Skorowidz tematyczny interpretacji
podatkowych

 

Podatek rolny → Przepisy ogólne 17 / 442400  │  wszystkie tematy

1

2014.07.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-514/14/KW
     ∟ 1. Czy wynagrodzenie uzyskiwane tytułem czynszu dzierżawnego jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Jeżeli wynagrodzenie to nie podlega opodatkowaniu, to w której pozycji rocznego zeznania podatkowego PIT należy wpisać dochód z tego tytułu?

2009.06.25 - Prezydent Miasta Łodzi - Fn.I.0550/2/08
     ∟ Grunt jako użytek rolny a podatek od nieruchomości.

2007.04.02 - Prezydent Miasta Chełm - Fn.II3110/69/3/07
     ∟ Czy z uwagi na fakt ujęcia działek gruntu w ewidencji gruntów jako gruntów rolnych oraz nie zajmowania ich na prowadzenie działalności gospodarczej, przedmiotowa nieruchomość powinna być opodatkowana podatkiem rolnym?

2006.10.03 - Izba Skarbowa w Opolu - PDI/4272-0002/06/PK/I
     ∟ Czy dochód ze sprzedaży nieruchomości, w skład której wchodził grunt w wieczystym użytkowaniu, budynki mieszkalne, budynek gospodarczy i garaże, jest wolny od podatku na podstawie art. 17 ust, 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jako dochód z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego?

2006.09.18 - Wójt Gminy Zaklików - Fn. 3110/6/1/06
     ∟ Nabyto nieruchomości składające się z działek oraz budynku do prowadzenia działalności gospodarczej posadowionego na tych działkach. Czy podatek od nieruchomości od gruntów należy liczyć od całej powierzchni wg stawki za grunty związanych z prowadzeniem działalności? Czy podatek od nieruchomości od gruntów należy liczyć od powierzchni znajdującej się pod halą i w otoczeniu hali wg stawki dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności, natomiast pozostałą powierzchnię wg stawki dla pozostałych gruntów?

2006.07.17 - Urząd Skarbowy w Oświęcimiu - FP.IX.3110/5-2/06
     ∟ Czy nieruchomości po zrekultywowaniu oraz przekwalifikowaniu na użytki rolne będą podlegały opodatkowaniu podatkiem rolnym?

2006.06.30 - Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu - US-PM/436-11/06
     ∟ Czy umowa sprzedaży na podstawie, której podatnik nabędzie udział wynoszący 1/2 część we własności nieruchomości, która stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych. Postanowienie

2005.10.24 - Wójt Gminy Mielec - Fn.3110/1/IP/2005
     ∟ Czy w myśl art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zmianie niektórych innych ustaw grunt oznaczony jako działka ewidencyjna (�) sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako łąki i pastwiska trwałe, który ww. podatnik jako wieczysty użytkownik nie zajmuje na prowadzenie działalności gospodarczej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości? Wójt Gminy Mielec, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4,art. 14b § 1, § 2 i § 7, art. 216 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach ...

2005.10.14 - Burmistrz Gminy Kórnik - SK.PL.3110-17-54/05
     ∟ Dotyczy opodatkowania podatkiem od nieruchomości bądź rolnym, gruntów sklasyfikowanych w ewidencji jako użytki rolne będące własnością Spółki, nie zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2005.05.24 - Burmistrz Miasta i Gminy Bojanów - Fn.III-3111/1-P/05
     ∟ dotyczy wnoszenia podatku za grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako rowy (W) wchodzące w skład gospodarstwa rolnego

2005.05.04 - Burmistrz Miasta Leżajska - UG.RPiO.3111/3-1.1/05
     ∟ Podatnik zakupił działkę z zamiarem przeznaczenia jej na działalność rolniczą. Przedmiotem działalności podatnika są między innymi uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo. Grunt ten nigdy nie został przeznaczony pod działalność gospodarczą, obecny stan działki to teren zakrzewiony, ugór. Czy grunt ten podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym?

2005.04.20 - Wójt Gminy Żołynia - L.dz.0550/1/05
     ∟ Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości gruntowych sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, przedmiotem jego działalności są m.in. uprawy rolne, warzywnictwo i ogrodnictwo, a nieruchomości - jakkolwiek zakupione przez niego z takim zamiarem - nie zostały dotąd na działalność rolniczą, ani inną gospodarczą, zajęte, a obecny ich stan to tereny zakrzewione i ugory. Czy grunty te podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym, jeżeli przedmiot jego działalności obejmuje także - wymienione wyżej - uprawy rolne, warzywnictwo i ogrodnictwo?

2005.03.30 - Burmistrz Miasta Działdowa - Fn. 3100-84/05
     ∟ Czy będąc podatnikiem podatku rolnego w Gminie A., powinien płacić podatek od nieruchomości za budynek gospodarczy położony w B.?

2005.03.29 - Wójt Gminy Świlcza - L.dz. 3010/25/05
     ∟ dotyczy opodatkowania użytków rolnych w postaci rowów (W) wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

2005.03.17 - Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba - FN.3111/OP/ITR/01/2005
     ∟ dotyczy opodatkowania podatkiem rolnym użytku rolnego, na którym zlokalizowany jest rów Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, na podstawie art. 14a § 1 - 4, art. 14b § 1 - 2 i § 7, art. 216 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz art. 1 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.), postanawia uznać użytek rolny, na którym zlokalizowany jest rów (W) jako podlegający opodatkowaniu podatkiem rolnym, chyba, że grunty, na których zlokalizowane są rowy, ze względu na brak przeliczników, wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, w takiej sytuacji nie podlegają opodatkowan...

2005.03.07 - Wójt Gminy Medyka - Fn-3111-1/05
     ∟ Czy użytek rolny, na którym zlokalizowany jest rów (W) podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym? Wójt Gminy Medyka, działając na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 3 i § 4, art. 14b § 1, § 2 i § 7, art. 216 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) art. 4 ust. 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.), postanawia uznać rowy oznaczone w ewidencji gruntów symbolem W jako użytki rolne podlegające opodatkowaniu podatkiem rolnym zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym.R. zwrócił się do Wójta Gminy Medyka w trybie art. 14a wyżej wymienionej ustawy z dnia 29....

2004.02.27 - Urząd Skarbowy w Wieluniu - I/443/1/2004
     ∟ Czy produkcja rolnicza, produkcja działów specjalnych, usługowe suszenie zbóż i mieszanie pasz może być zarejestrowana jako jedna działalność gospodarcza i rozliczana w jednej księdze podatkowej? W odpowiedzi na pytanie skierowane do tutejszego Urzędu pismem z dnia 30.12.2003 r. zgodnie z art. 14 par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) -

1Ok. 95% interpretacji zawartych w bazie epodatnik.pl zostało przyporządkowanych do wyżej wymienionych kategorii tematycznych.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj