Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPP2/4512-741/15-2/MT
z 26 października 2015 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 lipca 2015 r. (data wpływu 31 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwot podatku VAT wykazanych na fakturach z tytułu nabycia towarów i usług związanych z organizacją imprez integracyjnych, a także za zakup kompleksowej usługi organizacji imprez integracyjnych dla Pracowników oraz w części dotyczącej rodzin i osób towarzyszących Pracowników – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 31 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwot podatku VAT wykazanych na fakturach z tytułu nabycia towarów i usług związanych z organizacją imprez integracyjnych, a także za zakup kompleksowej usługi organizacji imprez integracyjnych dla Pracowników oraz w części dotyczącej rodzin i osób towarzyszących Pracowników.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:


Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka), będącą czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, która prowadzi działalność gospodarczą, m.in. w zakresie sprzedaży hurtowej żywności, herbat, środków pielęgnacji do ciała oraz środków czystości.

Szeroko zakrojona działalność Spółki wymaga ścisłej współpracy zespołów składających się z pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502, dalej: Kodeks pracy), a także osób współpracujących oraz kadry zarządzającej (dalej: Pracownicy). Spółka zwraca uwagę, że tylko doskonała kooperacja wszystkich Pracowników może zapewnić prawidłową realizację działań Spółki, a tym samym przyczyniać się do osiągania przychodów.

Spółka zamierza organizować dla Pracowników, ich rodzin, a także osób towarzyszących imprezy integracyjne. Pracownicy będą informować o chęci uczestnictwa w takich imprezach poprzez zgłoszenie. Dodatkowo, przekażą informację, czy w imprezie będą uczestniczyć ich dzieci i osoby towarzyszące. Przekazane informacje posłużą do przygotowania odpowiedniej ilości przekąsek i wyboru miejsca, w którym będą organizowane imprezy integracyjne.

Spółka sama zamierza organizować imprezy integracyjne, w tym nabywać wszelkie towary i usługi, np. cateringowe, niezbędne do ich przygotowania. Wnioskodawca nie wyklucza, że podczas organizacji imprez będzie korzystać z usług profesjonalnych podmiotów, np. agencji eventowych.

Spółka będzie posiadać dokumenty związane z organizacją imprez, np. faktury, harmonogramy imprez, listy uczestników, korespondencja mailowa itp.


Uczestnictwo w imprezach organizowanych przez Wnioskodawcę będzie bezpłatne zarówno dla Pracowników, ich rodzin, osób towarzyszących. Wszelkie koszty związane z organizowaniem imprez integracyjnych będą ponoszone przez Spółkę.

Spółka zwraca uwagę, że świadczenia realizowane w ramach imprez integracyjnych nie będą miały charakteru działalności socjalnej, o której mowa w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Tym samym, nie są wyłączone z możliwości do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o CIT.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:


 1. Czy Spółka będzie miała prawo do odliczenia kwot podatku VAT wykazanych na fakturach z tytułu nabyć towarów i usług związanych z organizacją imprez integracyjnych, o ile nie są one wymienione w katalogu negatywnym zawartym w art. 88 ustawy o VAT, a także za zakup kompleksowej usługi organizacji imprez integracyjnych dla Pracowników?
 2. Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia kwot podatku VAT wykazanych na fakturach z tytułu nabyć towarów i usług związanych z organizacją imprez integracyjnych, o ile nie są one wymienione w katalogu negatywnym zawartym w art. 88 ustawy o VAT, a także za zakup kompleksowej usługi organizacji imprez integracyjnych w części dotyczącej rodzin i osób towarzyszących Pracowników?

Stanowisko Wnioskodawcy:


 1. Spółka będzie miała prawo do odliczenia kwot podatku VAT wykazanych na fakturach z tytułu nabyć towarów i usług związanych z organizacją imprez integracyjnych, o ile nie są one wymienione w katalogu negatywnym zawartym w art. 88, a także za zakup kompleksowej usługi organizacji imprez integracyjnych dla Pracowników.
 2. Spółka będzie miała prawo do odliczenia kwot podatku VAT wykazanych na fakturach z tytułu nabyć towarów i usług związanych z organizacją imprez integracyjnych, o ile nie są one wymienione w katalogu negatywnym zawartym w art. 88 ustawy o VAT, a także za zakup kompleksowej usługi organizacji imprez integracyjnych w części dotyczącej rodzin i osób towarzyszących Pracowników.

Ad. 1


A.


Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabywaniem przez niego towarów i usług, a także usług kompleksowych związanych z organizacją imprez integracyjnych dla Pracowników, ponieważ towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.


Dodatkowo należy zastrzec, że na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.


W związku z powyższym, można stwierdzić, że podatnikom VAT czynnym przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, gdy:

 1. towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych;
 2. nabywane towary i usługi nie znajdują się z katalogu wskazanym w art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy o VAT.


Tym samym, aby móc stwierdzić, że Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku wskazanego na fakturach dotyczących zakupu towarów i usług należy wykazać, że towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych oraz nie są wyłączone z możliwości odliczenia. Powyższe ograniczenie z art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy o VAT nie dotyczy nabywania usług kompleksowych, ponieważ nie można w niej wydzielić poszczególnych usług składowych, co wiele razy zostało potwierdzone na gruncie interpretacji indywidualnych, m.in.:

 • w interpretacji indywidualnej nr ILPP5/443-81/14-5/PG wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 13 maja 2014 r.:
 • „Podkreślenia wymaga fakt, że w świetle powołanego art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatek naliczony z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych - co do zasady - nie podlega odliczeniu. Powyższe ograniczenie nie ma jednak zastosowania w sytuacji, gdy przedmiotem zakupu jest kompleksowa usługa organizacji szkolenia/konferencji/spotkania, czyli co do istoty jedna usługa, na którą składają się poszczególne elementy, w tym usługi gastronomiczne.

  Mając powyższe na uwadze Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z prawa do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego wykazanego na fakturze VAT wystawionej przez usługodawcę dokumentującej nabycie usługi organizacji szkolenia/konferencji/spotkania”.
 • w interpretacji indywidualnej nr IBPP2/443-325/13/ICz wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 9 lipca 2013 r., w której stwierdził, iż:
 • „Podkreślenia wymaga fakt, że w świetle powołanego art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatek naliczony z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych - co do zasady - nie podlega odliczeniu. Powyższe ograniczenie nie ma jednak zastosowania w sytuacji, gdy przedmiotem zakupu jest kompleksowa usługa organizacji konferencji dla klientów; czyli co do istoty jedna usługa, na którą składają się poszczególne elementy, w tym usługi gastronomiczne i noclegowe”.
 • w interpretacji indywidualnej nr ILPP1/443-1153/12-2/HW wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 8 marca 2013 r., w której organ stwierdził:
 • „Podkreślenia wymaga fakt, że w świetle powołanego art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatek naliczony z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych - co do zasady - nie podlega odliczeniu. Powyższe ograniczenie nie ma jednak zastosowania w sytuacji, gdy przedmiotem zakupu jest kompleksowa usługa organizacji szkoleń/spotkań dla pracowników/klientów, czyli co do istoty jedna usługa, na którą składają się poszczególne elementy, w tym usługi gastronomiczne.


B.


Uregulowania ustawy o VAT nie określają, czy związek pomiędzy nabywanymi towarami i usługami a wykorzystaniem ich do czynności opodatkowanych musi być pośredni lub bezpośredni. Jednakże w doktrynie można wyróżnić związek bezpośredni i pośredni pomiędzy nabywanymi towarami i usługami a wykonywaniem czynności opodatkowanych.


Wskazuje się, że związek bezpośredni występuje wtedy, gdy nabywane towary i usługi służą odsprzedaży, ewentualnie w sposób bezpośredni wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast związek pośredni istnieje wtedy, gdy ponoszone wydatki na zakup towarów i usług są wykorzystywane w całokształcie funkcjonowania podmiotu, czyli w sposób pośredni są związane z działalnością gospodarczą i osiąganymi przychodami. Zasadniczo, jest to zależne od związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy dokonanymi nabyciami towarów i usług a wykonywaniem czynności opodatkowanych. Tym samym, można uznać, iż związek pośredni pomiędzy dokonanym nabyciem towarów i usług a czynnościami opodatkowanymi nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu, jednak poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, wpływa na zdolność podatnika do wykonywanie czynności opodatkowanych.

Imprezy integracyjne organizowane przez Wnioskodawcę mają na celu poprawę atmosfery pracy, a także relacji między Pracownikami, którzy działają w różnych zespołach. Dodatkowo, lepsze poznanie się członków poszczególnych zespołów ułatwi im współpracę, umocni więzi w zespołach, zmotywuje ich do większego zaangażowania i jeszcze efektywniejszego wykonywania obowiązków, a tym samym, przyczyni się do wzrostu wyników sprzedażowych Wnioskodawcy.

Mając na uwadze przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego, należy potwierdzić, iż nabywane przez Wnioskodawcę towary i usługi mają pośredni związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych.


Ponadto, Wnioskodawca zwraca uwagę, że również będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur, które dokumentują nabycie usług cateringowych. Wynika to z faktu, że ograniczenie wynikające z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT dotyczące usług gastronomicznych nie jest tożsame z usługami cateringowymi. Zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 77 z 23.3.2011) usługi restauracyjne i cateringowe oznaczają usługi polegające na dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo żywności i napojów, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie. Dostarczenie żywności lub napojów lub żywności i napojów stanowi jedynie element większej całości, w której muszą przeważać usługi. Usługi restauracyjne polegają na świadczeniu takich usług w lokalu należącym do usługodawcy, podczas gdy usługi cateringowe polegają na świadczeniu takich usług poza lokalem usługodawcy. Ustawodawstwo polskie również różnicuje te dwa rodzaje usług. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z dnia 29 października 2008 (Dz. U. nr 207, poz. 1293 ze zm.) pod symbolem 56.29.19.0 klasyfikuje pozostałe usługi gastronomiczne świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę. Natomiast pod symbolem 56.21.19.0 są sklasyfikowane usługi przygotowania i dostarczania żywności dla pozostałych odbiorców zewnętrznym (katering).

Wnioskodawca zauważa, że również w sytuacji nabycia usług kompleksowych, rozumianych jako usługi całościowe, z których nie można wyodrębnić konkretnych elementów, będzie mógł odliczyć VAT. Spółka będzie miało prawo do odliczenia podatku także wtedy, gdy np. agencja eventowa wyszczególni w kalkulacji swojego wynagrodzenia usługi / towary, które nabyła w celu świadczenia usług na rzecz Wnioskodawcy. Oznacza to, że na prawo do odliczenia VAT nie będzie wpływał fakt, że wśród usług cząstkowych mogą znajdować się usługi gastronomiczne oraz noclegowe przewidziane w art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy o VAT.

Wynika to z bogatego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który m.in. w wyroku z dnia 27 października 2005 wydanego w sprawie C-41/04 Levob Verzekeringen BV, OV Bank NV przeciwko Staatssecretaris van Financien stwierdził, że jeżeli dwa lub więcej świadczenia (lub czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta, rozumianego jako konsumenta przeciętnego, są tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jedno świadczenie do celów stosowania podatku od wartości dodanej.

W związku z powyższym, nabywane usługi kompleksowe dotyczące spotkań integracyjnych Pracowników należy traktować jako usługi jednorodne, jednolite, niepodlegające rozbiciu na poszczególne usługi. Zdaniem Spółki wyodrębnianie poszczególnych części składowych usługi kompleksowej, jeżeli każdy z jej elementów jest niezbędny do realizacji celu głównego jest bezzasadne i sztuczne.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że będzie mógł dokonywać obniżenia kwot podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wykazanego na fakturach związanych z nabywaniem towarów i usług, w tym usług kompleksowych, związanych z organizowaniem imprez integracyjnych dla Pracowników.


C.


Powyższe stanowisko w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z organizowaniem imprez integracyjnych dla Pracowników, w tym usług cateringowych, zostało potwierdzone przez Ministra Finansów m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych wydanych przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 2 października 2014 r. nr IPPP1/443-1059/14-2/IGo;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 4 września 2014 r. nr IPPP1/443-761/14- 2/IGo;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 1 lutego 2013 r. nr ITPP/443-1351/12/DM.

Natomiast stanowisko w zakresie możliwości odliczania podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług kompleksowych związanych z organizowaniem imprez integracyjnych dla Pracowników zostało potwierdzone przez Ministra Finansów m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych wydanych przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 1 lutego 2013 r. nr ITPP/443-1351/12/DM;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 7 listopada 2012 r. nr ILPP2/443-827/12-2/AD;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 20 marca 2012 r. nr IPPP3/443-1569/11-5/JF.

Ad. 2


A


Zdaniem Spółki, będzie ona miała prawo do odliczenia kwot podatku VAT wykazanych na fakturach z tytułu nabyć towarów i usług związanych z organizacją imprez integracyjnych, w tym kompleksowej usługi organizacji imprez integracyjnych, w części dotyczącej rodzin i osób towarzyszących Pracowników.


Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie towarów zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT i rozumie się przez nie rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.


Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Analizując treść art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, należy zwrócić uwagę na odpłatność dostawy towarów i odpłatność świadczenia usług. Mogłoby to oznaczać, że aby dana dostawa towarów / świadczenie usług była czynnością opodatkowaną, powinna być odpłatna. Jednakże ustawodawca w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 przewidział pewną fikcję prawną.

Według art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu iub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.


Powyższego przepisu nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Tym samym, przekazanie / zużycie towarów zakupionych na potrzeby organizowanych imprez integracyjnych przez rodzinę i osoby towarzyszące Pracowników będą stanowiły dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.


Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów iub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Oznacza to, iż na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT należy stwierdzić, iż czynność nieodpłatnego świadczenia usług na cele osobiste rodzin i osób towarzyszących Pracowników w świetle ustawy o VAT stanowią świadczenie usług, a tym samym, należą do katalogu czynności opodatkowanych.

Wnioskodawca wykazał powyżej, że nieodpłatna dostawa towarów / świadczenie usług są czynnościami opodatkowanymi, dlatego też zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.


B.


Powyższe stanowisko zostało zaprezentowane w wyroku wydanym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w dniu 19 marca 2014 r. sygn. I SA/Bd 206/14, w którym to Sąd orzekł, iż:


„Za niezgodne natomiast z prawem należy ocenić stanowisko organu w przedmiocie braku podstaw do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w fakturach dotyczących organizacji festynu (wynajem obiektu, ochrony; zapewnienia części artystyczno-rozrywkowej i cateringu), a przeznaczonych dla osób niebędących pracownikami Spółki. Podać należy, że na podstawie art. 86 ust. 1 u.p.tu. w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z przywołanego przepisu jednoznacznie wynika, że warunkiem prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony jest wykorzystywanie towarów i usług do czynności opodatkowanych. Skoro z art. 8 ust. 2 pkt 2 u.p.tu. wynika wprost, że w niektórych sytuacjach prawodawca poprzez fikcję prawną zrównał nieodpłatne świadczenie usług z odpłatnym ich świadczeniem, a tym samym uczynił je przedmiotem opodatkowania mieszczącym się w zakresie dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u., to w pełni uzasadnione jest stanowisko strony skarżącej o przysługującym jej prawie do odliczenia podatku naliczonego także związanego z usługą organizacji festynu w tej części, w której jest ona przeznaczona dla osób niebędących pracownikami. Jeszcze raz podnieść należy, że z przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT wynika, że co do zasady opodatkowaniu podlega jedynie odpłatne świadczenie usług, a przepis art. 8 ust. 2 tej ustawy wprowadza od tej zasady wyjątki wskazując usługi, które choć są nieodpłatne, to należy traktować je tak jak usługi odpłatne, a w konsekwencji opodatkowane”.


C.


Należy podkreślić, iż ww. rozumienie art. 7 ust. 2 pkt 1 oraz art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT w kontekście art. 86 ustawy o VAT jest zgodne z fundamentalną zasadą neutralności podatku od towarów i usług.


W przywołanym już wyroku WSA w Bydgoszczy wyjaśnił funkcjonowanie zasady neutralności na płaszczyźnie art. 8 ust. 2 pkt 2 i art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.


„Neutralność tego podatku dla podatników VAT gwarantuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, zapłaconego w cenie nabywanych przez nich towarów lub usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Neutralność jest zapewniona przez obciążanie podatkiem jedynie wartości dodanej w kolejnej fazie obrotu wskutek stosowania systemu pomniejszania podatku należnego o podatek naliczony. Skoro ustawodawca postanowił, że w sytuacji określonej w art. 8 ust. 2 pkt 2 u.p.tu., a zatem także w takiej jak opisana we wniosku, usługi podlegają opodatkowaniu, to brak jest podstaw do twierdzenia, iż zakup towarów i usług nie jest związany z czynnościami opodatkowanymi”.

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że będzie miał prawo do odliczenia kwot podatku VAT wykazanych na fakturach z tytuły nabyć towarów i usług związanych z organizacją imprez integracyjnych, a także za zakup kompleksowej usługi organizacji imprez integracyjnych w części dotyczącej rodzin i osób towarzyszących Pracowników.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawa o VAT”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.


Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług - art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT.


Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do ust. 2 ww. artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z powołanych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony są lub będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Jednocześnie przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Przy czym, związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży – towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa, mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym osiąganymi przez podatnika przychodami. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotów.

Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 tej ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Reguła ta wyłącza możliwość odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków ponoszonych w związku z nabyciem usług noclegowych oraz gastronomicznych, za wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób. Oznacza to, że ograniczenie możliwości pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony ma zastosowanie wyłącznie w przypadku usług noclegowych i gastronomicznych, poza ww. wyjątkiem.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w analizowanej sprawie należy zaznaczyć, że ustawa o VAT nie definiuje ani usług gastronomicznych, ani usług cateringowych. Należy zatem rozważyć, czy catering różni się od usług gastronomicznych, czy też rzeczywisty charakter tych usług jest taki sam.

Usługa gastronomiczna polega na przygotowaniu i podaniu posiłku w miejscu, w którym jest on przyrządzany, tj. w restauracji czy innym lokalu. Catering oznacza natomiast dostarczenie przygotowanych posiłków w miejsce wskazane przez zamawiającego, np. do siedziby spółki. Taką też definicję odnajdziemy w Słowniku języka polskiego PWN, zgodnie z którym catering to usługa polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu na zamówienie gotowych potraw lub na organizacji przyjęć. W świetle powyższych okoliczności należy uznać, że catering różni się od usług gastronomicznych.

Problem w określeniu usług gastronomicznych i cateringowych dostrzegł również ustawodawca europejski. W rozporządzeniu wykonawczym Rady (UE) nr 282/2011 r. ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, przyjęto definicję określającą te usługi.

I tak, zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia usługi restauracyjne i cateringowe oznaczają usługi polegające na dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo żywności i napojów, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie. Dostarczanie żywności lub napojów lub żywności i napojów stanowi jedynie element większej całości, w której muszą przeważać usługi. Usługi restauracyjne polegają na świadczeniu takich usług w lokalu należącym do usługodawcy, podczas gdy usługi cateringowe polegają na świadczeniu takich usług poza lokalem usługodawcy. Za usługi cateringowe i restauracyjne w rozumieniu ust. 1 nie uznaje się dostawy gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo dostawy gotowej żywności i napojów, wraz z ich transportem lub bez niego, ale bez żadnych innych usług wspomagających (art. 6 ust. 2 rozporządzenia).

Powyższa klasyfikacja wskazuje, że usługi cateringowe stanowią odrębne usługi od usług gastronomicznych. W przepisie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, wyłączającym prawo do odliczenia podatku naliczonego, zostały wymienione jedynie usługi gastronomiczne. Tym samym z uwagi na odmienny charakter tych usług, nie można uznać, że do usług cateringowych znajdzie zastosowanie ograniczenie w odliczeniu podatku naliczonego wynikające z art. 88 ustawy. Warunkiem jednak skorzystania z tego prawa jest, aby nabyte usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest Spółką, będącą czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, która prowadzi działalność gospodarczą, m.in. w zakresie sprzedaży hurtowej żywności, herbat, środków pielęgnacji do ciała oraz środków czystości. Szeroko zakrojona działalność Spółki wymaga ścisłej współpracy zespołów składających się z pracowników, a także osób współpracujących oraz kadry zarządzającej (Pracownicy). Spółka zwraca uwagę, że tylko doskonała kooperacja wszystkich Pracowników może zapewnić prawidłową realizację działań Spółki, a tym samym przyczyniać się do osiągania przychodów. Spółka zamierza organizować dla Pracowników, ich rodzin, a także osób towarzyszących imprezy integracyjne. Pracownicy będą informować o chęci uczestnictwa w takich imprezach poprzez zgłoszenie. Dodatkowo, przekażą informację, czy w imprezie będą uczestniczyć ich dzieci i osoby towarzyszące. Przekazane informacje posłużą do przygotowania odpowiedniej ilości przekąsek i wyboru miejsca, w którym będą organizowane imprezy integracyjne. Spółka sama zamierza organizować imprezy integracyjne, w tym nabywać wszelkie towary i usługi, np. cateringowe, niezbędne do ich przygotowania. Wnioskodawca nie wyklucza, że podczas organizacji imprez będzie korzystać z usług profesjonalnych podmiotów, np. agencji eventowych. Spółka będzie posiadać dokumenty związane z organizacją imprez, np. faktury, harmonogramy imprez, listy uczestników, korespondencja mailowa, itp. Uczestnictwo w imprezach organizowanych przez Wnioskodawcę będzie bezpłatne zarówno dla Pracowników, ich rodzin, osób towarzyszących. Wszelkie koszty związane z organizowaniem imprez integracyjnych będą ponoszone przez Spółkę.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia kwot podatku VAT wykazanych na fakturach z tytułu nabyć towarów i usług związanych z organizacją imprez integracyjnych, a także za zakup kompleksowej usługi organizacji imprez integracyjnych dla Pracowników (pyt. Nr 1) oraz w części dotyczacej rodzin i osób towarzyszących Pracowników (pyt. Nr 2).

Odnosząc się do poruszonego przez Wnioskodawcę tematu „usługi kompleksowej” należy wskazać, że zasadniczo każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być uznawane za odrębne i niezależne, jednak w sytuacji, gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Jeżeli zatem dwa lub więcej niż dwa świadczenia (lub czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta są tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jednolite świadczenie do celów stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Aby móc wskazać, że dana usługa jest usługą złożoną, powinna składać się ona z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na usługę złożoną składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu – do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze. Usługę należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej. Zatem pojedyncza usługa jest traktowana jak element usługi kompleksowej wówczas jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać bez usługi pomocniczej usługi głównej.

Pojęcie „usługa kompleksowa” rozumiana jako wykonanie funkcjonalnie powiązanych świadczeń przez jednego usługodawcę nie powinno być jednak mylone z rozgraniczeniem na usługi zasadnicze i pomocnicze. Wykonanie usługi kompleksowej absolutnie nie jest identyfikowane z zastosowaniem jednej stawki podatku od towarów i usług. Każda z kategorii usług może mieć charakter kompleksowy i być świadczona przez jednego wykonawcę. Z punktu widzenia zastosowania właściwej stawki VAT może mieć jedynie znaczenie podział na usługi zasadnicze i pomocnicze, a nie charakter kompleksowej usługi. Usługa zasadnicza i pomocnicza opodatkowane są tą samą stawką. Usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do zasadniczej, jeśli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie.

Kwestia kompleksowości usług była wielokrotnie rozstrzygana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przywołać można chociażby wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C‑572/07 RLRE Tellmer Property sro v Finanční ředitelství v Ústí nad Labem, w którym TSUE stwierdził, że „(…) z art. 2 szóstej dyrektywy wynika, że każde świadczenie powinno być zwykle uznawane za odrębne i niezależne (…). Co więcej, w pewnych okolicznościach formalnie odrębne świadczenia, które mogą być wykonywane oddzielnie, a zatem które mogą oddzielnie prowadzić do opodatkowania lub zwolnienia, należy uważać za jednolitą czynność, jeżeli nie są od siebie niezależne. Jest tak na przykład w sytuacji, gdy można stwierdzić, że jedno lub więcej świadczeń stanowi świadczenie główne, a inne świadczenie lub świadczenia stanowią jedno lub więcej świadczeń pomocniczych dzielących los podatkowy świadczenia głównego. W szczególności dane świadczenie należy uważać za świadczenie pomocnicze w stosunku do świadczenia głównego, gdy dla klientów nie stanowi ono celu samego w sobie, lecz środek do korzystania na jak najlepszych warunkach z głównej usługi usługodawcy (…). Ponadto można również uznać, że jednolite świadczenie występuje w przypadku, gdy dwa lub więcej elementy albo dwie lub więcej czynności dokonane przez podatnika są ze sobą tak ściśle związane, że tworzą obiektywnie jedno niepodzielne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny (…)”. Tak również w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie C‑425/06 Ministero dell’Economia e delle Finanze przeciwko Part Service Srl.

Świadczenie kompleksowe ma miejsce w sytuacji kiedy:

 • świadczenie pomocnicze nie stanowi celu samego w sobie, lecz stanowi środek do korzystania na jak najlepszych warunkach z usługi podstawowej,
 • poszczególne czynności są ze sobą tak ściśle związane, że ich rozdzielenie miałoby charakter sztuczny,
 • nie istnieje możliwość nabywania danego świadczenia od podmiotów zewnętrznych,
 • nie istnieje możliwość odrębnego fakturowania za daną czynność.


W konsekwencji, w świetle powołanych wyroków TSUE należy przyjąć, że nie ma charakteru kompleksowego taki zestaw świadczeń, których połączenie miałoby charakter działania sztucznego. W tym kontekście, za świadczenia odrębne należy więc uznać świadczenia wykonywane przez jednego świadczącego na rzecz jednego nabywcy, które nawet jeżeli są w pewien sposób powiązane, mogą być traktowane rozłącznie, a traktowanie to nie wpłynie na charakter żadnego z nich ani też nie sprawi, że wartość świadczeń z punktu widzenia nabywcy będzie inna, niż gdyby świadczenia te były uznane za świadczenie złożone.

Podkreślenia wymaga, że w świetle powołanego art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o VAT podatek naliczony z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych – co do zasady – nie podlega odliczeniu. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania w sytuacji, gdy przedmiotem zakupu jest kompleksowa usługa, czyli co do istoty jedna usługa, na którą składają się poszczególne elementy, w tym usługi gastronomiczne i noclegowe.

Ad. 1


Z uwagi na przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że w celu organizacji imprez integracyjnych zakup przez Wnioskodawcę towarów i usług, np. cateringowych udostępnianych pracownikom podczas tej imprezy ma pośredni związek z wykonywaną działalnością gospodarczą. Nabywane przez Wnioskodawcę towary nie służą dalszej odsprzedaży, ani nie są wykorzystywane do wytworzenia wyrobów / usług będących przedmiotem obrotu (co świadczyłoby o bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością), ale pośrednio. Jak wskazuje Wnioskodawca imprezy integracyjne mają na celu poprawę atmosfery pracy, a także relacji między Pracownikami, którzy działają w różnych zespołach. Dodatkowo lepsze poznanie się członków poszczególnych zespołów ułatwi im współpracę, umocni więzi w zespołach, zmotywuje ich do większego zaangażowania i jeszcze efektywniejszego wykonywania obowiązków, a tym samym przyczyni się do wzrostu wyników sprzedażowych Wnioskodawcy. Pośredni charakter związku z prowadzoną działalnością nie powinien wpływać w sposób ograniczający na prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.


Wnioskodawca nie wyklucza, że podczas organizacji imprez integracyjnych będzie korzystać z usług profesjonalnych podmiotów, np. agencji eventowych w celu zakupu kompleksowej usługi organizacji takiej imprezy.


W sytuacji nabycia kompleksowej usługi organizacji imprez integracyjnych, w skład której wejdzie szereg elementów składowych związanych z imprezą integracyjną, w tym np. usługi noclegowe i gastronomiczne to taka usługa tworzy jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter i należy ją uznać za usługę kompleksową.

W rezultacie, nabywana usługa kompleksowej organizacji imprez integracyjnych na rzecz Pracowników będzie wykazywała pośredni związek z prowadzonymi czynnościami opodatkowanymi i na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach z tytułu zakupu tej usługi, z uwzględnieniem przesłanek wykluczających to prawo określonych w art. 88 tej ustawy. Zatem, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku, gdy np. agencja eventowa wyszczególni w kalkulacji swojego wynagrodzenia usługi/towary, które nabyła w celu świadczenia usług na rzecz Wnioskodawcy i nie będzie miało wpływu na prawo do odliczenia to, że wśród usług cząstkowych mogą znajdować się usługi gastronomiczne oraz noclegowe.

Jak wynika z treści wniosku Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, wykonuje czynności opodatkowane podatkiem VAT, a nabyte towary i usługi oraz zakup kompleksowej usługi organizacji imprez integracyjnych mają pośredni związek z czynnościami opodatkowanymi dokonywanymi przez Wnioskodawcę. W konsekwencji powyższych okoliczności, mając na uwadze przytoczone uregulowania prawne należy stwierdzić, że Wnioskodawcy na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwot podatku VAT naliczonego wykazanych na fakturach w związku z nabyciem towarów i usług, a także za zakup kompleksowej usługi organizacji imprez integracyjnych dla Pracowników, o ile nie są one czynnościami wymienionymi w art. 88 ustawy o VAT.

Stanowisko w zakresie pytania nr 1 należało uznać za prawidłowe.


Ad. 2


Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.


Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.


Powyższego przepisu nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika (art. 7 ust. 3 ustawy o VAT).


Z literalnego brzemienia art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wynika wprost, że odnosi się on do takiego przekazania towarów, które nastąpiło wyłącznie na cele inne niż związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Oznacza to, że przepis ten pomija takie nieodpłatne przekazania towarów, które zostały dokonane na cele związane z przedsiębiorstwem prowadzonym przez podatnika. Przepis ust. 3 tego artykułu określa tylko rodzaje towarów których przekazanie wskazane w ust. 2, czyli na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem zostało wyłączone z zakresu przedmiotowego opodatkowania jest to przepis szczególny zawierający wyjątki w stosunku do ust. 2.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zatem, zasadą jest, że usługa podlega opodatkowaniu tylko wówczas, gdy ma charakter odpłatny. Jeżeli daną usługę wykonano nieodpłatnie, to nie podlega ona opodatkowaniu - z pewnymi zastrzeżeniami dotyczącymi usług nieodpłatnych zrównanych z usługami świadczonymi odpłatnie.


Aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług muszą być spełnione łącznie dwa warunki:

 • brak związku świadczonych usług z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem,
 • istnienie prawa podatnika do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami.


Niedopełnienie któregokolwiek z warunków określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.


Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca planuje organizować imprezy integracyjne nie tylko dla Pracowników, ale także dla ich rodzin oraz osób towarzyszących.


Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabyć towarów i usług związanych z organizacją imprez integracyjnych, a także za zakup kompleksowej usługi organizacji imprez integracyjnych w części dotyczącej rodzin i osób towarzyszących Pracowników.

Majac na uwadze powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że nieodpłatne przekazanie (zużycie) towarów oraz nieodpłatne przekazanie usług (np. cateringowych) na potrzeby rodzin Pracowników i osób towarzyszących Pracowników nie będą czynnościami pośrednio związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, ponieważ osoby te nie są związane w żaden sposób z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dlatego też w świetle art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy o VAT czynności te należy zrównać z odpłatną dostawą towarów i odpłatnym świadczeniem usług, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z tym nieodpłatne przekazanie (zużycie) towarów i nieodpłatne świadczenie usług na rzecz rodzin i osób towarzyszących Pracowników należy uznać za czynności opodatkowane podatkiem VAT zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Podobne wnioski należy wysunąć odnośnie co do zakupu kompleksowej usługi organizacji imprez integracyjnych dla rodzin i osób towarzyszących Pracowników. Jak wskazał Wnioskodawca czynności nieodpłatnego świadczenia usług na cele osobiste rodzin i osób towarzyszących Pracowników w świetle ustawy o VAT stanowią świadczenie usług, a tym samym należą do katalogu czynności opodatkowanych, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

W świetle powyższych okoliczności, skoro wydatki poniesione z tytułu nabycia towarów i usług związanych z organizacją imprez integracyjnych, a także zakup kompleksowej usługi organizacji imprezy integracyjnej w części dotyczącej rodzin i osób towarzyszących Pracowników będą stanowiły czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT oraz jak już wskazano Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, to Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwot podatku VAT wykazanych na fakturach na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, o ile nie są one czynnościami wymienionymi w art. 88 ustawy o VAT.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 należało uznać za prawidłowe.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj