Interpretacje do przepisu
art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2996/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.299.2019.2.LZ
     ∟Kwota wypłacona przez Wnioskodawcę z funduszu strajkowego na rzecz osób nie będących ani członkami, ani pracownikami Wnioskodawcy, będzie stanowić dla tych osób przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych który nie będzie korzystał ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 pkt 1 ust. 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek sporządzenia i przesłania do podatnika i właściwego organu podatkowego informacji według ustalonego wzoru o wysokości przychodów, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT-11).

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.340.2019.1.IS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą wyróżnień i nagród za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej dla zawodników, trenerów i działaczy.

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.151.2019.4.AG
     ∟Obowiązki płatnika związane z przekazaniem mieszkańcom gminy instalacji

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.321.2019.3.MZ
     ∟Z uwagi na fakt, że przekazanie przez Gminę przydomowych oczyszczalni ścieków na własność mieszkańców nie stanowi przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób, brak jest możliwości objęcia wartości tego świadczenia zwolnieniem wymienionym w art. 21 ust. 1 pkt 114 ww. ustawy. Nie można bowiem zwolnić z opodatkowania czegoś co nie stanowi przedmiotu opodatkowania. W konsekwencji, w przedmiotowej sprawie na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek sporządzenia i przesłania mieszkańcom Gminy oraz właściwemu urzędowi skarbowemu imiennej informacji PIT-8C.

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.148.2019.1.AMN
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą Promotorom wynagrodzeń.

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.303.2019.1.GG
     ∟Opodatkowanie zaległych składek ZUS zapłaconych od wynagrodzenia przez byłego pracodawcę.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.278.2019.2.JG1
     ∟Dotyczy obowiązków ciążących na Spółce, związanych z organizowaniem Konkursów.

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.272.2019.1.IL
     ∟zakresie obowiązków płatnika

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.205.2019.1.DJ
     ∟Obowiązki płatnika – czy dla celów ustalenia istnienia lub nie obowiązku sporządzenia informacji (PIT-11), Wnioskodawca zobowiązany jest do weryfikacji, czy beneficjent odszkodowania spełnia warunki zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o PIT.

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.179.2019.2.GG
     ∟opodatkowanie bezpłatnych posiłków wydawanych uczniom szkół podstawowych przyznanych na podstawie uchwały Rady Gminy Miasta

2019.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.111.2019.2.MM
     ∟Wnioskodawca nie dokonuje przysporzenia dla osób, którym karty parkingowe zostały nieodpłatnie przyznane przez Gminę, a zatem osoby wskazane we wniosku nie uzyskują od Wnioskodawcy przychodu w związku z wykonaniem przez niego czynności technicznych polegających na wydaniu tych kart. W konsekwencji na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek informacyjny (tj. obowiązek wystawienia informacji PIT-11) wynikający z art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.250.2019.2.LS
     ∟W związku z powyższym, mając na uwadze fakt, że Wnioskodawca nie jest podmiotem który dokonuje wypłaty gotówkowej pracownikom uczestniczącym w Planie, nie ciążą na Wnioskodawcy obowiązki płatnika, o których mowa w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz obowiązki informacyjne wynikające z treści art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu dokonania wypłaty gotówkowej uczestnikom przez podmiot trzeci.

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.239.2019.2.LS
     ∟Mając na uwadze fakt, że Wnioskodawca nie jest podmiotem który dokonuje wypłaty gotówkowej pracownikom uczestniczącym w Planie, nie ciążą na Wnioskodawcy obowiązki płatnika, o których mowa w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz obowiązki informacyjne wynikające z treści art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu dokonania wypłaty gotówkowej uczestnikom przez podmiot trzeci.

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.200.2019.2.MD
     ∟skutki podatkowe związane z zapłatą przez płatnika zaległych składek ZUS

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.241.2019.2.EC
     ∟zwolnienie z opodatkowania odszkodowania za naniesienia budowlane i nasadzenia roślinne w związku z likwidacją rodzinnego ogrodu działkowego

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.235.2019.2.SR
     ∟możliwość zwolnienia z opodatkowania odszkodowania za naniesienia i nasadzenia na likwidowanym ogrodzie działkowym

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.169.2019.4.ŁS
     ∟Przeniesienie prawa własności wytworzonej instalacji OZE na rzecz mieszkańców Wnioskodawcy po upływie 5 lat od momentu zakończenia projektu nie będzie stanowić przychodu dla poszczególnych mieszkańców w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2019.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.151.2019.4.ŁS
     ∟Przeniesienie prawa własności wytworzonej instalacji OZE na rzecz mieszkańców Wnioskodawcy po upływie 5 lat od momentu zakończenia projektu nie będzie stanowić przychodu dla poszczególnych mieszkańców w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.248.2019.1.LZ
     ∟Obowiązki płatnika.

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.246.2019.1.MG
     ∟Skutki podatkowe otrzymania dotacji celowej w ramach Programu.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.2011.4011.243.2019.2.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z odpracowaniem przez dłużnika zaległości

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.232.2019.1.MK
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania odszkodowania za naniesienia i nasadzenia na likwidowanym ogrodzie działkowym.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.230.2019.1.MK
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania odszkodowania za naniesienia i nasadzenia na likwidowanym ogrodzie działkowym.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.229.2019.1.MK
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania odszkodowania za naniesienia i nasadzenia na likwidowanym ogrodzie działkowym.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.160.2019.1.PP
     ∟opodatkowanie wypłaty tzw. franszyzy redukcyjnej

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.193.2019.3.MK
     ∟Możliwość zwolnienia odszkodowania za naniesienia i nasadzenia na likwidowanym ogrodzie działkowym.

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.190.2019.2.MK
     ∟Możliwość zwolnienia odszkodowania za naniesienia i nasadzenia na likwidowanym ogrodzie działkowym.

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.167.2019.1.PP
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą odszkodowań za naniesienia roślinne i budowlane oraz odszkodowań za prawo do działki.

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.137.2019.1.JK2
     ∟Obowiązki płatnika- świadczenia kulancyjne – art. 21 ust. 1 pkt 4 updof.

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.148.2019.1.JM
     ∟Obowiązki płatnika w związku z udzielaniem dotacji dla mieszkańców Gminy na wymianę źródeł ciepła.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj