Interpretacje do przepisu
art. 22g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


129/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5

2012.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-1118/11/JG
     ∟możliwość zmiany metody amortyzacji?

2012.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-243/11-2/MD
     ∟Dotyczy możliwości zmiany metody amortyzacji

2011.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-969/11-2/WS
     ∟Najem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

2011.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-286/11-4/KR
     ∟Podatku dochodowego od osób fizycznych: - w zakresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych,- w zakresie zaliczenia amortyzacji za lata 2008-2010 w kosztach uzyskania przychodu roku 2011.

2011.08.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-375/11/KB
     ∟sposób ustalenia wartości początkowej budynku

2011.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-206/11-4/KS
     ∟Sposób oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków.

2011.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-139/11-2/AM
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia wydatków na adaptację budynku mieszkalnego.

2011.01.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-998/10-4/MS
     ∟odpisy amortyzacyjne od przedmiotowego lokalu mieszkalnego mogą stanowić koszt uzyskania przychodów. Lokal ten winien być wprowadzony do ewidencji środków trwałych.

2010.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-983/10/KB
     ∟skutki podatkowe zwolnienia Wnioskodawczyni z podatku od nieruchomości

2010.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-984/10/KB
     ∟zaliczenie do kosztów wydatków na remont i ulepszenie

2010.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-982/10/KB
     ∟zaliczenie do kosztów wydatków na remont i ulepszenie

2010.10.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-689/10/ZK
     ∟Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawca może ustalić wartość początkową środka trwałego w wysokości określonej z uwzględnieniem cen rynkowych przez biegłego?

2010.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-607/10/ZK
     ∟1. W jaki sposób określić wartość kamienic (środka trwałego), w których udziały zostały zakupione?2. W jaki sposób określić wartość kamienic (środka trwałego), w których udziały zostały objęte w drodze spadku?

2010.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-608/10/ZK
     ∟1.W jaki sposób określić wartość kamienic (środka trwałego), w których udziały zostały zakupione?2. W jaki sposób określić wartość kamienic (środka trwałego), w których udziały zostały objęte w drodze spadku?

2010.08.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-497/10/PSZ
     ∟1. Czy odsetki od kredytu hipotecznego można traktować jako koszt uzyskania przychodu rozliczając dochód z wynajmu mieszkania na zasadach ogólnych?2. Czy koszt czynszu administracyjnego, który będzie płacony do Spółdzielni Mieszkaniowej będzie również kosztem uzyskania przychodu?3. Czy wynajmowane mieszkanie należy ująć w ewidencji środków trwałych do celów amortyzacji?

2010.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-557/10/AP
     ∟Ustalenie stawki amortyzacyjnej dla budynku niemieszkalnego.

2010.07.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-437/10-4/EC
     ∟W przypadku ustalenia wartości początkowej budynku mieszkalnego metodą uproszczoną, wydatki poniesione na wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych, nie zwiększające powierzchni budynku, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia.

2010.03.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-5/10-5/AG
     ∟Czy dla celów amortyzacji lokalu mieszkalnego metodą uproszczoną Przedsiębiorca uprawniony jest przyjąć jako podstawę odpisów amortyzacji wartość stanowiącą iloczyn połowy łącznej powierzchni pokoju zajętego na potrzeby wykonywania usług fizjoterapeutycznych wraz z połową powierzchni łazienki oraz kwoty 988zl?

2010.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1021/09/KB
     ∟sposób ustalenia wartości początkowej nieruchomości wniesionej aportem do spółki oraz możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2010.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1022/09/KB
     ∟Sposób ustalenia wartości początkowej nieruchomości wniesionej aportem do spółki oraz możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2009.07.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-507/09-2/MT
     ∟Wydatki na adaptację poddasza, powodujące zwiększenie powierzchni wynajmowanej należy uwzględnić w wartości początkowej budynku wyliczonej jako iloczyn metrów kwadratowych wynajmowanej, wydzierżawianej lub używanej przez właściciela powierzchni użytkowej tego budynku lub lokalu i kwoty 988 zł. Mogą więc one być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów wyłącznie poprzez odpisy amortyzacyjne.

2009.06.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-301a/09/DP
     ∟Czy do kosztów uzyskania przychodu podatnik może zaliczyć: - koszty amortyzacji lokalu mieszkalnego w wysokości 1,5% rocznie od wartości lokalu, tj. ceny zakupu?- odsetki od kredytu hipotecznego?

2009.05.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-177/09/MM
     ∟Czy wnioskodawca postąpił prawidłowo ustalając wartość początkową środków trwałych w oparciu o wycenę biegłego z uwzględnieniem cen rynkowych z grudnia 2008r. tj. poprzedzającego rok założenia ewidencji?

2009.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-143/09/MM
     ∟Czy dopuszczalnym jest zmiana ustalania wartości początkowej z metody uproszczonej opisanej w art. 22g ust. 1 pkt 10 na metodę opisaną w art. 22g ust. 1 pkt 8 lub na metodę opisaną w art. 22g ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2009.03.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-170/08/MW
     ∟Sposób ustalenia wartości początkowej nieruchomości w przypadku zniesienia współwłasności.

2009.03.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1021/08-2/AG
     ∟1. Czy prawidłowa będzie metoda wyceny środka trwałego dokonana przez biegłego, o czym stanowi art. 22g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy w przypadku braku możliwości oszacowania wartości początkowej omawianego budynku mieszkalnego według art. 22g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to czy właściwa będzie metoda uproszczona wyceny środka trwałego w oparciu o art. 22g ust. 10 ww. ustawy?

2009.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1391/08-2/JB
     ∟Które z w/w kosztów ponoszonych przez Wnioskodawcę, w związku z zakupem, utrzymaniem i najmem nieruchomości mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów w przypadku rozliczania przychodów z najmu na zasadach ogólnych?

2009.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-642/08/PSZ
     ∟Czy Wnioskodawca może amortyzować wynajmowane pomieszczenie?

2009.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-895/08/AP
     ∟Sposób ustalenia wartości początkowej środka trwałego (pawilonu handlowo-usługowego).

2009.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-695/08/PSZ
     ∟Czy wydatki związane z dobudowaniem piętra mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, czy też winny być ujmowane w kosztach w postaci odpisów amortyzacyjnych?

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj