Interpretacje do przepisu
art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2996/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2017.10.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.221.2017.2.MK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2017.10.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.277.2017.1.RS
     ∟Skutki podatkowe z tytułu przekazania nagród.

2017.10.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.202.2017.2.AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwrotu kosztów kandydatom do zatrudnienia uczestniczącym w procesie rekrutacji oraz w zakresie zwrotu kosztów kandydatom do podjęcia współpracy uczestniczącym w procesie rekrutacji.

2017.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.284.2017.2.ENB
     ∟Zwolnienie świadczeń udzielonych przez fundację w ramach pomocy społecznej.

2017.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.169.2017.2.AK
     ∟w zakresie określenia płatnika oraz jego obowiązków z tytułu zlecenia przez Wnioskodawcę organizacji konkursu, loterii Agencji oraz przekazania swoich produktów jako nagród w konkursach organizowanych przez inny podmiot

2017.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.264.2017.2.PR
     ∟w zakresie powstania u mieszkańca gminy przychodu oraz obowiązku wystawienia przez gminę informacji o przychodach PIT-8C (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)

2017.10.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.161.2017.2.AMN
     ∟Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2017.10.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.303.2017.1.AN
     ∟Obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.192.2017.3.ACZ
     ∟Obowiązki płatnika

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.221.2017.3.IS
     ∟skutków podatkowych przedawnienia zobowiązania (pytania nr 1, nr 2, nr 3)

2017.10.11 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.107.2017.OBQ
     ∟Czy otrzymany spadek w postaci wkładu mieszkaniowego w wysokości wartości rynkowej lokalu podlega także podatkowi od osób fizycznych a tym samym na Spółdzielni ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C, tak jak dla osób, którym wypłaca rynkową wartość mieszkania po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego?

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.301.2017.1.DS
     ∟obowiązek sporządzenia informacji o przychodach PIT-8C

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.294.2017.1.DS
     ∟obowiązek sporządzenia informacji o przychodach PIT-8C

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.90.2017.2.BS
     ∟W zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązkach płatnika w związku z przekazywaniem nagród uczestnikom Akcji Promocyjnych, którzy są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

2017.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.183.2017.2.ACZ
     ∟Obowiązki płatnika z tytułu wypłaty wynagrodzenia na rzecz influencerów

2017.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.236.2017.1.AK1
     ∟w zakresie obowiązku wystawienia PIT-8C dłużnikowi z tytułu przedawnienia wierzytelności pożyczkowej

2017.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.232.2017.1.AK1
     ∟w zakresie obowiązku wystawienia PIT-8C dłużnikowi z tytułu przedawnienia wierzytelności pożyczkowej

2017.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.193.2017.2.JR
     ∟obowiązków płatnika w związku z przeniesieniem prawa własności do wytworzonej instalacji do wykorzystywania energii na rzecz mieszkańców Gminy

2017.09.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.224.2017.2.AGR
     ∟Obowiązki płatnika.

2017.09.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.156.2017.1.KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu z innych źródeł w sytuacji, kiedy dłużnik w trakcie postępowania przed sądem podnosi w piśmie zarzut przedawnienia roszczenia, a na skutek podniesienia tego zarzutu sąd wydaje wyrok oddalający powództwo, jako jedyną przyczynę oddalenia powództwa wskazując przedawnienie roszczenia lub na skutek podniesienia tego zarzutu wierzyciel odstępuje od dochodzenia tego roszczenia i cofa pozew, powstania przychodu z innych źródeł po stronie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która w trakcie prowadzonej windykacji polubownej podnosi zarzut przedawnienia roszczenia w piśmie skierowanym do wierzyciela lub podnosi zarzut przedawnienia roszczenia w rozmowie telefonicznej/rozmowie bezpośredniej z pracownikiem firmy wierzyciela, a na skutek podniesienia tego zarzutu wierzyciel odstępuje od dochodzenia tego roszczenia i zamyka operacyjnie sprawę, ustalenia momentu powstania przychodu z tytułu przedawnionego zobowiązania, ustalenia kwoty przychodu z tytułu przedawnionego zobowiązania, powstania przychodu z innych źródeł w sytuacji, gdy wierzyciel jednostronnie odstępuje od dochodzenia części roszczenia (ale go nie umarza) i nie został podniesiony skuteczny zarzut przedawnienia.

2017.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.202.2017.2.RK
     ∟Skutki podatkowe sfinansowania kosztów podróży i diet gościom krajowym.

2017.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.208.2017.1.KF
     ∟Obowiązek płatnika związanych ze zwrotem kosztów podróży pracownikowi, odbywającemu podróż na posiedzenie Europejskiej Rady Zakładowej w charakterze przedstawiciela załogi.

2017.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.324.2017.1.RK
     ∟Skutki podatkowe wypłacenia kieszonkowego gościom zagranicznym.

2017.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.323.2017.1.RK
     ∟Skutki podatkowe wypłacenia kieszonkowego gościom krajowym.

2017.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.322.2017.1.RK
     ∟Skutki podatkowe sfinansowania kosztów podróży i diet gościom zagranicznym.

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.222.2017.2.JM
     ∟W zakresie opodatkowania w Polsce dochodów Skierowanych i Delegowanych Pracowników oraz obowiązków Wnioskodawcy z tego tytułu.

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.240.2017.1.ENB
     ∟Wypłata świadczenia pieniężnego dla posiadacza Karty Polaka przeznaczonego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce spowoduje powstanie po stronie posiadacza Karty Polaka przychodu z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy płatnik ma obowiązek sporządzenia informacji o wysokości uzyskanych przychodów PIT-8C?

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.202.2017.3.IL
     ∟Czy na podstawie art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca zobowiązany będzie do wystawienia PIT-8C beneficjentom końcowym programu (mieszkańcom, którzy otrzymali od Miasta refundację)?

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.382.2017.1.AK
     ∟w zakresie opodatkowania odsetek od wypłacanych świadczeń i związanych z tym obowiązków płatnika

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.377.2017.1.AK
     ∟w zakresie opodatkowania odsetek od wypłacanych świadczeń i związnych z tym obowiązków płatnika

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj