Interpretacje do przepisu
art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2996/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2017.12.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.307.2017.2.ENB
     ∟Skutki podatkowe przyznania zapomogi socjalnej w związku z długotrwałą chorobą.

2017.12.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.280.2017.3.MST
     ∟Czy umorzenie długu przez Wnioskodawcę stanowi wypłatę należności lub świadczeń w myśl art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym rodzi po jego stronie obowiązek sporządzenia informacji o wysokości przychodów oraz przekazania jej w ustawowym terminie podatnikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu?

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.212.2017.2.KB
     ∟Zakresie skutków podatkowych przedawnienia zobowiązania pożyczkowego.

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.283.2017.4.KSM
     ∟Czy przyznanie dotacji celowych beneficjentom końcowym przez Wnioskodawcę ze środków WFOŚiGW skutkuje obowiązkiem sporządzenia informacji o przychodach PIT-8C, na podstawie art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm)?

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.451.2017.2.JK3
     ∟W niniejszej sprawie Wnioskodawca w przedmiocie przekazywanych kwot spełnia wyłącznie funkcję pośrednika pomiędzy klientem a usługodawcą (świadczącym usługi sprzątania). Wnioskodawca jest platformą internetową służącą do szybkiego zamawiania usług sprzątania. Platforma łączy klientów z firmami sprzątającymi lub osobami fizycznymi. Wnioskodawca nie dokonuje zatem żadnego świadczenia na rzecz klientów. W konsekwencji na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki informacyjne wynikające z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Również inne przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnoszące się do obowiązków ciążących na płatnikach nie znajdą w przedmiotowej sprawie zastosowania.

2017.12.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.266.2017.1.AN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.274.2017.3.GG
     ∟Czy zawarcie odpłatnej umowy przekazania wybudowanego przez osobę fizyczną urządzenia wodociągowo-kanalizacyjnego pomiędzy Inwestorem urządzenia – osobą fizyczną a Wnioskodawcą powoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązku wystawienia osobie fizycznej informacji PIT-8C z tytułu przychodu z innych źródeł?

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.180.2017.2.AB
     ∟W zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaconych pracownikom odszkodowań.

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.324.2017.1.HD
     ∟Czy wartość zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (w części, w której powinny być sfinansowane przez pracownika) odprowadzonych przez Szpital do ZUS w celu wywiązania się z obowiązków płatnika składek stanowi dla pracowników (byłych pracowników) przychód podatkowy w rozumieniu art. 12 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Czy w związku z tym Szpital ma obowiązek pobrania od pracowników z bieżących wynagrodzeń zaliczek na podatek od tych kwot, a osobom, które nie są obecnie pracownikami do wystawienia do końca lutego 2018 r. informacji PIT-8C?

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.374.2017.1.MJ
     ∟w zakresie obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy przez Spółkę od wynagrodzeń wypłacanych z tytułu świadczenia przez członka zarządu usług doradczych, wykonywanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej

2017.12.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.295.2017.2
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2017.12.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.351.2017.1.ŁS
     ∟W związku z realizacją projektu po stronie mieszkańca Wnioskodawcy nie powstanie przychód w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zarówno z tytułu wytworzenia, korzystania z instalacji OZE przez okres trwałości projektu jak i z tytułu nabycia instalacji po upływie tego okresu.

2017.12.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.302.2017.1.MZ
     ∟Czy nagrody przekazywane uczestnikom Akcji Promocyjnych niebędącym Klientami Spółki będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową, które na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzystają ze zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 i la ww. ustawy pod warunkiem, że jednorazowa wartość nagrody przekazywanej uczestnikowi Akcji Promocyjnej nie przekroczy 760 zł?

2017.12.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.332.2017.1.MM
     ∟Czy nagrody przekazywane uczestnikom Akcji Promocyjnych niebędącym Klientami Spółki będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową które na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 i la ww. ustawy pod warunkiem, że jednorazowa wartość nagrody przekazywanej uczestnikowi Akcji Promocyjnej nie przekroczy 760 zł

2017.12.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.331.2017.1.MM
     ∟Czy nagrody przekazywane uczestnikom Akcji Promocyjnych niebędącym Klientami Spółki będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową które na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych korzystają ze zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 i la ustawy o PIT pod warunkiem, że jednorazowa wartość nagrody przekazywanej uczestnikowi Akcji Promocyjnej nie przekroczy 760 zł?

2017.12.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.330.2017.1.MM
     ∟W zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazaniem osobom niebędącym klientami firmy w ramach akcji promocyjnych nagród o wartości nieprzekraczającej 760 zł.

2017.12.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.305.2017.1.AK1
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku ze zwrotem kosztów energii elektrycznej

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.208.2017.1.PB
     ∟W zakresie obowiązku sporządzenia informacji o wysokości przychodów z tytułu umorzenia długu.

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.207.2017.1.PB
     ∟w zakresie obowiązku sporządzenia informacji o wysokości przychodów z tytułu umorzenia długu.

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.206.2017.1.PB
     ∟w zakresie obowiązku sporządzenia informacji o wysokości przychodów z tytułu umorzenia długu.

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.200.2017.1.KB
     ∟Czy w przypadku wydania w ramach opisanej akcji promocyjnej kuponu na rzecz Użytkownika świadczenie to korzysta ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „UPDOF”), a zatem Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzenia i przesłania informacji, o której mowa w art. 42a UPDOF?

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.179.2017.2.KB
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, w sytuacji, gdy u Wnioskodawcy Uczestnik programu wymieni punkty na nagrody, na Wnioskodawcy będą ciążyć obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych lub obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 42a ustawy o PDOF lub obowiązki sporządzenia i złożenia deklaracji/informacji podatkowej?

2017.11.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.238.2017.4.AC
     ∟Czy Przedstawicielstwo opłacające świadczenia dla Cudzoziemca w okresie, kiedy nie posiadał pozwolenia na pracę i nie będąc z nim związane żadną umową, jest zobligowane do wydania temu pracownikowi informacji PIT-8C w odpowiednim czasie z tytułu przychodów z innych źródeł?

2017.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.343.2017.1.ENB
     ∟Obowiązki płatnika w związku z zatrudnieniem na umowę zlecenie obywatelki Ukrainy.

2017.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBII/1/415-76/14-1/KB
     ∟ 1. Czy wobec nałożonych ustawowo obowiązków przynależności do samorządu zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez członków tego samorządu, realizowanie tego obowiązku poprzez uczestniczenie w kursie szkoleniowym organizowanym przez organ samorządu zawodowego ze środków członka samorządu, po stronie uczestnika powstaje przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli prawo uczestniczenia w tym kursie przysługuje tylko po uprzednim opłaceniu składek członkowskich? 2. Jeśli uczestnictwo w takim kursie powoduje powstanie przychodu po stronie jego uczestnika, to w konsekwencji czy organ samorządu ma obowiązek sporządzenia dla każdego uczestnika kursu informacji PIT-8C? 3. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić deklarację PIT-8C dla pielęgniarek/ położnych, które uczestniczyły w bezpłatnych kursach kształcenia podyplomowego organizowanych przez Wnioskodawcę w ramach wykonywania zadań ustawowych?

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.108.2017.2.KB
     ∟1. Czy przekazywane przez organizatora Programu Akceleracji, tj. X Sp. z o.o., uczestnikom tego programu wypłaty pieniężne stanowią dla uczestników przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, ze zm., dalej: „u.p.d.o.f”) podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) 2. Czy w przypadku uznania odpowiedzi na pytanie nr 1 za prawidłową, X Sp. z o.o., jako płatnik powinna pobrać zaliczkę na podatek, czy też powinna wystawić uczestnikom programu informację PIT-8C, zgodnie z art. 42a u.p.d.o.f.? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2017.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.214.2017.3.KK
     ∟Czy po stronie mieszkańca gminy powstanie przychód w związku z realizacją projektu polegającego na budowie instalacji odnawialnych źródeł energii oraz związanych z tym obowiązków płatnika.

2017.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.189.2017.2.AK
     ∟w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu przedawnionej wierzytelności

2017.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.190.2017.2.AK
     ∟w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu przedawnionej wierzytelności

2017.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.283.2017.1.NK
     ∟Obowiązek płatnika.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj