Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: Anglia

 

Anglia 52 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.359.2019.2.JK2
     ∟opodatkowanie diety otrzymanej w ramach stażu odbytego w Belgii

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.334.2019.1.AK
     ∟Dotyczy obowiązków Spółki jako płatnika związanych z uczestnictwem pracowników Wnioskodawcy w programie motywacyjnym organizowanym przez zagraniczną spółkę matkę.

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.207.2019.1.IF
     ∟skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości położonej w Wielkiej Brytanii

2019.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.94.2019.1.JK2
     ∟Skutki podatkowe osiągania dochodów z tytułu pracy najemnej na pokładzie statku eksploatowanego w transporcie międzynarodowym z faktycznym zarządem w Wielkiej Brytanii, ulga abolicyjna, Konwencja MLI.

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.482.2018.2.ENB
     ∟Opodatkowanie zwrotu kosztów wypłacanego przez pracodawcę z Wielkiej Brytanii.

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.39.2018.2.WM
     ∟1. Czy przychody z najmu nieruchomości położonej w Anglii będą podlegały opodatkowaniu w Polsce ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych? 2. Czy przychody z najmu nieruchomości położonej w Anglii będą podlegały opodatkowaniu w Polsce na zasadach ogólnych? 3. Czy Wnioskodawczyni z tytułu najmu nieruchomości w Anglii będzie zobowiązana do sporządzenia i przesłania do właściwego urzędu skarbowego jakiegokolwiek zeznania lub deklaracji.

2018.03.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.1.2018.1.JK2
     ∟W zakresie skutków podatkowych zwrotu składek zdrowotnych pobranych od świadczeń emerytalnych wypłacanych z Polski.

2017.06.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.158.2017.1.JK2
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w opisanym stanie faktycznym i po planowanej przeprowadzce żony Wnioskodawcy i jednej córki Wnioskodawcy do Polski, Wnioskodawca powinien zostać uznany za osobę nieposiadającą miejsca zamieszkania w Polsce w rozumieniu art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), a co za tym idzie powinien podlegać w Polsce jedynie ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie w opisanym stanie faktycznym sprzedaż w 2017 roku nieruchomości należącej do Wnioskodawcy położonej w Wielkiej Brytanii i nabytej przez Wnioskodawcę w 2008 roku nie stanowi po stronie Wnioskodawcy źródła przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn.zm.)?

2017.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.42.2017.1.JK3
     ∟w zakresie skutków podatkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Anglii

2017.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.23.2017.1.JK2
     ∟w zakresie skutków podatkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Anglii

2016.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-308/16-4/JK2
     ∟1) Czy Wnioskodawczyni powinna odprowadzić podatek z tytułu wypłaconej płatności żałobnej i zasiłku owdowiałego rodzica? 2) Jeśli tak, to od jakiej kwoty powinien być naliczany podatek? Czy od kwoty która została przyznana, czy od kwoty wpływającej na konto? 3) W jaki sposób powinien być rozliczany ewentualny podatek?

2015.07.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/4510-411/15/BG
     ∟w zakresie obowiązku potrącenia przez Wnioskodawcę zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych angielskim artystom (osobom prawnym) honorariów i zwrotu kosztów pobytu: - bezpośrednio artystom z tytułu występu artystycznego, - innym podmiotom reprezentującym artystę (agentom – działającym zarówno we własnym imieniu, jak i w imieniu artysty oraz działających na jego rzecz) z tytułu występu artystycznego

2014.06.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-270/14-4/KSM
     ∟Rozliczenie dochodów uzyskanych z pracy jako kierowca wykonywanej za granicą (Niemcy, Belgia, Holandia, Francja, Anglia).

2013.07.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-463/13/RS
     ∟Opodatkowanie dochodów z pracy wykonywanej w Anglii.

2013.05.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-177/13-2/MP
     ∟Wnioskodawczyni od momentu wyjazdu z Polski (o ile zmianie nie ulegnie stan faktyczny i prawny) podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, iż w Polsce podlegają opodatkowaniu wyłącznie dochody z pracy wykonywanej na jej terytorium, na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, oraz dochody z innych źródeł przychodów położonych w kraju, z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

2012.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1104/11/BK
     ∟w zakresie skutków podatkowych świadczenia usług medycznych na terytorium Wielkiej Brytanii przez osobę fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na terytorium Polski.

2011.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-754/10-10/MP
     ∟Należy uznać, iż w okresie od 16.05.2006 r. do 31.12.2006 r. Wnioskodawczyni posiadała miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Wielkiej Brytanii, co oznacza, że podlegała w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. podlegała opodatkowaniu jedynie od dochodów osiąganych na terytorium RP zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.Natomiast dochody uzyskane przez Wnioskodawczynię we wskazanym okresie z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Wielkiej Brytanii winny zostać rozliczone w miejscu ich uzyskania, tj. w Wielkiej Brytanii.

2010.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-150/10/AŻ
     ∟Skutki podatkowe nabycia spadku z Wielkiej Brytanii

2010.06.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-328/10/ESZ
     ∟opodatkowanie dochodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w Wielkiej Brytanii

2010.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1005/09-6/WM
     ∟Czy emerytura pobierana z Wielkiej Brytanii jest opodatkowana w Polsce?

2010.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1005/09-5/WM
     ∟Czy emerytura pobierana z Wielkiej Brytanii jest opodatkowana w Polsce?

2009.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-376/09/AD
     ∟Czy za 2008 r. Wnioskodawca powinien złożyć zeznanie roczne uwzględniając w nim dochody osiągnięte w Wielkiej Brytanii?

2009.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-150/09-4/AJ
     ∟Czy w przedstawionej sytuacji Wnioskodawca podlega abolicji podatkowej i czy miał obowiązek poinformować urząd skarbowy o dochodach, jeżeli Jego „ośrodek interesów życiowych” był w Anglii?

2009.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-32/09-2/JK
     ∟Czy Wnioskodawczyni posiada ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce?

2009.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-129/08-5/MO
     ∟Czy Wnioskodawca powinien zapłacić podatek od dochód z giełdy za 2006 i 2007 r. w Polsce, czy w Wielkiej Brytanii, będąc od 11 maja 2005 r. rezydentem brytyjskim, uwzględniając to, że Urząd Skarbowy w Wielkiej Brytanii stoi na stanowisku, że musi zapłacić w Wielkiej Brytanii?

2009.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-174/08-3/JS
     ∟Czy w latach 2005 – 2007 Wnioskodawczyni podlegała ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce?

2009.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-117/09-2/AK
     ∟W świetle zacytowanych wyżej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wnioskodawczyni świadczy usługi najmu, które to usługi podlegają regułom ustawy o podatku od towarów i usług, co czyni ją z mocy ustawy podatnikiem od towarów i usług. Wobec powyższego warunek zawarty w art. 4 ust. 1 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym znajduje zastosowanie w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, a zatem wnioskodawczyni nie może ubiegać się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup niektórych materiałów budowlanych.

2009.01.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-66/08-4/SP
     ∟Ustalenie miejsca zamieszkania dla celów podatkowych od września 2004 r. i w latach następnych, ustalenia obowiązku podatkowego w Polsce w okresie od września 2004 i w latach następnych, rozliczenia dochodów w zeznaniach podatkowych w Polsce za ten okres oraz zastosowania rozstrzygnięcia kwestii skutków podatkowych stanu faktycznego będącego przedmiotem niniejszej interpretacji.

2009.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-113/08-2/SP
     ∟Obowiązek złożenia wniosków PIT-AZ, AZ-O i zeznań podatkowych za lata 2004-2007 w Polsce w związku z wejściem w życie ustawy o abolicji.

2009.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-177/08-2/JS
     ∟Wnioskodawca prosi o pisemne potwierdzenie, iż za lata 2006-2007 nie miał obowiązku rozliczania się z polskim urzędem skarbowym, gdyż w tym czasie Jego miejsce zamieszkania i centrum interesów życiowych znajdowało się w Anglii.

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj