Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zryczałtowany zwrot podatku

 

zryczałtowany zwrot podatku 201 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.555.2019.1.DM
     ∟Prawo do zwiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty dla rolnika ryczałtowego, mimo przekroczenia terminu płatności określonego w art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT.

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.466.2019.1.DM
     ∟Praw do odliczenia pełnej wysokości podatku naliczonego zawartego w fakturze VAT-RR.

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.169.2019.2.MWJ
     ∟Możliwość uzyskania przez Wnioskodawcę statusu podatnika VAT czynnego w zakresie pozarolniczej działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności rolniczej żony Wnioskodawcy, Możliwość wystawiania przez Wnioskodawcę faktur VAT-RR dokumentujących nabycie produktów rolnych pochodzących z gospodarstwa rolnego żony, Prawo do dokonania odliczenia podatku VAT z wystawionych faktur VAT-RR

2019.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.142.2019.1.MWJ
     ∟Prawo do podwyższenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty dla rolnika ryczałtowego.

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.42.2019.2.JG
     ∟Prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku dokonany na rzecz rolnika ryczałtowego, który otrzymał płatność od banku w ramach umowy, oraz prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wykazany na fakturze VAT RR w sytuacji wpisania w tytule przelewu jedynie numeru faktury VAT RR, bez podania daty faktury VAT RR.

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.41.2019.2.KP
     ∟prawa do podwyższenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty pomimo przekroczenia terminu wynikającego z umowy z rolnikiem ryczałtowym oraz prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wykazanego na fakturze VAT-RR w sytuacji wpisania w tytule przelewu jedynie numeru faktury VAT-RR bez podania daty faktury VAT-RR

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.6.2019.2.AW
     ∟Udokumentowanie towarów poprzez wystawienie faktury VAT RR oraz prawo do odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku.

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.40.2019.1.MK
     ∟Prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku.

2019.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.79.2019.1.JG
     ∟prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.814.2018.1.AK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości potwierdzenia odbioru faktury VAT RR przez upoważnionego pracownika wystawcy faktury – jako faktury spełniającej wymóg określony w art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy o VAT; w zakresie prawa do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku wynikającego z faktur VAT RR, podpisanych i odebranych w imieniu rolnika przez osobę przez niego upoważnioną; w zakresie prawa do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku wynikającego z faktur VAT RR w sytuacji, zapłaty po uzgodnionym terminie oraz w zakresie prawa do podwyższenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty pomimo przekroczenia terminu wynikającego z faktury/umowy z rolnikiem ryczałtowym.

2018.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.567.2018.2.SM
     ∟Uznanie wnioskodawcy za rolnika ryczałtowego oraz stawka zryczałtowanego zwrotu podatku.

2018.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.675.2018.1.KM
     ∟Prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wynikający z faktur VAT RR w sytuacji, gdy zapłata nastąpiła po 14. dniu. Brak prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wynikający z faktur VAT RR w sytuacji wystawienia za rolników ryczałtowych faktur VAT RR i duplikatów faktur VAT RR oraz wysłania do nich drogą elektroniczną podpisanych podpisem kwalifikowanym tych faktur VAT RR, a także gdy płatność na podstawie zawiadomienia skierowanego do Spółki o podpisanej umowie cesji wierzytelności pomiędzy rolnikiem ryczałtowym a podmiotem trzecim dokonywana jest przez Spółkę na konto, którego właścicielem jest podmiot trzeci.

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.506.2018.2.UNR
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT-RR w całości

2018.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.322.2018.2.MK
     ∟prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku

2018.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.342.2017.2.AP
     ∟Dotyczy skutków podatkowych nabycia przestrzeni reklamowej na portalach internetowych od kontrahentów nie posiadających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.661.2017.1.UNR
     ∟Zryczałtowany zwrot podatku a składki członkowskie

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPP4/443-764/14-3/17-S/OS
     ∟Prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku

2017.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP1/443-885/14/17-S/DM
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo podwyższyć podatek naliczony o część zryczałtowanego zwrotu podatku w miesiącu dokonania zapłaty częściowo, tj. zapłaty w części gotówką lub na rachunek bankowy rolnika w terminie 14 dni lub w terminie umownym oraz w miesiącu zapłaty w części gotówką lub na rachunek bankowy rolnika po 14-dniowym terminie zapłaty lub po terminie umownym, czy też w miesiącu uregulowania całej należności na rzecz rolnika bez względu na formę zapłaty i jej termin?

2017.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.235.2017.1.BM
     ∟Zryczałtowany zwrot podatku a składki członkowskie.

2017.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.81.2017.1.AJ
     ∟W zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą Stałego Wynagrodzenia wypłacanego Przejmującemu Ryzyko z siedzibą w Estonii w ramach transakcji CDS w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2017.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP3.4512.60.2017.1.AL
     ∟W zakresie: - prawa do podwyższenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty pomimo przekroczenia terminu wynikającego z umowy z rolnikiem ryczałtowym, - prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wykazanego na fakturze VAT-RR w sytuacji wpisania w tytule przelewu jedynie numeru faktury VAT RR bez podania daty faktury VAT RR.

2017.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP3.4512.57.2017.1.AW
     ∟Przyznanie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT RR przy niedotrzymaniu wydłużonego terminu płatności uzgodnionego z rolnikiem ryczałtowym

2017.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP2/4441-26/14-5/17-S/AM
     ∟Omawiany przepis art. 116 ust. 6 ustawy o VAT należy rozumieć w ten sposób, że nie pozbawia on podatnika dokonującego spóźnionej zapłaty należności rolnikowi ryczałtowemu za nabyte produkty rolne lub usługi, obejmującej zryczałtowany zwrot podatku, prawa do odzyskania kwoty tego zwrotu. Odnosząc powołane przepisy prawa podatkowego oraz wytyczne płynące z orzecznictwa do rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca, który wskutek braku środków na koncie lub też nieposiadania rachunku bankowego przez rolnika ryczałtowego pomimo uregulowania płatności z „Faktur VAT RR” za nabyte produkty rolne po wyznaczonym terminie zapłaty, zachowa prawo do odzyskania kwoty obejmującej zryczałtowany zwrot podatku.

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB1.4511.1220.2016.1.EC
     ∟W zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi loteriami promocyjnymi.

2016.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2641-IBPB-1-2.4510.752.2016.2.JW
     ∟Czy przychód Wnioskodawcy z Dywidendy będzie zwolniony z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem CIT na podstawie art. 22 ust. 4 i nast. Ustawy CIT?

2016.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.955.2016.1.BG
     ∟czy Wnioskodawca jest obowiązany jako płatnik do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od należności dotyczącej dostawy towarów, która zawiera wynagrodzenie za zapewnienie transportu morskiego towarów przez kontrahenta zagranicznego

2016.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.954.2016.1.BG
     ∟czy Wnioskodawca będzie obowiązany jako płatnik do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od należności dotyczącej dostawy towarów, która zawiera wynagrodzenie za zapewnienie transportu lotniczego towarów przez kontrahenta zagranicznego

2016.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-685/16-2/EC
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia prowizyjnego pośrednikowi będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

2016.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-571/16-2/DG
     ∟W zakresie możliwości zakupu warzyw na podstawie faktury VAT RR od małżonka prowadzącego wspólne gospodarstwo rolne jako rolnik ryczałtowy.

2016.06.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1139/13/16-S/KM
     ∟W związku z powyższym, czy Wnioskodawca ma prawo podwyższyć podatek naliczony o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty, pomimo zapłaty należności po terminie 14 dni lub po terminie umówionym z rolnikiem ryczałtowym?

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj