepisu
art. 22g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


129/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5

2019.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.336.2019.1.MT
     ∟W przedmiotowej sprawie przy ustaleniu wartości początkowej lokalu mieszkalnego w celu określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych, zastosowanie znajdzie art. 22g ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli wartość początkową Wnioskodawca może przyjąć w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji. Wnioskodawca będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej zaliczonego do środków trwałych budynku mieszkalnego i zaliczać te odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 8 w związku z art. 22f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odpisów amortyzacyjnych

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.152.2019.1.RK
     ∟odpisy amortyzacyjne od lokali mieszkalnych nabytych w drodze darowizny

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.380.2018.2.DJD
     ∟Ustalenie wartości początkowej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem najmu.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.257.2018.1.MM
     ∟Określenie wartości początkowej budynków/lokali mieszkalnych będących przedmiotem leasingu finansowego.

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.222.2018.1.JG
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego oraz zastosowanie 8% stawki podatku VAT przy dostawie Nieruchomości.

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.90.2018.1.KS1
     ∟ustalenia wartości początkowej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

2017.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.350.2017.1.IF
     ∟Z uwagi na fakt, że planowana w 2017 r. sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, w związku z tym zbycie to nie będzie stanowiło źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że kwota otrzymana z tytułu sprzedaży tej nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2017.11.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.363.2017.2.WB
     ∟Obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w związku z rezygnacją Wnioskodawcy z bycia czynnym podatnikiem podatku VAT i powrotu do zwolnienia podmiotowego.

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.269.2017.3.DJD
     ∟Korekta kosztów uzyskania przychodów po likwidacji działalności gospodarczej

2017.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.192.2017.2.AG
     ∟Czy sprzedaż nieruchomości obciążona będzie podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.198.2017.2.KS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz możliwości zastosowania do lokalu mieszkalnego indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2017.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.313.2017.1.JG
     ∟w zakresie opodatkowania sprzedaży Budynku oraz prawa do odliczenia podatku VAT jest

2017.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-1.4511.78.2017.1.WRZ
     ∟Możliwość ustalenia wartości początkowej składników majątku (budynków)wg cen rynkowych.

2017.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.15.2017.1.PSZ
     ∟Czy można, w ramach działalności gospodarczej, dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wynajmowanej części budynku na podstawie art. 22g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB1.4511.96.2017.2.AP
     ∟sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wskazanych we wniosku wydatków

2017.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-1.4511.365.2016.1.PP
     ∟Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2017.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.928.2016.2.PSZ
     ∟Czy w związku z zastosowaniem metody uproszczonej odpisu amortyzacyjnego na podstawie art. 22g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może Pani całość kosztów remontu zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu?

2016.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4511-1-31/16-2/MKI
     ∟Możliwość uznania za koszt w podatku dochodowym określonej części wydatków poniesionych na nabycie lokalu mieszkalnego, przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych, zakupu wyposażenia i opłacenia mediów.

2016.06.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-258/16/WM
     ∟Czy amortyzacja powinna być naliczana (przez zarządcę nieruchomości) tylko od powierzchni wynajmowanej, czy można naliczać ją od całej powierzchni nieruchomości łącznie z powierzchnią wykorzystywaną przez współwłaścicieli na własne cele?

2016.04.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-88/16/NL
     ∟możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do amortyzacji budynku mieszkalnego

2015.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1174/15-2/MM
     ∟1. W jaki sposób określić wartość początkową wyżej opisywanej nieruchomości? 2. Czy cały odpis amortyzacyjny od wartości początkowej opisywanej nieruchomości stanowić będzie koszt uzyskania przychodu?

2015.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1370/15-2/AN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2015.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1122/15-2/AN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych nieruchomości w ramach najmu prywatnego stanowiących koszty uzyskania przychodu, obowiązku prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wpływu odpisów amortyzacyjnych na podatek od dochodu z tytułu sprzedaży mieszkania w przypadku sprzedaży mieszkania po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie oraz wpływu odpisów amortyzacyjnych na podatek od dochodu z tytułu sprzedaży mieszkania w przypadku sprzedaży mieszkania przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie.

2015.09.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-744/15-4/AM
     ∟Część odsetek, która przypada proporcjonalnie na wartość kredytu która posłużyła sfinansowaniu nabycia komórki lokatorskiej oraz lokalu mieszkalnego służącym do prowadzenia działalności gospodarczej oraz na nabycie nakładów na adaptację tej części nieruchomości mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

2015.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-963/15-2/AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży lokali mieszkalnych.

2015.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-498/15-2/ISZ
     ∟W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu Nieruchomości oraz wydatków z tytułu prac adaptacyjnych/aranżacyjnych.

2015.08.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-541/15-2/AJ
     ∟1. Czy Wnioskodawca będzie miał obowiązek pobierania, na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy o pdop, tzw. podatku u źródła od odsetek wypłacanych na rzecz Banku ? 2. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca - czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym będzie miał on obowiązek pobierać podatek u źródła od całości odsetek wypłacanych na rzecz Banku, pomimo okoliczności, że zaciągnięty kredyt posłuży sfinansowaniu nabycia Nieruchomości, która częściowo będzie wykorzystywana do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ? 3. Czy w przypadku przekazania Wnioskodawcy przez Bank szwajcarskiego certyfikatu rezydencji, Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobierania podatku u źródła w wysokości 5% ? 4. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tej części Nieruchomości, która będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej (tj. od Komórki Lokatorskiej oraz ok. 50% powierzchni Części Lokalowej) i zaliczania odpisów amortyzacyjnych od tej części Nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów ? 5. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym na potrzeby kalkulacji wartości początkowej Nieruchomości podlegającej amortyzacji, należy uwzględnić okoliczność, że w umowie nabycia Nieruchomości cena nabycia Komórki Lokatorskiej oraz cena nabycia Części Lokalowej została skalkulowana odrębnie ? 6. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wydatki poniesione na adaptację / aranżacje Komórki Lokatorskiej oraz Części Lokalowej przeznaczonej na prowadzenia działalności gospodarczej, powiększą wartość początkową Nieruchomości przyjętą dla potrzeb przyjętej amortyzacji ? 7. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do ustalenia indywidualnej stawki amortyzacji dla Nieruchomości na podstawie art. 22j ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 22j ust. 3 pkt 2 Ustawy o pdof ? 8. Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie nabycia Nieruchomości - w części proporcjonalnie przypadającej na wartość kredytu przeznaczonej na nabycie Komórki Lokatorskiej, Części Lokalowej przeznaczonej do prowadzenia działalności .gospodarczej, oraz na nabycie nakładów na adaptację (jedynie) ww. części Nieruchomości będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej (pytanie to dotyczy odsetek naliczonych po oddaniu Nieruchomości do używania) ?

2015.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-631/15/PSZ
     ∟Czy w świetle obowiązujących przepisów dotyczących najmu i dzierżawy można stosować dotychczasowy sposób amortyzacji kamienicy, a całość wydatków związanych z instalacją windy można zaliczyć bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów tego budynku?

2015.07.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-465/15-4/AP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów.

2015.06.30 - Minister Finansów - DD9.8220.2.93.2015.KCT
     ∟Koszty uzysakania przychodów.

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj