Interpretacje do przepisu
art. 3 pkt 3 lit. a) Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


65/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 3 pkt 3 lit. a) Ordynacji podatkowej

1 2 3

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDPT2-3.4011.644.2019.1.JŚ
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z umorzeniem części pożyczki zaciągniętej przez pracowników Spółki w ramach Programu na zakup akcji

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.318.2019.1.AD
     ∟Czy w świetle treści art. 62b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej istnieje możliwość dokonywania wpłaty z konta spółki jawnej na konto właściwego dla Wnioskodawcy urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłacanych na rzecz Wnioskodawcy zaliczek na poczet przyszłych zysków spółki, w sytuacji gdy kwota podatku przekracza kwotę 1 000 zł, a podatnik skutecznie wykaże, że wpłata pochodzi z jego środków?

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.13.2019.2.MS
     ∟obowiązki płatnika w związku z uczestnictwem pracowników w programie motywacyjnym

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.280.2018.2.MST
     ∟Opisane we wniosku świadczenia na rzecz pracowników związane z ich uczestnictwem w Programie Motywacyjnym nie są dokonywane przez Wnioskodawcę, więc po jego stronie nie powstaną obowiązki płatnika określone w art. 31 updof, niezależnie od kwalifikacji podatkowej tych świadczeń po stronie pracowników Wnioskodawcy jako podatników.

2018.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.215.2018.1.SJ
     ∟obowiązki płatnika odnośnie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2018.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.215.2018.2.MG
     ∟W związku z uczestnictwem w Planie przychód podlegający opodatkowaniu powstanie po stronie Uczestników dopiero w momencie sprzedaży nabytych przez nich w ramach Planu akcji, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.209.2018.2.AK1
     ∟W związku z uczestnictwem w Planie przychód podlegający opodatkowaniu powstanie po stronie Uczestników dopiero w momencie sprzedaży nabytych przez nich w ramach Planu akcji, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.210.2018.2.MK
     ∟W związku z uczestnictwem w Planie przychód podlegający opodatkowaniu powstanie po stronie Uczestników dopiero w momencie sprzedaży nabytych przez nich w ramach Planu akcji, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.225.2018.1.MZ
     ∟Wnioskodawca ma prawo potrącić wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za okres istnienia zobowiązania, a więc do upływu terminu jego przedawnienia i może ono zostać potrącone wyłącznie od kwoty wpłaty dokonanej w terminie. Zatem, Wnioskodawca może potrącić wynagrodzenie za grudzień 2012 r. oraz za lata 2013 - 2017.

2017.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.231.2017.1.AWO
     ∟Czy zryczałtowane wynagrodzenie, o którym mowa w art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej obliczone od terminowo wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za okres nieobjęty przedawnieniem zobowiązań podatkowych, potrącone z aktualnie (i w przyszłości) obliczanych i pobieranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, będzie stanowić przychód podlegający opodatkowaniu w dacie potrącenia, tj. zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 (bądź alternatywnie na podstawie art. 12 ust. 3e) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli w dacie przekazania pomniejszonej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a w przypadku, gdy kwota potrącanego zryczałtowanego wynagrodzenia będzie równa kwocie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, w dacie, w której najpóźniej na zasadach ogólnych Wnioskodawca miałby obowiązek dokonania wpłaty pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, na rachunek właściwego urzędu skarbowego? (Pytanie oznaczone we wniosku numerem 4).

2017.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.188.2017.1.IL
     ∟1) Czy Wnioskodawca jako płatnik może naliczyć i potrącić wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy PIT-4 z tytułu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz osób świadczących pracę w ramach umów cywilno-prawnych za poprzednie lata podatkowe, za które zobowiązanie podatkowe z tytułu zaliczek nie uległo przedawnieniu, tj. za grudzień 2011 r. oraz za lata 2012-2016? 2) Czy Wnioskodawca jako płatnik korzystający z przywileju naliczenia i potrącenia wynagrodzenia może sam wybrać okres dokonania naliczenia kwoty wynagrodzenia płatnika (np. za cały rok), wskazując w deklaracji PIT-4R wartość wynagrodzenia obliczonego za wybrany przez siebie okres? 3) W ostatnich pięciu latach Wnioskodawca jako płatnik dwa razy spóźnił się z zapłatą zaliczek podatku (2 dni) i uregulował z tego tytułu należne odsetki. Czy za miesiące, w których wpłata podatku nastąpiła z opóźnieniem przysługuje Wnioskodawcy należne wynagrodzenie?

2017.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-2.4518.1.2017.HS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z nieuprawnionym wyłączeniem z przychodów ekwiwalentu pieniężnego za czyszczenie chemiczne mundurów służbowych.

2017.02.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4511.641.2016.1.BK
     ∟w zakresie możliwości zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawczyni przez spółkę komandytową, której jest wspólnikiem, w przypadku, gdy kwota podatku przekracza 1000 zł

2017.01.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4511.685.2016.2.MK
     ∟w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika, związanych z uczestnictwem pracowników w Programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki

2016.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-625/16-3/ISZ
     ∟w zakresie możliwości samodzielnego potrącania przysługującego Wnioskodawcy wynagrodzenia z tytułu terminowej realizacji zapłaty podatku tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, opodatkowania wynagrodzenia płatnika w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem paliw silnikowych, określenia terminu wpłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych w przypadku gdy termin ustawowy przypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień wolny od pracy, określenia dnia dokonania płatności podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, jako dzień obciążenia rachunku bankowego Spółki, opodatkowania obciążeń podatnika z tytułu ponoszonych przez płatnika kosztów prowizji bankowych od przelewów związanych z realizacją funkcji płatnika podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

2016.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4518.12.2016.1.AK
     ∟Czy Wnioskodawca jest uprawniony do naliczenia i potrącenia należnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 28 OP, z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, licząc od kwot zaliczek, których termin płatności przypadał w 2012 r., 2013 r., 2014 r. oraz 2015 r.?

2016.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-704/16-6/KS
     ∟W zakresie wygaśnięcia zobowiązania wspólnika/wspólników z tytułu zapłaty (wpłaty) wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez spółkę komandytową.

2016.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-592/16-4/KS
     ∟Czy we wskazanym w stanie faktycznym sposób odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wspólnika spółki komandytowej za pośrednictwem tej spółki powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wspólnika w zakresie zapłaconej zaliczki.

2016.06.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-361/14/16-8/S/MK
     ∟w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika, związanych z uczestnictwem pracowników w Programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki

2016.03.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-788/15/ZK
     ∟Czy na gruncie art. 62b § 1 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., zaliczki na podatek dochodowy Wnioskodawcy opłacane w sposób wskazany we wniosku uznawane będą za opłacane z jego środków?

2015.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-833/15/IB
     ∟Obowiązki Spółki w związku z uczestnictwem pracowników w motywacyjnym planie wynagradzania.

2015.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4518-4/15-2/MK1
     ∟1. Czy Spółka jest uprawniona do naliczenia i potrącenia należnego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na pdof, licząc od kwot zaliczek, których termin płatności przypadał na 20 kwietnia 2012 r. ? 2. Czy potrącenie należnego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na pdof za okres wstecz może nastąpić z zaliczek na pdof wpłacanych aktualnie do urzędu skarbowego bez konieczności dokonywania korekt deklaracji PIT-4R za lata ubiegłe ?

2015.03.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1438/14-2/AN
     ∟Ordynacja podatkowa w zakresie wygaśnięcia zobowiązania podatkowego.

2015.03.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4518-1-2/15-2/AN
     ∟Ordynacja podatkowa w zakresie wygaśnięcia zobowiązania podatkowego.

2015.03.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1416/14-2/AN
     ∟Ordynacja podatkowa w zakresie wygaśnięcia zobowiązania podatkowego.

2015.03.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4518-1-1/15-2/AN
     ∟Ordynacja podatkowa w zakresie wygaśnięcia zobowiązania podatkowego.

2014.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-738/14-2/MG
     ∟w zakresie przysługującego płatnikowi wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy

2014.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-850/14-2/MN
     ∟Wygaśnięcie po stronie Wnioskodawcy zobowiązania podatkowego w skutek dokonania przez spółkę komandytową działającą w roli posłańca/wyręczyciela wpłaty na rachunek właściwego urzędu skarbowego z własnego rachunku bankowego kwoty odpowiadającej wysokości zaliczki na podatek dochodowy należnej od Wnioskodawcy z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej.

2014.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-780/14-2/AN
     ∟Ordynacja podatkowa w zakresie wygaśnięcia zobowiązania podatkowego.

2014.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1053/14-2/AP
     ∟Ordynacja podatkowa w zakresie wygaśnięcia zobowiązania podatkowego.

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj