Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: amortyzacja jednorazowa

 

amortyzacja jednorazowa 410 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.389.2019.1.DJD
     ∟możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego nabytego systemu fotowoltaicznego

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.365.2019.4.PR
     ∟w zakresie możliwości dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych.

2019.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.156.2019.2.PSZ
     ∟Prawo do jednorazowej amortyzacji.

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.8.2019.1.MM
     ∟Amortyzacja środka trwałego.

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.421.2018.2.MC
     ∟Możliwość zastosowania jednorazowej amortyzacji.

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.482.2018.2.IF
     ∟Z uwagi na dokonany zwrot nabytej pierwotnie maszyny i otrzymanie faktury korygującej, Wnioskodawca winien skorygować koszty uzyskania przychodów o dokonany odpis amortyzacyjny zwróconej maszyny. Wnioskodawca – jako wspólnik spółki jawnej, będzie miał prawo dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej tej fabrycznie nowej ładowarki w łącznej kwocie do 100 000 zł oraz zaliczyć ww. odpis amortyzacyjny do kosztów uzyskania przychodu.

2018.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.538.2018.2.RK
     ∟jednorazowa amortyzacja środka trwałego

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.176.2018.2.PH
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym w przypadku jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od 1 stycznia 2018 r. przysługujący Spółce limit 100.000 zł określony w art. 16k ust. 14 Ustawy nie ulega zmniejszeniu w przypadku dokonywania przez Wnioskodawcę jednorazowych odpisów amortyzacyjnych na podstawie art. 16f ust. 3 Ustawy, w stosunku do tych środków trwałych, które jednocześnie spełniają warunki do objęcia zakresem zastosowania 16f ust. 3 zdanie drugie Ustawy i art. 16k ust. 14-15 Ustawy?

2018.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.209.2018.2.JŁ
     ∟Czy w przypadku opisanego we wniosku samochodu Volkswagen Crafter można zastosować przepis art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dokonać jednorazowej amortyzacji?

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.62.2018.1.AW
     ∟Wyższy (10.000 zł) limit wydatków na ulepszenie środków trwałych, które można rozliczyć jednorazowo w kosztach uzyskania przychodów dotyczy tylko majątku przyjętego do używania od 1 stycznia 2018 r. Do majątku przyjętego do używania przed tą datą stosuje się limit niższy (3.500 zł).

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.42.2018.2.MH
     ∟możliwości zastosowania jednorazowej amortyzacji środków trwałych

2018.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.185.2017.1.MG
     ∟dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania jednorazowej amortyzacji dla pozostałej wartości środka trwałego (tj. po odjęciu wpłaconej zaliczki) w momencie zaewidencjonowania go w 2018 r. do limitu 100 000 zł 2018 r., w sytuacji, gdy wpłaconą w grudniu 2017 r. zaliczkę na poczet nabycia fabrycznie nowego środka trwałego zaliczono do kosztów uzyskania przychodów w roku poniesienia, zaliczając ją do limitu 100 000 zł 2017 r.

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.406.2017.1.MM
     ∟w zakresie: Czy podatnik może dokonać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych, a w przypadku środków częściowo zamortyzowanych od pozostałej niezamortyzowanej wartości, zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100.000,00 zł, w sytuacji, w której łączna wartość początkowa środków trwałych wynosi 45.400,80 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3.500,00 zł oraz w sytuacji, w której od trzech środków trwałych podatnik dokonał już częściowo odpisów amortyzacyjnych, a w przypadku jednego środka trwałego nie zostały jeszcze dokonane żadne odpisy amortyzacyjne?

2017.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.236.2017.2.KS1
     ∟W zakresie możliwości zastosowania jednorazowej amortyzacji samochodu specjalnego (ambulansu).

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.76.2017.1.AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z jednorazowej amortyzacji.

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.75.2017.1.AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z jednorazowej amortyzacji.

2016.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-3/4511-1-64/16-3/TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie jednorazowej amortyzacji środka trwałego.

2016.07.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.354.2016.2.MM
     ∟Czy Wnioskodawca mógł tylko częściowo zamortyzować przedmiotowy środek trwały w grudniu 2015 r. w ramach tzw. jednorazowej amortyzacji, w sytuacji nieprzekroczenia w roku podatkowym 2015 limitu przysługującego dla jednorazowej amortyzacji?

2016.06.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-515/16-2/AM
     ∟Nie jest możliwe dokonanie amortyzacji na warunkach określonych w art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakupionego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej motocykla, gdyż na gruncie cytowanej ustawy jest on traktowany tak jak samochód osobowy.

2016.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-277/16/MPŁ
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym możliwe jest zastosowanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego na podstawie art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.03.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-1/16/PSZ
     ∟Czy motocykl należy traktować jako samochód osobowy i tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do jednorazowej amortyzacji, czy też motocykl należy traktować jako pojazd ujęty w grupie 7, rodzaj 740 „Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe” i Wnioskodawcy przysługuje prawo do dokonania jednorazowej amortyzacji?

2016.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.31.2016.1.MAP
     ∟ustalenie czy Wnioskodawca może skorzystać z jednorazowej amortyzacji środka trwałego

2016.03.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1674/15-2/PP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonywania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych.

2016.03.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1673/15-2/PP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonywania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych.

2016.03.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-308/15/WRz
     ∟Czy wydatki związane z ustanowieniem służebności przesyłu są kosztami pośrednimi zaliczanymi w dacie ich poniesienia?

2016.03.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-45/16/MO
     ∟Czy należy dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów z tytułu rat leasingowych, jak wynika z art. 15b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i wyksięgować netto całą wartość z faktury otrzymanej od leasingodawcy, a zaksięgować wartość opłaconych rat leasingowych wraz z opłatą wstępną do końca każdego miesiąca, czy też korekty kosztów uzyskania przychodów należy dokonać tylko w razie nieopłacenia raty leasingu w terminie wynikającym z harmonogramu opłat leasingowych?

2016.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1283/15-4/KS1
     ∟Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ww. urządzenie można jednorazowo amortyzować w miesiącu przekazania do użytkowania?

2016.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1176/15-4/MM
     ∟1. Czy Wnioskodawca może dokonać jednorazowej amortyzacji w 2015 r., jako mały przedsiębiorca (podatnik)? 2. Czy w latach następnych (o ile nie zmieni się stan prawny i sytuacja Wnioskodawcy) Wnioskodawca może dokonywać jednorazowej amortyzacji przy spełnieniu wymogów dotyczących małych podatników?

2016.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-1136/15/MW
     ∟Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ww. urządzenie można w miesiącu przekazania do użytkowania (wrzesień 2015 r.) jednorazowo amortyzować? Jeżeli nie, to jaką stawką amortyzować ten środek trwały?

2015.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-486/15-6/ASZ
     ∟stawka amortyzacji dla sieci telekomunikacyjnej do szerokopasmowego internetu oraz jednorazowy odpis amortyzacyjny.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj