Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zryczałtowany zwrot podatku

 

zryczałtowany zwrot podatku 201 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7

2005.11.14 - Urząd Skarbowy w Łukowie - PD-415/30/2005
     ∟Czy podatek od towarów i usług VAT naliczony z faktur VAT RR, niepodlegający odliczeniu od podatku VAT należnego z powodu przekroczenia terminu 14 dni do zapłaty należności wynikających z tych faktur, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. W dniu 26 października 2005r. zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w Pana indywidulanej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W złożonym wniosku prosi Pan o wyjaśnienie, czy podatek od towarów i usług VAT naliczony z faktur VAT RR, niepodlegający odlic...

2005.11.08 - Urząd Skarbowy w Poddębicach - USIII443/16/2005
     ∟Prawo do uzyskania przez rolnika ryczałtowego zryczałtowanego zwrotu podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży kiszonej kapusty o górków wytworzonych we własnym gospodarstwie rolnym.W dniu 05.09.2005r. wpłynął do

2005.10.06 - Opolski Urząd Skarbowy - PP/443-90-1-BS/05
     ∟Czy Spółka ma prawo do ziwększenia VAT naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku VAT wynikający z faktur VAT RR w przypadku potrącenia przez nabywcę produktów rolnych nalezności na ubezpieczenie?

2005.10.06 - Opolski Urząd Skarbowy - PP/443-89-1-BS/05
     ∟Czy Spółka ma prawo do zwiększenia VAT naliczony o zryczałtowany zwrot podatku wynikający z faktur VAT RR w przypadku wystąpienia kompensaty?

2005.09.23 - Opolski Urząd Skarbowy - PD-423-64/PW/05
     ∟Zapytanie w sprawie poboru zryczałtowanego podatku u źródła w odniesieniu do należności licencyjnej oraz odsetek.

2005.09.14 - Izba Skarbowa w Gdańsku - PI/005-55/05/Z/09
     ∟Czy przy zastosowaniu przez Podatnika formy rozliczenia zobowiązań wobec Producenta polegającej na kompensacie części kwoty należnej Producentowi od Podatnika z kwotą należną dla Spółki od tegoż Producenta, Podatnik będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu od rolników ryczałtowych, w przypadku, gdy inne warunki przewidziane w ustawie o VAT są spełnione? Decyzja Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku działając na podstawie:art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U nr 8, poz. 60 z 2005r.),po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego pismem z dnia 07 lipca 2005r. przez Podatnika na postanowi...

2005.09.12 - Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej - PP/443-66/05
     ∟Podatnik poinformował, że dokonuje sprzedaży produktów rolnych, które uprzednio nabywa od rolników posiadających status rolnika ryczałtowego. Podatnik na przyszłą transakcję z rolnikiem ryczałtowym zawiera umowę, w której określane są warunki i ostateczny termin płatności wynoszący do 120 dni od daty zakupu produktów rolnych. Rolnik ryczałtowy otrzymuje fakturę spełniającą wymogi art. 116 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Zapłaty należności za zakupione produkty rolne Podatnik dokonuje w ratach w formie bezgotówkowej. Zapłata niejednokrotnie następuje w ciągu 2-3 miesięcy. Zakupione produkty rolne sprzedawane są na eksport, co oznacza, że zrycz...

2005.08.10 - Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto - ZDC-415/42/LUG/05
     ∟Jak opodatkowane są przychody uzyskane ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa lokalu mieszkalnego nabytego w drodze darowizny? Z przytoczonego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że w styczniu 2001r. podatnik otrzymał w drodze umowy darowizny spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W chwili obecnej wspomniane prawo do lokalu jest przedmiotem umowy sprzedaży. Środki pieniężne uzyskane w ten sposób podatnik przeznaczy w całości na poprawę warunków mieszkaniowych poprzez zakup działki budowlanej i rozpoczęcie na tej nieruchomości „procesu inwestycyjnego”, którego przedmiotem zapewne będzie budynek mieszkalny. W związku z tym podatni...

2005.07.27 - Urząd Skarbowy w Bełchatowie - USIII/406-22/4067/BW/05
     ∟Czy podatek VAT z faktur dokumentujących zakupy rolnika ryczałtowego, refundowane przez ARiMR w ramach programu SAPARD, może stanowić koszt kwalifikowany oraz czy mam możliwość i od kogo odzyskania tego podatku ?

2005.07.26 - Urząd Skarbowy w Skierniewicach - EI/46/10/2005
     ∟W dniu 20.04.2004r. - na podstawie umowy zamiany sporządzonej w formie aktu notarialnego- podatnik nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W zamian przekazał działkę zabudowaną domem jednorodzinnym - ok. 10-letnim, przyjmując równocześnie dopłatę w formie gotówkowej. W dniu 04.05.2005r. dokonał sprzedaży w/w spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Pytanie podatnika: czy ciąży na mnie obowiązek zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).W dniu 05.05.2005r. do

2005.07.20 - Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku - IIUSppII/443-172/225a/181/05/JR
     ∟Czy przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT RR opłaconej po terminie na skutek błędnie podanego przez rolnika ryczałtowego numeru rachunku bankowego? Jak wynika z treści złożonego wniosku na skutek podania przez rolnika ryczałtowego błędnego numeru rachunku bankowego przekazana w terminie należność wynikająca z faktury VAT RR została zwrócona na rachunek bankowy Spółki. W związku z czym zapłata należności z faktury VAT RR nastąpiła po terminie. W oparciu o przedstawiony stan faktyczny Spóka ma wątpliwości ,czy zachowała prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT RR po jej skutecznym opłaceniu? Spółk...

2005.07.08 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/NUR1/443-205/05/GW
     ∟Czy nabycie tuczników, wyhodowanych ze sprzedanych wcześniej warchlaków, będzie stanowiła dla rolnika dostawę produktów rolnych, z tytułu której przysługuje rolnikowi zryczałtowany zwrot podatku. a w konsekwencji, przy zachowaniu warunków wynikających z art. 116 ust. 6 ustawy o VAT, kwota zryczałtowanego zwrotu podatku zwiększy u Spółki kwotę podatku naliczonego?

2005.06.29 - Pomorski Urząd Skarbowy - PV/443-145/IV/2005/DB
     ∟Czy przy zastosowaniu przez Podatnika formy rozliczenia zobowiązań wobec Producenta polegającej na kompensacie części kwoty należnej Producentowi od Podatnika z kwotą należną dla Spółki od tegoż Producenta, Podatnik będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu od rolników ryczałtowych, w przypadku, gdy inne warunki przewidziane w ustawie o VAT są spełnione?

2005.06.10 - Urząd Skarbowy w Lęborku - ULP-I/443-21/2005
     ∟Czy podatek VAT może stanowić koszt kwalifikowany w ramach Programu SAPARD?

2005.06.07 - Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku - DV/443-33/05
     ∟Czy brak na fakturze VAT RR podpisu rolnika ryczałtowego oznacza, że zryczałtowany zwrot podatku nie może zwiększać podatku naliczonego u nabywcy produktów rolnych?

2005.06.02 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPZ/423/9/2005/HT
     ∟Czy Spółka jest zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów uzyskanych przez podmioty zagraniczne z tytułu świadczenia usług polegających na organizacji szkoleń i konferencji ?

2005.05.10 - Urząd Skarbowy w RawiczuUrząd Skarbowy w Rawiczu - PP/443-21/05
     ∟Czy nabycie przez Spółkę od rolnika ryczałtowego tuczników wyhodowanych przez tego rolnika z warchlaków sprzedanych przez Spółkę stanowi czynność z tytułu której przysługuje rolnikowi zryczałtowany zwrot podatku? Czy zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 89 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty? Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zamierza sprzedawać rolnikom ryczałtowym warchlaki. Z warchlaków tych rolnicy wyprodukują tuczniki, które następnie zostaną przez tych rolników sprzedane Spółce. Na okoliczność tych transakcj...

2005.04.29 - Urząd Skarbowy w Pszczynie - US.PB-1/415-12/05
     ∟Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów naliczony podatek od towarów i usług wynikający z faktury VAT RR, w przypadku kiedy Podatnik traci prawo do powiększenia podatku naliczonego o podatek VAT wynikający z faktur VAT RR, ze względu na niespełnienie warunków określonych w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

2005.04.29 - Urząd Skarbowy w Pile - PP/443/20a/05
     ∟Czy przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług w przypadku zakupu od rolnika ryczałtowego zwłok zwierząt hodowlanych ? Podatnik dokonuje skupu zwłok zwierząt hodowlanych od rolnków ryczałtowych. Dostarczany surowiec przetwarzany jest przez podatnika w zakładzie utylizacyjnym. Z zawartego we wniosku stanowiska wynika, że w przypadku sprzedaży przez rolnika zwłok zwierząt hodowlanych (np. krów, koni, owiec, tuczników itp.) nie przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług ponieważ dostawa ta nie pojawiła się w wykazie załącznika nr 2 ustawy o podatku VAT. Odpowiadając na powyższe organ podatkowy stwierdza: Załącznik nr 2 ust...

2005.04.11 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie - PD1-4-415/4/JJ/05
     ∟Czy usługi w zakresie projektowania i montażu systemów do sterowania procesami przemysłowymi można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

2005.03.16 - Urząd Skarbowy w Zamościu - POIV-443/8/05
     ∟Czy nabywając produkty rolne od rolnika ryczałtowego przysługuje prawo zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w sytuacji, gdy zapłata należności za zkupione produkty rolne nastąpiła w formie całkowitej lub częściowej kompensaty zobowiązań z tytułu towarów dostarczonych na rzecz rolnika ryczałtowego?

2005.03.02 - Drugi Urząd Skarbowy w Opolu - PDII/415-2/DCH/05
     ∟Przychód ze sprzedaży nieruchomości. P O S T A N O W I E N I E

2005.02.24 - Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów - US33/NG/GF/I/412/XII/05
     ∟Czy uzyskując wyłącznie przychody z najmu przysługuje z tego tytułu prawo do obniżenia zryczałtowanego podatku dochodowego o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne?

2005.02.23 - Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze - PD/415-15/05/R1
     ∟Czy przychód z tytułu najmu samochodu może być opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%?

2005.02.23 - Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku - DV/443-3/05
     ∟1. Czy zapłatę za produkty rolne na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego można pomniejszyć o należną od rolnika zapłatę za usługę transportową i czy po takim pomniejszeniu cała wartość podatku VAT wynikająca z faktury RR stanowi VAT naliczony dla nabywcy produktów rolnych (przy spełnieniu pozostałych warunków). Zdaniem podatnika podatnik może pomniejszyć zapłatę za produkty rolne na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego o należną od rolnika zapłatę za usługi transportowe – w takim przypadku cały VAT (przy spełnieniu pozostałych warunków) wynikający z faktury VAT RR stanowi VAT naliczony dla nabywcy produktów rolnych. 2. Czy określając umownie dłuższ...

2004.12.31 - Urząd Skarbowy w Olsztynie - USIV/II/443-190/2004
     ∟Czy rolnikowi przysługuje 5% zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkody w uprawach wyrządzone przez zwierzynę łowną? Odpowiadając na zapytanie z dnia 27.12.2004 r. (data wpływu 29.12.2004 r.) czy rolnikowi przysługuje 5% zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkody w uprawach wyrządzone przez zwierzynę łowną,

2004.12.29 - Urząd Skarbowy w Namysłowie - PP/443-34/04
     ∟Czy zapłata przez firmę dłużną Spółce- rolnikowi ryczałtowemu za produkty rolne, które nabyła Spółka uprawnia ją do pomniejszenia podatku należnego o zryczałtowany zwrot podatku wykazany w fakturach VAT RR ?

2004.12.28 - Urząd Skarbowy w Nowym Sączu - PP-443-292/04
     ∟Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od nabytych produktów rolnych?W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 24 listopada 2004 r. (uzupełnione pismem z dnia 20 grudnia 2004 r.) dotyczące prawa do odliczenia podatku od towarów i usług od nabytych produktów rolnych,

2004.12.14 - Małopolski Urząd Skarbowy - PD-I/423/143/04
     ∟Przedmiotem zapytania podatnika jest ustalenie: 1) czy powstanie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń na rzecz spółki (art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. u. z 2000 r. nr 54 poz. 654 ze zm.) w sytuacji, w której kontrahent zagraniczny (nierezydent) udostępni Spółce bez wynagrodzenia urządzenia do wyprodukowania przez Spółkę produktów dla niego wartość udostępnionych składników majątku zostanie uwzględniona w cenie zamawianych w tej spółce wyrobów (o tę wartość cena będzie niższa); Spółka nie ma prawa wykorzystania przedmiotów użyczenia ...

2004.11.30 - Urząd Skarbowy w Namysłowie - PP/443-29/04
     ∟Czy rolnik ryczałtowy ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w systemie tego podatku lub poza nim w związku z realizowaną przez niego inwestycją ?

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj