Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zwrot zaliczek

 

zwrot zaliczek 70 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.82.2018.9.AW
     ∟Moment ujęcia faktur korygujących przy odwrotnym obciążeniu.

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.246.2018.1.MC
     ∟przychód ze zwrotu zaliczek zwróconych członkom wspólnoty mieszkaniowej

2017.11.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.673.2017.1.AW
     ∟Brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w związku ze zwrotem zaliczki.

2016.08.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-486/16-2/JL
     ∟Na skutek zawarcia Porozumienia nie została zrealizowana Umowa pomiędzy Sprzedającym a Korzystającym. Wystąpiła więc sytuacja, w której nie doszło do sprzedaży. Natomiast na skutek postanowienia zawartego w Porozumieniu przewidującego, że prawa wynikające z wpłacenia zaliczek zostały przekazane Finansującemu, miała miejsce sytuacja równoważna w skutkach prawnych ze zwrotem zaliczek.

2016.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-770/15/EN
     ∟w zakresie skutków podatkowych zwrotu pobranych przez wspólników zaliczek na poczet udziału w zysku spółki komandytowej

2016.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-766/15/EN
     ∟w zakresie skutków podatkowych zwrotu pobranych przez wspólników zaliczek na poczet udziału w zysku spółki komandytowej

2016.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-1234/15-5/JL
     ∟Wystawione przez Spółkę faktury korygujące prawidłowo dokumentują zwrot zaliczek kontrahentowi niemieckiemu, a Spółka jest uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dokonanego zwrotu zaliczek kontrahentowi niemieckiemu.

2016.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-1031/15-4/KR
     ∟Uznanie zwrotu części wkładu wspólnika za czynności opodatkowane.

2014.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-907/14-4/MS1
     ∟Czy w wypadku zwrotu części zaliczki wpłaconej przez Wnioskodawcę do wspólnoty a zwróconej na rachunek Wnioskodawcy jako nadwyżka nad kosztami faktycznie poniesionymi przez wspólnotę jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych, czy Wnioskodawca powinien od tej kwoty zapłacić podatek dochodowy?

2014.10.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-517/14-4/JSz
     ∟Okres, w którym należy ująć zwrot zaliczki w deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE.

2014.03.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-13/14-3/EC
     ∟Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę zaliczki na poczet udziału w zysku Spółki będzie skutkowało obowiązkiem uwzględnienia tej zaliczki w kalkulacji dochodu Wnioskodawcy za okres, w którym wskazana zaliczka została otrzymana? (pyt. 2)

2014.03.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-12/14-4/EC
     ∟Czy kwoty zwracane do Spółki tytułem częściowego lub całkowitego zwrotu pobranej zaliczki lub zaliczek na poczet udziału w zysku Spółki przez niego i innych Wspólników będą dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo? (pyt. 3)Czy w przypadku, w którym wypłacone zaliczki na poczet udziału w zysku Spółki przekroczą część zysku przypadającego Wnioskodawcy zgodnie z Ostateczną proporcją, zaś Wnioskodawca nie rozliczy ze Spółką otrzymanych w ciągu roku obrotowego (podatkowego) zaliczek, Wnioskodawca osiągnie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w wysokości odsetek, jakie musiałby zapłacić za korzystanie z kapitału w tej wysokości (różnicy pomiędzy pobran...

2014.03.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-12/14-3/EC
     ∟Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę zaliczki na poczet udziału w zysku Spółki będzie skutkowało obowiązkiem uwzględnienia tej zaliczki w kalkulacji dochodu Wnioskodawcy za okres, w którym wskazana zaliczka została otrzymana? (pyt. 2)

2014.03.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-11/14-4/EC
     ∟Czy kwoty zwracane do Spółki tytułem częściowego lub całkowitego zwrotu pobranej zaliczki lub zaliczek na poczet udziału w zysku Spółki przez niego i innych Wspólników będą dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo? (pyt. 3)Czy w przypadku, w którym wypłacone zaliczki na poczet udziału w zysku Spółki przekroczą część zysku przypadającego Wnioskodawcy zgodnie z Ostateczną proporcją, zaś Wnioskodawca nie rozliczy ze Spółką otrzymanych w ciągu roku obrotowego (podatkowego) zaliczek, Wnioskodawca osiągnie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w wysokości odsetek, jakie musiałby zapłacić za korzystanie z kapitału w tej wysokości (różnicy pomiędzy pobran...

2014.03.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-11/14-3/EC
     ∟Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę zaliczki na poczet udziału w zysku Spółki będzie skutkowało obowiązkiem uwzględnienia tej zaliczki w kalkulacji dochodu Wnioskodawcy za okres, w którym wskazana zaliczka została otrzymana? (pyt. 2)

2014.03.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-10/14-3/EC
     ∟Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę zaliczki na poczet udziału w zysku Spółki będzie skutkowało obowiązkiem uwzględnienia tej zaliczki w kalkulacji dochodu Wnioskodawcy za okres, w którym wskazana zaliczka została otrzymana? (pyt. 2)

2013.03.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1550/12/DM
     ∟Czy Spółka prawidłowo dokonała korekty podatku naliczonego za miesiąc, w którym otrzymała zwrot zaliczki?

2013.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-985/13/BW
     ∟1. Czy przewidziany w art. 70 par. 1 Ordynacji podatkowej 5-letni termin przedawnienia zobowiązania podatkowego, liczonego od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku ma zastosowanie do możliwości wystawienia faktury korygującej do faktury pierwotnej, czy też możliwa jest korekta w roku 2013 faktur VAT wystawionych na przełomie lat 2005 i 2006?2. Czy w przypadku częściowego uregulowania w wyniku planu podziału funduszów masy upadłości należności wynikającej z wystawionej faktury VAT możliwe jest dokonanie korekty faktury w całości czy jedynie w stosunku do wypłaconej części?3. Czy w przypadku zawarcia z wierzycielami układu likwidacyj...

2013.01.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-970/12-2/AWa
     ∟Czy w oparciu o art. 86 ust. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w przypadku, gdy Spółka otrzymała korektę faktury, o której mowa w art. 29 ust. 4a spoczywa na niej obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę korektę faktury otrzymała, nawet jeśli nie posiada już statusu czynnego podatnika VAT?

2012.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-871/12/RSz
     ∟czy odstąpienie od wykonania umów przedwstępnych i nie wykonanie świadczenia będącego przedmiotem umów przedwstępnych daje podstawę do wystawienia faktur korygujących do faktur zaliczkowych oraz korekty podatku należnego zgodnie z art. 29 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług

2012.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-908/12-2/MP
     ∟Obowiązek podatkowy z tytułu wpłaty zadatku powstał z chwilą jego otrzymania zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy, Wnioskodawca zobowiązany był do wystawienia faktury nie później niż 7 dnia od dnia, w którym otrzymał daną kwotę zaliczki od kontrahenta i zapłaty podatku należnego. Z uwagi na fakt, że zwrot zadatku w podwójnej wysokości nie stanowi czynności opodatkowanej, Spółka nie będzie zobowiązana do zapłaty kwoty zadatku z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, 5. Wnioskodawca ma prawo do korekty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc w którym otrzyma potwierdzenie odbioru faktury korygującej.

2012.10.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-685/12/AW
     ∟Termin wstawienia faktury korygującej i termin obniżenia podatku należnego w przypadku zwrotu zaliczki wobec odstąpienia stron od umowy.

2012.06.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-299/12-2/HW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie danych jakie winna zawierać faktura korygująca wystawiana w przypadku udzielenia rabatu, otrzymania zwrotu towarów lub dokonania zwrotu zaliczki (zadatku).

2012.06.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-300/12-2/NS
     ∟Dane jakie winna zawierać faktura korygująca wystawiana w przypadku udzielenia rabatu, otrzymania zwrotu towarów lub dokonania zwrotu zaliczki (zadatku).

2011.10.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-316h/11/MT
     ∟Czy środki pieniężne zwrócone Spółce przez pracownika w związku z rozliczeniem kosztów podróży służbowej podlegają wycenie (przeliczeniu na złote) dla potrzeb ustalania różnic kursowych, o których mowa w art. 15a ust. 2 pkt 1-3 lub art. 15a ust. 3 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2011.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-936/11-2/AW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawienia faktury korygującej i jej rozliczenia.

2011.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-658/11/IK
     ∟Czy wobec zatrzymania przez Wnioskodawcę, kwoty pierwotnie kwalifikowanej jako zaliczka, w związku z nienabyciem przez Inwestora Gruntu wraz z Obiektem w ustalonym terminie, Wnioskodawca ma prawo do potraktowania tej kwoty jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT (umownego odszkodowania) i w konsekwencji do skorygowania kwoty podatku VAT należnego wykazanego z chwilą otrzymania zaliczki? W którym momencie - wobec zatrzymania przez Wnioskodawcę ww. kwoty (jako umownego odszkodowania związanego z nienabyciem przez Inwestora Gruntu wraz z Obiektem w ustalonym terminie) - Wnioskodawca nabywa prawo do wystawienia faktury korygującej VAT dotyczącej faktury VAT wystawionej uprzednio w związku z otrzymaniem zaliczki? Za jaki okres rozliczeniowy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorygowania kwoty podatku VAT należnego wykazanego z chwilą otrzymania zaliczki?

2011.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-278/11-5/MP
     ∟Zgodnie z § 13 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. zwrot zaliczki Wnioskodawca winien udokumentować fakturą korygującą o której mowa w § 13 ust. 2 tego rozporządzenia.

2011.03.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1338/10-4/NS
     ∟Obowiązek wystawienia faktury korygującej do faktury zaliczkowej i jej rozliczenia.

2011.03.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1334/10-5/AW
     ∟Obowiązek wystawienia faktury VAT tytułem przyszłego nabycia lokalu i jej rozliczenia oraz odpłatnej umowy cesji.

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj