Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: transfery

 

transfery 125 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5

2010.08.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-425/10-5/SP
     ∟Należy stwierdzić, iż w rozliczeniu emerytury zagranicznej Wnioskodawca nie może uwzględnić kosztów uzyskania przychodu obejmujących standardowe opłaty – prowizje bankowe za transfer gotówki, naliczane zagranicą przez bank wykonujący zlecenie funduszu emerytalnego, a następnie w kraju przez bank P.

2010.07.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-164b/10/MK
     ∟Czy różnice kursowe ustalane metodą podatkową od transakcji dokonywanych w ramach cash-poolingu będą stanowiły odpowiednio przychody podatkowe lub koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15a ustawy o CIT?

2010.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-995/09-3/PD
     ∟3. Czy środki przelewane na koniec każdego dnia roboczego w ramach usługi cash poolingu, dokonywane w celu wyrównania ujemnego lub dodatniego salda na rachunku uczestników do zera, są dla Uczestników struktury neutralne podatkowo tj. nie stanowią dla Uczestników struktury przychodów/kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?4. Czy w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowych od osób prawnych ponoszone przez Spółkę wynagrodzenie (prowizja) z tytułu świadczenia przez Bank oraz Agenta usług zarządzania wspólną płynnością finansową powiązanych podmiotów, odpowiednio w ramach struktury CP oraz w ramach struktury CBIC, stanowi koszt podatkowy inny niż bezpośredni?5. Czy Spółka z tytułu uczestnictwa w strukturze CA zobowiązana jest do sporządzenia dokumentacji cen transferowych, o której mowa w art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowych od osób prawnych?

2010.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-18/10-4/KS
     ∟W szczególności, w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego, Spółka pragnie potwierdzić, że z perspektywy obowiązujących przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, przedstawiony w stanie faktycznym transfer do Y środków pieniężnych X za pośrednictwem Spółki nie skutkuje po stronie Spółki powstaniem przychodu?

2010.03.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-1169/09-2/MC
     ∟Czy w przypadku, gdy Bank dokonuje wypłaty odsetek / dyskonta od dłużnych papierów wartościowych (obligacji) emitowanych przez Spółkę na rzecz zagranicznych osób prawnych nie posiadających na terenie Polski siedziby / zarządu, to na Spółce - jako Emitencie obligacji - będą ciążyć obowiązki płatnika z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, czy też obowiązek płatnika w tym przypadku ciąży na Banku?

2010.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-734/09-4/JB
     ∟Czy Bank pełniąc rolę agenta emisji transferującego pomiędzy emitentem a beneficjentem odsetki od dłużnych papierów wartościowych (obligacji) emitowanych przez inne podmioty zobowiązany jest pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w myśl przepisów art. 26 ust. 1 updop?

2009.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-827/09/RS
     ∟Opodatkowanie wydatków związanych z partycypacją w kosztach wynagrodzeń piłkarzy klubu oraz otrzymanych część kwot odstępnego z tytułu transferów piłkarzy do innego klubu.

2009.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-369/09-5/MZ
     ∟Czy dokonywane w ramach opisanej transakcji transfery wolne są od opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Czy odsetki płatne w ramach transakcji przez podatnika w związku z potencjalnym saldem ujemnym są - w świetle postanowień art. 11 ust. 3 lit. c) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Republiką Federalną Niemiec (DTT) – zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych tzw. podatkiem u źródła, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1? Czy czynności wykonywane w ramach Umowy podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

2009.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-714/09-3/ES
     ∟Datę powstania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych należy określić zgodnie z cytowanym powyżej art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z treści tego przepisu wynika wprost, iż moment powstania przychodu należnego został ściśle związany z wystąpieniem takiego zdarzenia przyszłego jak uregulowanie należności. Reasumując stwierdzić należy, iż Wnioskodawca uzyska przychód z tytułu udostępniania infrastruktury teleinformatycznej (usługi przepłacone i wykup dodatkowego transferu) w momencie otrzymania środków pieniężnych z tytułu ich sprzedaży.

2009.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-347/09-4/AF
     ∟Czy dokonywane w ramach opisanej transakcji transfery wolne są od opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Czy odsetki płatne w ramach transakcji przez podatnika w związku z potencjalnym saldem ujemnym są - w świetle postanowień art. 11 ust. 3 lit. c) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Republiką Federalną Niemiec (DTT)) - zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych tzw. podatkiem u źródła, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1? Czy odsetki płatne przez Uczestników, w związku z realizacją Umowy prowadzenia rachunków w systemie Cash Pool, podlegają ograniczeniom wynikającym z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o PDOP? Czy czynności wykonywane w ramach Umowy podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

2009.11.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-575/09/MT
     ∟Czy wydatki Spółki w postaci partycypacji w kosztach wynagrodzeń określonych piłkarzy Klubu powinny być rozpoznawane przez Spółkę jako koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia?

2009.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-844/09/BG
     ∟Czy przenoszenie środków pieniężnych pomiędzy rachunkami utworzonymi na podstawie Umowy a innymi rachunkami Spółki spowoduje powstanie różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 3)

2009.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-225/08-2/AJ
     ∟Czy Spółka korzystając z technologii udostępnionej przez partnera chińskiego jest obowiązana do zapłaty jakiegokolwiek podatku zgodnie z polskim prawem podatkowym ?

2009.01.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-639c/08/AM
     ∟Czy przenoszenie salda pomiędzy rachunkiem prowadzonym w „P.” a rachunkiem prowadzonym w „D.”, jak i pomiędzy rachunkiem prowadzonym w „D.” a rachunkiem Agenta, nie spowoduje powstania różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe?

2009.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423W-1375/08-4/AG
     ∟W sytuacji gdy nie ma miejsca transfer wewnętrzny środków finansowych z Banku do Oddziału w celu samodzielnej realizacji wydatków przez Oddział, poniesienie bezpośrednio przez Bank wydatku albo osiągnięcie przychodu, który zgodnie z postanowieniami ww. umowy polsko-francuskiej podlega przypisaniu do Oddziału, wpływa na wysokość dochodu do opodatkowania wykazywanego przez Oddział. Powyższe dotyczy również możliwości zaliczenia do kosztów Oddziału poniesionych przez Bank kosztów finansowania wydatków przypisanych do Oddziału. Oczywiście, przypisanie kosztów i przychodów podatkowych podlega dodatkowej weryfikacji z punktu widzenia polskich przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2009.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-412/08-2/AF
     ∟Czy umowa cash poolingu oparta na subrogacji podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Czy przystąpienie spółki do Systemu cash poolingu nie będzie miało wpływu na sposób naliczania oraz wysokość podatku od towarów i usług?

2008.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-219/08/IK
     ∟Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług odpłatny transfer zawodnika do innego klubu sportowego.

2008.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB3/423-99/08/SD
     ∟1. Czy począwszy od 01.01.2007 r. przychody z odstąpienia zawodnika należy zaliczyć do przychodów podatkowych w momencie otrzymania zapłaty, wystawienia faktury VAT, czy może podpisania umowy transferowej?2. Czy począwszy od 01.01.2007 r. koszty związane z pozyskaniem zawodnika należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w momencie dokonania zapłaty, w momencie ujęcia w księgach faktury z tytułu „zakupu zawodnika”, czy też należy ten transfer traktować jako nabycie wartości niematerialnej i prawej i amortyzować przez okres 5 lat (transfer definitywny) lub przez okres trwania umowy transferowej (transfer ograniczony)?3. Czy począwszy od 01.01.2007 r. w przypadku transferów czasowych (np. na okres 2 lat), zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawych, należy ujmować ten koszt proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczy, czy należy go w całości zakwalifikować jako koszt uzyskania przychodu w dacie jego ujęcia w księgach na podstawie otrzymanej faktury, czy też należy go w całości zakwalifikować jako koszt uzyskania przychodu w dacie dokonania zapłaty?

2007.04.04 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/DPC/415-7/07/BLG
     ∟Czy wypłatę transferową z PPE należy traktować jako wpłatę na IKE przy ustalaniu wysokości przychodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu zwrotu środków z IKE?Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń określonych w dziale I grupa 1 oraz 3 załącznika do ustawy z dn.22.05.2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz.1151 z późn.zm.), tj. ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Towarzystwo oferuje zarówno indywidualne jak i grupowe ubezpieczenia na życie. Z tego tytułu, na podstawie art.41 ust.4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Spółka jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodoweg...

2007.03.21 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPD1/423-172/06/KK
     ∟Czy w przypadku zwrotu opłaty transferowej stanowiącej równowartość 4% kwoty najniższego wynagrodzenia ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy uczestnikom towarzystwa, Spółka winna skorygować zeznania CIT-8 za lata, w których zaliczyła te opłaty do przychodów podatkowych ?

2007.01.23 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku - WP/415-172/06/2007
     ∟Czy Podatniczka powinna zapłacić podatek od oszczędności zgromadzonych w IKE?

2006.11.17 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-288/06/RM
     ∟Czy korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006 projektu stworzenia sieci współpracy i transferu wiedzy między przedsiębiorstwami wodociągowymi z rejonu Mazowsza i Podlasia, a wydatki na realizację projektu nie są kosztami uzyskania przychodów?

2006.02.03 - Urząd Skarbowy w Nowym Sączu - PP/443-4/06
     ∟Jaką stawkę podatku VAT ma zastosować klub sportowy do czynności wypożyczenia zawodnika (transferu czasowego tego zawodnika)?

2005.09.26 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/RPŁ/415-51/05/PK
     ∟Czy dopłaty rekompensujące członkom OFE niedobór środków spowodowany niewykonaniem obowiązków przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Powszechen Towarzystwo Emerytalne (dalej: Spółka) zamierza dokonać dopłat, które zrekompensują członkom Otwartego Funduszu Emerytalnego (dalej: Fundusz) niedobór środków spowodowany niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków Spółki wynikających z zarządzania ww. funduszem. Dopłaty te będą dokonywane: na rachunek członka Funduszu na rachunek byłego członka Funduszu na rachunek małżonka zmarłego...

2005.09.22 - Pomorski Urząd Skarbowy - DM/P/415-0040/05/ŁB
     ∟Czy w związku z transferem środków z grupowego ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym na pracowniczy program emerytalny po stronie pracowników powstanie przychód do opodatkowania?

2005.08.12 - Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach - OG-005/93/PDI-423/12/2005
     ∟Czy Spółka prawidłowo zalicza operację transferu zawodników do przychodów z chwilą wystawienia faktury?Spółka zwróciła się z zapytaniem w sprawie rozliczenia operacji transferu zawodników.

2005.08.12 - Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach - OG-005/93/PDI-423/12-2/2005
     ∟Czy Spółka prawidłowo zalicza operację transferu zawodników w koszty uzyskania przychodów z chwilą dokonania zapłaty?Spółka zwróciła się do tut. organu podatkowego z zapytaniem w sprawie rozliczenia operacji transferu zawodników.

2005.08.04 - Urząd Skarbowy w Łęcznej - PE-443/8/05
     ∟Czy stowarzyszenie sportowe jako podatnik VAT, którego przedmiotem działalności jest organizowanie imprez sportowych i propagowanie kultury fizycznej i sportu, ma obowiązek wystawienia faktury VAT dla potwierdzenia odstąpienia zawodnika, a jeśli tak to jaką stawką należy opodatkować to zdarzenie?

2005.05.31 - Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu - ZD/406-17-1/PIT/05
     ∟Czy opłaty pobierane z rachunku klienta w danym roku winny być wykazywane jako koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w sytuacji kiedy klient nie osiągnął w danym roku przychodu z tego tytułu?Czy w przypadku transferu papierów wartościowych nie będącego ich sprzedażą, z rachunku klienta z jednego biura maklerskiego na inny rachunek klienta w drugim biurze maklerskim, biuro maklerskie dokonujące transferu winno wykazywać koszty związane z prowizją, oraz innymi opłatami? W dniu 4 marca 2005r. Spółka akcyjna złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego, w z...

2005.05.23 - Izba Skarbowa w Gdańsku - BI/005-0099/05
     ∟1) Czy w związku z transferem po stronie pracowników powstanie przychód do opodatkowania?2) Czy dotychczasowe wpłaty z tytułu ubezpieczenia na życie nadal będą kosztem uzyskania przychodu spółki?3) Czy w przypadku kontynuowania ubezpieczenia na życie i jednoczesnego założenia pracowniczego programu emerytalnego wpłaty na obie formy gromadzenia środków będą kosztami uzyskania przychodów? Stan faktyczny:Spółka z o.o. od 2000r. opłacała pracownikom do firmy ubezpieczeniowej składki na grupowe ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym, wydatki te zaliczała w koszty uzyskania przychodu. Składki te były przychodem pracowników opodatkowanym na zasadach ogólnych....

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj