Interpretacje do przepisu
art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


278/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.381.2019.2.MT
     ∟W zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w spółce komandytowej prowadzącej działalność gospodarczą na terytorium Niemiec.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.322.2019.2.PP
     ∟w zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z Bułgarii

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.332.2019.2.JM
     ∟Opodatkowanie dochodów uzyskanych na terytorium ZEA.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.222.2019.2.MK
     ∟1. Czy Wnioskodawca (Spółka) będzie uprawniony do pomniejszenia dochodu, wykazanego do opodatkowania za lata podatkowe 2016 i 2017, o tę część dochodu, która zostanie opodatkowana na podstawie decyzji niemieckich organów podatkowych, podatkiem dochodowym od osób prawnych, w związku z ustaleniem dochodu uzyskanego przez zakład innego przedsiębiorstwa (Spółki Komandytowej), a którego Wnioskodawca jest udziałowcem, po jego zapłacie w niemieckim urzędzie skarbowym? 2. Czy, jeżeli w trakcie trwającego roku podatkowego (2019), a także w przypadku kolejnych lat podatkowych, ze strony niemieckiego urzędu skarbowego nie zostanie w formie następczego ustalenia określone, że działalność Spółki (innego przedsiębiorstwa, którego Wspólnikiem jest Wnioskodawca) spowodowała powstanie zakładu w Niemczech, w rozumieniu art. 5 umowy o UPO, obligując jednocześnie w formie wezwania Wnioskodawcę, do rozliczenia się z podatku dochodowego od osób prawnych w Niemczech, w związku z brzmieniem art. 7 ust. 1 umowy o UPO, Wnioskodawca jest obowiązany wyłącznie w Polsce uiszczać podatek dochodowy od osób prawnych, w tym na bieżąco (jeżeli takowe wystąpią) uiszczać zaliczki na podatek dochodowy, od całości swoich przychodów w tym również od przychodów pochodzących, z jego prawa do zysku, w spółce niemającej osobowości prawnej, a kolejno dokonać w Polsce rozliczenia rocznego? 3. Czy działalność Spółki (której Wnioskodawca jest wspólnikiem), w ramach współpracy z niemieckim kontrahentem, na podstawie umowy ramowej, na podstawie której realizowane są przez Spółkę różne usługi montażowo-instalacyjne, na podstawie każdorazowo uzgadnianych przez Spółkę indywidualnych zamówień usług do realizacji, a zlecenia te nie są powiązane ze sobą funkcjonalnie, systemowo, nie tworzą jednego projektu, a których czas realizacji montażu/instalacji nie przekracza każdorazowo, przy jednostkowych zleceniach okresu 12 miesięcy, nie powoduje powstania tzw. zakładu w Niemczech, mając na względzie art. 4a pkt 11 ustawy o CIT oraz art. 5 UPO?

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.377.2019.3.AKU
     ∟obowiązek podatkowy w Polsce w 2018 r. w związku z przeniesieniem centrum interesów życiowych do Czech

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.331.2019.2.MR
     ∟Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług oraz wystawienie faktur korygujących w stosunku do faktur pierwotnie wystawionych na rzecz Inwestora, korekty deklaracji oraz wystąpienia o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku VAT.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4017.5.2019.2.MS
     ∟Stwierdzenie czy w wyniku dokonanych korekt deklaracji za lipiec 2017 r. Wnioskodawca zobowiązania będzie do zapłaty odsetek.

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.101.2019.2.KK
     ∟Trybu zwrotu pobranego podatku u źródła – przepisy Ordynacji podatkowej czy art. 28b updop w przypadku płatności za usługi niematerialne.

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.102.2019.2.KK
     ∟Tryb zwrotu pobranego podatku u źródła – przepisy Ordynacji podatkowej czy art. 28b updop – w przypadku płatności, co których na podstawie rozporządzenia MF zostało bezterminowo wyłączone stosowanie art. 26 ust. 2e updop

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.241.2019.1.PR
     ∟w zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z Niemiec

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.116.2019.2.MG
     ∟1) Czy Wnioskodawca, jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, od dochodów uzyskiwanych w zakresie części wynagrodzenia odpowiadającej honorarium autorskiemu z tytułu przeniesienia praw autorskich do utworów, będących efektem pracy Wnioskodawcy, która to w umowie o pracę (lub aneksie do tej umowy, względnie w Regulaminie) wyrażona jest kwotowo, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 w zw. z ust. 9b pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie uprawniony do otrzymania zwrotu nadpłaconego przez pracodawcę (płatnika) podatku dochodowego od osób fizycznych? 2) Jeżeli pracodawca Wnioskodawcy (płatnik podatku) nie korzysta z przysługującego mu uprawnienia do stosowania podwyższonych kosztów 50% uzyskania przychodu, to czy Wnioskodawcy, jako podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych należy się - w świetle przedstawionego stanu faktycznego - zwrot nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych?

2019.04.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.836.2018.2.RD
     ∟Opodatkowanie realizowanego świadczenia oraz określenia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.778.2018.2.JŻ
     ∟Określenie miejsca opodatkowania realizowanego świadczenia, określenie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz skorygowanie faktur dokumentujących otrzymaną zaliczkę.

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.497.2018.2.JC
     ∟1. Czy Oddział jest/będzie zobowiązany do pobrania i wpłacenia podatku u źródła od należności wypłacanych podmiotom zagranicznym z tytułu najmu maszyn, w sytuacji gdy wypłata należności dokonywana jest przez Centralę, natomiast Oddział jest tylko obciążany odpowiednią częścią tych kosztów w wewnętrznych rozliczeniach? 2. Jeżeli Oddział nie jest/nie będzie zobowiązany do pobrania i wpłacenia podatku u źródła, a podatek zostanie zapłacony ze środków Oddziału (kontrahent otrzymał całą kwotę z faktury) to czy Oddział może wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku?

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.144.2018.1.WR
     ∟Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty.

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.256.2018.2.KSM
     ∟możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2015 r

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.298.2018.1.KSM
     ∟1)Czy Wnioskodawczyni może w całości skorzystać z ulgi prorodzinnej za oboje dzieci za lata ubiegłe (tj. 2015 r., 2016 r., 2017 r.) i złożyć korekty zeznań podatkowych? 2)Czy Wnioskodawczyni może w całości skorzystać z ulgi prorodzinnej za oboje dzieci w przyszłych (kolejnych) latach?

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.297.2018.1.KSM
     ∟1) Czy Wnioskodawczyni może w całości skorzystać z ulgi prorodzinnej za oboje dzieci za lata ubiegłe (tj. 2015 r., 2016 r., 2017 r.) i złożyć korekty zeznań podatkowych? 2) Czy Wnioskodawczyni może w całości skorzystać z ulgi prorodzinnej za oboje dzieci w przyszłych (kolejnych) latach?

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.314.2018.1.KB
     ∟Obowiązek wystawienia faktury korygującej, uwzględnienia faktury korygującej w deklaracji VAT-27 oraz VAT-7K, a także rozliczenia nadpłaty wynikającej z korekty deklaracji VAT-7K.

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.344.2017.1.KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z nadpłaconą zaliczką na podatek dochodowy.

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.276.2017.1.PW
     ∟w zakresie prawa do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenia nadpłaty, nieuwzględnienia oprogramowania komputerowego w definicji należności licencyjnych, nieuwzględnienia usług marketingowych, szkoleniowych i innych kosztów związanych z działalnością regionalną w definicji należności licencyjnych, podlegania opodatkowaniu na terytorium Polski pozostałych należności opisanych w stanie faktycznym oraz stosowania 10% stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.236.2017.2.KR
     ∟Obowiązki płatnika wynikające z zawarcia z obywatelami spoza Unii Europejskiej umowy o dzieło i umowy zlecenia.

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4017.16.2017.1.JG
     ∟w zakresie prawa żądania zwrotu nadpłaty w przypadku, gdy Spółka płaci podatek z własnych środków oraz prawa żądania zwrotu nadpłaty, w przypadku, gdy Spółka pobrała podatek z wynagrodzenia wypłacanego zagranicznemu kontrahentowi

2017.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.220.2017.1.BJ
     ∟Czy Spółka miała obowiązek złożenia deklaracji PCC-3 i zapłaty podatku?

2017.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.43.2017.1.TR
     ∟Ulga prorodzinna.

2017.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.936.2016.2.ENB
     ∟Skutki podatkowe zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-1.4511.369.2016.1.KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2016.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.868.2016.1.JŁ
     ∟Otrzymana dotacja zarówno z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jak i z budżetu państwa (dotacja z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) nie stanowi dla Wnioskodawcy wynagrodzenia za pracę, lecz przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który jednocześnie zwolniony jest z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2016.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.828.2016.2.APO
     ∟w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca prawidłowo zaliczył do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, wypłacone na rzecz pracowników przywróconych do pracy na podstawie wyroku Sądu oraz czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do dokonania korekty podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2015, z uwagi na zmianę podstawy prawnej wypłacanego świadczenia na rzecz pracowników.

2016.09.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.751.2016.2.KP
     ∟możliwość wystąpienia do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie i zwrot nadpłaty

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj