Interpretacje do przepisu
art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2996/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2018.03.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.28.2018.3.AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.25.2018.2.AN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości skorygowania rocznych PIT-ów 11 oraz przychodów.

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.86.2018.1
     ∟w zakresie opodatkowania świadczenia na zaspokojenie potrzeb rodziny

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.49.2018.1.KP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych refundacji i finansowania członkom Izby Pielęgniarek i Położnych udziału w kursach, w ramach kształcenia podyplomowego.

2018.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.116.2018.1.KSM
     ∟Czy kwota wypłaconego odszkodowania korzysta ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.)?

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.434.2017.1.BK
     ∟Czy Uczestnik otrzymujący dofinansowanie będzie podatnikiem podatku od osób fizycznych i tym samym Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawienia PIT-8C z tytułu udzielonego dofinansowania?

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.435.2017.1.RS
     ∟Czy uczestnik otrzymujący dofinansowanie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i tym samym Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawienia PIT-8C z tytułu udzielonego dofinansowania?

2018.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.424.2017.1.MM
     ∟1. Czy dofinansowanie dla uczestnika objęte jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy Powiat (niemający nr NIP dla celów podatku dochodowego) zobowiązany będzie sporządzić uczestnikom projektu informację PIT-8C?

2018.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.383.2017.1.TR
     ∟Obowiązki płatnika.

2018.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.41.2018.1.PR
     ∟w szkoleniach zawodowych oraz obowiązku sporządzenia dla każdego uczestnika szkolenia informacji PIT-8C

2018.03.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.393.2017.2.AK1
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi konkursami oraz sprzedażą premiową

2018.03.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.486.2017.2.EC
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowaną przez Spółkę sprzedażą premiową

2018.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.26.2018.DS
     ∟obowiązki płatnika

2018.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.9.2018.2.MH
     ∟obowiązki płatnika w związku z udzieleniem dotacji celowej dla mieszkańców Gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła

2018.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.433.2017.3.ENB
     ∟Czy Gmina powinna uznać poniesione koszty za przychody u poszczególnych uczestników projektu, i wystawić jego uczestnikom PIT-8C?

2018.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.386.2017.2.MG
     ∟Finansowanie przez Wnioskodawcę szkoleń/konferencji w całości, bądź w części, które to szkolenia/konferencje będą przeznaczone dla diagnostów laboratoryjnych (członków samorządu) oraz będą służyć podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez diagnostów laboratoryjnych (członków samorządu zawodowego - zgodnie ze Statutem), nie spowoduje po stronie członków samorządu (diagnostów laboratoryjnych) powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia/częściowo odpłatnego. W konsekwencji po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi obowiązek wystawienia uczestnikom (członkom samorządu) informacji PIT-8C.

2018.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.417.2017.2.KK
     ∟Obowiązki płatnika w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków

2018.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.16.2018.1.MK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego

2018.02.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.29.2018.1.JK2
     ∟Wnioskodawca w związku z zastosowaniem ujemnego oprocentowania do kredytów udzielonych przez Bank Klientom przed dniem 15 stycznia 2015 r. nie będzie zobowiązany do sporządzenia informacji PIT–8C i przesłania jej Klientowi (podatnikowi) oraz urzędowi skarbowemu.

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.399.2017.2.PP
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z udzieleniem dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć w ramach „…”

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.1.2018.1.MGR
     ∟W zakresie obowiązków płatnika związanych z nabyciem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.304.2017.1.AB
     ∟W zakresie określenia płatnika oraz jego obowiązków w związku z organizowaną za pośrednictwem agencji akcją promocyjną skierowaną, m.in. do osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej (klientów) oraz pracowników podmiotów nabywających towary od Spółki.

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.579.2017.1.JK2
     ∟Czy Wnioskodawca prawidłowo uznaje, że przyznane pracownikom Stacji dilerskiej dodatkowe świadczenia pochodzące od Y. w warunkach opisanych w przedstawionym stanie faktycznym (nagrody pieniężne) stanowią dla nich przychód z innych źródeł na podstawie art. 20 Ustawy o PIT, a nie przychód ze stosunku pracy na podstawie art. 12 Ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, czy Wnioskodawca, jako płatnik nagród pieniężnych, nie będzie zobowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a jedynie do sporządzenia i przekazania podatnikowi i urzędowi skarbowemu informacji o uzyskanym z tego tytułu przychodzie (PIT-8C) ?

2018.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.397.2017.2.KSM
     ∟Czy przyznanie przez Wnioskodawcę dotacji celowych Jego wnioskodawcom ze środków z budżetu Gminy w latach 2017-2018 na zasadach opisanych w pkt 74 skutkuje obowiązkiem sporządzenia informacji o przychodach PIT-8C, na podstawie art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.)?

2018.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.360.2017.1.KSM
     ∟Czy kwota wypłacona na rzecz Wnioskodawczyni przez Jej wnuka tytułem zastępczego wykonania obowiązku zwrotu przedmiotu odwołanej przez Wnioskodawczynię darowizny (lokalu mieszkalnego), na podstawie art. 898 § 1 i § 2 w zw. z art. 405 i art. 406 Kodeksu cywilnego, w związku z brakiem możliwości zwrotu lokalu w naturze wobec zobowiązania do jego sprzedaży na rzecz osoby trzeciej, ze środków pochodzących z ceny sprzedaży tego lokalu stanowić będzie przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) i w związku z tym co do tej kwoty istnieje obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C za rok podatkowy, w którym otrzyma ją Wnioskodawczyni?

2018.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.390.2017.2.RR
     ∟obowiązki płatnika

2018.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.288.2017.2.KB
     ∟Czy wartość dotacji celowej udzielonej na dofinansowanie wymiany źródła ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym dla osób fizycznych stanowić będzie przychód z tzw. innych źródeł i na płatniku ciążył będzie obowiązek wystawiania informacji PIT-8C, czy też przychód powyższy korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.432.2017.1.HD
     ∟Czy wypłata rekompensaty będzie skutkować powstaniem przychodu po stronie klientów, a tym samym Wnioskodawca będzie zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C i przekazania tej informacji do właściwych miejscowo organów podatkowych?

2018.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.427.2017.1.EC
     ∟W sytuacji gdy nagrody będą uzyskane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, będące rezydentami oraz osoby nieposiadające miejsca zamieszkania w Polsce, jeżeli osoby te uczestniczą w konkursie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osiągną w związku z tą nagrodą przychód z działalności gospodarczej. W związku z powyższym na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.

2018.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.385.2017.2.AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przedawnienia zobowiązań kredytowych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj