Interpretacje do przepisu
art. 81b § 2 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


288/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 81b § 2 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.325.2019.2.ANK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłat nagród z zysku netto oraz dokonania korekty zeznania podatkowego za lata 2013-2017.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.394.2019.2.NK
     ∟Prawo do dokonania korekty podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych, ewidencji i deklaracji – zmiana przeznaczenia.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.414.2019.2.EK
     ∟Prawo do złożenia korekty deklaracji praz opodatkowanie otrzymanej dotacji.

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.254.2019.1.AWA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia za jakie okresy opłaty za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, za jaki okres należy skorygować wystawione z tego tytułu faktury oraz sposobu dokumentowania odszkodowania; ustalenia terminów dokonania korekt deklaracji VAT-7; możliwości anulowania faktur dokumentujących bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.187.2019.2.MJ
     ∟brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. ,,…”,

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.33.2019.2.EK
     ∟Indywidualny sposób ustalenia proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy oraz korekta nieodliczonego podatku VAT.

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.789.2018.2.EK
     ∟możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku VAT oraz korekta błędnie wystawionych faktur i deklaracji VAT

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.633.2018.2.AK
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT zakupowych wystawionych w okresie od XII 2015r. do III 2017r., to jest za okres poprzedzający złożenie formularza VAT-R, prawo do złożenia korekt deklaracji VAT-7 za okres od XII 2015r. do III 2017r. w przypadku gdy od 1 stycznia 2018r.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.763.2018.1.ŻR
     ∟prawo do wystawienia faktur korygujących i skorygowania podatku należnego w przypadku zastosowania zawyżonej stawki VAT dla opłat startowych

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.311.2018.1.IT
     ∟obowiązek korekty podatku VAT

2018.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.173.2018.2.IT
     ∟określenie okresu rozliczeniowego, w którym należy dokonać korekty podatku naliczonego z tytułu zakupów ogólnych, określenie momentu, od którego należy liczyć okres korekty zgodnie z art. 91 ust. 7a ustawy o VAT

2018.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.124.2017.9.JM
     ∟Wystawienie faktury po wydaniu decyzji przez organ podatkowy oraz obowiązek wpłaty podatku należnego.

2018.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP1/443-1038/14/17-S/AW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją inwestycji.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.786.2017.3.RG
     ∟brak prawa do korekty deklaracji VAT z uwagi na brak zwrotu należności za zwrócony towar

2018.01.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.813.2017.1.MM
     ∟Prawo do skorygowania złożonych deklaracji

2017.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.298.2017.1.JF
     ∟W zakresie: opodatkowania stawką podstawową pobieranych przez X. opłat związanych z organizowaniem obrotu i zawieraniem transakcji na Rynku Terminowym Towarowym Energii Elektrycznej i Gazu, Rynku Praw Majątkowych oraz opłat związanych ze świadczeniem usług w zakresie prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia.

2017.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.299.2017.1.JF
     ∟w zakresie prawa do odliczenia całości podatku oraz okresu dokonania korekty deklaracji dotyczącej opłaty z tytułu organizowania obrotu i umożliwiania zawierania transakcji na Rynku Terminowym Towarowym Energii Elektrycznej i Gazu, Rynku Praw Majątkowych oraz opłaty z tytułu prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia

2017.09.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.306.2017.1.OA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur otrzymywanych od Giełdy „na bieżąco” oraz faktur korygujących dotyczących okresu nieprzekraczającego 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, prawa do odliczenia podatku VAT z faktur korygujących dotyczących okresu dłuższego niż 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku oraz wpływu na rozliczenie podatku od towarów i usług okresów przedawnienia w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

2017.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.397.2017.1.MP
     ∟Czy opłaty pobierane przez Giełdę w związku z organizowaniem obrotu i umożliwianiem zawierania transakcji na Rynku Terminowym Towarowym Energii Elektrycznej i Gazu, Rynku Praw Majątkowych oraz opłaty z tytułu prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT? Czy odsprzedaż T. na rzecz własnych klientów usług Y., objętych fakturami za okresy bieżące oraz fakturami korygującymi podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT?

2017.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.198.2017.1.MPE
     ∟Kontrahentowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur korygujących wystawionych do faktur pierwotnych dokumentujących czynności związane z organizowaniem obrotu i umożliwieniem zawierania transakcji na rynkach RTT i RPM oraz prowadzeniem Rejestru Świadectw Pochodzenia, za które pobierane są opłaty, w sytuacji, gdy od momentu rozliczenia faktur pierwotnych w deklaracji upłynie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

2017.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.167.2017.2.NK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy w związku z faktem, że Spółka nie dokonała dotychczas odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem Usług od Spółki powiązanej, Spółka będzie miała prawo do korekty przeszłych rozliczeń i wykazania w deklaracjach VAT (stosownie do momentu powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego) podatku naliczonego do odliczenia z tytułu nabycia Usług od Spółki powiązanej zgodnie z proporcją, o której mowa w art. 90 ust. 2 i ust. 3 ustawy.

2017.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.209.2017.1.MK
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur „bieżących” i faktur korygujących wystawianych przez Giełdę

2017.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.242.2017.1.IGO
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur korygujących

2017.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.116.2017.1.KO
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur korygujących dotyczących okresu dłuższego niż 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku oraz prawa do odliczenia podatku VAT z faktur otrzymywanych od TGE na bieżąco oraz korygujących dotyczących okresu nieprzekraczającego 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, nawet w sytuacji ewentualnego przedawnienia roszczeń z perspektywy cywilnoprawnej.

2017.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.288.2017.1.DM
     ∟Brak uznania dopłat do stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków za element podstawy opodatkowania oraz wskazanie okresów za jakie Gmina powinna wykazać w związku z planowaną wsteczną korektą/centralizacją rozliczeń VAT zmniejszenie wartości podstawy opodatkowania i podatku należnego.

2017.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.128.2017.2.SŚ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur otrzymywanych od Giełdy „na bieżąco” oraz faktur korygujących dotyczących okresu nieprzekraczającego 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, prawa do odliczenia podatku VAT z faktur korygujących dotyczących okresu dłuższego niż 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku oraz wpływu na rozliczenie podatku od towarów i usług okresów przedawnienia w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

2017.06.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.103.2017.2.AR
     ∟Prawo do odliczenia w całości podatku VAT z faktur i faktur korygujących.

2017.06.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.97.2017.2.TKU
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur otrzymywanych od Giełdy „na bieżąco” oraz faktur korygujących dotyczących okresu nieprzekraczającego 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku a także w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur korygujących dotyczących okresu dłuższego niż 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

2017.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.104.2017.2.JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur otrzymywanych od Giełdy „na bieżąco” oraz faktur korygujących dotyczących okresu nieprzekraczającego 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, prawa do odliczenia podatku VAT z faktur korygujących dotyczących okresu dłuższego niż 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku oraz wpływu na rozliczenie podatku od towarów i usług okresów przedawnienia w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

2017.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.122.2017.1.JO
     ∟W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z bieżących faktur otrzymywanych od Giełdy, faktur korygujących dotyczących okresu nieprzekraczającego 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku oraz prawa do odliczenia podatku VAT z faktur korygujących dotyczących okresu dłuższego niż 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj