Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: aktualizacja

 

aktualizacja 47 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.11.2019.1.NL
     ∟ustalenie, w jakim momencie Wnioskodawca może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu wydatki poniesione na wytworzenie opisanego w stanie faktycznym programu oraz stworzenie aktualizacji tego programu

2019.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.895.2018.2.MH
     ∟prawo do rejestracji jako podatnika podatku VAT z datą wcześniejszą, a tym samym zachowanie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.387.2018.1.MT
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego.

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.256.2018.4.MT
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.198.2018.1.IZ
     ∟Czy Spółka ma obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej za 2017 r. oraz lata następne, w zakresie analizy danych porównawczych, o której mowa w art. 9a ust. 2b pkt 2 Ustawy CIT, w odniesieniu do transakcji pożyczek udzielonych Spółce przez Prezesa Zarządu przed dniem 1 stycznia 2017 r.?

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.343.2018.1.MW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z aktualizacją zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.

2018.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.32.2018.2.AS
     ∟W przypadku gdy płatność została uregulowana w całości przedpłatą przed wykonaniem usługi (tj. przed dostarczeniem płyt CD z oprogramowaniem) – obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania przedpłaty stosownie do art. 19a ust. 8 ustawy. W przypadku, gdy płatność nie została uregulowana (odroczony termin płatności) – obowiązek podatkowy powstanie stosownie do art. 19a ust. 1 ustawy, z chwilą wykonania usługi. tj. przekazania płyty CD umożliwiającej dokonanie aktualizacji.

2018.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4018.14.2017.1.MGO
     ∟Aktualizacja danych dotyczących miejsc prowadzenia działalności gospodarczej.

2016.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-592/16-3/MPe
     ∟Wnioskodawca najpóźniej w dniu sprzedaży opisanych samochodów, stosownie do art. 86a ust. 14 ustawy o VAT, będzie zobowiązany do dokonania aktualizacji informacji VAT-26 dot. pojazdów samochodowych, które służyły wyłącznie prowadzeniu działalności gospodarczej, a następnie zostały przez Wnioskodawcę sprzedane. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do składania aktualizacji informacji VAT-26 w przypadku dokonania dostawy wskazanych samochodów demonstracyjnych i zastępczych należało uznać za nieprawidłowe.

2016.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/4512-49/16/RS
     ∟Obowiązek aktualizacji informacji VAT-26 w przypadku sprzedaży samochodu.

2016.03.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-18/16-2/MK
     ∟W zakresie braku obowiązku złożenia aktualizacji formularza VAT-26.

2015.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-193/15-4/EK
     ∟aktualizacja informacji, o której mowa w art. 86a ust. 12 ustawy o VAT

2015.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1384/14-4/AS
     ∟aktualizacja informacji, o której mowa w art. 86a ust. 12 ustawy o VAT

2014.10.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-752/14-2/RR
     ∟Zwolnienie podmiotowe – brak aktualizacji VAT-R w odpowiednim terminie

2014.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-427/14-2/IG
     ∟1. W którym momencie powstaje po stronie Spółki obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu importu usług w związku z zakupem przeznaczonych do dalszej sprzedaży kodów (kluczy) licencyjnych? 2. W którym momencie powstaje po stronie Spółki obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu importu usług w związku z zakupem przeznaczonego do dalszej sprzedaży prawa dostępu do aktualizacji oprogramowania? 3. W którym momencie powstaje po stronie Spółki obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu importu usług w związku z zakupem przeznaczonych do dalszej sprzedaży usług wsparcia technicznego? 4. W którym momencie powstaje po stronie Spółki obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży na terytorium kraju zakupionych przez Spółkę kodów (kluczy) licencyjnych? 5. W którym momencie powstaje po stronie Spółki obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży na terytorium kraju zakupionego przez Spółkę prawa dostępu do aktualizacji oprogramowania? 6. W którym momencie powstaje po stronie Spółki obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży na terytorium kraju zakupionych przez Spółkę usług wsparcia technicznego?

2014.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-348/14-2/IŚ
     ∟Koszty uzyskania przychodów z tytułu opłat licencyjnych (w tym Minimalnej Gwarancji)

2014.06.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-380/14-2/JBB
     ∟wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z wierzytelnościami, nabytymi przez Bank.

2013.12.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1063/13-2/RR
     ∟Obowiązek dokonywania zgłoszeń dotyczących posiadania rachunków bankowych.

2013.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-809/13-2/IG
     ∟Skoro nabywca usługi wsparcia może zakupić tę usługę na jakiś określony termin np. na miesiąc, na kwartał, na rok to przyjąć należy, że wykonanie tej usługi nastąpi z końcem danego okresu (miesiąca, kwartału lub roku). Zatem, stosownie do cyt. wcześnie art. 19a ust. 1 obowiązek podatkowy powstanie z końcem danego okresu. Przykładowo, jeżeli usługa wsparcia będzie dotyczyła miesiąca, obowiązek podatkowy powstanie z końcem tego miesiąca. Bez znaczenia jest fakt, że Wnioskodawca wystawi fakturę wcześniej. Należy jednak wskazać, że w przypadku gdy przed wykonaniem usługi wsparcia, Wnioskodawca otrzyma zapłatę, zastosowanie znajdzie art. 19 ust. 8 ustawy st...

2013.10.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-619/13/IK
     ∟Czy ustalona przez Gminę opłata z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22% lub 23%?

2013.09.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-583/13/RS
     ∟1. Brak sukcesji praw i obowiązków podatkowych przy przekształceniu jednostki budżetowej.2. Brak obowiązku sporządzenia remanentu.3. Wygasnięcie NIP-u a moment likwidacji jednostki budżetowej.

2011.10.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2-443-830/11-4/IZ
     ∟Strona winna dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-3 i podać w nim miejsce zamieszkania, stanowiące dla Wnioskodawczyni centrum interesów życiowych tj. adres zamieszkania w N..

2011.08.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-962/11-2/KG
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu.

2010.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-967/09-2/GJ
     ∟Czy udostępnienie Spółce oprogramowania oraz sprzętu technicznego i jego niezbędne serwisowanie i aktualizacja na warunkach przedstawionych w stanie faktycznym, wyłącznie w celu prawidłowego wykonania zlecenia określonego odpłatną Umową, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ( dalej „ podatek CIT”), jako stanowiące przychód Spółki?

2010.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1074/09/MN
     ∟Skoro subkonta dotyczące lokat terminowych mają charakter rachunków lokat terminowych, o których mowa w powołanym wyżej art. 49 ust. 1 Prawa bankowego, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek dokonywania zgłoszeń aktualizacyjnych numerów poszczególnych numerów rachunków przyporządkowanych lokatom terminowym, zarówno przy ich otwieraniu, jak i zamknięciu.

2010.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-1148/09-2/JL
     ∟Czy Spółka ma obowiązek zgłaszać do naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu aktualizującym NIP-2 informację o numerach rachunków lokat bankowych utworzonych na potrzeby przechowywania wpłaconych przez kolektorów kaucji?

2010.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-868/09/PH
     ∟Co należy zrobić, żeby jak najwcześniej uzyskać zwolnienie od podatku VAT i jaka jest procedura formalnego uzyskania tego zwolnienia?

2010.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-1121/09-2/JB
     ∟Przedłużenie funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej w trybie art. 1a ust. 9 ustawy o CIT skutkuje złożeniem zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-2, w terminie 30 dni od dnia zawarcia nowej umowy. Podatkowa Grupa Kapitałowa może posługiwać się dotychczasowym numerem NIP.

2009.12.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-540/09-2/MB
     ∟Czy certyfikat rezydencji zachowuje swoją aktualność do czasu zmiany potwierdzonego nim stanu faktycznego?

2009.05.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-396/09-4/KOM
     ∟czy każda jednostka organizacyjna posługująca się indywidualnym numerem NIP musi zgłaszać do swojego Urzędu Skarbowego informacje o planowanej reorganizacji na formularzu NIP-2

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj