Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 226 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8

2018.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.134.2018.1.KB
     ∟Czy przychody z tytułu otrzymanej pomocy finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na pokrycie kosztów zbiórki i transportu oraz unieszkodliwiania padłych sztuk bydła należy zakwalifikować jako przychody z działalności rolniczej, czy pozarolniczej ?

2017.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.46.2017.2.AZE
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego w związku z otrzymaniem wskazanych we wniosku środków finansowych, ustalenia czy wydatki związane z otrzymaną pomocą finansową stanowią koszty uzyskania przychodów

2017.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.43.2017.2.AZE
     ∟możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego w związku z otrzymaniem wskazanych we wniosku środków finansowych, ustalenia czy wydatki związane z otrzymaną pomocą finansową stanowią koszty uzyskania przychodów

2017.09.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.119.2017.2.AT
     ∟w zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania środków finansowych otrzymanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków sfinansowanych z tych środków.

2017.09.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.117.2017.2.JP
     ∟Czy przyznana pomoc jest objęta podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2017.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.124.2017.2.IM
     ∟Wynagrodzenie osoby z Białorusi nie podlega opodatkowaniu w Polsce z uwagi na posiadanie przez tę osobę certyfikatu rezydencji i treść art. 14 ust. 1 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zatem od wynagrodzenia tej osoby Wnioskodawca nie pobierze podatku. Natomiast od wynagrodzenia osoby mającej miejsce zamieszkania na Ukrainie Wnioskodawca jako płatnik jest zobowiązany do poboru zryczałtowanego 20% podatku dochodowego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak już wyjaśniono, fakt, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej nie zwalnia go z obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zawartych umów o dzieło, gdyż osoby fizyczne, z którymi zawarto umowy o dzieło nie uzyskują przychodu z tytułu działalności rolniczej, tylko z tytułu działalności wykonywanej osobiście. Zatem do przychodów tych osób nie ma zastosowania wyłączenie wynikające a art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto osoby te nie uzyskują przychodów z innych źródeł.

2016.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-336/16/BD
     ∟Czy w przypadku przeksięgowania z rachunku bankowego „fundusz operacyjny” na rachunek bankowy obrotowy Spółki pozostałych niewykorzystanych środków pochodzących z dotacji od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz składek członkowskich Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od tej kwoty?

2015.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1139/15-5/AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2015.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-821/15-4/KR
     ∟Opodatkowanie sprzedaży terenów niewykorzystywanych do działalności gospodarczej.

2015.09.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-306/15-3/PW
     ∟Skutki podatkowe wypłaty środków finansowych oraz zakupu i przekazania środków do produkcji rolnej na rzecz członków Grupy Producentów Rolnych z dochodu pochodzącego z dotacji otrzymanej od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

2014.11.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-848/14/PSZ
     ∟Czy otrzymana dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Czy wydatki sfinansowane dotacją można zaliczyć do kosztów?

2014.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-355/14/MK
     ∟Czy środki finansowe otrzymane przez spółkę z o.o. posiadającą status grupy producentów rolnych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania 142 „Grupy producentów rolnych" PROW 2007-2013, o których mowa art. 17 ust. 1 pkt. 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będą wolne od podatku dochodowego od osób prawnych, gdy zostaną przeznaczone na zakup środków produkcji niezbędnych w procesie produkcyjnym i produkcji produktów, dla których została założona grupa, w tym na zakup paszy?

2014.10.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-682/14-2/AS
     ∟Czy koszty uzyskania przychodów służące działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób prawnych, np. koszty wycen, pośrednictwa przy sprzedaży, nabycia nieruchomości, przygotowania działki do sprzedaży, sfinansowane z otrzymanych dopłat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowią koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?

2014.10.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1092/14/JS
     ∟możliwość nie uznania za przychód podatkowy, otrzymanych w 2012 r. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, środków finansowych przeznaczonych na nabycie ciągnika.

2014.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-274/14-4/AG
     ∟Czy Wnioskodawca otrzymaną od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 powinien opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych i zaksięgować w pozostałe przychody w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

2014.08.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-13/11/14-S/TW
     ∟Czy na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zapłacone odsetki, koszty zastępstwa procesowego oraz koszty sądowe, o których mowa w części dotyczącej stanu faktycznego będą kosztem podatkowym?

2014.08.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-216/14-2/EK
     ∟Czy dochód ze środków uzyskanych na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w ramach tzw. małych projektów jest wolny od podatku jako dotacja otrzymana ze środków Unii Europejskiej (dokładnie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich), a jeżeli nie to czy dochód ten jest wolny od podatku jako przeznaczony na cele statutowe Stowarzyszenia?

2014.07.29 - Minister Finansów - DD6/033/171/MNX/12/RD-69284/14
     ∟skutki podatkowe otrzymanej dotacji

2014.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-319/14/KW
     ∟Czy w związku z otrzymaną dotacją unijną Wnioskodawczyni może skorzystać z jednorazowej amortyzacji zgodnie z art. 5a pkt 20 Ustawy o PIT do określonego limitu 211.000 zł? Czy różnicę do wysokości środków własnych w kwocie 137.182 zł 25 gr może amortyzować metodą liniową z zastosowaniem podwyższonej stawki amortyzacji 1,4 zgodnie z art 22i ust. 2 pkt 2?

2014.05.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-112/14-4/KS
     ∟1. Czy Spółka prawidłowo kwalifikuje przychody z tytułu otrzymanych płatności jako zwolnione z podatku dochodowego bądź niepodlegające temu podatkowi ? 2. Czy Spółka prawidłowo kwalifikuje koszty ponoszone tylko i wyłącznie w celu otrzymania płatności do kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu ? 3. Czy Spółka prawidłowo kwalifikuje przychody uzyskiwane w związku z komercyjną eksploatacją Toru (np. organizowanie wyścigów konnych, wynajem) do przychodów podatkowych ? 4. Czy Spółka prawidłowo kwalifikuje w całości koszty pielęgnacji Torów (koszenie, nawożenie, uzupełnianie ubytków, nawadnianie itp.) ponoszone w celu zapewnienia komercyjnej możliwości wykorzystania Torów do kosztów uzyskania przychodu ? 5. W przypadku negatywnej odpowiedzi na którekolwiek z wyżej podniesionych pytań, w jaki sposób Spółka powinna kwalifikować przychody/koszty na gruncie podatku dochodowego, uwzględniając w szczególności tą okoliczność, że Spółka ponosiła koszty pielęgnacji Torów przez cały 2013 r. i lata poprzednie, zaś przychód z tytułu otrzymania płatności otrzymała pierwszy raz w grudniu 2013 r. na podstawie decyzji wydanych w listopadzie 2013 r.?

2014.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-53/14-2/IR
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych z otrzymanej pomocy finansowej.

2014.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-84/14/BJ
     ∟Czy otrzymana dotacja podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też od otrzymanej dotacji Wnioskodawca jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?

2014.04.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-16/14/MK
     ∟Czy środki finansowe o których mowa art. 17 ust. 1 pkt. 49 i 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będą wolne od podatku, gdy zostaną przeznaczone na koszty usług weterynaryjnych, zootechnicznych w gospodarstwach członków grupy producenckiej, usług dezynfekcyjnych rolnych obiektów produkcyjnych, zakup środków produkcji przekazanych członkom Grup oraz pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Spółki?

2013.08.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-240/12/13-S/RS
     ∟Czy wynagrodzenie wypłacane przez Agencję jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części (75%) odpowiadającej finansowaniu z Europejskiego Funduszu Rybackiego?

2013.06.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-575/13-2/AG
     ∟W jaki sposób - mając na uwadze treść artykułu 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz fakt, że płatność z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie wskazuje w jakich częściach przekazana pomoc publiczna dotyczy zakupu poszczególnych maszyn rolniczych - wydzielić z odpisów amortyzacyjnych, stosowanych dla zakupionych trzech środków trwałych, taką ich część, która jest łącznie równa kwotowo płatności otrzymanej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

2013.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-86/13-4/KS
     ∟Czy od dotacji unijnych uzyskanych na współfinansowanie utworzenia placu zabaw Spółdzielnia Mieszkaniowa powinna odprowadzić podatek dochodowy?

2013.04.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-83/13/ESZ
     ∟skutki podatkowe otrzymania dofinansowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego

2013.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-1053/12/BD
     ∟Czy otrzymana dotacja w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie, Wdrażanie lokalnych strategii i rozwoju” dla Małych Projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy należy otrzymaną dotację rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym?

2012.12.28 - Minister Finansów - DD6/033/14/MNX/12/PK-258
     ∟metoda wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów części odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych objętych dotacją przedmiotową z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

2012.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1130/12/BG
     ∟w zakresie ustalenia czy środki finansowe otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach pomocy finansowej objętej programem Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowią przychód podatkowy, który podlega zwolnieniu od podatku

1 2 3 4 5 6 7 8

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj