Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: transfery

 

transfery 125 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5

2013.05.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-329/13-3/MS
     ∟Zakres skutków podatkowych związanych z transferem środków pieniężnych ze spółki mającej siedzibę na terytorium Słowacji oraz w pozostałym zakresie.

2013.05.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-328/13-3/MS
     ∟Zakres skutków podatkowych związanych z transferem środków pieniężnych ze spółki mającej siedzibę na terytorium Słowacji oraz w pozostałym zakresie.

2013.05.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-327/13-3/MS
     ∟Zakres skutków podatkowych związanych z transferem środków pieniężnych ze spółki mającej siedzibę na terytorium Słowacji oraz w pozostałym zakresie.

2013.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-218/13-2/AP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Republiki Słowackiej za prowadzoną za pośrednictwem zakładu, w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych przez wspólnika spółki osobowej z siedzibą w Republice Słowackiej ponoszącego nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania tej spółki oraz opodatkowania transferu środków pochodzących z podziału zysku spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej.

2013.05.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-163/13-2/IZ
     ∟dotyczy usług agenta transferowego i dystrybucjnych oraz usług rachunkowości funduszy

2013.05.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-192/13-2/AP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Republiki Słowackiej za prowadzoną za pośrednictwem zakładu, w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych przez wspólnika spółki osobowej z siedzibą w Republice Słowackiej ponoszącego nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania tej spółki oraz w zakresie opodatkowania transferu środków pochodzących z podziału zysku spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej.

2013.05.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-188/13-2/AP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Republiki Słowackiej za prowadzoną za pośrednictwem zakładu w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych przez wspólnika spółki osobowej z siedzibą w Republice Słowackiej ponoszącego nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania tej spółki oraz opodatkowania transferu środków pochodzących z podziału zysku spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej.

2013.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-119/13-4/RS
     ∟Czy w stosunku do transakcji, w tym darowizn, dokonywanych pomiędzy Spółkami tworzącymi PGK nie będą mieć zastosowania przepisy dotyczące cen transferowych na podstawie art. 11 ust. 8 UPDOP?

2013.03.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-1244/12-2/IŚ
     ∟Kursy waluty dla ustalenia różnic kursowych z tytułu spłaty pożyczki udzielanej w transzach (w kontekście nowelizacji art. 15a ust. 4 PDOP)

2013.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1074/12-4/AP
     ∟1. Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności w formie słowackiej spółki komandytowej będzie traktowane jako „zakład” Wnioskodawcy, zgodnie z postanowieniami Umowy?2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy dochód (przychód) Wnioskodawcy z tytułu dywidendy lub zaliczki na dywidendę otrzymanej przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach zagranicznych spółek kapitałowych będzie stanowił dochód z prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej i jako taki powinien zostać przypisany do zakładu Wnioskodawcy w Republice Słowackiej, a w konsekwencji czy dochody uzyskiwane przez Spółkę i wypłacane Wnioskodawcy będą podlegały opodatkowaniu na Słowacji, a w Polsce znajdzie zastosowanie odpowiednia metoda unikania podwójnego opodatkowania? 3. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 2, czy transfer środków pochodzących z podziału zysków Spółki do Wnioskodawcy, w części wynikającej z udziału Wnioskodawcy w zyskach Spółki i zgodnie z umową Spółki, nie będzie się wiązał z powstaniem obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

2013.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-1061/12-4/MK
     ∟Zakres obowiązków informacyjnych wynikających z przepisu art. 42c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. obowiązku sporządzenia informacji IFT-3/IFT-3R ciążących na Spółce w przypadku dokonywania wypłat na rzecz spadkobierców faktycznych i pośrednich odbiorców oraz sposobu ustalenia dochodu w informacji IFT-3 sporządzanej dla spadkobiercy oraz w przypadku raportowania transferów jednostek uczestnictwa dokonywanych bezpośrednio pomiędzy inwestorami i do transferu spadkowego.

2012.11.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-805/12-2/JC
     ∟Czy odsetki transferowane przez Bank na rzecz B. w związku z realizacją Umowy o zarządzanie będą korzystały z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko-brytyjskiej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby B. ważnym certyfikatem rezydencji podatkowej oraz uzyskania od B. pisemnego oświadczenia, że jest rzeczywistym właścicielem otrzymywanych odsetek?

2012.09.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-595/12-7/AG
     ∟1) W jaki sposób ewidencjonować koszty prowadzenia działalności wynikające z transferów płatniczych?2) W jaki sposób i jakim systemem ewidencjonować wpływy w walutach obcych?

2012.07.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-345/12-2/DG
     ∟1. Czy w przypadku powstania dodatniej różnicy pomiędzy ceną Transakcji (tj. ceną, jaką Spółka zapłaci Sprzedawcy w związku z transferem Działu P) a wynikającą z wyceny biegłego sumie wartości rynkowej poszczególnych składników majątkowych wchodzących w skład składników majatkowych, różnicę taką należy zakwalifikować jako „know-how” w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 7 Ustawy o pdop, a w konsekwencji wartość tą amortyzować wg stawek określonych w art. 16m Ustawy o pdop? 2. Czy w przypadku udokumentowania przez Sprzedawcę opisanej w zdarzeniu przyszłym Transakcji fakturą VAT z wykazaną kwotą podatku należnego (z zastosowaniem stawek właściwych dla poszczególnych składników majątkowych wchodzących w skład Transakcji) Spółce będzie przysłu...

2012.07.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-389/12/ENB
     ∟opodatkowanie zasiłku transferowego otrzymywanego z Norwegii

2012.06.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-755/10/12-6/S/AJ
     ∟1. Czy w związku z zapłatą przez Spółkę zagranicznemu właścicielowi praw do danego zawodnika wynagrodzenia opisanego w stanie faktycznym - w związku z transferem definitywnym danego zawodnika - Spółka winna, jako płatnik, pobrać od tego wynagrodzenia podatek dochodowy od osób prawnych - jako tzw. podatek u źródła, biorąc pod uwagę okoliczność, że zawodnik jest z kraju, z którym Polska nie ma podpisanej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu ? 2. Czy w związku z zapłatą przez Spółkę zagranicznemu właścicielowi praw do danego zawodnika wynagrodzenia opisanego w stanie taktycznym - w związku z transferem definitywnym danego zawodnika - Spółka winna, jako płatnik, pobrać od tego wynagrodzenia podatek dochodowy od osób prawnych - jako tzw. podatek u źródła, biorąc pod uwagę okoliczność, że zawodnik jest z kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu ? 3. Czy w związku z zapłatą przez Spółkę zagranicznemu właścicielowi praw do danego zawodnika wynagrodzenia opisanego w stanie faktycznym - w związku z transferem czasowym danego zawodnika - Spółka winna, jako płatnik, pobrać od tego wynagrodzenia podatek dochodowy od osób prawnych - jako tzw. podatek u źródła, biorąc pod uwagę okoliczność, że zawodnik jest z kraju, z którym Polska nie ma podpisanej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu ? 4. Czy w związku z zapłatą przez Spółkę zagranicznemu właścicielowi praw do danego zawodnika wynagrodzenia opisanego wstanie faktycznym - w związku z transferem czasowym danego zawodnika - Spółka winna, jako płatnik, pobrać od tego wynagrodzenia podatek dochodowy od osób prawnych - jako tzw. podatek u źródła, biorąc pod uwagę okoliczność, że zawodnik jest z kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu ?

2012.05.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-176/12-4/AK
     ∟Podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług będzie kwota ekwiwalentu otrzymana od klubu pozyskującego, którego wysokość określona została w decyzji Komisji ds. ustalania ekwiwalentów za wyszkolenie zawodników, pomniejszona o kwotę należnego podatku

2012.03.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-338/11-2/IR
     ∟Jakie kursy walut w świetle przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych według stanu prawnego obowiązującego po 1 stycznia 2012 r. należy zastosować do przeliczenia transakcji na rachunkach walutowych w banku zagranicznym?

2012.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-711/11-3/MP
     ∟1.Czy przychód podatkowy Wnioskodawczyni z tytułu dywidendy lub zaliczki na dywidendę otrzymanej przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach Zagranicznych spółek kapitałowych powinien zostać przypisany do zakładu Wnioskodawczyni w Republice Słowackiej, będącego skutkiem posiadania przez Wnioskodawczynię udziału w Spółce, zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją?2.Czy do dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawczynię poprzez zakład Wnioskodawczyni na terytorium Republiki Słowackiej, wynikający z faktu posiadania przez Wnioskodawczynię udziału w Spółce, zastosowanie znajduje art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją, co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wył...

2012.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-710/11-3/MP
     ∟1.Czy przychód podatkowy Wnioskodawcy z tytułu dywidendy lub zaliczki na dywidendę otrzymanej przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach Zagranicznych spółek kapitałowych powinien zostać przypisany do zakładu Wnioskodawcy w Republice Słowackiej, będącego skutkiem posiadania przez Wnioskodawcę udziału w Spółce, zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją?2.Czy do dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę poprzez zakład Wnioskodawcy na terytorium Republiki Słowackiej, wynikający z faktu posiadania przez Wnioskodawcę udziału w Spółce, zastosowanie znajduje art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją, co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium...

2012.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-707/11-4/MP
     ∟1.Czy przychód podatkowy Wnioskodawczyni z tytułu dywidendy lub zaliczki na dywidendę otrzymanej przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach Zagranicznych spółek kapitałowych, powinien zostać przypisany do zakładu Wnioskodawczyni w Republice Słowackiej, będącego skutkiem posiadania przez Wnioskodawczynię udziału w Spółce, zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją?2.Czy do dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawczynię poprzez zakład Wnioskodawczyni na terytorium Republiki Słowackiej, wynikający z faktu posiadania przez Wnioskodawczynię udziału w Spółce, zastosowanie znajduje art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją, co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wy

2012.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-706/11-4/MP
     ∟1.Czy przychód podatkowy Wnioskodawcy z tytułu dywidendy lub zaliczki na dywidendę otrzymanej przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach Zagranicznych spółek kapitałowych powinien zostać przypisany do zakładu Wnioskodawcy w Republice Słowackiej, będącego skutkiem posiadania przez Wnioskodawcę udziału w Spółce, zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją?2.Czy do dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę poprzez zakład Wnioskodawcy na terytorium Republiki Słowackiej, wynikający z faktu posiadania przez Wnioskodawcę udziału w Spółce, zastosowanie znajduje art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją, co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium...

2012.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-701/11-4/AKr
     ∟1.Czy przychód podatkowy Wnioskodawczyni z tytułu dywidendy lub zaliczki na dywidendę otrzymanej przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach Zagranicznych spółek kapitałowych powinien zostać przypisany do zakładu Wnioskodawczyni w Republice Słowackiej, będącego skutkiem posiadania przez Wnioskodawczynię udziału w Spółce, zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją?2.Czy do dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawczynię poprzez zakład Wnioskodawczyni na terytorium Republiki Słowackiej, wynikający z faktu posiadania przez Wnioskodawczynię udziału w Spółce, zastosowanie znajduje art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją, co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wył...

2012.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-696/11-3/AKr
     ∟1.Czy przychód podatkowy Wnioskodawcy z tytułu dywidendy lub zaliczki na dywidendę otrzymanej przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach Zagranicznych spółek kapitałowych powinien zostać przypisany do zakładu Wnioskodawcy w Republice Słowackiej, będącego skutkiem posiadania przez Wnioskodawcę udziału w Spółce, zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją?2.Czy do dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę poprzez zakład Wnioskodawcy na terytorium Republiki Słowackiej, wynikający z faktu posiadania przez Wnioskodawcę udziału w Spółce, zastosowanie znajduje art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją, co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium...

2012.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1498/11/RS
     ∟Wynagrodzenie otrzymane w związku z transferem zawodnika nie podlega opodatkowaniu.

2011.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-190/11-5/MZ
     ∟Należy stwierdzić, iż transfery środków pieniężnych dokonywane w ramach systemu zarządzania płynnością finansową nie zostały wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym wszystkie czynności, w tym także subrogacja dokonywane w ramach tej umowie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym bezprzedmiotowe jest rozpatrywanie powyższej czynności pod kątem art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2011.04.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-51/11-4/MPe
     ∟W zakresie opodatkowania otrzymanej opłaty transferowej.

2011.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-845/10-2/AJ
     ∟Czy opisany transfer prawa do osiągania ekonomicznych korzyści z wynajmu nieruchomości nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „CIT”) w Polsce ?

2010.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-551/10-6/KS
     ∟Czy otrzymane dofinansowanie - dotacja na zadanie z zakresu ochrony środowiska ze środków finansowych pozyskanych przez Gminę z przeznaczeniem na pielęgnację drzewostanu rosnącego na terenie Cmentarzy Komunalnych może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego a wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji nie są kosztem uzyskania przychodów?

2010.10.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-790/10-2/IB
     ∟Czy transfer zawodnika (czasowy oraz definitywny) podlega opodatkowaniu VAT na terytorium Polski?

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj