Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: atest

 

atest 39 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2014.09.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-564/14/BM
     ∟w zakresie opodatkowania dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT wraz z usługą wydania atestu, cięcia, palenia i transportu oraz w zakresie ustalenia czy w przypadku dostawy jednym środkiem transportu towarów opodatkowanych stawką podstawową jak i towarów wymienionych w załączniku nr 11 ustawy o VAT Wnioskodawca powinien obciążyć kontrahenta kosztami transportu tych towarów proporcjonalnie do ich masy.

2014.06.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-298/14/MS
     ∟- stwierdzenie czy w przypadku gdy klient nabywa od Wnioskodawcy stal wraz z usługą cięcia lub palenia, transportem oraz atestem, należy uznać, że czynności Wnioskodawcy stanowią jedno kompleksowe świadczenie - dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy VAT, - stwierdzenie czy w przypadku gdy jedna dostawa będzie obejmować towary opodatkowane na zasadach ogólnych i towary wymienione w załączniku 11, wartość usługi transportu powinna być przyporządkowana do poszczególnych towarów proporcjonalnie do ich wartości i zwiększać odpowiednio podstawę opodatkowania z tytułu dostawy danego towaru, - sposób wystawiania faktur.

2014.05.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-91/14/AW
     ∟1. Możliwość umieszczania na jednej fakturze dostawy towarów opodatkowanych stawką 23% oraz towarów w ramach „odwrotnego obciążenia”. 2. Możliwość umieszczenia na tejże fakturze dodatkowych kosztów jakimi dostawca obciąża nabywcę (np. koszty cięcia towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy, koszty transportu, koszty wydania atestu).

2012.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-539/11/MT
     ∟W przedstawionym stanie faktycznym wiarygodnie określone wydatki poniesione przez Wnioskodawcę - w tym koszty badań przeprowadzonych pod kątem spełniania przez prototypy produktów warunków bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach - spełniają przesłanki uznania ich za wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji, o której mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2012.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-225/11/JK
     ∟Sprzedawca oleju opałowego przeznaczonego do celów opałowych, stosuje preferencyjną stawkę podatku właściwą dla paliw opałowych w przypadku, gdy wypełnia warunki określone art. 89 ust. 5-15 ustawy. Brak atestu, o którym mowa w § 35 wymienionego rozporządzenia, w obrocie tymi wyrobami poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy nie stanowi przeszkody w stosowaniu preferencyjnej stawki akcyzy.

2011.05.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-512/11-2/BA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku na wyroby mieszczące się w PKWiU 32.99.59.0.

2011.03.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-8/11/AK
     ∟Importowanym z Chin i będącym przedmiotem dostawy lalkom typu „barbie” i „bobas” - niezależnie od tego, czy są w zestawie elementem dominującym, czy nie – nie sposób przypisać przymiotu wyrobu sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego. Wobec tego ich sprzedaż na terytorium kraju nie uprawnia do zastosowania obniżonej, 8% stawki podatku na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy.

2010.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-593/10-2/MC
     ∟CIT - w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na badania i certyfikaty oraz sposobu ich rozliczenia.

2010.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-798/10/EŁ
     ∟Stawka podatku obowiązująca przy sprzedaży lokali w budynku pensjonatu, stanowiących samodzielne lokale o charakterze mieszkalnym.

2010.03.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1547/09-2/HW
     ∟Czy w przypadku przedmiotowych wyrobów posiadających atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej, których dostawy dokonuje Wnioskodawczyni, będzie mogła zastosować 7% stawkę podatku VAT w stosunku do dostaw przedmiotowych wyrobów, które nastąpiły przed nadaniem tym wyrobom atestu Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej?

2009.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1068/09-5/MR
     ∟Czy przy sprzedaży opisanych kart, możliwe jest zastosowanie 7% stawki podatku VAT?

2009.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1141/08-2/AK
     ∟Czy Wnioskodawca do wytworzonych przez siebie wyrobów ceramicznych (garncarskich) z ceramiki zwykłej posiadających atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej, które zostały zakwalifikowane do grupy określonej w przepisach jako /”wyroby garncarskie użytkowo-dekoracyjne”/ i ujęte w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług do następujących grup: 26.21.12-10.00; 26.21.13-50.00; 26.21.12-10.21; 26.21.12-10.22; 26.21.12-10.23; 26.21.12-10.91; 26.21.13-50.11 może stosować obniżona stawkę VAT 7% stosownie do treści art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz poz. 111 zał. Nr 3 do ustawy?

2009.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1091/08-5/MR
     ∟Czy Wnioskodawca, do wytwarzanych przez siebie konkretnych wyrobów ceramicznych (garncarskich) z ceramiki zwykłej, po uzyskaniu dla tych wyrobów atestu Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej, może stosować obniżoną stawkę VAT (7%), stosownie do treści 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.) oraz poz. 111 załącznika nr 3 do ustawy?

2008.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-734/08-4/JK
     ∟Stawka podatku dot. wyrobów PKWiU 26.21.12-10.21, 26.21.12-10.22, 26.21.12-10.23, 26.21.12-10.29, 26.21.12-10.91, 26.21.13-50.11, 36.30.1 oraz 36.63.71-30.29

2008.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-135/08-2/BP
     ∟Stawka podatku dla wyrobów sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego posiadających atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej

2008.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-188/07-2/HS
     ∟1. Czy wydatki poniesione na: - opracowanie nowej technologii produkcji X, - przeprowadzenie badań w Centrum dopuszczających wyrób X do stosowania w zakładach górniczych, powinny być, zgodnie z art. 16 b ust. 2 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych i amortyzowane przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy?2. Czy wydatki poniesione na uzyskanie certyfikatów powinny być, zgodnie z art. 15 ust. 4d, art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, potraktowane jako koszt pośredni i z uwagi na to, że dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy powinny stanowić koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą?

2006.06.20 - Urząd Celny w Szczecinie - 421000-SN-ZH-9110-23/06/IK-2
     ∟Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy w przypadku zakupu w kraju z zapłaconą akcyzą lub importu przez podatnika oleju napędowego i opałowego zabarwionego substancją Solvent Red 164 lub Solvent Red 19 i oznaczonych znacznikiem Solvent Yellow 124 w związku z ich odsprzedażą w celu wykorzystania do celów opałowych nie znajduje zastosowania procedura zawieszenia poboru akcyzy, wobec czego wyroby te nie podlegają rygorom szczególnego nadzoru podatkowego. Czy w związku z powyższym prawidłowy jest pogląd ,iż przy wysyłce w/w wyrobów podatnik nie jest zobowiązany do wystawienia dokumentu przewozu oraz atestu, o którym mowa w § 31 rozporządzenia w sprawie wykonywania sz...

2005.12.21 - Urząd Celny w Szczecinie - 421000-SN-ZH-9110-109/05/IK
     ∟"Czy w obecnie obowiązującym stanie prawnym zasadne jest twierdzenie, iż wobec braku stosowania procedury zawieszenia akcyzy przy imporcie olejów napędowych i opałowych do celów żeglugi( zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie ),wyroby te nie podlegają rygorom szczególnego nadzoru podatkowego?"."Czy prawidłowy jest pogląd ,iż przy wysyłce zaimportowanych olejów napędowych i opałowych do celów żeglugi (zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie ) podatnik nie jest zobowiązany do wystawienia dokumentu przewozu oraz atestu ,o którym mowa w § 31 rozporządzenia w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego?.""Czy zasadne jest twierd...

2005.12.05 - Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku - DV/443-108/05
     ∟Podatnik prowadzi galerię jedwabiu. W galerii sprzedaje odzież unikatową, nabywaną na podstawie rachunków do umowy o dzieło od artystów zrzeszonych w spółdzielni. Honorarium artystom przekazywane jest po sprzedaży odzieży w galerii.Podatnik uważa, że sprzedaż tych dzieł zwolniona jest z podatku VAT, gdyż „Usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców...” - PKWiU ex 92 zwolnione są od podatku VAT. Ponadto przy nabyciu tych dzieł nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego (nabycie zwolnione z VAT).

2005.09.15 - Izba Celna w Szczecinie - 420000-WPA-9143-11/05/ES
     ∟Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy kwit bunkrowy może być jednocześnie atestem w rozumieniu § 31 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego - (Dz. U. Nr 65, poz. 598 ze zmianami)?

2005.07.14 - Urząd Celny w Szczecinie - 421000-SN-ZH-9110-62/05/IK
     ∟Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy kwit bunkrowy może być jednocześnie atestem w rozumieniu § 31 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego - (Dz. U. Nr 65, poz. 598 ze zmianami)?

2004.11.09 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Krakowie - PP/443-102/04
     ∟Jak należy stosować stawkę w podatku od towarów i usług na sprzedawane wyroby z wikliny?

2004.09.23 - Urząd Skarbowy w Nowym Tomyślu - ZP/443-045/04
     ∟Podatnik zwraca się z zapytaniem dotyczącym stosowania stawki podatku VAT na sprzedaż wyrobów rozgrzewających, kołder, poduszek, podkładów i materacy do ćwiczeń. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535), opodatkowaniu tym podatkiem podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydany...

2004.07.02 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Krakowie - PP/443-55/04
     ∟Jaką należy zastosować stawkę w podatku od towarów i usług po 31.05.2004 r. na sprzedawane wyroby z wikliny ?.

2004.07.01 - Urząd Skarbowy w Zakopanem - PP 443-16/04
     ∟Jaka stawka podatku na artykuły zakupione od artystów plastyków i na towary posiadające atest Krajowej Komisji Artystycznej? Stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.)

2004.06.28 - Urząd Skarbowy w Żywcu - pp443/21/04/IS
     ∟Jaka stawka podatku obowiązuje na wyroby z wikliny? Wyroby z wikliny nie korowanej, z której są wyplatane, o symbolu PKWiU 20.52.15-70.60 - są zaklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług do klasy „Wyroby z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania” pod symbolem 20.52.; kategorii „Wyroby z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i plecionkarskie” pod symbolem 20.52.1; pozycji „Wyroby plecionkarsko-koszykarskie z rogożyny, wikliny i trzciny egzotycznej” pod symbolem 20.52.15-70.60.

2004.06.21 - Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów - US38/443/60/2004/MZ
     ∟Czy od dnia 1 maja 2004r. można stosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7% na wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego w odniesieniu do wyrobów zakupionych przed 1 maja 2004r.?

2004.06.14 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy - PD3.3-443-64/04
     ∟Jaką stawką VAT winny być opodatkowane wyroby posiadające symbol PKWiU 26.21.12-10.23 i atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej Fundacji “Cepelia”– Polska Sztuka i Rękodzieło w Gdyni, przy czym okres ważności atestu dla tych wyrobów określono do dnia 31 maja 2004r.

2004.05.04 - Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Górna - III-1/443/5/2004/ED
     ∟Jaką należy stosować stawkę podatkową w podatku od towarów i usług od dnia 01.05.2004r. w odniesieniu do sprzedawanych wyrobów, które posiadają ważny do dnia 31.05.2004r. atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej ? Podatnik złożył oświadczenie, iż w sprawie będącej przedmiotem zapytania nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, ani też postępowanie przed sądem administracyjnym. Przedstawiając stan faktyczny oraz własne stanowisko w sprawie wskazano, iż przy sprzedaży swych wyrobów do których nie podano symbolu PKWiU, a które posiadają ważny do 31.05.2004r. atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej Podatnik stosował...

2004.04.30 - Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej - PP3/443-15/38748/2004/JM
     ∟Jaka stawka podatku VAT obowiązuje na produkcję wyrobów rehabilitacyjno-leczniczych, w transakcjach pomiędzy podmiotami, w przypadku zlecenia wykonania tych wyrobów podwykonawcom?Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podstawową stawką podatku VAT jest stawka 22%, zastrzeżeniem ust. 1a, 2 i 3.Ustawa o podatku VAT różnicuje stawki podatku VAT w zależności od rodzaju usług, które są świadczone oraz towarów, które są produkowane.Decydujące znaczenie w zakresie prawidłowego wskazania stawki podatku VAT na określoną usługę ma klasyfikacja dokonana w oparci...

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj