Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: Trybunał Konstytucyjny

 

Trybunał Konstytucyjny 17 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2010.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-988/10-5/AI
     ∟Czy w przypadku przyszłych rozliczeń Spółka będzie uprawniona do obniżenia obrotu oraz kwoty podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej w rozliczeniu za okres w którym wystawiona została taka faktura, niezależnie od tego, czy w ustawowo określonym terminie do złożenia deklaracji VAT-7 za dany okres rozliczeniowy uzyska ona potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta (nabywcę towarów)?

2010.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-988/10-4/AI
     ∟Czy w przypadku obecnych (już zaistniałych) rozliczeń, wynikających z faktur korygujących wystawionych po dniu 1 grudnia 2008 r. Spółka będzie uprawniona do skorygowania tych rozliczeń i obniżenia obrotu oraz kwoty podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej w rozliczeniu za okres, w którym wystawiona została taka faktura, jeżeli w ustawowo określonym terminie do złożenia deklaracji VAT-7 za dany okres rozliczeniowy nie uzyskała ona potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta (nabywcę towarów)?

2010.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-988/10-3/AI
     ∟Czy w przypadku rozliczeń, wynikających z faktur korygujących wystawionych przed dniem 1 grudnia 2008 r., Spółka będzie uprawniona do skorygowania tych rozliczeń i obniżenia obrotu oraz kwoty podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej w rozliczeniu za okres, w którym wystawiona została taka faktura, jeżeli w ustawowo określonym terminie do złożenia deklaracji VAT-7 za dany okres rozliczeniowy nie uzyskała ona potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta (nabywcę towarów)?

2009.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-2070/08-2/IG
     ∟Czy pomimo braku potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez nabywcę Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktur korygujących?

2008.10.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-1070/08-4/JK
     ∟1 Czy pracodawca powinien przesłać Wnioskodawcy PIT-11 i odszkodowanie wpisać do rubryki „źródła przychodów w pozycji 12 „inne źródła”2. Czy otrzymane odszkodowanie w świetle obowiązujących przepisów jest wolne od podatku?3.Jakie czynności powinien wykonać pracodawca a jakie podatnik?4.Czy należy złożyć korektę zeznania PIT-37 i występować o zwrot podatku?

2008.10.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-740/08/AD
     ∟Opodatkowanie odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę.

2008.09.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-579/08-8/AI
     ∟Od którego dnia, tj. 18 grudnia 2007 r. czy od 01 stycznia 2009 r. firma nie jest zobowiązana posiadać potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę? Czy ww. przepis będzie dotyczył tylko faktur korygujących wystawionych po dacie obowiązywania przepisu?

2008.08.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-687/08-6/MG
     ∟Czy w powyższym stanie faktycznym wypłacone na podstawie ugody sądowej odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy należy traktować jako odszkodowanie korzystające ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?

2008.07.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-699/08-4/MK
     ∟Czy wypłacone na podstawie ugody sądowej przez byłego pracodawcę odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego i niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę i naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?

2008.06.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-467/08-4/JK
     ∟Czy wypłacone Wnioskodawcy odszkodowanie nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2008.03.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-582/07-6/JK
     ∟odszkodowanie wypłacone pracownikowi na podstawie ugody sądowej

2008.02.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB2/415-465/07/HK
     ∟Czy odszkodowanie uzyskane w 2002r. od pracodawcy za pracę w niedziele, święta, dni dodatkowo wolne od pracy oraz w porze nocnej,w drodze ugody sądowej jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

2008.02.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-386/07-2/JK
     ∟Odszkodowanie wypłacone pracownikowi przez Wnioskodawcę na podstawie ugody sądowej mieści się w uregulowaniu przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże w związku z tym, iż wyłączenie od zwolnienia podatkowego w stosunku do odszkodowań o których mowa w pkt 3 lit. g) powyższego przepisu zostało uznane za niezgodne z Konstytucją, to w świetle powyższego przedmiotowe odszkodowanie korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a więc jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych

2008.02.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-389/07-2/PW
     ∟Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych odszkodowania otrzymanego na mocy ugody sądowej.

2008.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-241/07-3/AM
     ∟Świadczenie w wysokości 50.000,00 zł wypłacone na podstawie prawa cywilnego ma charakter odszkodowawczy. Nie pozostawia wątpliwości również fakt, iż kc jest aktem prawnym o randze ustawowej, zgodnie więc z wykładnią art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odszkodowanie to korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym

2007.11.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-87/07-4/AJ
     ∟Czy od wypłaconego pracownikowi odszkodowania – w formie ugody zawartej na drodze sądowej należy naliczyć i odprowadzić od kwoty brutto podatek dochodowy od osób fizycznych?

2007.06.14 - Urząd Skarbowy w Lesznie - PD-Ib-415-15/07
     ∟Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę, wypłacone w wyniku ugody sądowej?

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj